$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

「異常検知と変化検知」輪読会 第3章発表資料

takenakam
April 20, 2016

「異常検知と変化検知」輪読会 第3章発表資料

「異常検知と変化検知」輪読会#2,#3で使用した資料です。
http://connpass.com/event/28584/
http://connpass.com/event/29197/

内容は、以下書籍の第3章 単純ベイズ法による異常検知をまとめたものです。

・井手剛, 杉山将, "異常検知と変化検知(機械学習プロフェッショナルシリーズ)", 講談社
http://www.kspub.co.jp/book/detail/1529083.html

takenakam

April 20, 2016
Tweet

More Decks by takenakam

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ҟৗݕ஌ͱมԽݕ஌ ྠߨձ
  @functionalaho
  2016-3-17
  2016-3-31
  @functionalaho ҟৗݕ஌ͱมԽݕ஌ ྠߨձ 2016-3-17 2016-3-31 1 / 32

  View Slide

 2. ୈ 3 ষɹ୯७ϕΠζ๏ʹΑΔҟৗݕ஌
  1 3 ষ֓ཁ
  2 3.1 ଟ࣍ݩͷ໰୊Λ 1 ࣍ݩʹؼண͢Δ
  ର਺໬౓ͷදࣜ
  3 3.2 ಠཱม਺Ϟσϧͷ΋ͱͰͷϗςϦϯά T2 ๏
  4 3.3 ଟ߲෼෍ʹΑΔ୯७ϕΠζ෼ྨ
  3.3.1 ଟ߲෼෍: ස౓ʹ͍ͭͯͷ෼෍
  3.3.2 ଟ߲෼෍ͷ࠷໬ਪఆ
  3.3.3 ໎࿭ϝʔϧͷ෼ྨ
  5 3.4 ࠷େࣄޙ֬཰ਪఆͱଟ߲෼෍ͷεϜʔδϯά
  6 3.5 ೋ஋෼ྨͱҟৗݕ஌ͷؔ܎
  ϕΠζܾఆଇ
  @functionalaho ҟৗݕ஌ͱมԽݕ஌ ྠߨձ 2016-3-17 2016-3-31 2 / 32

  View Slide

 3. ͸͡Ίʹ
  ͜ͷࢿྉʹ͍ͭͯ
  ຊࢿྉ͸ҎԼͷʮҟৗݕ஌ͱมԽݕ஌ɹྠಡձʯ༻ͷൃද༻ͱͯ͠Ұಡऀ͕࡞੒ͨ͠΋ͷͰ͢ɻ
  http://connpass.com/event/29197/
  ຊࢿྉʹؔ͢Δ࣭͝໰͸ɺશͯ@functionalaho ΁͓ئ͍͠·͢ɻஶऀɾग़൛͓ࣾΑͼษڧձओ࠵
  ऀ΁ͷ࣭͝໰͸͝ԕྀ͍ͩ͘͞ɻ
  @functionalaho ҟৗݕ஌ͱมԽݕ஌ ྠߨձ 2016-3-17 2016-3-31 3 / 32

  View Slide

 4. 3 ষ֓ཁ
  1 3 ষ֓ཁ
  2 3.1 ଟ࣍ݩͷ໰୊Λ 1 ࣍ݩʹؼண͢Δ
  3 3.2 ಠཱม਺Ϟσϧͷ΋ͱͰͷϗςϦϯά T2 ๏
  4 3.3 ଟ߲෼෍ʹΑΔ୯७ϕΠζ෼ྨ
  5 3.4 ࠷େࣄޙ֬཰ਪఆͱଟ߲෼෍ͷεϜʔδϯά
  6 3.5 ೋ஋෼ྨͱҟৗݕ஌ͷؔ܎
  @functionalaho ҟৗݕ஌ͱมԽݕ஌ ྠߨձ 2016-3-17 2016-3-31 4 / 32

  View Slide

 5. 3 ষ֓ཁ
  3 ষ֓ཁ
  ֓ཁ
  ଟ࣍ݩσʔλʹର͢Δҟৗݕ஌ͷ໰୊Λ̍࣍ݩͷ໰୊ʹؼண͢Δํ๏Λಋೖ͢Δ
  ଟ߲෼෍ͱଟ࣍ݩਖ਼ن෼෍ʹର͠ɺҟৗ౓Λಋग़͢Δ
  ໎࿭ϝʔϧ෼ྨثʹԠ༻ͯ͠ΈΔ
  @functionalaho ҟৗݕ஌ͱมԽݕ஌ ྠߨձ 2016-3-17 2016-3-31 5 / 32

  View Slide

 6. 3.1 ଟ࣍ݩͷ໰୊Λ 1 ࣍ݩʹؼண͢Δ
  1 3 ষ֓ཁ
  2 3.1 ଟ࣍ݩͷ໰୊Λ 1 ࣍ݩʹؼண͢Δ
  3 3.2 ಠཱม਺Ϟσϧͷ΋ͱͰͷϗςϦϯά T2 ๏
  4 3.3 ଟ߲෼෍ʹΑΔ୯७ϕΠζ෼ྨ
  5 3.4 ࠷େࣄޙ֬཰ਪఆͱଟ߲෼෍ͷεϜʔδϯά
  6 3.5 ೋ஋෼ྨͱҟৗݕ஌ͷؔ܎
  @functionalaho ҟৗݕ஌ͱมԽݕ஌ ྠߨձ 2016-3-17 2016-3-31 6 / 32

