Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Working With Terraform

Akira Maeda
August 05, 2015

Working With Terraform

Kaizen Platform, Inc. :like: Hashicorp. #hashi_wantedly

Akira Maeda

August 05, 2015
Tweet

More Decks by Akira Maeda

Other Decks in Technology

Transcript

 1. Working  With  Terraform
  Akira  Maeda  
  Kaizen  Pla7orm,  Inc.  
  08/05  2015

  View full-size slide

 2. I’m  Akira  Maeda  
  @glidenote

  View full-size slide

 3. Kaizen  Pla7orm  use  HashiCorp  Products

  View full-size slide

 4. Packer
  Create  AMI  
  including  provisioning

  View full-size slide

 5. Demo    
  Packer  With  ChatOps

  View full-size slide

 6. Terraform
  Manage  AWS  resources

  View full-size slide

 7. Vagrant
  Development    
  Chef  and  Serverspec

  View full-size slide

 8. ATLAS
  Manage  Terraform  State  File

  View full-size slide

 9. Knowledge  of  Terraform

  View full-size slide

 10. Knowledge  of  Terraform
  ๏ લఏͱͯ͠஌ݟ͸"845FSSBGPSNʹؔ͢Δ΋ͷͰ͢
  ๏ ϦϦʔε͞Εͯ೥ܦͪ·͕͢·ͩ·ͩػೳ଍Γͯͳ͍Ͱ͢
  ๏ ͨͩ։ൃεϐʔυ͸ΊͪΌͪ͘Ό଎͍ͷͰͦͷ͏࣮ͪ૷͞Ε·͢

  View full-size slide

 11. Knowledge  of  Terraform
  ๏ ৽نಋೖ͸ඇৗʹ؆୯
  ๏ Πϯϑϥͷঢ়ଶΛίʔυԽग़དྷΔͷͰେมศར
  ๏ ͨͩӡ༻͸େม
  ‎ ΢Σϒ্ʹ஌ݟ͕΄΅ແ͍
  ‎ සൟʹόʔδϣϯΞοϓ͕͋ΔͷͰ௥ै͕πϥ͍
  ‎ ݕূ؀ڥͷ༻ҙɺӡ༻ϧʔϧΛܾΊͳ͍ͱ࣮֬ʹࢮʹ·͢

  View full-size slide

 12. Knowledge  of  Terraform
  ๏ AUFSSBGPSNEFTUSPZA͸ઈରବ໨
  ‎ ීஈ͔Βར༻͍ͯ͠Δͱຊ൪Ͱޡര͢Δ͜ͱ͕ߟ͑ΒΕΔͷͰ։ൃ؀ڥ
  Ͱ΋࢖͏ͷΛࢭΊ·͠ΐ͏
  ๏ AUFSSBGPSNSFGSFTIAͰɺ࣮ΠϯϑϥͱTUBUFpMFͱͷࠩ෼Λ֬ೝ͢Δ
  ϑϩʔΛࣗಈԽͯ͠ɺ૊ΈࠐΈ·͠ΐ͏

  View full-size slide

 13. Knowledge  of  Terraform
  ๏ ՔಇதΠϯϑϥʹରͯ͠͸5FSSBGPSN͔ΒมߋΛ͔͚ͳ͍ํ͕ྑ͍
  ‎ AUFSSBGPSNQMBOAͰADIBOHFA͕͋ͬͨΒཁ஫ҙ
  ‎ มߋͰ͸ͳ͘ɺ࡟আˍ৽ن࡞੒ʹͳͬͯ͠·͏Մೳੑେ
  ‎ ADIBOHFA͕ग़ͨΒڍಈΛཁ֬ೝ

  View full-size slide

 14. Knowledge  of  Terraform
  ๏ AUFSSBGPSNBQQMZA͸खݩ .BDͳͲ
  ͔Β࣮ߦ͠ͳ͍
  ‎ 4UBUF'JMFΛڞ༗͍ͯ͠ͳ͍ͱࣄނΓ·͢
  ‎ $JSDMF$*ͳͲશһ͕ҰՕॴ͔ΒAUFSSBGPSNBQQMZA͢Δ؀ڥΛ࡞Δ

  View full-size slide

 15. Knowledge  of  Terraform
  ๏ 4UBUF'JMF AUGTUBUFA
  ͷ؅ཧʹ͸"5-"4Λར༻͕Φεεϝ
  ‎ 5FSSBGPSN"5-"4͸݁ߏ࢖͍΍͍͢ͱࢥ͍·͢
  ‎ ͨͩ"5-"4ͷ6*ͱ͔·ͩΠϚΠν͔΋ʜ

  View full-size slide

 16. Terraform  evolves  our  Infrastructure

  View full-size slide

 17. Terraform  is  best  way  to  automaSon

  View full-size slide

 18. www.wantedly.com/companies/kaizenpla7orm

  View full-size slide