Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

津田塾地理情報システム入門2022 #01

津田塾地理情報システム入門2022 #01

津田塾大学 地理情報システム入門 2022
© mapconcierge, CC BY-SA 4.0

#古橋研究室
https://twitter.com/hashtag/%E5%8F%A4%E6%A9%8B%E7%A0%94%E7%A9%B6%E5%AE%A4

furuhashlab

July 25, 2022
Tweet

More Decks by furuhashlab

Other Decks in Education

Transcript

 1. !NBQDPODJFSHF ݹڮɹେ஍ ஍ཧ৘ใγεςϜೖ໳ ʙ஍ਤΛ࡞ͬͯΈΔʙ ௡ాक़େֶ஍ཧ৘ใγεςϜೖ໳

 2. ݹڮݚڀࣨ ຊΠϕϯτͷ಺༰Λ ࣗ༝ʹͭͿ΍͍͍͍͔ͯͨͩͯ·͍·ͤ Μɻ

 3. ݹڮେ஍5BJDIJ'636)"4)* !NBQDPODJFSHF

 4. IUUQTXXXBPZBNBBDKQGBDVMUZHTD ஍ ٿ ࣾ ձ ڞ ੜ ֶ ෦

 5. IUUQTBN[OUPUZ:E*

 6. ஍ਤ԰

 7. ஍ਤ԰ υϩʔϯ΋ඈ͹ͤΔ

 8. ஍ٿࣾձڞੜֶ෦ʛडݧੜԠԉϜʔϏʔ 
 IUUQTZPVUVCFOY"G-VPGZ"

 9. None
 10. IUUQTZPVUVCFOY"G-VPGZ"

 11. IUUQTGVSVIBTIJMBCHJUIVCJP6/75@)BDLBUIPO@%SPOF

 12. ݪ؂ಜͱ͍͑͹

 13. ശࠜӺ఻

 14. ശࠜӺ఻ͷ࠷େݟͤ৔

 15. ശࠜӺ఻ͷ࠷େݟͤ৔ lԟ࿏̑۠ࢁొΓz

 16. ࠷ઌ୺ͷࡾ࣍ݩ஍ਤͰ ശࠜӺ఻Λ ΋ͬͱ ໘ന͘Ͱ͖ͳ͍͔ʁ

 17. ശࠜӺ఻ % IUUQTOBHJYHJUIVCJPIBLPOFFLJEFO

 18. None
 19. None
 20. 57 ஍ਤ͕ ࠷ߴͷΤϯλϝ

 21. ݹڮେ஍5BJDIJ'636)"4)* !NBQDPODJFSHF

 22. ͯ͞

 23. ͜ͷतۀͷಛ௃

 24. ՝୊ఏग़͕͢΂ͯʂ

 25. ՝୊ఏग़ʹग़੮ ͱ͠·͢ɻ

 26. ࢼݧͳ͠ɻ ࠷ऴ՝୊͋Γɻ

 27. ͦΕͱ େࣄͳ͜ͱʜ

 28. *OUFSOFU&YQMPSFS *& ࢖༻ېࢭʂ 9

 29. Ϟμϯ΢Σϒϒϥ΢β ͕ ੈքͷৗࣝ Firefox Chrome Safari Edge Chromium

 30. *&ʹىҼ͢Δ τϥϒϧ͸ ରԠ͠·ͤΜʂ ͦͷͨΊʹ࣌ؒΛׂ͘͜ͱ͸ɺଞͷֶੜʹ΋໎࿭Ͱ͢ɻ

 31. https://japanese.engadget.com/2019/02/08/internet-explorer-ie/

 32. ϚΠΫϩιϑτ΋ ࢖༻தࢭΛ ཁ๬ͯ͠·͢ɻ

 33. Θ͔Βͳ͍ ݴ༿͸ ੵۃతʹάάΔ

 34. άάϨΧε ʹ͸ ୯Ґ͋͛·ͤΜɻ

 35. άάϨΧεͬͯʁ

 36. http://ja.uncyclopedia.info/wiki/%E3%82%B0%E3%82%B0%E3%83%AC%E3%82%AB%E3%82%B9 ©ΞϯαΠΫϩϖσΟΞ, CC BY-NC-SA 2.5

 37. http://ja.uncyclopedia.info/wiki/%E3%82%B0%E3%82%B0%E3%83%AC%E3%82%AB%E3%82%B9 ©ΞϯαΠΫϩϖσΟΞ, CC BY-NC-SA 2.5

 38. http://ja.uncyclopedia.info/wiki/%E3%82%B0%E3%82%B0%E3%83%AC%E3%82%AB%E3%82%B9 ©ΞϯαΠΫϩϖσΟΞ, CC BY-NC-SA 2.5

 39. http://ja.uncyclopedia.info/wiki/%E3%82%B0%E3%82%B0%E3%83%AC%E3%82%AB%E3%82%B9 ©ΞϯαΠΫϩϖσΟΞ, CC BY-NC-SA 2.5

 40. ©ΞϯαΠΫϩϖσΟΞ, CC BY-NC-SA 2.5 http://ja.uncyclopedia.info/wiki/%E3%82%B0%E3%82%B0%E3%83%AC%E3%82%AB%E3%82%B9

