Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

空間情報システム入門I #03

空間情報システム入門I #03

青山学院大学 空間情報システム入門I 2022

© mapconcierge, CC BY-SA 4.0

furuhashlab

June 30, 2022
Tweet

More Decks by furuhashlab

Other Decks in Education

Transcript

 1. !NBQDPODJFSHF
  ݹڮɹେ஍
  ۭؒ৘ใγεςϜೖ໳*
  ʙ(PPHMF&BSUIΛۃΊΔʂʙ
  ۭؒ৘ใγεςϜೖ໳*

  View Slide

 2. ͍ͭ΋ͷΑ͏ʹ4MBDLͱ;PPNซ༻Ͱ͢ɻ

  IUUQT
  GVSVIBTIJMBCTMBDLDPN

  View Slide

 3. IUUQTGVSVIBTIJMBCTMBDLDPN
  TJTJνϟϯωϧ

  View Slide

 4. ࣭໰͸
  4MBDLतۀνϟϯωϧ
  ܦ༝Ͱड͚·͢ɻ
  तۀνϟϯωϧ͸TJTJ
  %.Ͱͷ࣭໰͸ݪଇېࢭɻ

  View Slide

 5. ઌिͷ՝୊

  View Slide

 6. ΈΜͳͰ
  ݐ෺σʔλͷ
  ඼࣭޲্

  View Slide

 7. https://tasks.teachosm.org/projects/1426/

  View Slide

 8. https://machitsuku.org/drone_map/

  View Slide

 9. https://bit.ly/31AqOyd
  ͜ͷतۀͷγϥόε

  View Slide

 10. https://bit.ly/31AqOyd
  ͜ͷतۀͷγϥόε

  View Slide

 11. ϕΫλσʔλ
  7FDUPS%BUB

  View Slide

 12. ϕΫλσʔλ
  7FDUPS%BUB
  lδΦϝτϦzʴlଐੑz

  View Slide

 13. δΦϝτϦ
  (FPNFUSZ
  ఺ɾઢɾ໘
  1PJOU -JOF 1PMZHPO

  View Slide

 14. ଐੑ
  "UUSJCVUJPO
  ໊শ छྨ ֊਺ʜ౳

  View Slide

 15. ϥελσʔλ
  3BTUFS%BUB

  View Slide

 16. ϥελσʔλ
  3BTUFS%BUB
  lϐΫηϧzlߦྻz

  ʢը૾ ඪߴ ౔஍ར༻ίʔυʣ

  View Slide

 17. View Slide

 18. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

  View Slide

 19. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
  1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

  View Slide

 20. ϥελσʔλ
  3BTUFS%BUB

  View Slide

 21. ͜ͷ྆ํΛ
  ѻ͑Δ
  ,.-σʔλ

  View Slide

 22. ,.-
  ,FZIPMF.BSLVQ-BOHVBHF

  View Slide

 23. ,.-
  ,FZIPMF.BSLVQ-BOHVBHF

  View Slide

 24. ੈͷதͷ৘ใͷ


  ൒෼Ҏ্͸


  ৔ॴؚ͕·Ε·͢ɻ

  View Slide

 25. σδλϧ


  Ξʔεϒϥ΢β

  View Slide

 26. ΞϝϦΧͷ


  ݩ෭େ౷ྖ

  View Slide

 27. σδλϧ


  Ξʔε


  ߏ૝

  View Slide

 28. View Slide

 29. 2005೥


  View Slide

 30. Google
  Earth

  ver3.0 ެ։

  View Slide

 31. ެ։ͯ̍͠೥ؒͰ

  View Slide

 32. μ΢ϯϩʔυ


  View Slide

 33. ̍ԯ
  Ҏ্

  View Slide

 34. σʔλ


  View Slide

 35. ̍̌̌

  ςϥCZUF
  Ҏ্

  View Slide

 36. ۭؒ

  ղ૾౓

  View Slide

 37. ۭؒղ૾౓

  DN

  View Slide

 38. ͪͳΈʹ

  View Slide

 39. ೥ݱࡏ
  1#
  1 F U B # Z U F T

  View Slide

 40. https://blog.google/products/earth/introducing-earth-engine-for-governments-and-businesses/

  View Slide

 41. ଞʹ΋

  ࣅͨΑ͏ͳ

  ιϑτ͕͋Δ

  View Slide

 42. World Wind

  by NASA

  View Slide

 43. ArcGIS

  Explorer

  by ESRI

  View Slide

 44. CesiumJS

  by Cesium

  View Slide

 45. Mapray

  by Sony
  https://mapray.com/

  View Slide

 46. σδλϧ

  Ξʔε

  ϒϥ΢β

  View Slide

 47. ͜ΕΒ
  ͸

  View Slide

 48. ஍ཧۭؒ

  ৘ใͷ

  View Slide

 49. ࢹ֮Խ

  View Slide

 50. ˍ

  View Slide

 51. ৘ใڞ༗

  πʔϧ

  View Slide

 52. Digital Earth Browser


  and Web Browser
  σδλϧΞʔεϒϥ΢β ΢Σϒϒϥ΢β

  View Slide

 53. Digital Earth ϒϥ΢β
  h
  tt
  p://earth.google.com/
  World Wind


  (NASA, since 2004)
  Google Earth


  (Google, since2005)
  ArcGIS Explorer


  (ESRI, since 2006)
  h
  tt
  p://worldwind.arc.nasa.gov h
  tt
  p://www.esri.com/so
  ft
  ware/arcgis/explorer/

