Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Working With Terraform

Akira Maeda
August 05, 2015

Working With Terraform

Kaizen Platform, Inc. :like: Hashicorp. #hashi_wantedly

Akira Maeda

August 05, 2015
Tweet

More Decks by Akira Maeda

Other Decks in Technology

Transcript

 1. Working  With  Terraform Akira  Maeda   Kaizen  Pla7orm,  Inc.  

  08/05  2015
 2. I’m  Akira  Maeda   @glidenote

 3. None
 4. None
 5. None
 6. Kaizen  Pla7orm  use  HashiCorp  Products

 7. Use  Case

 8. Packer Create  AMI   including  provisioning

 9. Demo     Packer  With  ChatOps

 10. None
 11. None
 12. None
 13. None
 14. Terraform Manage  AWS  resources

 15. Vagrant Development     Chef  and  Serverspec

 16. ATLAS Manage  Terraform  State  File

 17. Knowledge  of  Terraform

 18. Knowledge  of  Terraform ๏ લఏͱͯ͠஌ݟ͸"84 5FSSBGPSNʹؔ͢Δ΋ͷͰ͢ ๏ ϦϦʔε͞Εͯ೥ܦͪ·͕͢·ͩ·ͩػೳ଍Γͯͳ͍Ͱ͢ ๏ ͨͩ։ൃεϐʔυ͸ΊͪΌͪ͘Ό଎͍ͷͰͦͷ͏࣮ͪ૷͞Ε·͢

 19. Knowledge  of  Terraform ๏ ৽نಋೖ͸ඇৗʹ؆୯ ๏ Πϯϑϥͷঢ়ଶΛίʔυԽग़དྷΔͷͰେมศར ๏ ͨͩӡ༻͸େม ‎

  ΢Σϒ্ʹ஌ݟ͕΄΅ແ͍ ‎ සൟʹόʔδϣϯΞοϓ͕͋ΔͷͰ௥ै͕πϥ͍ ‎ ݕূ؀ڥͷ༻ҙɺӡ༻ϧʔϧΛܾΊͳ͍ͱ࣮֬ʹࢮʹ·͢
 20. Knowledge  of  Terraform ๏ AUFSSBGPSNEFTUSPZA͸ઈରବ໨ ‎ ීஈ͔Βར༻͍ͯ͠Δͱຊ൪Ͱޡര͢Δ͜ͱ͕ߟ͑ΒΕΔͷͰ։ൃ؀ڥ Ͱ΋࢖͏ͷΛࢭΊ·͠ΐ͏ ๏ AUFSSBGPSNSFGSFTIAͰɺ࣮ΠϯϑϥͱTUBUFpMFͱͷࠩ෼Λ֬ೝ͢Δ

  ϑϩʔΛࣗಈԽͯ͠ɺ૊ΈࠐΈ·͠ΐ͏
 21. Knowledge  of  Terraform ๏ ՔಇதΠϯϑϥʹରͯ͠͸5FSSBGPSN͔ΒมߋΛ͔͚ͳ͍ํ͕ྑ͍ ‎ AUFSSBGPSNQMBOAͰADIBOHFA͕͋ͬͨΒཁ஫ҙ ‎ มߋͰ͸ͳ͘ɺ࡟আˍ৽ن࡞੒ʹͳͬͯ͠·͏Մೳੑେ ‎

  ADIBOHFA͕ग़ͨΒڍಈΛཁ֬ೝ
 22. Knowledge  of  Terraform ๏ AUFSSBGPSNBQQMZA͸खݩ .BDͳͲ ͔Β࣮ߦ͠ͳ͍ ‎ 4UBUF'JMFΛڞ༗͍ͯ͠ͳ͍ͱࣄނΓ·͢ ‎

  $JSDMF$*ͳͲશһ͕ҰՕॴ͔ΒAUFSSBGPSNBQQMZA͢Δ؀ڥΛ࡞Δ
 23. Knowledge  of  Terraform ๏ 4UBUF'JMF AUGTUBUFA ͷ؅ཧʹ͸"5-"4Λར༻͕Φεεϝ ‎ 5FSSBGPSN "5-"4͸݁ߏ࢖͍΍͍͢ͱࢥ͍·͢

  ‎ ͨͩ"5-"4ͷ6*ͱ͔·ͩΠϚΠν͔΋ʜ
 24. Terraform  evolves  our  Infrastructure

 25. None
 26. None
 27. Terraform  is  best  way  to  automaSon

 28. www.wantedly.com/companies/kaizenpla7orm

 29. None
 30. None
 31. Thanks!