Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

paperboy.el

Akira Maeda
August 24, 2012

 paperboy.el

Akira Maeda

August 24, 2012
Tweet

More Decks by Akira Maeda

Other Decks in Technology

Transcript

 1. 2012೥8݄24೔ @glidenote 12೥8݄24೔༵ۚ೔

 2. ࣗݾ঺հ • @glidenote • લా ষʢ·͑ͩ ͖͋Βʣ • http://blog.glidenote.com •

  paperboy&co.ͷΠϯϑϥΤϯδχΞ 12೥8݄24೔༵ۚ೔
 3. ΤσΟλྺ • େֶ࣌୅ʙɹmule • ৽ଔ࣌୅ʙɹૉͷvi • paperboy&co.ʙɹvim • 2012೥ʙɹpaperboy.elɹ 12೥8݄24೔༵ۚ೔

 4. emacsϢʔβͷvi/vimʹର͢ΔҰൠతͳߟ͑ • ௿ػೳ • มଶతͳΩʔόΠϯυ • Ϟʔυ੾ସ͕໘౗ • vim৴ऀ͕΢β͍ •

  etc. 12೥8݄24೔༵ۚ೔
 5. emacsϢʔβͷݱ࣮ • ຊ൪αʔόʹ͸vi/vim͔͠ೖͬͯͳ͍… • vi/vim͕࢖͑ͳ͍ͱɺຊ൪αʔόͰ࡞ۀ ͱ͔͕ग़དྷͳ͍… • ຊ౰͸vi/vim͕࢖͍͍͚ͨͲɺઌഐ͕ emacser͔ͩΒ…ʢฐࣾͷ৽ଔ) 12೥8݄24೔༵ۚ೔

 6. emacsϢʔβͷͨΊͷvim 2012 •sfp13-vim •paperboy.el 12೥8݄24೔༵ۚ೔

 7. spf13-vim • 2012೥ఆ൪ϓϥάΠϯೖΓvim • http://vim.spf13.com/ 12೥8݄24೔༵ۚ೔

 8. • Change your life. • Powerup your emacs. • http://blog.glidenote.com/paperboy.el

  12೥8݄24೔༵ۚ೔
 9. curl -L http://bit.ly/paperboy-el | sh && exec $SHELL 12೥8݄24೔༵ۚ೔

 10. • RHELରԠ(mizzy͞Μ) • emacs,xemacs,mule,nemacs,mgରԠ (@hirose31͞Μ) • csh/tcshରԠ(@d6rkaiz͞Μ) • etc. •

  ੿࡞memolist.vim΋࢖͑·͢!! 12೥8݄24೔༵ۚ೔
 11. ࠓޙͷ༧ఆ • Ruby GemԽ • άοζൢചʢεςοΧʔɺTγϟπetc.) • ΏΔΩϟϥ࡞੒ 12೥8݄24೔༵ۚ೔

 12. paperboy.el΁ͷpull request͓଴ͪͯ͠·͢ https://github.com/glidenote/paperboy.el 12೥8݄24೔༵ۚ೔

 13. ࡶஊ 12೥8݄24೔༵ۚ೔

 14. vim/emacs೿ൊՃೖʹ͓͚ΔԸܙ • vim/emacs೿ൊʹೖΔ͜ͱͰ޿͕Δਓ຺ • ্࢘ͱಉ͡ΤσΟλΛ࢖͏͜ͱͰग़ੈͷۙಓ • subͳΜͪΌΒͱ͔গ਺೿ൊɺແ೿ൊʹൃݴݖ ͸ແ͍!! 12೥8݄24೔༵ۚ೔

 15. vim/emacs͸୯ͳΔΤσΟλΛ௒͑ͨଘࡏ • ձࣾɺۀछͳͲؔ܎ແ͠ͷΤϯδχΞڞ௨ͷ ࿩୊ͱͯ͠ඇৗʹେ͖ͳଘࡏ • ͦ͏͍ͬͨҙຯͰϝΠϯΤσΟλͰແͯ͘ ΋ɺvim/emacsͷͲͪΒ͔͸࢖͑ͨํ͕ྑ͍ 12೥8݄24೔༵ۚ೔

 16. ·ͱΊ 12೥8݄24೔༵ۚ೔

 17. ಛʹແ͠!! 12೥8݄24೔༵ۚ೔

 18. ͝ਗ਼ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ 12೥8݄24೔༵ۚ೔

 19. 12೥8݄24೔༵ۚ೔