Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

空間情報システム入門I #02

空間情報システム入門I #02

青山学院大学 地球社会共生学部

Taichi FURUHASHI

June 22, 2017
Tweet

More Decks by Taichi FURUHASHI

Other Decks in Education

Transcript

 1. !NBQDPODJFSHF
  ݹڮɹେ஍
  ݐ෺஍ਤΛඒ͘͠ඳͨ͘Ίʹ͸ʂ
  ʙલճͷ՝୊੒Ռ෺ΛΈΜͳͰྑ͍ͯ͘͘͠ํ๏ʙ
  ۭؒ৘ใγεςϜೖ໳*

  View full-size slide

 2. ຊ೔͸
  ݹڮ͸ڭࣨʹ͸
  ߦ͖·ͤΜɻ

  View full-size slide

 3. ͕ɺٳߨʹ͸͠·ͤΜɻ
  ࣍ͷ՝୊ᶃͱᶄΛ
  ࣮ࢪ͍ͯͩ͘͠͞ɻ

  View full-size slide

 4. ͦͷ·͑ʹ
  લճͷ՝୊

  View full-size slide

 5. http://tasks.teachosm.org/project/231

  View full-size slide

 6. δϯόϒΤ ۮ਺
  PSௐ෍ ح਺
  ͷ
  ݐ෺஍ਤΛ࡞Δɻ
  ௐ෍

  http://tasks.teachosm.org/project/231
  δϯόϒΤ

  http://tasks.hotosm.org/project/3165

  View full-size slide

 7. 'BDFCPPL
  ΞΧ΢ϯτΛ࡞Γɺ

  View full-size slide

 8. 0QFO4USFFU.BQ
  ΞΧ΢ϯτΛ࡞Γɺ

  View full-size slide

 9. ͸͡Ίͯͷ
  ݐ෺Ϛοϐϯά
  ੒Ռ͕

  View full-size slide

 10. ˌॳ৺ऀ͋Δ͋Δ

  View full-size slide

 11. ࠓ೔ͷΰʔϧ

  View full-size slide

 12. ΈΜͳͰ
  ݐ෺σʔλͷ
  ඼࣭޲্
  ʢௐ෍ࢢͱେ࿨ࢢʣ

  View full-size slide

 13. ۮ਺ɿௐ෍ࢢ
  ح਺ɿେ࿨ࢢ
  ֶੜ൪߸͕

  View full-size slide

 14. ۮ਺ɿௐ෍ࢢ
  http://tasks.teachosm.org/project/231

  View full-size slide

 15. ح਺ɿେ࿨ࢢ
  http://tasks.teachosm.org/project/192

  View full-size slide

 16. ͦΖͦΖ
  ׳Ε͖ͯͨͱ
  ࢥ͏ͷͰɺ

  View full-size slide

 17. ՝୊ᶃ
  ࠷௿̏λΠϧϝογϡ
  ऴΘΒͤΔ͜ͱɻ
  ʢϝογϡ͕େ͖͍৔߹͸దٓ෼ׂͯ͠Α͍ɻ
  ୠ͠ɺ໌Β͔ʹ෼ׂ͗ͨ͢͠৔߹͸ݮ఺ͱ͢Δɻʣ

