Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Sensu Deep Talks #1

Sensu Deep Talks #1

Kaizen Platform, Inc.の監視の話

Akira Maeda

March 26, 2015
Tweet

More Decks by Akira Maeda

Other Decks in Technology

Transcript

 1. Sensu Deep Talks #1
  Kaizen Platform, Inc.ͷ؂ࢹͷ࿩
  @glidenote

  View Slide

 2. I’m Akira Maeda
  @glidenote

  View Slide

 3. View Slide

 4. View Slide

 5. View Slide

 6. View Slide

 7. View Slide

 8. View Slide

 9. ͳͥSensuΛબ୒͔ͨ͠?

  View Slide

 10. #1 Ϋϥ΢υ؀ڥʹదͨ͠؂ࢹγεςϜͰ͋Δ
  #2 ϓϩϏδϣχϯάπʔϧͱ૬ੑ͕ྑ͍
  #3 ଞπʔϧͱͷ࿈ܞ͕༰қ

  View Slide

 11. #1 Ϋϥ΢υ؀ڥʹదͨ͠؂ࢹγεςϜͰ͋Δ

  View Slide

 12. View Slide

 13. #2 ϓϩϏδϣχϯάπʔϧͱ૬ੑ͕ྑ͍

  View Slide

 14. View Slide

 15. View Slide

 16. #3 ଞπʔϧͱͷ࿈ܞ͕༰қ

  View Slide

 17. View Slide

 18. View Slide

 19. Kaizen Platform, Inc.ͷ؂ࢹΞʔΩςΫνϟ

  View Slide

 20. View Slide

 21. ͜͜Βลͷ࿩

  View Slide

 22. Ξϥʔτͷ௨஌

  View Slide

 23. View Slide

 24. View Slide

 25. #1 ௨஌ػೳ͸શͯPagerDutyʹू໿
  #2 ͍ͭɺͩΕʹɺͲ͏΍ͬͯ௨஌͢Δ͔ࡉ͔͘ઃఆग़དྷΔ
  #3 Sensu͚ͩͰͳ͘PingdomͳͲͱ΋࿈ܞՄೳ

  View Slide

 26. Slack΁ͷ௨஌

  View Slide

 27. View Slide

 28. ো֐ݕ஌ͷ࿩

  View Slide

 29. #1 ૄ௨ɺࢮ׆؂ࢹ
  #2 ෛՙ؂ࢹ
  #3 ϓϩηε؂ࢹ
  #4 Τϥʔϩά؂ࢹ
  #5 ύϑΥʔϚϯε؂ࢹ
  ͳͲͳͲҰൠతͳ؂ࢹ

  View Slide

 30. QA؀ڥͱPRD؀ڥ͸ಉ͡؂ࢹํ๏

  View Slide

 31. View Slide

 32. QA؀ڥΛखް͘؂ࢹ͢Δ͜ͱͰ
  PRD؀ڥϦϦʔεલʹҟৗΛݕ஌ग़དྷΔ

  View Slide

 33. View Slide

 34. View Slide

 35. View Slide

 36. View Slide

 37. Sensuͷӡ༻ͷ࿩

  View Slide

 38. #1 ؂ࢹର৅ͷαʔόΛ૿΍͢

  View Slide

 39. ChefͰαʔόߏஙͯ͠ऴΘΓ
  (ࣗಈͰ؂ࢹର৅ʹͳΔ)

  View Slide

 40. #2 ؂ࢹ߲໨Λ௥Ճɺमਖ਼͢Δ

  View Slide

 41. View Slide

 42. View Slide

 43. View Slide

 44. View Slide

 45. View Slide

 46. View Slide

 47. View Slide

 48. ChatOpsͰαʔόʹ൓ө

  View Slide

 49. View Slide

 50. GitHubʹdeploy༻ͷPRΛ࡞੒

  View Slide

 51. View Slide

 52. View Slide

 53. มߋཤྺ͸CircleCIͷϩάʹશͯ࢒Δ

  View Slide

 54. View Slide

 55. ChatOpsͰSensuΛૢ࡞

  View Slide

 56. ChatOpsͰSensuͷ௨஌ΛࢭΊΔ

  View Slide

 57. ChatOpsͰSensuͷ௨஌Λݩʹ໭͢

  View Slide

 58. SensuΛ1೥൒ӡ༻ͨ͠ײ૝

  View Slide

 59. #1 ؂ࢹର৅ͷ࿙ΕͳͲ͕ແ͘ͳͬͨ
  #2 ઃఆมߋ΍؂ࢹ௥Ճ͕ܶతʹָʹͳͬͨ
  #3 ൥Θ͕͠͞ݮΓɺΑΓखް͍؂ࢹ͕Մೳʹͳͬͨ

  View Slide

 60. ؂ࢹαʔϏεͷӡ༻ίετ͕େ෯ʹԼ͕Γ
  αʔϏε։ൃʹΑΓϦιʔεΛׂ͚ΔΑ͏ʹͳͬͨ

  View Slide

 61. ຊདྷ΍Δ΂͖ࣄʹ஫ྗग़དྷΔ

  View Slide

 62. View Slide

 63. View Slide

 64. ؂ࢹΛࣗಈԽ͠Α͏

  View Slide

 65. ؂ࢹΛKAIZEN͠Α͏

  View Slide

 66. ·ͩ·ͩKAIZENͷ༨஍͕͋Δ

  View Slide

 67. View Slide

 68. View Slide

 69. Thanks!

  View Slide