Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Terminal Study vol.2

Terminal Study vol.2

Akira Maeda

April 27, 2012
Tweet

More Decks by Akira Maeda

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ୈ2ճλʔϛφϧษڧձ 2012೥4݄27೔ @glidenote 1 12೥4݄27೔༵ۚ೔

 2. ڈ೥ͷλʔϛφϧ؀ڥ • zsh • screen • vimʢ+pathogen) • GitHubͰ؅ཧ 2

  12೥4݄27೔༵ۚ೔
 3. ݱࡏͷλʔϛφϧ؀ڥ • zsh • tmux • vim(+vundle) • mosh •

  weechat • mutt • Taskwarrior • GitHub + BitbucketͰ؅ཧ 3 12೥4݄27೔༵ۚ೔
 4. Զͷλʔϛφϧ؀ڥͷͩ͜ΘΓ • MacɺLinuxɺFreeBSDͰಉ͡ૢ࡞ײ֮ʹͨ͠ ͍ɻOSʹґଘ͠ͳ͍։ൃ؀ڥΛɻ • λʔϛφϧͰग़དྷΔ͜ͱ͸λʔϛφϧͰ • git clone ͢Ε͹͙͢ʹࣗ෼ͷ؀ڥʹ

  • ૢ࡞ΛΩʔϘʔυ͚ͩͰ׬͍݁ͤͨ͞ 4 12೥4݄27೔༵ۚ೔
 5. Զͷdotfiles؅ཧ • جຊ͸GitHubͰ؅ཧ • ެ։ͨ͘͠ͳ͍෺͸ɺ͘͞ΒVPSͰ gitweb+gitolite؅ཧ͚ͯͨ͠Ͳଔۀͯ͠ ࠓ͸Bitbucket 5 12೥4݄27೔༵ۚ೔

 6. ࡢ೥͔ΒਐԽͨ͠෦෼Λൈਮ 6 12೥4݄27೔༵ۚ೔

 7. zsh • autojump • auto-fu.zsh • zaw.zsh • ࣗ࡞ͷิ׬ؔ਺(hub,mosh,sheetͱ͔) 7

  12೥4݄27೔༵ۚ೔
 8. tmux • લճͷษڧձͰscreen͔Βtmuxʹվफ • ΋͸΍tmuxແ͠͸ߟ͑ΒΕͳ͍ • ίϐʔϞʔυ࠷ڧ • tmuxରԠ൛cdd͕ແ͍ͱࢮͶΔ http://

  m4i.hatenablog.com/entry/2012/01/26/064329 8 12೥4݄27೔༵ۚ೔
 9. Vim • Vundle͸Life Changing • unite+vimfilerͰΤσΟλྖҬΛ௒͑ͨ • ͱʹ͔͘࠷ۙͷVimք۾ͷಈ͖͸ੌ͍ • 2012೥ͷVimϝϞऔΓ؀ڥ͸memolistͱ

  ctrlpʹܾ·Γͩ 9 12೥4݄27೔༵ۚ೔
 10. memolist.vimΛ࡞ͬͨཧ༝ • ձࣾࢧڅͷϚγϯ͕MacʹͳΓɺVimͰ ϝϞ͕ͱΓ͔ͨͬͨɻ • طଘͷϝϞϓϥάΠϯ͕൥ࡶͩͬͨɻ • VimϓϥάΠϯΛ࡞ͬͯΈ͔ͨͬͨɻ 10 12೥4݄27೔༵ۚ೔

 11. memolist.vimͷઆ໌ • ৽ن࡞੒ • ؅ཧ(fizzyfinderɺctrlp࿈ܞ) • ݕࡧ(qfixgrep) 11 12೥4݄27೔༵ۚ೔

 12. Vim͸௕͘ͳΔͷͰผͷษڧձͰ 12 12೥4݄27೔༵ۚ೔

 13. mosh • sshͷ୅ସ඼ • ಈ࡞͕଎͍ • ௨৴͕ෆ҆ఆͳ৔ॴͰઈେͳҖྗΛൃشɻࣾ ಺LAN͔Βe-mobileʹ੾Γସ͑ͯ΋λʔϛφϧ ੜ͖ͨ··!! •

  DC಺Ͱ௨৴ϒνϒν੾Εͯ΋҆৺ 13 12೥4݄27೔༵ۚ೔
 14. 2012೥ͷdotfilesͷ؅ཧ • http://dotfiles.github.com/ • @octodots 14 12೥4݄27೔༵ۚ೔

 15. ͜Ε͔ΒdotfilesΛ؅ཧ͢Δਓ΁ • ͸ͤ͜͞ΜΛwatch͠Α͏ https:// github.com/banyan/config • GitHubͰެ։͠Α͏ • dotfilesͷ؅ཧΛ௨ͯ͡gitͷ࢖͍ํΛश ಘग़དྷͯҰੴೋௗ

  15 12೥4݄27೔༵ۚ೔
 16. ͝ਗ਼ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ 16 12೥4݄27೔༵ۚ೔