  View Slide

 7. 3.1 ଟ࣍ݩͷ໰୊Λ 1 ࣍ݩʹؼண͢Δ
  3.1 ଟ࣍ݩͷ໰୊Λ 1 ࣍ݩʹؼண͢Δ
  ҟৗݕ஌ͷ໰୊Λ೉͘͢͠ΔཁૉͰɺ࠷΋ॏཁͳ΋ͷ͸ม਺͕ͨ͘͞Μ͋Δ͜ͱɻ
  ୯७ϕΠζ๏ (naive bayse) ͱ͍͏ํ๏Ͱɺม਺͝ͱʹ໰୊Λ੾Γ෼͚Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ
  ୯७ϕΠζ๏
  p(x | y) = p(x1 | y)p(x2 | y) · · · p(xM | y) =
  M

  i=1
  p(xi | y) (3.1)
  y ݻఆͷ΋ͱͰɺϕΫτϧ x ͷ֤ཁૉ xi
  ͕ͦΕͧΕಠཱͰ͋ΔͱԾఆ͢Δɻ
  @functionalaho ҟৗݕ஌ͱมԽݕ஌ ྠߨձ 2016-3-17 2016-3-31 7 / 32

  View Slide

 8. 3.1 ଟ࣍ݩͷ໰୊Λ 1 ࣍ݩʹؼண͢Δ ର਺໬౓ͷදࣜ
  xi
  ͷ৚݅෇͖෼෍ p(xi | θy
  i
  , y) ͷΑ͏ʹະ஌ύϥϝʔλ θy
  i
  Ͱ͔͚͍ͯΔͱ͢Δɻθy
  i
  ͸ޙड़ͷଟ߲
  ෼෍ͷྫͰ͋Ε͹ɺ໎࿭ϝʔϧ෼ྨͷ i ൪໨ͷޠͷग़ݱ֬཰ʹ૬౰͢Δɻ
  ର਺໬౓
  log ͷதͷੵ͕ͦΕͧΕͷ࿨Ͱॻ͚ͯɺ͞Βʹ n ʹ͍ͭͯ·ͱΊ͋͛ΔͱҎԼʹͳΔɻ
  L(Θ | D) =
  N

  n=1
  M

  i=1
  ln p(x(n)
  i
  | θy(n)
  i
  , y(n))
  =
  M

  i=1
  { ∑
  n∈D1
  ln p(x(n)
  i
  | θ1
  i
  , y = 1) +

  n∈D0
  ln p(x(n)
  i
  | θ0
  i
  , y = 0)
  }
  (3.2)
  ͨͩ͠ɺD0 ͸ y(n) = 0 ͱͳΔඪຊͷू߹,D1 ͸ y(n) = 1 ͱͳΔඪຊͷू߹.
  ͜ΕΑΓ θ1
  i
  ͷ࠷໬ղΛ༩͑Δ৚݅͸ҎԼɻ
  0 =
  ∂L
  ∂θ1
  i
  =

  ∂θ1
  i

  n∈D1
  ln p(x(n)
  i
  | θ1
  i
  , y = 1)
  ղऍ
  ࠷ӈลʹ͸ɺม਺ͷఴࣈ i ͱ y = 1 ʹରԠ͢Δ߲͔͠࢒Βͳ͍ɻ
  ͜Ε͸ɺ3.1 ͕੒Γཱͭͱ͖ʹɺม਺ i ͝ͱ,y ͝ͱʹ੾Γ෼͚ΒΕͨͱ͍͏͜ͱΛҙຯ͢Δɻ
  @functionalaho ҟৗݕ஌ͱมԽݕ஌ ྠߨձ 2016-3-17 2016-3-31 8 / 32

  View Slide

 9. 3.1 ଟ࣍ݩͷ໰୊Λ 1 ࣍ݩʹؼண͢Δ ର਺໬౓ͷදࣜ
  3.1 ͷ·ͱΊ
  ఆཧ 3.1 ม਺͕౷ܭతʹಠཱͳ৔߹ͷ࠷໬ਪఆ
  ౷ܭతʹಠཱͷͱ͖ʹ͸ɺࣜ (3.1) ͷΑ͏ʹੵͷܗͰ͔͚Δɻ͜ͷͱ͖ɺM ม਺ͷͦΕͧΕʹରͯ͠
  ผʑʹ࠷໬ਪఆ͢Δ͜ͱͰϞσϧͷύϥϝʔλΛٻΊΔ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ
  @functionalaho ҟৗݕ஌ͱมԽݕ஌ ྠߨձ 2016-3-17 2016-3-31 9 / 32

  View Slide

 10. 3.2 ಠཱม਺Ϟσϧͷ΋ͱͰͷϗςϦϯά T 2 ๏
  1 3 ষ֓ཁ
  2 3.1 ଟ࣍ݩͷ໰୊Λ 1 ࣍ݩʹؼண͢Δ
  3 3.2 ಠཱม਺Ϟσϧͷ΋ͱͰͷϗςϦϯά T2 ๏
  4 3.3 ଟ߲෼෍ʹΑΔ୯७ϕΠζ෼ྨ
  5 3.4 ࠷େࣄޙ֬཰ਪఆͱଟ߲෼෍ͷεϜʔδϯά
  6 3.5 ೋ஋෼ྨͱҟৗݕ஌ͷؔ܎
  @functionalaho ҟৗݕ஌ͱมԽݕ஌ ྠߨձ 2016-3-17 2016-3-31 10 / 32

  View Slide

 11. 3.2 ಠཱม਺Ϟσϧͷ΋ͱͰͷϗςϦϯά T 2 ๏
  3.2 ͷ·ͱΊ
  3.2 ͷ·ͱΊ
  ม਺͕ಠཱͰ͋Ε͹ɺM ࣍ݩϕΫτϧͷ؍ଌ஋ x′ ͷҟৗ౓͸ 1 ࣍ݩͷҟৗ౓ͷ࿨ͱͳΔ͜ͱΛࣔ͢ɻ
  @functionalaho ҟৗݕ஌ͱมԽݕ஌ ྠߨձ 2016-3-17 2016-3-31 11 / 32

