Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

入門Cureutils

F082484f19b518225501fafa28d05b93?s=47 greymd
June 18, 2016

 入門Cureutils

2016/06/18に開催された「jus共催、第5回初心者向けとは言うものの午前のシェル勉強会/第23回梅雨でモワッとしたシェル芸勉強会」で発表したLT資料です。

F082484f19b518225501fafa28d05b93?s=128

greymd

June 18, 2016
Tweet

More Decks by greymd

Other Decks in Programming

Transcript

 1. ೖ໳Cureutils @grethlen

 2. ~$ whoami Yasuhiro Yamada (HN: ͙Ε͞Μ) Twitter: @grethlen ϋΠύʔγΣϧܳΩϡΞΤϯδχΞ ओͳલՊ

  • γΣϧܳ x WebεΫϨΠϐϯά (໿120stock)
 http://qiita.com/greymd/items/368faf898c161165fee7 • γΣϧܳ x ଟݴޠϚογϡΞοϓ (͸ͯͿҰҐʣ
 http://qiita.com/greymd/items/a4ecf8e70f11eb1e5f7 • γΣϧܳ x IoT (͋Γ͕ͪͳIoTܥهࣄ)
 http://www.slideshare.net/YasuhiroYamada1/arduino-52210988 • γΣϧܳ x Egison (໿270stock)
 https://github.com/greymd/egzact ྉཧͰ͖·ͤΜ
 3. ϓϩάϥϛϯάڭҭ *1 https://twitter.com/13Mzawa2/status/741902695712182272/photo/1 2020೥ΑΓখֶߍ͔Βϓϩάϥϛϯά͕ඞमԽݟࠐΈ γΣϧεΫϦϓτ΋෼͔Δখֶੜ *1

 4. ݒ೦.1 ಓ۩͸ద੾͔ʁ • ΞϧΰϦζϜ͚ͩڭ͑ͯҝʹͳΔͷ͔ʁ • γΣϧܳͷڭҭ༻πʔϧͱͯ͠ͷ
 ແବʹߴ͍ϙςϯγϟϧ 1. σʔλߏ଄ͷେ੾͞΋ֶ΂Δɻ
 ΞϧΰϦζϜ͚ͩͰ͸ͳ͍ɻ

  2. ௚ײ͞ɻωετ͠ʹ͍͘ɺ
 ੵΈ໦ΛੵΈ্͛Δײ֮ɻ 3. ෦඼Խͷେ੾͞ɻ
 Ұͭͷ෦඼͸Ұͭͷ͜ͱΛ͏·͘ɻ → S◦ratch͸Φϫίϯɻ࣌୅͸γΣϧܳ!? vs γΣϧܳͷྫ ڭҭ༻ιϑτͷྫ
 5. ݒ೦.2 ۤखҙࣝ΁ͷέΞ ଟ͘ͷڞײʢˢ200RTʣΛੜΜͩ
 ࠃຽͷ੠Λ୅หͨ͠πΠʔτ*1 *1 https://twitter.com/grethlen/status/722066098758111232

 6. ʲิ଍ࢿྉʳϓϦΩϡΞ • ೔ຊ͕ੈքʹތΔ
 ࠃຽతΞχϝͷҰͭ • 13೥໨ઈࢍ์өதʂ
 ʮຐ๏͔͍ͭϓϦΩϡΞʯ • ςϨϏே೔ܥྻ
 ೔༵ே8:30ʙ


  γΣϧܳษڧձͷ࣍ͷ೔͸
 ૣ͘ى͖ͯ؍Α͏ *1 http://www.toei-anim.co.jp/tv/precure/ ఱ࢖ୡ *1
 7. ݒ೦3. ڭһ͸଍Γ͍ͯΔͷ͔ʁ ্͕Δٕज़ऀͷٻਓഒ཰*1 Լ͕ΔϓϦΩϡΞͷࢹௌ཰*2 *1 http://doda.jp/guide/kyujin_bairitsu/#03 *2 http://prehyou2015.hatenablog.com/entry/shichourituichiran → ਂࠁԽ͢ΔएऀͷΩϡΞΤϯδχΞ཭Εɻ

 8. ʲ݁࿦ʳࠓͷ೔ຊʹඞཁͳࣄ ʮγΣϧܳ & ϓϦΩϡΞʯ ͳ ٕज़ऀΛ૿΍͢ɻ

 9. ~$ man Cureutils Cureutils ʲ͖Ύ͋ΏʔͪΔͣʳ • ࣍ੈ୅ߴ౓ΩϡΞITਓࡐཆ੒༻ίϚϯυूɻ • UNIXॳֶऀͷֶश༻ʹɻ •

