Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

空間情報システム入門I #03

空間情報システム入門I #03

青山学院大学 空間情報システム入門I 2022

© mapconcierge, CC BY-SA 4.0

furuhashlab

June 30, 2022
Tweet

More Decks by furuhashlab

Other Decks in Education

Transcript

 1. !NBQDPODJFSHF
  ݹڮɹେ஍
  ۭؒ৘ใγεςϜೖ໳*
  ʙ(PPHMF&BSUIΛۃΊΔʂʙ
  ۭؒ৘ใγεςϜೖ໳*

  View full-size slide

 2. ͍ͭ΋ͷΑ͏ʹ4MBDLͱ;PPNซ༻Ͱ͢ɻ

  IUUQT
  GVSVIBTIJMBCTMBDLDPN

  View full-size slide

 3. IUUQTGVSVIBTIJMBCTMBDLDPN
  TJTJνϟϯωϧ

  View full-size slide

 4. ࣭໰͸
  4MBDLतۀνϟϯωϧ
  ܦ༝Ͱड͚·͢ɻ
  तۀνϟϯωϧ͸TJTJ
  %.Ͱͷ࣭໰͸ݪଇېࢭɻ

  View full-size slide

 5. ઌिͷ՝୊

  View full-size slide

 6. ΈΜͳͰ
  ݐ෺σʔλͷ
  ඼࣭޲্

  View full-size slide

 7. https://tasks.teachosm.org/projects/1426/

  View full-size slide

 8. https://machitsuku.org/drone_map/

  View full-size slide

 9. https://bit.ly/31AqOyd
  ͜ͷतۀͷγϥόε

  View full-size slide

 10. https://bit.ly/31AqOyd
  ͜ͷतۀͷγϥόε

  View full-size slide

 11. ϕΫλσʔλ
  7FDUPS%BUB

  View full-size slide

 12. ϕΫλσʔλ
  7FDUPS%BUB
  lδΦϝτϦzʴlଐੑz

  View full-size slide

 13. δΦϝτϦ
  (FPNFUSZ
  ఺ɾઢɾ໘
  1PJOU -JOF 1PMZHPO

  View full-size slide

 14. ଐੑ
  "UUSJCVUJPO
  ໊শ छྨ ֊਺ʜ౳

  View full-size slide

 15. ϥελσʔλ
  3BTUFS%BUB

  View full-size slide

 16. ϥελσʔλ
  3BTUFS%BUB
  lϐΫηϧzlߦྻz

  ʢը૾ ඪߴ ౔஍ར༻ίʔυʣ

  View full-size slide

 17. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

  View full-size slide

 18. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
  1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

  View full-size slide

 19. ϥελσʔλ
  3BTUFS%BUB

  View full-size slide

 20. ͜ͷ྆ํΛ
  ѻ͑Δ
  ,.-σʔλ

  View full-size slide

 21. ,.-
  ,FZIPMF.BSLVQ-BOHVBHF

  View full-size slide

 22. ,.-
  ,FZIPMF.BSLVQ-BOHVBHF

  View full-size slide

 23. ੈͷதͷ৘ใͷ


  ൒෼Ҏ্͸


  ৔ॴؚ͕·Ε·͢ɻ

  View full-size slide

 24. σδλϧ


  Ξʔεϒϥ΢β

  View full-size slide

 25. ΞϝϦΧͷ


  ݩ෭େ౷ྖ

  View full-size slide

 26. σδλϧ


  Ξʔε


  ߏ૝

  View full-size slide

 27. 2005೥


  View full-size slide

 28. Google
  Earth

  ver3.0 ެ։

  View full-size slide

 29. ެ։ͯ̍͠೥ؒͰ

  View full-size slide

 30. μ΢ϯϩʔυ


  View full-size slide

 31. σʔλ


  View full-size slide

 32. ̍̌̌

  ςϥCZUF
  Ҏ্

  View full-size slide

 33. ۭؒ

  ղ૾౓

  View full-size slide

 34. ۭؒղ૾౓

  DN

  View full-size slide

 35. ೥ݱࡏ
  1#
  1 F U B # Z U F T

  View full-size slide

 36. https://blog.google/products/earth/introducing-earth-engine-for-governments-and-businesses/

  View full-size slide

 37. ଞʹ΋

  ࣅͨΑ͏ͳ

  ιϑτ͕͋Δ

  View full-size slide

 38. World Wind

  by NASA

  View full-size slide

 39. ArcGIS

  Explorer

  by ESRI

  View full-size slide

 40. CesiumJS

  by Cesium

  View full-size slide

 41. Mapray

  by Sony
  https://mapray.com/

  View full-size slide

 42. σδλϧ

  Ξʔε

  ϒϥ΢β

  View full-size slide

 43. ஍ཧۭؒ

  ৘ใͷ

  View full-size slide

 44. ৘ใڞ༗

  πʔϧ

  View full-size slide

 45. Digital Earth Browser


  and Web Browser
  σδλϧΞʔεϒϥ΢β ΢Σϒϒϥ΢β

  View full-size slide

 46. Digital Earth ϒϥ΢β
  h
  tt
  p://earth.google.com/
  World Wind


  (NASA, since 2004)
  Google Earth


  (Google, since2005)
  ArcGIS Explorer


  (ESRI, since 2006)
  h
  tt
  p://worldwind.arc.nasa.gov h
  tt
  p://www.esri.com/so
  ft
  ware/arcgis/explorer/