  View Slide

 12. 3.2 ಠཱม਺Ϟσϧͷ΋ͱͰͷϗςϦϯά T 2 ๏
  ม਺ͷಠཱੑΛԾఆ͢ΔϞσϧ͸ϥϕϧͳ͠σʔλͰ΋ద༻Ͱ͖Δɻ
  ͜͜Ͱ͸ϗςϦϯά T2 ๏Ͱ࢖ͬͯΈΔɻ
  ·ͣɺσʔλͱͯ͠ɺM ࣍ݩͷ N ݸͷ؍ଌ஋ D = {x(1), x(2), · · · , x(N)} Λߟ͑Δɻ
  ؍ଌ஋ͷ֬཰෼෍ͷϞσϧ͸ଟมྔਖ਼ن෼෍ͷڞ෼ࢄߦྻͷඇର֯੒෼Λ 0 ͱͨ͠΋ͷ
  p(x)=

  M
  i=1
  N (xi|µi,Σii)=

  M
  i=1
  1

  2πΣii
  exp(− 1
  2Σii
  (xi−µi)2) (3.3)
  ͜ͷ৔߹ɺม਺͝ͱͷੵʹ෼཭͞Ε͍ͯΔͷͰɺର਺໬౓Λ µi
  ͓Αͼ Σ−1
  ii
  ͷඍ෼ = 0 Λղ͘ͱɺฏ
  ۉͱ෼ࢄ͸ҎԼͱͳΓɺ1 ࣍ݩਖ਼ن෼෍ͱҰக͢Δ͜ͱ͕Θ͔Δɻ
  ˆ
  µi= 1
  N

  N
  n=1
  x(n)
  i
  , ˆ
  Σii=ˆ
  σ2
  i
  ≡ 1
  N

  N
  n=1
  (x(n)
  i
  −ˆ
  µi)2 (3.4)
  ҟৗ౓ (2.9) ͸ɺ
  a(x′)=

  M
  n=1
  (
  x′
  i−ˆ
  µi
  ˆ
  σi
  )
  2
  (3.5)
  ؍ଌ஋͕ M ࣍ݩϕΫτϧͷ৔߹ɺM ݸͷม਺ͦΕͧΕಠཱʹܭࢉ͞Εͨҟৗ౓ͷ࿨ͱͳΔɻ
  (3.5) ͸ม਺ؒʹґଘؔ܎͕͋Δͱ͖ʹ͸੒Γཱͨͳ͍͕ɺͦ͏͍͏ͱ͖Ͱ΋ͬ͘͟Γͭҟৗ౓Λݟੵ
  ΋Δͱ͖ʹ༗༻ɻ
  ͳ͓ɺ(3.5) ࣜ͸ M = 2 ͰପԁͷࣜʹͳΔ͕ɺਤ 3.1 தͰࣔ͞Ε͍ͯΔҟৗ൑ఆڥք (੺࿮) ͸ପԁ
  ʹ͸ͳ͍ͬͯͳ͍ɻ
  ਤ 3.1 ͷ੺࿮͸ (3.5) ࣜ͸ M = 2 ͕ࣔ͢ൣғͰ͸ͳ͘ɺ࿨ΛͱΒͣม਺ͦΕͧΕʹ͍ͭͯൣғΛܾ
  ఆͨ͠ͱ͖ͷڥքઢΛ͍ࣔͯ͠Δ͜ͱʹ஫ҙɻ
  @functionalaho ҟৗݕ஌ͱมԽݕ஌ ྠߨձ 2016-3-17 2016-3-31 12 / 32

  View Slide

 13. 3.2 ಠཱม਺Ϟσϧͷ΋ͱͰͷϗςϦϯά T 2 ๏
  ਤ 3.1:ม਺ؒͷ૬͕ؔҟৗݕ஌ͲͷΑ͏ʹޮ͔͘
  ެ։࣌࡟আ
  ਤ 3.5
  ࣜ 3.5 ΑΓɺม਺͝ͱʹಠཱʹਖ਼ৗ࣌ͷൣғ͸ႊఆ͢ΔͨΊɺਖ਼ৗൣғ͸ඞͣਖ਼ํܗʹͳΔ (M = 2
  ͷ৔߹). ͕ͨͬͯ͠ɺຊ౰͸૬͕ؔ͋Δͱ͖ (b) ͸ɺҟৗͱ൑ఆ͢΂͖ൣғͰਖ਼ৗͱ൑ఆͯ͠͠·͏ɻ
  @functionalaho ҟৗݕ஌ͱมԽݕ஌ ྠߨձ 2016-3-17 2016-3-31 13 / 32

  View Slide

 14. 3.3 ଟ߲෼෍ʹΑΔ୯७ϕΠζ෼ྨ
  1 3 ষ֓ཁ
  2 3.1 ଟ࣍ݩͷ໰୊Λ 1 ࣍ݩʹؼண͢Δ
  3 3.2 ಠཱม਺Ϟσϧͷ΋ͱͰͷϗςϦϯά T2 ๏
  4 3.3 ଟ߲෼෍ʹΑΔ୯७ϕΠζ෼ྨ
  5 3.4 ࠷େࣄޙ֬཰ਪఆͱଟ߲෼෍ͷεϜʔδϯά
  6 3.5 ೋ஋෼ྨͱҟৗݕ஌ͷؔ܎
  @functionalaho ҟৗݕ஌ͱมԽݕ஌ ྠߨձ 2016-3-17 2016-3-31 14 / 32

  View Slide

 15. 3.3 ଟ߲෼෍ʹΑΔ୯७ϕΠζ෼ྨ
  3.3 ͷ֓ཁ
  3.3 ͷ໨ඪ
  ୯७ϕΠζ๏Λಋೖ͠ɺଟ߲෼෍ʹద༻͢Δɻ
  ͜ΕΛ໎࿭ϝʔϧ൑ఆʹ࢖ͬͯΈΔ
  @functionalaho ҟৗݕ஌ͱมԽݕ஌ ྠߨձ 2016-3-17 2016-3-31 15 / 32