  View full-size slide

 18. ఏग़ํ๏͸
  લճͱಉ༷
  5BTLJOH.BOBHFSͷ
  ݸਓϖʔδ63-Λ
  'BDFCPPL
  άϧʔϓʹ౤ߘɻ

  View full-size slide

 19. ݸਓϖʔδྫ

  View full-size slide

 20. ͳͥ
  ඒ͍͠ݐ෺͕
  ඞཁͳͷ͔ʁ

  View full-size slide


 21. ΞϑϦΧ੢෦

  View full-size slide

 22. ΤϘϥग़݂೤
  େྲྀߦ

  View full-size slide

 23. 8)0΍੺ेࣈ
  ࠃڥͳ͖ҩࢣஂΒ͔Β
  ৄࡉͳॅ୐஍ਤ
  ࡞੒ཁ੥

  View full-size slide

 24. ݹڮଞɺϘϥϯςΟΞϚούʔΒ͕
  ΫϥΠγεϚοϐϯά
  ൃಈ

  View full-size slide

 25. CZ!NBQDPODJFSHF !5PN@(9BOE04.DPODUJCVUPST

  View full-size slide


 26. ۽ຊ஍਒

  View full-size slide

 27. IUUQUBTLTIPUPTNPSHQSPKFDU
  ۽ຊ ӹ৓ொΫϥΠγεϚοϐϯάλεΫ

  View full-size slide

 28. ॿ͚Δ΂͖ਓ͕
  ଟ͘ू·͍ͬͯΔͷ͕
  ॅ୐஍
  ʹݐ෺

  View full-size slide

 29. ͔ͩΒਖ਼֬ͳݐ෺
  ͘͢͝େࣄʂ

  View full-size slide

 30. զʑͷڧ͍ຯํʂ

  View full-size slide

 31. ࠃ౔஍ཧӃ
  ஍ཧӃ஍ਤʂ

  View full-size slide

 32. https://maps.gsi.go.jp/development/ichiran.html

  View full-size slide

 33. ͓खຊͱͯ͠ͳͧΔɻ

  View full-size slide

 34. ஍ཧӃ஍ਤͷ
  ಡΈࠐΈํ

  View full-size slide

 35. ࣍ͷ63-Λίϐʔ

  View full-size slide

 36. http://cyberjapandata.gsi.go.jp/xyz/std/{z}/{x}/{y}.png

  View full-size slide

 37. ͦΕͧΕ୲౰ΤϦΞͷ
  λεΩϯάϚωʔδϟʔ
  Λ։͘ɻ

  View full-size slide

 38. ۮ਺ɿௐ෍ࢢ
  http://tasks.teachosm.org/project/231

  View full-size slide

 39. ح਺ɿେ࿨ࢢ
  http://tasks.teachosm.org/project/192

  View full-size slide

 40. 04.ΞΧ΢ϯτͰ
  ϩάΠϯ

  View full-size slide

 41. ୲౰ΤϦΞΛ
  બ୒ͯ͠
  ʮϚοϐϯά։࢝ʯ

  View full-size slide

 42. J%FEJUPSىಈ

  View full-size slide

 43. എܠը૾ઃఆ͔Β
  ΧελϜͷΛબ୒ɻ
  ίϐʔ͍ͯͨ͠
  ஍ཧӃ஍ਤͷ63-
  ΛషΓ෇͚ɻ
  http://cyberjapandata.gsi.go.jp/xyz/std/{z}/{x}/{y}.png