  View full-size slide

 47. https://twitter.com/johnhanke/status/1351261783034535936/photo/1

  View full-size slide

 48. https://www.google.co.jp/trends/explore#q=KML

  View full-size slide


 49. 58
  https://trends.google.co.jp/trends/explore?date=all&q=%2Fm%2F06pqd9,%2Fm%2F04zw_89

  View full-size slide 50. tt
  p://earth.google.com/kml/2.1”>  cafe

  ti
  on>ti
  on>  139.9366077796045

  ti
  tude>35.90168740874968ti
  tude>

  ti
  tude>17.41304574400348ti
  tude>

  104.3070304725559

  <
  ti
  lt>80.4794
  ti
  lt>

  141.932

  Tour  Camera  139.9366077796045
  longitude>

  35.90168740874968

  ̢̡̠σʔλͷத਎ʢҰ෦ൈਮʣ

  View full-size slide

 51. KMLͷಛ௃
  • σʔλܗ͕ࣜੈքඪ४(OGC)

  http://www.opengeospatial.org/standards/kml


  • XMLσʔλ


  • ѹॖՄೳʢZIPʣ


  • ωοτϫʔΫରԠʢNLʣ


  • ଟ࠼ͳσʔλܕ


  • ࣌ؒ৘ใΛѻ͑Δ

  View full-size slide

 52. σʔλܕ
  • ఺ʢPointʣ


  • ઢʢLineʣ


  • ໘ʢPolygonʣ


  • ը૾(஍໘ɺεΫϦʔϯɺࣸਅ)


  • ̙̏ΦϒδΣΫτ(COLLADA)

  View full-size slide

 53. Point
  Polygon
  Line

  View full-size slide

 54. Line
  3D
  Object

  View full-size slide

 55. Image (Screen)
  Image (Ground)

  View full-size slide

 56. Image (Ground)
  Image (Screen)

  View full-size slide

 57. 3D Object with Texture

  View full-size slide

 58. Polygon with attributes


  and TimeScale
  Image (Screen)

  View full-size slide

 59. K M L ͷ ج ຊ ߏ ଄


  ࢀߟɿ h
  tt
  ps://developers.google.com/kml/documenta
  ti
  on/kmlreference?csw=1

  View full-size slide

 60. ̎ͭͷ(PPHMF&BSUI
  (PPHMF&BSUI8FC (PPHMF&BSUI1SP
  https://www.google.co.jp/intl/ja/earth/ https://www.google.co.jp/intl/ja/earth/versions/#download-pro

  View full-size slide

 61. ̎ͭͷ(PPHMF&BSUI
  (PPHMF&BSUI8FC (PPHMF&BSUI1SP
  https://www.google.co.jp/intl/ja/earth/ https://www.google.co.jp/intl/ja/earth/versions/#download-pro

  View full-size slide

 62. ࠓ೔ͷΰʔϧ

  View full-size slide

 63. (PPHMF&BSUIΛ
  ࢖͍͜ͳ͢ʂ

  View full-size slide

 64. l(PPHMF&BSUIͷ
  γϣʔτΧοτΩʔzΛ
  άϥϨί͢Δɻ
  ՝୊

  View full-size slide

 65. ॏཁͳ(PPHMF&BSUI
  γϣʔτΧοτΩʔ
  6 / 3
  4IJGU ӈυϥοΫ

  View full-size slide

 66. (PPHMF&BSUI8FCͰ
  ՆٳΈͷ
  ཱྀߦܭը ՍۭͰΑ͍
  Λཱͯɺ
  ,.-Ͱදݱ͢Δɻ
  ৚݅ɿ

  * ఺ɺઢɺ໘ͷ̏ͭͷδΦϝτϦΛ͢΂ͯ૊Έ߹ΘͤΔɻ
  * ࠷௿̏ϲॴҎ্ͷ؍ޫ஍εϙοτΛ঺հ͍ͯͩ͘͠͞ɻ

  * ৭ͷଐੑΛม͑ͯɺΧϥϑϧͳίϯςϯπʹ͍ͯͩ͘͠͞ɻ࠷௿̏৭Ҏ্ɻ
  * ೖྗͨ͠஍෺ʹ͸ɺʮ໊শ(Name)ʯͱʮઆ໌(Description)ʯͱͯ͠ɺͲΜͳϓϥϯͳ
  ͷ͔Λهड़͢Δɻઆ໌͸250จࣈҎ্ɻ
  ՝୊

  View full-size slide

 67. క੾


  +45
  ʢݪଇɺ̍िؒҎ಺ʹఏग़ʣ

  View full-size slide

 68. CZNBQDPODJFSHF04.DPOUSJCVUPST
  Ұԯ૯ҏೳԽ
  !NBQDPODJFSHF

  View full-size slide