  View Slide

 16. 3.3 ଟ߲෼෍ʹΑΔ୯७ϕΠζ෼ྨ 3.3.1 ଟ߲෼෍: ස౓ʹ͍ͭͯͷ෼෍
  ස౓Λදݱ͢Δ෼෍
  ස౓ͷͨΊͷ෼෍
  1 ௨ൢαΠτʹ͓͚Δ঎඼ͷӾཡճ਺
  2 ਤॻؗʹ͓͚Δδϟϯϧผͷିग़࡭਺
  ͳͲͷස౓Λදݱ͢ΔͨΊͷ֬཰෼෍͕ଟ߲෼෍ɻ
  ໎࿭ϝʔϧͷৼΓ෼͚໰୊
  ϝʔϧதͷ୯ޠͷग़ݱස౓Λϝʔϧͷಛ௃ྔͱͯ͠ར༻͢Δ͜ͱͰɺ໎࿭ϝʔϧৼΓ෼͚໰୊΋ස౓
  ͷ໰୊ʹম͖ͳ͓͢͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ
  @functionalaho ҟৗݕ஌ͱมԽݕ஌ ྠߨձ 2016-3-17 2016-3-31 16 / 32

  View Slide

 17. 3.3 ଟ߲෼෍ʹΑΔ୯७ϕΠζ෼ྨ 3.3.1 ଟ߲෼෍: ස౓ʹ͍ͭͯͷ෼෍
  ୯ޠା٧Ί (Bag-of-words) Ϟσϧ
  ϝʔϧʹ࢖ΘΕͦ͏ͳ୯ޠΛ༧Ίྻڍ͓ͯ͘͠ɻҎ߱ɺྻڍͨ͠୯ޠ਺Λ M ͱ͢Δɻ
  ·ͨɺ1 ͭͷϝʔϧ͸ͦΕΛߏ੒͢Δ୯ޠͷස౓Λ୯ޠ͝ͱʹͳΒ΂ͨ M ࣍ݩϕΫτϧ x Ͱදݱ͞
  ΕΔɻྫ͑͹ҎԼͷΑ͏ͳײ͡ɻ
  x = (0, 0, 1, 0, 0, 2, ...)T
  ͜Ε͸ҰൠʹૄͳϕΫτϧɻ͜ͷΑ͏ͳߟ͑ํΛɺ୯ޠା٧Ί (Bag-of-words) Ϟσϧͱ͍͏ɻ
  ໰୊͸ x ͷग़ํΛද֬͢཰෼෍͕Ͳ͏ͳ͍ͬͯΔͷ͔Ͱ͋Δɻ͜ͷϞσϧ͸୯ޠಉ࢜ͷؔ܎Λແࢹ͠
  ͯݸผʹΧ΢ϯτ͢ΔϞσϧͳͷͰɺx ͷ෼෍͸֤୯ޠͷग़ݱ֬཰ θ1, · · · , θM
  ͰදݱͰ͖Δɻ͜͏
  ͍͏৔߹͸ଟ߲෼෍͕༗༻ɻ
  @functionalaho ҟৗݕ஌ͱมԽݕ஌ ྠߨձ 2016-3-17 2016-3-31 17 / 32

  View Slide

 18. 3.3 ଟ߲෼෍ʹΑΔ୯७ϕΠζ෼ྨ 3.3.1 ଟ߲෼෍: ස౓ʹ͍ͭͯͷ෼෍
  ଟ߲෼෍
  Mult(x | θ) =
  (x1 + · · · + xM )!
  x1!x2! · · · xM !
  θx1
  1
  · · · θxM
  M
  (3.6)
  M

  i=1
  θi = 1
  M = 2 ͷͱ͖͸ೋ߲෼෍ɻ
  ଟ߲෼෍͸ස౓Λදݱ͢ΔͨΊͷ࠷΋ࣗવͳ෼෍Ͱ͋Δɻ
  @functionalaho ҟৗݕ஌ͱมԽݕ஌ ྠߨձ 2016-3-17 2016-3-31 18 / 32

  View Slide

 19. 3.3 ଟ߲෼෍ʹΑΔ୯७ϕΠζ෼ྨ 3.3.2 ଟ߲෼෍ͷ࠷໬ਪఆ
  ଟ߲෼෍ͷ࠷໬ਪఆ
  ໎࿭ϝʔϧ෼ྨ໰୊Λྫʹɺଟ߲෼෍ͷ࠷໬ਪఆΛߟ͑Δɻ
  લఏͱͯ͠͸ɺաڈϝʔϧ͕ N ௨ɺ໎࿭ϝʔϧ (y = 1) ͔ී௨ϝʔϧ (y = 0) ͔Ͱϥϕϧ͚ͮ͞Ε
  ͍ͯΔ.
  ͜ͷঢ়گͰҟৗ౓ (ࣜ 1.2) ΑΓ໎࿭ϝʔϧͷ൑ఆΛ࣮ࢪ͢Δ͜ͱΛߟ͑Δɻ
  a(x′)=ln p(x′|y=1,D)
  p(x′|y=0,D)
  (1.2)
  y = 0, y = 1 ʹରͯ͠ɺMult(x | θ0), Mult(x | θ1) ͱ͍͏ 2 ͭͷϞσϧΛԾఆ͠ɺͦΕͧΕͷະ஌
  ύϥϝλʔ θ0, θ1 Λ࠷໬ਪఆ͢Δɻ
  Ϟσϧύϥϝʔλͷର਺໬౓͸ҎԼͱͳΔɻ
  L(θ0,θ1|D)=

  n∈D1
  ϝʔϧํ޲
  M

  i=1
  ୯ޠํ޲
  x(n)
  i
  ln θ1
  i
  +

  n∈D0

  M
  i=1
  x(n)
  i
  ln θ0
  i
  +Const. (3.7)
  ໰୊͸ɺ(3.7) ࣜΛ

  M
  i=1
  θ1
  i
  = 1,

  M
  i=1
  θ0
  i
  = 1 ͱ͍͏੍໿ͷ΋ͱͰ࠷େԽ͢Δ͜ͱɻ
  @functionalaho ҟৗݕ஌ͱมԽݕ஌ ྠߨձ 2016-3-17 2016-3-31 19 / 32

