$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

State of the FOSS4G コミュニティ| FOSS4G Tokai 2023

State of the FOSS4G コミュニティ| FOSS4G Tokai 2023

https://foss4gtokai.my.canva.site/2023

© mapconcierge, CC BY-SA 4.0

Taichi FURUHASHI

August 26, 2023
Tweet

More Decks by Taichi FURUHASHI

Other Decks in Technology

Transcript

 1. 1
  ʮ4UBUFPGUIF'044(ίϛϡχςΟʯ
  '044(5PLBJ
  04(FP+1ݩཧࣄʗ੨ࢁֶӃେֶ஍ٿࣾձڞੜֶ෦ɾֵ৽ٕज़ͱࣾձڞ૑ݚڀॴʗ0QFO4USFFU.BQ'PVOEBUJPO+"1"/
  !NBQDPODJFSHF
  5BJDIJ'636)"4)*

  View Slide

 2. View Slide

 3. @mapconcierge

  View Slide

 4. ݹڮݚڀࣨ

  View Slide

 5. ೥͔Β
  04(FP+1ӡӦʹܞΘΔ

  View Slide

 6. https://old.osgeo.jp/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88/foss4g2008-in-tokyo/

  View Slide

 7. ʲίιίιཪ࿩ʳ
  ݹڮ ౰࣌౦େ$4*4ॴଐ
  ͕͕ͬͭΓ
  04(FP+1ӡӦʹؔΘΕͨ
  ࠷େͷཧ༝

  View Slide

 8. 3ZPTVLF4)*#"4",*
  ౰࣌౦େ$4*4ηϯλʔ௕
  Φʔϓϯιʔε(*4
  δΦܥΦʔϓϯσʔλ
  ίϛϡχςΟʹ
  ౦େ$4*4ͱͯ͠
  ίϛοτ͠Ζʂ
  :FT
  #PTT
  !NBQDPODJFSHF*
  ౰࣌౦େ$4*4ಛ೚ݚڀһ

  View Slide

 9. ओʹ
  ΠϕϯτӡӦͱ
  σβΠφʔ

  View Slide

 10. View Slide

 11. https://www.slideshare.net/yuichironishimura/kof110912osgeojpfoss4gpresentation-15602134

  View Slide

 12. https://www.slideshare.net/yuichironishimura/kof110912osgeojpfoss4gpresentation-15602134
  @picaosgeo
  @mapconcierge

