Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

esaを支える睡眠を支える技術

fukayatsu
August 29, 2015
6.2k

 esaを支える睡眠を支える技術

睡眠の重要性について

fukayatsu

August 29, 2015
Tweet

Transcript

 1. esaΛࢧ͑Δਭ຾Λ
  ࢧ͑Δٕज़
  @fukayatsu
  TokyuRubyձٞ09

  View full-size slide

 2. ࣗݾ঺հ
  • @fukayatsu
  • esa LLC
  • ޷͖ͳ͓ञ: ɺ΍΍؁ޱͷ
  2

  View full-size slide

 3. ࡢ೔͸ͲΕ͙Β͍৸·͔ͨ͠ʁ
  • 7࣌ؒҎ্
  • 5~7࣌ؒ
  • 5࣌ؒະຬ
  • Θ͔ΒΜ
  3

  View full-size slide

 4. ࡢ೔͸ͲΕ͙Β͍৸·͔ͨ͠ʁ
  • 7࣌ؒҎ্
  • 5~7࣌ؒ
  • 5࣌ؒະຬ
  • Θ͔ΒΜ
  4

  View full-size slide

 5. ͲΕ͙Β͍৸Δ΂͖ʁ
  • ถࠃશࠃਭ຾ࡒஂʹΑΔͱɺզʑ(18-64ࡀ)͸
  7-9࣌ؒͷਭ຾͕ਪ঑͞Ε͍ͯΔ
  • http://sleepfoundation.org/how-sleep-
  works/how-much-sleep-do-we-really-need
  5

  View full-size slide

 6. ਭ຾ͷॏཁੑ
  • ຾͍ͱ൑அ͕ಷΔ
  • ຾͍ͱέϯΧ͢Δ
  • ຾͍ͱ։ൃͷϞνϕʔγϣϯ্͕͕Βͳ͍
  • ຾͍ͱ৸Δ
  6

  View full-size slide

 7. ਭ຾ͷॏཁੑ
  • ຾͍ͱ൑அ͕ಷΔ
  • ຾͍ͱέϯΧ͢Δ
  • ຾͍ͱ։ൃͷϞνϕʔγϣϯ্͕͕Βͳ͍
  • ຾͍ͱ৸Δ
  7

  View full-size slide

 8. esa༻ޠ
  ʮ৸ͯߟ͑Δʯ
  8

  View full-size slide

 9. ຾͍ͱ
  ސ٬ʹՁ஋͕ಧ͚ΒΕͳ͍
  9

  View full-size slide

 10. Α͘৸ΔͨΊͷ
  (ݸਓతͳ)ٕज़
  10

  View full-size slide

 11. ਭ຾ࣗମ͸
  ίϯτϩʔϧͰ͖ͳ͍
  • ৸Α͏ͱڧ͘ҙࣝ͢ΔͱΉ͠Ζ৸Εͳ͍
  • Α͘৸ΔͨΊʹ࣮֬ʹͰ͖Δ͜ͱΛண࣮ʹ࣮
  ߦ͢Δ͜ͱʹ͚ͩूத͢Δ
  11

  View full-size slide

 12. Jawbone: ܭଌɾՄࢹԽɾެ։
  12

  View full-size slide

 13. ઌʹใुͱ༩͑ɺ຅ऩ͢Δ
  • ߦಈܦࡁֶʹΑΔͱɺઌʹใुΛ༩͑ɺ݁Ռ͕
  ѱ͍৔߹͸ͦΕΛ຅ऩ͢Δ࢓૊Έʹ͢ΔͱΠϯ
  ηϯςΟϒͷޮՌ͕ߴ͍
  • => ઌʹ͘ί:ኯΛ΍ΔݖརΛ༩͓͍͑ͯͯɺ໷
  ߋ͔͠Λͨ͠ΒऔΓ্͛Δ
  13

  View full-size slide

 14. ద౓ʹମΛಈ͔͢
  • 1೔1͙࣌ؒΒ͍
  • ΤΞϩόΠΫ or ࢄา
  14

  View full-size slide

 15. ΧϑΣΠϯΛઁऔ͠ͳ͍
  • ίʔώʔɺߚ஡
  • ΤφδʔυϦϯΫྨ
  15

  View full-size slide

 16. ໷஗͘ʹ৯΂ͳ͍
  • ৯΂ͨ͋ͱ͸਎ମ͕׆ಈঢ়ଶʹͳΔͷͰਭ຾
  ͷ࣭͕མͪɺංຬʹ΋ͭͳ͕Δ
  • Ͳ͏ͯ͠΋͓ෲ͕ۭ͘ͱ͖͸ɺͰ͖Δ͚ͩ௿
  ࢷ๱ͰফԽͷྑ͍΋ͷʹ͢Δ
  • ద౓ʹؒ৯ΛͱΔ
  16

  View full-size slide

 17. ͓ञΛҿΈա͗ͳ͍
  • Ͱ΋ָ͠Ήͱ͖͸ָ͠Ή
  • ୸ࢎਫ΋݁ߏຬ଍ײ͕͋Δ
  17

  View full-size slide

 18. ߹๏తʹ຾͘ͳΔ΍ͭ
  • ΫφΠϓɾάʔςφϋτ
  • όϨϦΞϯਫ਼༉
  18

  View full-size slide

 19. ՈిࣗಈԽ
  • IRKit + Google CalendarͰর໌΍ΤΞίϯΛ
  εέδϡʔϦϯά
  19

  View full-size slide

 20. श׳Խ͢Δ
  • ೖ຾࣌ࠁΛݻఆ͢Δ
  • => ىচ࣌ࠁ΋҆ఆ͠΍͍͢
  21

  View full-size slide

 21. ׬ᘳΛٻΊա͗ͳ͍
  • 7ׂ͙Β͍ͷ֬཰Ͱୡ੒Ͱ͖Ε͹Α͍ײ͡
  • ͍·͋Δঢ়گͷதͰ࠷ળΛਚ͘͢
  • ࢼߦࡨޡΛָ͠Ή
  22

  View full-size slide

 22. (\( ⁰⊖⁰)/) śźţŶ!
  23

  View full-size slide