  View Slide

 20. 3.3 ଟ߲෼෍ʹΑΔ୯७ϕΠζ෼ྨ 3.3.2 ଟ߲෼෍ͷ࠷໬ਪఆ
  ଟ߲෼෍ͷ࠷໬ਪఆ
  ϥάϥϯδϡ৐਺Λ λ0, λ1 ͱ͢Δͱɺϥάϥϯδϡؔ਺͸
  L − λ0
  M

  j=1
  θ0
  j
  − λ1
  M

  j=1
  θ1
  j
  ͜ΕΛ্ه੍໿ͷ΋ͱͰ࠷େԽ͢Δʹ͸ϥάϥϯδϡؔ਺ͷඍ෼ = 0 Λղ͘ɻ
  ྫ͑͹ θ0 ͷୈ i ੒෼ʹ͍ͭͯ͸ɺ
  0 =

  ∂θ0
  i
  (
  L − λ0
  M

  j=1
  θ0
  j
  − λ1
  M

  j=1
  θ1
  j
  )
  =
  1
  θ0
  i

  n∈D0
  x(n)
  i
  − λ0
  θ1 ʹ͍ͭͯ΋ಉ༷ʹ͢Δͱɺ݁ہ θ0, θ1 ͷ i ੒෼͸ҎԼͱͳΔɻ
  ˆ
  θ0
  i
  =

  n∈D0 x
  (n)
  i
  ∑M
  j=1

  n∈D0 x
  (n)
  j
  = D0ʹ͓͚Δ୯ޠ i ͷग़ݱ૯਺
  D0ʹ͓͚Δશ୯ޠͷग़ݱ૯਺
  ˆ
  θ0
  i
  =

  n∈D1 x
  (n)
  i
  ∑M
  j=1

  n∈D1 x
  (n)
  j
  = D1ʹ͓͚Δ୯ޠ i ͷग़ݱ૯਺
  D1ʹ͓͚Δશ୯ޠͷग़ݱ૯਺
  @functionalaho ҟৗݕ஌ͱมԽݕ஌ ྠߨձ 2016-3-17 2016-3-31 20 / 32

  View Slide

 21. 3.3 ଟ߲෼෍ʹΑΔ୯७ϕΠζ෼ྨ 3.3.2 ଟ߲෼෍ͷ࠷໬ਪఆ
  ଟ߲෼෍ͷ࠷໬ਪఆ
  ཁ͢Δʹɾɾɾ

  ୯ޠͷग़ݱ֬཰͸ग़ݱස౓ʹൺྫ͢Δͱ͍͏Θ͔Γ΍͍݁͢ՌͱͳΔ

  ໰୊఺
  ܇࿅σʔλʹͳ͍୯ޠͷ֬཰͕θϩͱͳΓܭࢉͰ͖ͳ͍
  ରॲ๏
  εϜʔδϯά (smoothing) ͱ͍͏ԼବΛཤ͔ͤΔख๏Λ࢖͏ɻ
  ͨͱ͑͹ɺN(y)
  i
  → N(y)
  i
  + γ(γ > 0) (ςΩετޡ২?)
  ͱஔ͖׵͑ͯɺ
  ˆ
  θy
  i
  =
  Ny
  i
  + γ
  |Dy| + Mγ
  (3.8)
  ͨͩ͠,

  n
  x(n)
  i
  = Ny
  i
  ,

  i
  N(y)
  i
  = |Dy|.
  શ୯ޠͰੵ෼͢ΔͱͪΌΜͱ 1 ʹͳ͍ͬͯΔ.
  M

  i=1
  θy
  i
  =

  i
  Ny
  i
  + Mγ
  |Dy| + Mγ
  =
  |Dy| + Mγ
  |Dy| + Mγ
  @functionalaho ҟৗݕ஌ͱมԽݕ஌ ྠߨձ 2016-3-17 2016-3-31 21 / 32

  View Slide

 22. 3.3 ଟ߲෼෍ʹΑΔ୯७ϕΠζ෼ྨ 3.3.3 ໎࿭ϝʔϧͷ෼ྨ
  ໎࿭ϝʔϧΛ෼ྨ͢Δ
  ଟ߲෼෍ (Ϟσϧ) ͷύϥϝʔλ θy
  i
  ͕ٻ·ͬͨɻ
  ͍Α͍Αະ஌ϝʔϧ x′ Λ໎࿭ϝʔϧ (y = 1) ͔ͦ͏Ͱͳ͍ (y = 0) ͔ʹ෼ྨ͢Δɻ
  ҟৗ౓ (1.2) ࣜΛ࢖͏ͱɺ೚ҙϝʔϧͷ൑ఆείΞͷࣜͱͯ͠ҎԼΛಘΔɻ
  a(x′) =
  M

  i=1
  x′
  i
  ln
  ˆ
  θ1
  i
  ˆ
  θ0
  i
  ≡αi
  (3.9)
  = αT x′
  ͷΑ͏ͳઢܗ݁߹Ͱ͔͚Δɻ
  ଟ߲෼෍ʹجͮ͘୯७ϕΠζ෼ྨ͸ઢܗ෼ྨثͰ͋Δ͜ͱΛҙຯ͢Δɻ
  ͜͜·Ͱͷ݁ՌΑΓɺ໎࿭ϝʔϧ൑ఆͷखଓ͖͸ΞϧΰϦζϜ 3.1(P.35) ͷΑ͏ʹ·ͱΊΔ͜ͱ͕Ͱ
  ͖Δɻ
  @functionalaho ҟৗݕ஌ͱมԽݕ஌ ྠߨձ 2016-3-17 2016-3-31 22 / 32

