Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Terminal Study vol.2

Terminal Study vol.2

Akira Maeda

April 27, 2012
Tweet

More Decks by Akira Maeda

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ୈ2ճλʔϛφϧษڧձ
  2012೥4݄27೔
  @glidenote
  1
  12೥4݄27೔༵ۚ೔

  View Slide

 2. ڈ೥ͷλʔϛφϧ؀ڥ
  • zsh
  • screen
  • vimʢ+pathogen)
  • GitHubͰ؅ཧ
  2
  12೥4݄27೔༵ۚ೔

  View Slide

 3. ݱࡏͷλʔϛφϧ؀ڥ
  • zsh
  • tmux
  • vim(+vundle)
  • mosh
  • weechat
  • mutt
  • Taskwarrior
  • GitHub + BitbucketͰ؅ཧ
  3
  12೥4݄27೔༵ۚ೔

  View Slide

 4. Զͷλʔϛφϧ؀ڥͷͩ͜ΘΓ
  • MacɺLinuxɺFreeBSDͰಉ͡ૢ࡞ײ֮ʹͨ͠
  ͍ɻOSʹґଘ͠ͳ͍։ൃ؀ڥΛɻ
  • λʔϛφϧͰग़དྷΔ͜ͱ͸λʔϛφϧͰ
  • git clone ͢Ε͹͙͢ʹࣗ෼ͷ؀ڥʹ
  • ૢ࡞ΛΩʔϘʔυ͚ͩͰ׬͍݁ͤͨ͞
  4
  12೥4݄27೔༵ۚ೔

  View Slide

 5. Զͷdotfiles؅ཧ
  • جຊ͸GitHubͰ؅ཧ
  • ެ։ͨ͘͠ͳ͍෺͸ɺ͘͞ΒVPSͰ
  gitweb+gitolite؅ཧ͚ͯͨ͠Ͳଔۀͯ͠
  ࠓ͸Bitbucket
  5
  12೥4݄27೔༵ۚ೔

  View Slide

 6. ࡢ೥͔ΒਐԽͨ͠෦෼Λൈਮ
  6
  12೥4݄27೔༵ۚ೔

  View Slide

 7. zsh
  • autojump
  • auto-fu.zsh
  • zaw.zsh
  • ࣗ࡞ͷิ׬ؔ਺(hub,mosh,sheetͱ͔)
  7
  12೥4݄27೔༵ۚ೔

  View Slide

 8. tmux
  • લճͷษڧձͰscreen͔Βtmuxʹվफ
  • ΋͸΍tmuxແ͠͸ߟ͑ΒΕͳ͍
  • ίϐʔϞʔυ࠷ڧ
  • tmuxରԠ൛cdd͕ແ͍ͱࢮͶΔ http://
  m4i.hatenablog.com/entry/2012/01/26/064329
  8
  12೥4݄27೔༵ۚ೔

  View Slide

 9. Vim
  • Vundle͸Life Changing
  • unite+vimfilerͰΤσΟλྖҬΛ௒͑ͨ
  • ͱʹ͔͘࠷ۙͷVimք۾ͷಈ͖͸ੌ͍
  • 2012೥ͷVimϝϞऔΓ؀ڥ͸memolistͱ
  ctrlpʹܾ·Γͩ
  9
  12೥4݄27೔༵ۚ೔

  View Slide

 10. memolist.vimΛ࡞ͬͨཧ༝
  • ձࣾࢧڅͷϚγϯ͕MacʹͳΓɺVimͰ
  ϝϞ͕ͱΓ͔ͨͬͨɻ
  • طଘͷϝϞϓϥάΠϯ͕൥ࡶͩͬͨɻ
  • VimϓϥάΠϯΛ࡞ͬͯΈ͔ͨͬͨɻ
  10
  12೥4݄27೔༵ۚ೔

  View Slide

 11. memolist.vimͷઆ໌
  • ৽ن࡞੒
  • ؅ཧ(fizzyfinderɺctrlp࿈ܞ)
  • ݕࡧ(qfixgrep)
  11
  12೥4݄27೔༵ۚ೔

  View Slide

 12. Vim͸௕͘ͳΔͷͰผͷษڧձͰ
  12
  12೥4݄27೔༵ۚ೔

  View Slide

 13. mosh
  • sshͷ୅ସ඼
  • ಈ࡞͕଎͍
  • ௨৴͕ෆ҆ఆͳ৔ॴͰઈେͳҖྗΛൃشɻࣾ
  ಺LAN͔Βe-mobileʹ੾Γସ͑ͯ΋λʔϛφϧ
  ੜ͖ͨ··!!
  • DC಺Ͱ௨৴ϒνϒν੾Εͯ΋҆৺
  13
  12೥4݄27೔༵ۚ೔

  View Slide

 14. 2012೥ͷdotfilesͷ؅ཧ
  • http://dotfiles.github.com/
  • @octodots
  14
  12೥4݄27೔༵ۚ೔

  View Slide

 15. ͜Ε͔ΒdotfilesΛ؅ཧ͢Δਓ΁
  • ͸ͤ͜͞ΜΛwatch͠Α͏ https://
  github.com/banyan/config
  • GitHubͰެ։͠Α͏
  • dotfilesͷ؅ཧΛ௨ͯ͡gitͷ࢖͍ํΛश
  ಘग़དྷͯҰੴೋௗ
  15
  12೥4݄27೔༵ۚ೔

  View Slide

 16. ͝ਗ਼ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠
  16
  12೥4݄27೔༵ۚ೔

  View Slide