  View Slide

 13. View Slide

 14. View Slide

 15. View Slide

 16. ͦͯ͠
  ੈքதͷ
  '044(ͷ஥ؒͨͪͱ
  ৽͍࣌͠୅Λ࡞Δ
  ָ͠͞Λ஌Γ·ͨ͠ɻ

  View Slide

 17. View Slide

 18. %PZPVLOPX

  View Slide

 19. '044(XBTCPSO
  JO +BQBO

  View Slide

 20. View Slide

 21. https://amzn.to/3QX3VyG

  View Slide

 22. ˜04(FPࡒஂ '044()"/%#00, ։ൃࣾ $$#:/%

  View Slide

 23. ˜04(FPࡒஂ '044()"/%#00, ։ൃࣾ $$#:/%

  View Slide

 24. 04(FP'PVOEBUJPO
  04(FP+1

  '044($POGFSFODF
  TJODF

  View Slide

 25. https://wiki.osgeo.org/wiki/Roadmap

  View Slide

 26. https://www.slideshare.net/wata909/osgeojp

  View Slide

 27. ˜04(FPࡒஂ '044()"/%#00,

  ։ൃࣾ $$#:/%

  View Slide

 28. ˜04(FPࡒஂ '044()"/%#00,

  ։ൃࣾ $$#:/%

  View Slide

 29. https://2006.foss4g.org/

  View Slide

 30. '044(
  'SFFBOE0QFO4PVSDF4PGUXBSFGPS(FPTQBUJBM

  View Slide

 31. '044($PNNVOJUZ
  -PDBM
  $POGFSFODF
  -PDBM
  $POGFSFODF

  View Slide

 32. '044($PNNVOJUZ

  'PVOEBUJPO
  '044(
  $POGFSFODF

  View Slide

 33. '044($PNNVOJUZ

  'PVOEBUJPO
  '044(
  $POGFSFODF
  -PDBM
  $IBQUFS
  -PDBM
  $IBQUFS
  -PDBM
  $IBQUFS
  -PDBM
  $IBQUFS
  -PDBM
  $IBQUFS
  -PDBM
  $IBQUFS
  -PDBM
  $POGFSFODF
  -PDBM
  $POGFSFODF
  -PDBM
  $POGFSFODF
  -PDBM
  $POGFSFODF
  -PDBM
  $POGFSFODF
  -PDBM
  $POGFSFODF

  View Slide

 34. '044($POGFSFODF͸
  ϦϘϯ͕γϯϘϧ

  View Slide

 35. View Slide

 36. View Slide

 37. ͜͜ʹϦϘϯ

  View Slide

 38. '044($POGFSFODF'JSFO[F
  <ࢀՃऀ૯਺ɿ໿ ਓ>
  ʢ0OMJOFؚΉʣ

  View Slide

 39. https://2022.foss4g.org

  View Slide

 40. View Slide

 41. View Slide

 42. ͜͜ʹϦϘϯ

  View Slide

 43. '044($POGFSFODF1SJ[SFO
  <ࢀՃऀ૯਺ɿ໿ਓ>

  View Slide

 44. View Slide

 45. View Slide

 46. View Slide

 47. View Slide

 48. View Slide

 49. View Slide

 50. '044(ΧϯϑΝϨϯεͷجຊཁૉ

  8PSLTIPQ

  4QPOTPSCPPUI

  ,FZOPUF
  (FOFSBM5BML

  "DBEFNJD4FTTJPO
  4PDJBM&WFOU

  "(. "OOVBM(FOFSBM.FFUJOH

  $PEF4QSJOU

  View Slide

 51. 8IFSFJT'044(

  View Slide

 52. View Slide

 53. https://twitter.com/_VincentS_/status/1674800261527744512

  View Slide

 54. ΈΜͳͰ
  ϒϥδϧʹߦ͜͏ʂʂ

  View Slide

 55. ΈΜͳͰ
  ϒϥδϧʹߦ͜͏ʂʂ

  View Slide

 56. δΦͳਓ͓͢͢Ίͷ
  ίʔε

  View Slide

 57. https://www.facebook.com/mapconcierge/posts/pfbid0VAmqsnMWUJZezFpvuRqunWNLCbcnPh1pK8EQRvt8HDGoEvid2VKSCdhGqm8R6LZml

  View Slide

 58. https://www.facebook.com/mapconcierge/posts/pfbid0VAmqsnMWUJZezFpvuRqunWNLCbcnPh1pK8EQRvt8HDGoEvid2VKSCdhGqm8R6LZml
  /VMM*TMBOE্ۭ௨ա

  View Slide

 59. ͦͯ͠

  View Slide

 60. '044(

  View Slide

 61. View Slide

 62. View Slide

 63. ೔ຊʹ'044($POGFSFODFΛ
  টக͠·ͤΜ͔ʁ

  View Slide

 64. ΋͠೔ຊͰܾ·ͬͨΒ
  Ͳͷ౎ࢢͰ։࠵͢Δʁ

  View Slide

 65. ޿ౡɺ໊ݹ԰ɺ౦ژʜ

  View Slide

 66. ೥ʹզʑ͸
  Կ͕Ͱ͖Δ͔ʁ

  View Slide

 67. ॳظͷ04(FP+1ϝϯόʔ͸
  ੈ୅ަ୅ͷλΠϛϯά

  View Slide

 68. ೥ʹ
  ೔ຊͷ'044(ίϛϡχςΟ͔Β
  ੈք΁Կ͕఻͑ΒΕΔ͔

  View Slide

 69. https://www.slideshare.net/osgeojapan/about-osgeojp-2662348

  View Slide

 70. View Slide

 71. @mapconcierge

  View Slide