$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

古橋プレゼン資料: mapbox/OpenStreetMap meetup #05 Online

furuhashlab
December 23, 2020

古橋プレゼン資料: mapbox/OpenStreetMap meetup #05 Online

"3D/デジタルツインの可能性"
mapbox/OpenStreetMap meetup #05 Online

2020/12/23 19:00-21:00 開催

---
© mapconcierge, CC BY-SA 4.0

furuhashlab

December 23, 2020
Tweet

More Decks by furuhashlab

Other Decks in Technology

Transcript

 1. %σδλϧπΠϯͷՄೳੑ
  #mapboxjpmeetup
  19:00ʙ21:00
  on
  Zoom Webinar

  View Slide

 2. ͜ͷ.FFUVQ͸NBQCPYͱ0QFO4USFFU.BQͷίϛϡχςΟ͕த৺ͱͳͬͯ
  ະདྷͷ΢Σϒ஍ਤΛޠΔަྲྀͷ৔Ͱ͢ɻ
  ੨ࢁֶӃେֶ
  ݹ ڮ ݚ ڀ ࣨ

  View Slide

 3. ެ ࣜ ϋ ο γ ϡ λ ά
  NBQCPYKQNFFUVQ

  View Slide

 4. ͳ ͥɺ N B Q C P Y ओ ࠵ ͡ Ό ͳ ͘ ͯ
  ੨ ࢁ ֶ Ӄ େ ֶ ݹ ڮ ݚ ڀ ࣨ ͕ ओ ࠵ ͳ ͷ ʁ

  View Slide

 5. ͳ ͥɺ N B Q C P Y ओ ࠵ ͡ Ό ͳ ͘ ͯ
  ੨ ࢁ ֶ Ӄ େ ֶ ݹ ڮ ݚ ڀ ࣨ ͕ ओ ࠵ ͳ ͷ ʁ
  ˠ ! F S J D H ͱ ϥ ʔϝ ϯ ͢ ͬͯ͢
  ܾ · Γ · ͠ ͨ

  View Slide

 6. View Slide

 7. IUUQTMJOLNFEJVNDPN-J8W-IL&SDC

  View Slide

 8. ͓ ޓ ͍ ʹ ؾ Λ ࢖ Θ ͣ
  ࣗ ༝ ʹ ൃ ݴ Ͱ ͖ Δ z ৔ z Λ
  ࡞ Δ ͨ Ί Ͱ ͢ ʂ

  View Slide

 9. ྫ ͑ ͹
  ೔ ຊ ͷ Τ Ϧ Ξ ͸
  ; & / 3 * / σ ʔ λ ͕ ϝ Π ϯɻ
  0 4 . σ ʔ λ ͸
  Ұ ෦ ͠ ͔ ࢖ Θ Εͯ ͍ ͳ ͍ ɻ

  View Slide

 10. Ͱ ΋
  ; & / 3 * / σ ʔ λ ͷ
  ۤ ख ͳ ͱ ͜ Ζ ͩ ͬͯ ͋ Δ ɻ

  View Slide

 11. https://mapcompare.jp/3/17/34.7503/139.3556/tPale/osm/mapStreets
  ཭ ౡ ͷ ஍ ਤ ͸ 0 4 . ͷ ΄ ͏ ͕ ॆ ࣮

  View Slide

 12. ଟ ͘ͷ ਓ ʹ ͱ ͬͯ
  ཧ ૝ ͳ ΢ Σ ϒ ஍ ਤ ͱ ͸ Կ ͔ ʁ

  View Slide

 13. N B Q C P Y K Q N F F U V Q άϧ ʔϓ P O ' B D F C P P L
  https://www.facebook.com/groups/mapboxjpmeetup

  View Slide

 14. ࠓ ೥ ͸
  Ξ υ ϕ ϯ τ Χ Ϩϯ μʔ ΋
  ੝ Γ ্ ͕ ͬͯ ͍ · ͢ ʂ
  BNBZ ͋Ί͍
  ͞Μʹײँʂ

  View Slide

 15. https://qiita.com/advent-calendar/2020/mapbox
  BNBZ ͋Ί͍
  ͞Μ࡞੒

  View Slide

 16. ਺ ೔ · ͩ ۭ ͍ ͯ ͍ · ͢ ʂ
  ࠓ ͔ Β Ͱ ΋
  ஗ ͘ ͳ ͍ ʂ

  View Slide

 17. εέδϡʔϧ
  Φʔϓχϯάʢ੨ࢁֶӃେֶݹڮʣ

  .BQCPY+BQBO(,ߴాప$&0 ࠷ߴܦӦ੹೚ऀ
  ѫࡰ
  .BQCPY(-+4WͱϥΠηϯεมߋʹ͍ͭͯʢ.BQCPY+BQBO໼ᖒʣ
  .BQCPYY#.8ʢ.BQCPY+BQBO໼ᖒʣ

  ౦ژ౎σδλϧπΠϯͷՄೳੑʹ͍ͭͯʢ੨ࢁֶӃେֶݹڮʣ

  -JHIUOJOH5BMLT
  ࣍ݩ΢Σϒ஍ਤϥΠϒϥϦ.BQSBZCZ40/:ʢNJO2"NJOʣ
  ΢Σϒ஍ਤ։ൃπʔϧ.BQ5JMFS.*&36/&ʢNJO2"NJOʣ
  NBQDPNQBSFKQ͕W΁ʢNJO2"NJOʣ
  σδλϧπΠϯ4ZNNFUSZ%JNFOTJPOTʢNJO2"NJOʣ
  .BQCPYΛ࢖༻ͨ͠Ґஔ৘ใήʔϜͷ։ൃ࣮ྫCZ1MBUJOVN&HH*OD