  View full-size slide

 44. ͜͏ͳΕ͹੒ޭʂ

  View full-size slide

 45. ΦϨϯδ৭ͷ
  ஍෺͕ݐ෺ͳͷͰ
  ͦΕΛஸೡʹ
  τϨʔε͢Δɻ

  View full-size slide

 46. ͋ͱ͸ɺઌिͱ
  ಉ͡࡞ۀɻ
  ஸೡʹݐ෺τϨʔε
  ͍ͯͩ͘͠͞ɻ

  View full-size slide

 47. ࠓि͔Β
  ݫ͘͠੒Ռ඼࣭Λ
  νΣοΫ͠·͢ɻ

  View full-size slide

 48. ௚֯ิਖ਼͠๨Ε͸
  ݮ఺

  View full-size slide

 49. εφοϓ஫ҙʂ
  ແҙຯͳεφοϓ΋
  ݮ఺

  View full-size slide

 50. εφοϓͱ͸
  ͍ۙதؒ఺ಉ͕࢜
  ͬͭ͘͘͜ͱ

  View full-size slide

 51. ͦͷ৔߹͸ɺ
  άϨʔͷεφοϐϯά
  ϙΠϯτΛ࡟আ

  View full-size slide

 52. ݐ෺ܗঢ়Λ
  मਖ਼͢Δʹ͸
  ઢ෼ͷதؒ఺Λͭ·Ήɻ

  View full-size slide

 53. ଐੑະఆٛ΋ݮ఺ɻ

  View full-size slide

 54. ݐ෺ͷ࿮ઢ͕
  ന͘ͳ͍ͬͯͨΒ
  ଐੑະఆٛͷূڌ

  View full-size slide

 55. ࠨଆͷ
  ଐੑબ୒Ͱ
  ʮݐ෺ʯͱબ୒͢Δɻ

  View full-size slide

 56. ݐ෺ͷछྨ͸
  ͍͔ͭ͋͘ΔͷͰ
  ಛఆͰ͖Δ΋ͷ͸
  ࡉ෼Խͯ͠΋Α͍

  View full-size slide

 57. ೖྗ࡞ۀத͸
  ͜·Ίʹอଘ

  View full-size slide

 58. ݐ෺ೖྗ͕ऴΘͬͨΒ
  λεΩϯάϚωʔδϟʔ
  ʹ໭ͬͯ
  ʮ׬ྃͱͯ͠ϚʔΫʯ
  ΛΩνϯͱΫϦοΫ

  View full-size slide

 59. ͍ͭ͜͠Α͏Ͱ͕͢
  ࠷௿̏λΠϧ
  ϝογϡҎ্
  ʮ׬ྃʯ
  ͍ͤͯͩ͘͞͞ɻ

  View full-size slide

 60. ݐ෺ೖྗ਺ͷ
  ଟ͍ਓ͸ߋʹධՁʴ

  View full-size slide

 61. ՝୊ᶄ
  λεΫͷݕূ࡞ۀ
  ʢ࠷௿̏λΠϧϝογϡҎ্ߦ͏͜ͱɻʣ

  View full-size slide

 62. ԫ৭ʢ࡞ۀ׬ྃʣ
  λΠϧϝογϡ͕
  ຊ౰ʹऴΘ͍ͬͯΔ͔
  ֬ೝ͢Δɻ

  View full-size slide

 63. ͦΕͧΕͷ
  λεΩϯάϚωʔδϟͰ
  ԫ৭͘ͳ͍ͬͯΔ
  λΠϧϝογϡΛ
  બ୒

  View full-size slide

 64. ʮ࡞ۀ಺༰֬ೝʯ
  ͱͯ͠J%FEJUPSىಈ

  View full-size slide

 65. ͪΌΜͱ
  ೖྗͰ͖͍ͯΕ͹
  ʮ֬ೝ׬ྃʯ

  View full-size slide

 66. ͪΌΜͱ
  ೖྗͰ͖͍ͯͳ͚Ε͹
  ཧ༝Λॻ͍ͯ
  ʮࠩ͠໭͠ʯ

  View full-size slide

 67. λεΫͷ
  λΠϧϝογϡΛ
  Ͱ͖Δ͔͗Γ
  ྘৭ʹછΊΔʂ

  View full-size slide

 68. λεΫͷݕূ
  ͔ͬ͠Γ΍͍ͬͯΔਓ͸
  ධՁϓϥε

  View full-size slide

 69. λεΫͷݕূ
  ؁͍ਓ͸
  ධՁϚΠφε

  View full-size slide

 70. ՝୊ᶃɺ՝୊ᶄ
  ڞʹఏग़ํ๏͸ಉ͡ɻ
  ʢݸਓϖʔδʹݕূ੒Ռ͸ՄࢹԽ͞Εͯ
  ͍·ͤΜ͕໰୊͋Γ·ͤΜɻʣ

  View full-size slide

 71. ఏग़ํ๏͸
  લճͱಉ༷
  5BTLJOH.BOBHFSͷ
  ݸਓϖʔδ63-Λ
  'BDFCPPL
  άϧʔϓʹ౤ߘɻ

  View full-size slide

 72. ݸਓϖʔδྫ

  View full-size slide

 73. ݕূ࣮੷͸
  04.ΞΧ΢ϯτ͔Β
  ͪ͜ΒͰνΣοΫ͠·͢ɻ

  View full-size slide

 74. ΈΜͳͰ΍Δʹ͸
  ੑળઆͱ
  ੑѱઆͷόϥϯε͕େࣄɻ

  View full-size slide

 75. ΈΜͳͰೖྗ
  ΈΜͳͰݕূ

  View full-size slide

 76. క੾


  +45

  View full-size slide

 77. CZNBQDPODJFSHF04.DPOUSJCVUPST
  Ұԯ૯ҏೳԽ
  !NBQDPODJFSHF

  View full-size slide