  View Slide

 54. https://twitter.com/johnhanke/status/1351261783034535936/photo/1

  View Slide

 55. KML

  View Slide

 56. View Slide

 57. https://www.google.co.jp/trends/explore#q=KML

  View Slide


 58. 58
  https://trends.google.co.jp/trends/explore?date=all&q=%2Fm%2F06pqd9,%2Fm%2F04zw_89

  View Slide 59. tt
  p://earth.google.com/kml/2.1”>  cafe

  ti
  on>ti
  on>  139.9366077796045

  ti
  tude>35.90168740874968ti
  tude>

  ti
  tude>17.41304574400348ti
  tude>

  104.3070304725559

  <
  ti
  lt>80.4794
  ti
  lt>

  141.932

  Tour  Camera  139.9366077796045
  longitude>

  35.90168740874968

  ̢̡̠σʔλͷத਎ʢҰ෦ൈਮʣ

  View Slide

 60. KMLͷಛ௃
  • σʔλܗ͕ࣜੈքඪ४(OGC)

  http://www.opengeospatial.org/standards/kml


  • XMLσʔλ


  • ѹॖՄೳʢZIPʣ


  • ωοτϫʔΫରԠʢNLʣ


  • ଟ࠼ͳσʔλܕ


  • ࣌ؒ৘ใΛѻ͑Δ

  View Slide

 61. σʔλܕ
  • ఺ʢPointʣ


  • ઢʢLineʣ


  • ໘ʢPolygonʣ


  • ը૾(஍໘ɺεΫϦʔϯɺࣸਅ)


  • ̙̏ΦϒδΣΫτ(COLLADA)

  View Slide

 62. Point
  Polygon
  Line

  View Slide

 63. Line
  3D
  Object

  View Slide

 64. Image (Screen)
  Image (Ground)

  View Slide

 65. Image (Ground)
  Image (Screen)

  View Slide

 66. 3D Object with Texture

  View Slide

 67. Polygon with attributes


  and TimeScale
  Image (Screen)

  View Slide

 68. K M L ͷ ج ຊ ߏ ଄


  ࢀߟɿ h
  tt
  ps://developers.google.com/kml/documenta
  ti
  on/kmlreference?csw=1

  View Slide

 69. ̎ͭͷ(PPHMF&BSUI
  (PPHMF&BSUI8FC (PPHMF&BSUI1SP
  https://www.google.co.jp/intl/ja/earth/ https://www.google.co.jp/intl/ja/earth/versions/#download-pro

  View Slide

 70. ̎ͭͷ(PPHMF&BSUI
  (PPHMF&BSUI8FC (PPHMF&BSUI1SP
  https://www.google.co.jp/intl/ja/earth/ https://www.google.co.jp/intl/ja/earth/versions/#download-pro

  View Slide

 71. ࠓ೔ͷΰʔϧ

  View Slide

 72. (PPHMF&BSUIΛ
  ࢖͍͜ͳ͢ʂ

  View Slide

 73. l(PPHMF&BSUIͷ
  γϣʔτΧοτΩʔzΛ
  άϥϨί͢Δɻ
  ՝୊

  View Slide

 74. ॏཁͳ(PPHMF&BSUI
  γϣʔτΧοτΩʔ
  6 / 3
  4IJGU ӈυϥοΫ

  View Slide

 75. (PPHMF&BSUI8FCͰ
  ՆٳΈͷ
  ཱྀߦܭը ՍۭͰΑ͍
  Λཱͯɺ
  ,.-Ͱදݱ͢Δɻ
  ৚݅ɿ

  * ఺ɺઢɺ໘ͷ̏ͭͷδΦϝτϦΛ͢΂ͯ૊Έ߹ΘͤΔɻ
  * ࠷௿̏ϲॴҎ্ͷ؍ޫ஍εϙοτΛ঺հ͍ͯͩ͘͠͞ɻ

  * ৭ͷଐੑΛม͑ͯɺΧϥϑϧͳίϯςϯπʹ͍ͯͩ͘͠͞ɻ࠷௿̏৭Ҏ্ɻ
  * ೖྗͨ͠஍෺ʹ͸ɺʮ໊শ(Name)ʯͱʮઆ໌(Description)ʯͱͯ͠ɺͲΜͳϓϥϯͳ
  ͷ͔Λهड़͢Δɻઆ໌͸250จࣈҎ্ɻ
  ՝୊

  View Slide

 76. క੾


  +45
  ʢݪଇɺ̍िؒҎ಺ʹఏग़ʣ

  View Slide

 77. CZNBQDPODJFSHF04.DPOUSJCVUPST
  Ұԯ૯ҏೳԽ
  !NBQDPODJFSHF

  View Slide