  View Slide

 23. 3.4 ࠷େࣄޙ֬཰ਪఆͱଟ߲෼෍ͷεϜʔδϯά
  1 3 ষ֓ཁ
  2 3.1 ଟ࣍ݩͷ໰୊Λ 1 ࣍ݩʹؼண͢Δ
  3 3.2 ಠཱม਺Ϟσϧͷ΋ͱͰͷϗςϦϯά T2 ๏
  4 3.3 ଟ߲෼෍ʹΑΔ୯७ϕΠζ෼ྨ
  5 3.4 ࠷େࣄޙ֬཰ਪఆͱଟ߲෼෍ͷεϜʔδϯά
  6 3.5 ೋ஋෼ྨͱҟৗݕ஌ͷؔ܎
  @functionalaho ҟৗݕ஌ͱมԽݕ஌ ྠߨձ 2016-3-17 2016-3-31 23 / 32

  View Slide

 24. 3.4 ࠷େࣄޙ֬཰ਪఆͱଟ߲෼෍ͷεϜʔδϯά
  σΟϦΫϨ෼෍
  3.3.2 ʹ͓͍ͯɺ܇࿅σʔλʹ஧࣮ʹ࠷໬ਪఆ͢ΔͱࢧোΛ͖ͨͨ͢ΊɺԼବ γ Λ͸͔ͤΔૢ࡞Λ࣮
  ࢪͨ͠ɻϕΠζ౷ܭͷ࿮૊ΈͰ͸͜ͷૢ࡞͸ࣄલ෼෍ΛܾΊΔ͜ͱʹ૬౰͠ɺD ʹओ؍Λ৫ΓަͥΔ
  ͜ͱΛҙຯ͢Δɻ
  ଟ߲෼෍ͷڞ໾ࣄલ෼෍
  ଟ߲෼෍ͷࣄલ෼෍ͱͯ͠ɺڞ໾ͳσΟϦΫϨ෼෍͕਺ֶతʹѻ͍΍͘͢Α͘࢖ΘΕΔɻύϥϝʔλ
  ϕΫτϧΛ α ͱ͢ΔͱɺσΟϦΫϨ෼෍ͷີ౓ؔ਺͸ҎԼͱͳΔɻ
  Dir(θ | α) ≡
  Γ(α1)Γ(α2) · · · Γ(αM )
  Γ(α1 + · · · + αM )
  θα1−1
  1
  · · · θαM −1
  M
  (3.10)
  θͷ෼ࢄ͸ɺ
  Var [θm] =
  αm(ˆ
  α − αm)
  ˆ
  α2(ˆ
  α + 1)
  ,
  ˆ
  α =
  M

  m=1
  αm
  ˜
  α → େͰ෼ࢄ → খ
  αi
  ͸֬཰ (θi) ͷॏΈͷΑ͏ʹ࡞༻͢Δɻ
  ͨͩ͠ࢦ਺ͳͷͰ࣍εϥΠυͷάϥϑͷΑ͏ʹৼΔ෣͏ɻ
  @functionalaho ҟৗݕ஌ͱมԽݕ஌ ྠߨձ 2016-3-17 2016-3-31 24 / 32

  View Slide

 25. 3.4 ࠷େࣄޙ֬཰ਪఆͱଟ߲෼෍ͷεϜʔδϯά
  σΟϦΫϨ෼෍
  άϥϑͷղऍ͸࣍εϥΠυɻ
  @functionalaho ҟৗݕ஌ͱมԽݕ஌ ྠߨձ 2016-3-17 2016-3-31 25 / 32

  View Slide

 26. 3.4 ࠷େࣄޙ֬཰ਪఆͱଟ߲෼෍ͷεϜʔδϯά
  σΟϦΫϨ෼෍
  (্ࠨ) α0, α1, α2 < 1 ͷͱ͖ɺθ ͷ֤ཁૉʹ͓͍ͯϜϥ͕େ͖͍ θ Ͱ֬཰͕େ͖͘ͳΔ.
  (্த) α0 = α1 = α2 = 1 ͷͱ͖ɺ͢΂ͯͷ θ Ͱ౳֬཰ͱͳΔ.
  (্ӈ, Լӈ) α0, α1, α2 > 1 ͰภΓ͕͋Δ৔߹ɺθ ͷ੒෼ͷ͏ͪɺେͳΔ α ʹରԠ͢Δ੒෼͕େ
  ͖͘ͳΔΑ͏ͳ θ Ͱ֬཰࠷େͱͳΔɻ͜ͷͱ͖

  i
  θi = 1 ΑΓଞͷ θ ͸খ͘͞ͳΔ͜ͱʹ஫ҙ.
  (Լࠨ) α0 = α1 = α2 > 1 ͷͱ͖ɺ֬཰࠷େͱͳΔ θ ͸ θ ͷ֤੒෼͕౳͍͠ θ ͱͳΔɽ
  (Լத) Լࠨͷঢ়ଶͰɺα Λ౳ͨ͘͠͠··େ͖͘͢Δͱɺ֬཰࠷େͷ θ ͸ͦͷ··Ͱ෼ࢄ͕খ͞
  ͘ͳΔ.
  ͜ΕΒΑΓҎԼͷ͜ͱ͕ݴ͑Δ (ςΩετͱ͸एׯҟͳΔओு).
  ”Ѫ”ͱ͍͏୯ޠʹରԠ͢Δ α0
  Λ ∞ ʹͱ͹ͨ͠ͱ͖
  ͦͷσΟϦΫϨ෼෍͸ θ = (1, 0, 0, · · · , 0) Ͱൃࢄ͢Δ δ ؔ਺ͱͳΔɻ͜Ε͸ɺ࣍ͷจষʹ͸”Ѫ”ͱ
  ͍͏ݴ༿ؚ͔͠·ͳ͍ͱ͍͏৴೦Λࣄલ෼෍ͱͯ͠༩͑Δ͜ͱΛҙຯ͢Δ.
  @functionalaho ҟৗݕ஌ͱมԽݕ஌ ྠߨձ 2016-3-17 2016-3-31 26 / 32