  શମ࣭ٙԠ౴ͱΫϩʔδϯά ੨ࢁֶӃେֶݹڮ

  ดձ

  View Slide

 18. ࠓ ճ ͷ ς ʔ Ϛ
  %σδλϧπΠϯͷՄೳੑ

  View Slide 19. View Slide

 20. https://www.mlit.go.jp/plateau/

  View Slide

 21. https://www.mlit.go.jp/plateau/3dcitymodel/

  View Slide

 22. https://www.mlit.go.jp/plateau/3dcitymodel/

  View Slide

 23. https://www.mlit.go.jp/plateau/3dcitymodel/

  View Slide

 24. $ J U Z ( . - -W σ ʔ λ Λ
  $ $ # : Ͱ ެ ։

  View Slide

 25. https://cesium.com/cesiumjs/

  View Slide

 26. https://demo.f4map.com/#lat=35.6902534&lon=139.6962553&zoom=17&camera.theta=65.054&camera.phi=51.28
  ਤ. 2020೥12݄ݱࡏͷ OpenStreetMap σʔλ੔උঢ়گʢ৽॓पลʣ

  View Slide

 27. http://deck.gl/

  View Slide

 28. https://blog.mapillary.com/update/2015/11/10/pointclouds.html

  View Slide

 29. https://www.mapbox.com/blog/mapbox-gl-js-v2-3d-maps-camera-api-sky-api-launch

  View Slide

 30. . B Q C P Y ( - + 4 7
  ࡾ ࣍ ݩ ஍ ਤ ද ݱ ͷ ࣮ ྗ Λ
  ͝ ঺ հ ͍ ͨ ͩ ͖ ͭ ͭ
  ͜ Ε ͔ Β ͷ
  σ δ λϧ π Π ϯ ͕
  Ͳ ͷ Α ͏ ʹ ࣮ ૷ ͞ Ε Δ ͔
  ະ དྷ Λ ૝ ૾ ͠ · ͠ ΐ ͏ ɻ

  View Slide

 31. · ͣ ͸
  ೥ ݄ ʹ
  . B Q C P Y + B Q B O ( ,
  ৽ $ & 0 ͱ ͯ͠ ब ೚ ͞ Ε ͨ

  View Slide

 32. . B Q C P Y + B Q B O ( ,
  ߴాప$&0 ࠷ߴܦӦ੹೚ऀ

  View Slide

 33. . B Q C P Y ( - + 4 W ͱ ϥ Πη ϯ ε ม ߋ ʹ ͭ ͍ ͯ
  ໼ᖒ .BQCPY+BQBO(,

  View Slide

 34. . B Q C P Y Y # . 8
  ໼ᖒ .BQCPY+BQBO(,

  View Slide

 35. ౦ ژ ౎ σ δ λϧ π Π ϯ ͷ Մ ೳ ੑ ʹ ͭ ͍ ͯ
  ݹڮ ੨ࢁֶӃେֶ

  View Slide

 36. ౎ࢢͷ%σδλϧϚοϓͷ
  ࣮૷ʹ޲͚ͨ
  ࢈ֶ׭ϫʔΩϯάάϧʔϓ

  View Slide

 37. View Slide

 38. https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/bunyabetsu/machizukuri/pdf/digital_3_1.pdf

  View Slide

 39. ͥ ͻ Ξ υ ό Π ε ͍ ͨ ͩ ͖ ͨ ͍

  - 0 % -W Λ Φ ʔϓ ϯ σ ʔ λ Խ ͢ Δ ͱ
  Ͳ Μ ͳ ෩ ʹ ࢖ Θ Εͯ ͍ ͘ ͔ ɻ

  Ͳ ͏ ΍ ͬ ͨ Β ͜ Ε Λ ຖ ೥ ߋ ৽ Ͱ ͖ Δ ͔ ʁ

  View Slide

 40. චऀ(ݹڮ)ʹΑΔʮ౎ࢢͷ3DσδλϧϚοϓʯϚΠϯυϚοϓɾϓϩτλΠϓ 2020/12/23 ൛ʢӶҙ੔ཧதʣ
  © mapconcierge, CC BY 4.0

  View Slide

 41. - J H I U O J O H 5B M L
  ࣍ ݩ ΢ Σ ϒ ஍ ਤ ϥ Π ϒ ϥ Ϧ . B Q S B Z
  দຊେ༎ 4POZ

  View Slide

 42. - J H I U O J O H 5B M L
  ΢ Σ ϒ ஍ ਤ ։ ൃ π ʔϧ . B Q 5 J M F S
  ே೔޹ี .*&36/&

  View Slide

 43. - J H I U O J O H 5B M L
  N B Q D P N Q B S F K Q ͕ W ΁
  ੢ଜ༤Ұ࿠ ಸྑঁࢠେֶ

  View Slide

 44. - J H I U O J O H 5B M L
  σ δ λϧ π Π ϯ 4 Z N N F U S Z % J N F O T J P O T
  প૔ਖ਼ޗ 4ZNNFUSZ

  View Slide

 45. - J H I U O J O H 5B M L
  . B Q C P Y Λ ࢖ ༻ ͠ ͨ Ґ ஔ ৘ ใ ή ʔϜ ͷ ։ ൃ ࣮ ྫ
  ஛ଜ໵࠸ 1MBUJOVN&HH*OD

  View Slide

 46. શ ମ ࣭ ٙ Ԡ ౴ ͱ Ϋ ϩ ʔ δ ϯ ά
  ݹڮ ੨ࢁֶӃେֶ

  View Slide

 47. N B Q C P Y K Q N F F U V Q άϧ ʔϓ P O ' B D F C P P L
  https://www.facebook.com/groups/mapboxjpmeetup

  View Slide

 48. Ұԯ૯ҏೳԽ

  View Slide