 41. ଞਓͷఏग़෺͸ ࢀߟʹ͢Δɻ ࣗ෼ͷఏग़෺ͱ ൺֱ͢Δɻ

 42. ͦΕͰ΋ Θ͔Βͳ͍ ͜ͱ͸ ԕྀͳ࣭͘໰ʂ

 43. तۀ಺ ίϛϡχέʔγϣϯ πʔϧ

 44. None
 45. ·ͣɺ

 46. ͜ͷϑΥʔϜʹొ࿥ https:// goo.gl/6eoXFq

 47. https:// goo.gl/6eoXFq

 48. ͦͯ͠

 49. ͜ͷतۀதʹ 4MBDLʹϩάΠϯ Ͱ͖ΔΑ͏ʹ͢Δɻ

 50. Ҏ߱ɺҎԼͷ63-ͰຖճϩάΠϯɻ 
 IUUQT GVSVIBTIJMBCTMBDLDPN

 51. IUUQT GVSVIBTIJMBCTMBDLDPN UTVEBHJTνϟϯωϧ

 52. ࣭໰͸ 4MBDLतۀνϟϯωϧ ܦ༝Ͱड͚·͢ɻ तۀνϟϯωϧ͸UTVEBHJT %.Ͱͷ࣭໰͸ݪଇېࢭɻ ࣗ෼ͷΘ͔Βͳ͍͜ͱ͸ΈΜͳ΋Θ͔Βͳ͍ɻ

 53. ΋͏Ұͭ ॏཁͳ͜ͱɻ

 54. ύʔϚϦϯΫ 1FSNBMJOL

 55. ఏग़෺͸ 1FSNBMJOLͰ ఏग़͢Δ͜ͱ͕ ଟ͍Ͱ͢ɻ

 56. ΍ΓํΛ ࠓ೔͔ͬ͠ΓֶΜͰ

 57. ຖճඞͣ ՝୊Λఏग़ ͍ͯͩ͘͠͞ɻ ʢక੾ա͗ͯ΋ఘΊͳ͍ʣ

 58. ࠓ೔ͷ՝୊ɿ

 59. l஍ਤΛඳ͜͏z

 60. (*4 (FPHSBQIJD *OGPSNBUJPO 4ZTUFN ஍ ཧ ৘ ใ γ ε

  ς Ϝ
 61. ίϯϐϡʔλʔͰ ஍ਤΛඳ͘

 62. https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%B0%E7%90%86%E6%83%85%E5%A0%B1%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0 Wikipedia ΑΓҾ༻, CC BY-SA 3.0

 63. ೥୅

 64. $(*4

 65. https://en.wikipedia.org/wiki/Canada_Geographic_Information_System Wikipedia ΑΓҾ༻, CC BY-SA 3.0

 66. Wikipedia ΑΓҾ༻, CC BY-SA 3.0 https://en.wikipedia.org/wiki/The_National_Map

 67. "SD(*4

 68. https://www.esrij.com/products/arcgis/

 69. 2(*4

 70. https://www.qgis.org/

 71. ͜ͷतۀͰ͸ Ұൠతͳ (*4͕ ࢖͑ΔΑ͏ʹͳΔɻ

 72. ͔͠΋ ϒϥ΢βͱ εϚϗͷΈ

 73. 0QFO4USFFU.BQ 04.

 74. ࠓ೔͸04.Λ ࢖͍·͢ɻ

 75. ࠓ೔ͷ՝୊ɿ

 76. খฏΩϟϯύε पลͷ ݐ෺஍ਤΛ ඳ͘ɻ

 77. Wikipedia ΑΓҾ༻, CC BY-SA 3.0 https://en.wikipedia.org/wiki/The_National_Map

 78. Wikipedia ΑΓҾ༻, CC BY-SA 3.0 https://en.wikipedia.org/wiki/The_National_Map Buildings

 79. 04.ΞΧ΢ϯτ࡞੒ https://www.openstreetmap.org/user/new

 80. খฏݐ෺λεΫ https://tasks.teachosm.org/projects/1462/

 81. ਓɺ ࠷௿λεΫϝογϡ Λ $PNQMFUF

 82. 5FBDI04. 5BTLJOH.BOBHFS ͷ 6TFS1SP fi MFΛ 4MBDLʹఏग़

 83. https://tasks.teachosm.org/users/OSMΞΧ΢ϯτ໊ 6TFS1SP fi MFͬͯԿʁ

 84. IUUQTUBTLTUFBDIPTNPSHVTFST."1DPODJFSHF ݹڮͷΞΧ΢ϯτ ."1DPODJFSHF ͷ৔߹

 85. IUUQTUBTLTUFBDIPTNPSHVTFST͋ͳͨͷ04.ΞΧ΢ϯτ ݹڮͷΞΧ΢ϯτ ."1DPODJFSHF ͷ৔߹

 86. %&.0

 87. ΋͏ͻͱͭͷ ࠓ೔ͷ՝୊ɿ

 88. 04.ͬͯ Ͳ͜Ͱ࢖ΘΕ͍ͯΔͷʁ

 89. None
 90. None
 91. None
 92. ݐ෺

 93. ݐ෺ ਫҬ

 94. ݐ෺ ਫҬ าಓ

 95. ंಓ ݐ෺ ਫҬ าಓ

 96. 1PLFNPO(0 -WҎ্ 
 ίΠΩϯάΛ̍ඖั·͑Δ

 97. None
 98. None
 99. ͦΕͧΕͷ εΫϦʔϯγϣοτΛ 4MBDLʹ ఏग़ʂ

 100. CZNBQDPODJFSHF04.DPOUSJCVUPST Ұԯ૯ҏೳԽ !NBQDPODJFSHF