  View Slide

 27. 3.4 ࠷େࣄޙ֬཰ਪఆͱଟ߲෼෍ͷεϜʔδϯά
  ϕΠζͷఆཧͱ MAP ਪఆ
  Ұൠతͳදࣜʹ͢ΔͨΊʹɺMulti(x | θ) → p(D | θ) , ࣄલ෼෍Λ p(θ) ͱॻ͘ɻσʔλ؍ଌʹΑͬ
  ͯ֬཰෼෍ͷमਖ਼͕ඞཁʹͳͬͨͱߟ͑ΔɻͱΓ΋ͳ͓ͣ͜͞Ε͕ϕΠζͷఆཧ͕ҙຯ͢Δͱ͜ΖͰ
  ͋ΓҎԼͷΑ͏ʹදݱ͞ΕΔɻ
  ϕΠζͷఆཧ
  p(θ | D)
  ࣄޙ෼෍
  =
  ໬౓
  p(D | θ)
  ࣄલ෼෍
  p(θ)

  dθ′p(D | θ′)p(θ′)
  (3.11)
  ࠷େࣄޙ֬཰ਪఆ (MAP ਪఆ)
  ϕΠζͷఆཧʹΑͬͯɺਪఆ͍ͨ͠ྔͷ෼෍͕ಘΒΕΔɻ෼෍͍ͯ͠ΔͷͰͲΕΛબ΂͹͍͍ͷ͔ͱ
  ͍͏ࢦඪ͕ඞཁͰ͋Δɻ͍͔ͭ͘બͼํ͕͋Δ͕ɺ͜͜Ͱ͸ࣄޙ֬཰Λ࠷େԽ͢Δ஋ θ∗ ΛબͿ͜ͱʹ
  ͢Δɻ͜ͷਪఆํ๏Λ࠷େࣄޙ֬཰ਪఆ (MAP ਪఆ) ͱݺͼɺਪఆ஋ θ∗ Λ MAP ਪఆྔͳͲͱݺͿɻ
  θ∗ = arg max
  θ
  ln[p(D | θ)p(θ)] (3.12)
  @functionalaho ҟৗݕ஌ͱมԽݕ஌ ྠߨձ 2016-3-17 2016-3-31 27 / 32

  View Slide

 28. 3.4 ࠷େࣄޙ֬཰ਪఆͱଟ߲෼෍ͷεϜʔδϯά
  MAP ਪఆ͔ΒεϜʔδϯάͷࣜͷಋग़
  ଟ߲෼෍ͱσΟϦΫϨ෼෍͔ΒɺεϜʔδϯάͷࣜ (3.8) Λಋग़͢Δɻࠓͷ৔߹ະ஌ύϥϝʔλ͸
  θ0, θ1ɻ͜ΕΒ͸ޓ͍ʹಠཱͳͷͰɺࣄલ෼෍͸ͦΕͧΕͷσΟϦΫϨ෼෍ͷੵʹͳΔ. ݁ہࣜ 3.12
  ͷ argmax(·) ͷத͸ɺࣜ (3.13) ͱͳΔɻఆ਺߲͸σΟϦΫϨ෼෍ͷ ln Λͱͬͨͱ͖ʹ௥͍ग़͞Εͨ
  ఆ਺܎਺͕͘Δɻ
  M

  i=1
  (
  α1
  i
  − 1 +

  n∈D1
  x(n)
  i
  )
  +
  M

  i=1
  (
  α0
  i
  − 1 +

  n∈D0
  x(n)
  i
  )
  + (ఆ਺) (3.13)
  ϥάϥϯδϡ৐਺๏Ͱࣜ (3.13) ͷ argmax ΛٻΊΔͱɺεϜʔδϯάʹΑΔਪఆࣜ (3.8) ͷܗ͕ग़ͯ
  ͘Δɻ
  ˆ
  θy
  i
  =
  Ny
  i
  + αy
  i
  − 1
  |Dy| +

  i
  (αy
  i
  − 1)
  (3.14)
  @functionalaho ҟৗݕ஌ͱมԽݕ஌ ྠߨձ 2016-3-17 2016-3-31 28 / 32

  View Slide

 29. 3.5 ೋ஋෼ྨͱҟৗݕ஌ͷؔ܎
  1 3 ষ֓ཁ
  2 3.1 ଟ࣍ݩͷ໰୊Λ 1 ࣍ݩʹؼண͢Δ
  3 3.2 ಠཱม਺Ϟσϧͷ΋ͱͰͷϗςϦϯά T2 ๏
  4 3.3 ଟ߲෼෍ʹΑΔ୯७ϕΠζ෼ྨ
  5 3.4 ࠷େࣄޙ֬཰ਪఆͱଟ߲෼෍ͷεϜʔδϯά
  6 3.5 ೋ஋෼ྨͱҟৗݕ஌ͷؔ܎
  @functionalaho ҟৗݕ஌ͱมԽݕ஌ ྠߨձ 2016-3-17 2016-3-31 29 / 32

  View Slide

 30. 3.5 ೋ஋෼ྨͱҟৗݕ஌ͷؔ܎ ϕΠζܾఆଇ
  ຊઅͷ໨ඪ
  ೋ஋෼ྨʹҰൠతʹ࢖ΘΕΔϕΠζႊఆଇͱɺωΠϚϯɾϐΞιϯႊఆଇͷؔ܎Λߟ͑Δ͜ͱͰɺ௨
  ৗͷ෼ྨͱҟৗݕ஌ͷ૬ҧΛߟ࡯͢Δɻ
  ఆٛ 3.2 ϕΠζႊఆଇ
  ΋͠ ln
  p(y = 1 | x)
  p(y = 0 | x)
  > 0 ͳΒ͹ y = 1 ͱ൑ఆ. (3.15)
  [࠶ܝ] ఆٛ 1.1 ωΠϚϯɾϐΞιϯႊఆଇ
  ln
  p(x′ | y = 1, D)
  p(x′ | y = 0, D)
  ͕ॴఆͷᮢ஋Λ௒͑ͨΒ y = 1 ͱ൑ఆ.
  @functionalaho ҟৗݕ஌ͱมԽݕ஌ ྠߨձ 2016-3-17 2016-3-31 30 / 32

  View Slide

 31. 3.5 ೋ஋෼ྨͱҟৗݕ஌ͷؔ܎ ϕΠζܾఆଇ
  ࠷దͳ൑ผنଇ
  ϕΠζႊఆଇ (3.15) ͕࠷దͳ൑ผنଇͰ͋Δ͜ͱΛࣔ͢ɻ೚ҙඪຊ x′ ͕༩͑ΒΕͨͱ͖ʹɺy = 0
  ·ͨ͸ y = 1 ʹ෼ྨ͢Δͱͯ͠ɺͦͷ൑ผنଇΛҎԼͷΑ͏ʹॻ͘ɻ
  ˜
  a(x′) ≥ τͳΒ͹ y = 1 (⋆)
  x ͷ෼෍ p(x) ͱɺx ͷ΋ͱͰͷ৚݅෇͖֬཰ p(y | x) ͕ط஌Ͱ͋Δͱ͢Δɻ͜ͷͱ͖ɺ͜ͷ෼෍ͷ
  ΋ͱͰͷ෼ྨͷޡΓ֬཰͸ҎԼͰ༩͑ΒΕΔɻ
  ޡΓ֬཰ =

  dx I[˜
  a(x) ≥ τ]p(y = 0 | x)p(x) +

  dx {1 − I[˜
  a(x) ≥ τ]}p(y = 1 | x)p(x)
  (3.16)
  = p(y = 1) +

  dx I[˜
  a(x) ≥ τ]p(y = 0 | x)p(x)
  {
  1 −
  p(y = 1 | x)
  p(y = 0 | x)
  }
  (3.17)
  ͜ΕΛ࠷খʹ͢Δ ˜
  a ͱ τ ͕஌Γ͍ͨɻͦͷͨΊʹ͸ {·} ͷத਎ͰෛͷྖҬΛ͢΂ͯर͑ΔΑ͏ʹ ˜
  a
  ΛܾΊͯ͋͛Ε͹Α͍ͷͰɺ
  1 −
  p(y = 1 | x)
  p(y = 0 | x)
  ≤ 0 ΑΓ 0 ≤ ln
  p(y = 1 | x)
  p(y = 0 | x)
  (⋆) ͱൺֱͯ͠ɺ ˜
  a(x) = ln
  p(y = 1 | x)
  p(y = 0 | x)
  , τ = 0 (3.18)
  ͱͳΓɺϕΠζႊఆଇ (3.15) ͕ޡΓ֬཰Λ࠷খʹ͢Δ৚݅ͱͯ͠ಋ͔ΕΔɻ
  @functionalaho ҟৗݕ஌ͱมԽݕ஌ ྠߨձ 2016-3-17 2016-3-31 31 / 32

  View Slide

 32. 3.5 ೋ஋෼ྨͱҟৗݕ஌ͷؔ܎ ϕΠζܾఆଇ
  ϕΠζႊఆଈͱωΠϚϯɾϐΞιϯႊఆଇͷҧ͍
  ࣅͯඇͳΔ΋ͷ
  ϕΠζܾఆଇ͸ɺͦ΋ͦ΋ͷҟৗͷ֬཰ p(y = 1) ͱਖ਼ৗͷ֬཰ p(y = 0) ͷൺʹґଘ͢Δ֨޷ͱ
  ͳΔɻ
  ωΠϚϯɾϐΞιϯႊఆଇ
  p(x|y=1)
  p(x|y=0)
  > ᮢ஋Ͱҟৗͱ൑ఆ.
  ϕΠζႊఆଈ
  (3.15) ͱ p(x | y)p(y) ∝ p(y | x) ΑΓɺ p(x|y=1)p(y=1)
  p(x|y=0)p(y=0)
  > 1 Ͱҟৗͱ൑ఆ
  ҟৗݕ஌໰୊ͷ৔߹͸ҧ͍͕ݦஶʹͳΔ
  ҟৗݕ஌໰୊ͷ৔߹͸ɺ্هͷࠩҟ͕ݦஶʹݱΕΔɻͳͥͳΒɺ໰୊ͷੑ্࣭΄ͱΜͲͷ৔߹ɺ
  ҟৗͷ֬཰ (p(y = 1)) ≪ ਖ਼ৗͷ֬཰ (p(y = 0))
  ͱͳΔ͔ΒͰ͋Δɻ͕ͨͬͯ͠ɺطଘ࣮૷ͷ෼ྨثΛҟৗݕ஌໰୊ʹద༻͢Δͱ͖ʹ͸஫ҙ͕ඞཁͰ
  ͋Δɻ
  @functionalaho ҟৗݕ஌ͱมԽݕ஌ ྠߨձ 2016-3-17 2016-3-31 32 / 32

  View Slide