  ΋ͪΖΜۀ຿ʹ΋໾ཱͭɻ • Github: https://github.com/greymd/cureutils • Ruby੡ίϚϯυ • rubicure*1ΛґଘϥΠϒϥϦͱͯ͠࠾༻ɻ *1 https://github.com/sue445/rubicure
 10. ಋೖํ๏ Rubygemsొ࿥ࡁΈ *1 • gemͰೖΕΒΕΔɻ $ sudo gem install cureutils

  Πϯετʔϧ͢ΔͱcureίϚϯυ͕࢖͑Δɻ • ࢖͍ํͷදࣔɻ $ cure help *1 https://rubygems.org/gems/cureutils
 11. ~$ cure precures $ cure precures • ϓϦΩϡΞͷ໊લΛશһग़ྗ *1 *1

  ݱࡏ·ͰͷςϨϏγϦʔζͷϝΠϯώϩΠϯͱΩϡΞΤίʔΛؚΊ46ਓɻ
 ʮΩϡΞʯ͕͔ͭͳ͍΋ͷ΋ؚΉɻΩϡΞ{ϒϥΠτ, ϒϧʔϜ}ͳͲͷ
 ಉҰਓ෺Ͱҟ໊ͷϓϦΩϡΞʹͳΔ΋ͷ͸ഉআɻ࢒೦ͳ͕Βຬͱ܆͸ؚ·ͣɻ
 12. ~$ cure girls $ cure girls • ม਎લͷঁͷࢠͷ໊લΛશһग़ྗ

 13. ~$ cure {precures,girls}
 # ׆༻৔໘ • ςετ༻μϛʔσʔλ࡞੒ʹɻ • ৬৔/ֶߍͰͷ࿩୊࡞Γʹɻ
 ʮणݶແݴ͑ΔΜͩɺ͍͢͝Ͷɻ͡Ό͋ϓϦΩϡΞ͸ʁʯ

  • ࠾༻໘઀ରࡦʹɻ
 ʮFizzBuzzͩͤΔΑͶʁ͡Ό͋ϓϦΩϡΞͩͤΔʁʯ
 ʮ$ cure precuresʯ
 ʮ͛͐ͬɺγΣϧܳਓʂʯ
 14. $ cure grep (1) $ cat text | cure grep

  ࢲ͸ΩϡΞϒϥοΫͰ͢ɻ • ϓϦΩϡΞͷ໊લͷΈΛநग़͢Δɻ $ curl -Lso- goo.gl/L3Fp6h | cure grep | head -n 1
 ΩϡΞϒϥοΫ͸ౖܹͨ͠ɻඞͣɺ… • ύΠϓͰͭͳ͙ͱண৭Λ͸ͣ͢ɻ
 15. $ cure grep (2) • ਖ਼نදݱ಺ͰPBE͕ར༻Մೳʂ $ cat txt |

  cure grep ‘ࢲ͸[:precure_name:]Ͱ͢ɻ’ ͜Μʹͪ͸ɺ ࢲ͸ΩϡΞϨϞωʔυͰ͢ɻ • ௨ৗͷBE (Bracket Expression)
 [:alnum:], [:lower:], [:upper:], [:space:] … • PBE (Precure Bracket Expressin)
 [:precure_name:] — ϓϦΩϡΞ໊ʹϚον 
 [:human_name:] — ঁͷࢠ໊ʹϚον
 [:cast_name:] — ੠༏໊ʹϚον
 ͳͲ
 16. ~$ cure grep (3) γΣϧܳਓ͓ೃછΈͷίϚϯυϥΠϯΦϓγϣϯ΋ʂ • -o : Ϛον෦෼ͷΈग़ྗɻ •

  -E : ͨͩͷ֦ுਖ਼نදݱΛ࢖͏ɻ
 PBEແޮԽɻීஈͷgrepίϚϯυʹม਎ʂ $ cat access.log | cure grep -E '192.168.1.1'
 17. ~$ cure grep #׆༻৔໘ • จষ͔ΒεϜʔζʹϓϦΩϡΞΛநग़ɻ • ࢓ࣄͷใࠂॻ΍ɺֶߍͷϨϙʔτͳͲɻ • Rubyͷਖ਼نදݱ͕࢖͑Δgrepͱׂͯ͠ͱศར

  • ෦෼ࣜݺͼग़͠*1ͱ͔࢖͑Δ $ echo "aaaa\naabb" | \ cure grep '^(?<name>aa)\g<name>$' aaaa *1 http://docs.ruby-lang.org/ja/1.9.3/doc/spec=2fregexp.html
 18. ~$ cure transform • ϓϦΩϡΞΛม਎ͤ͞Δɻ $ echo ‘ࢲͷ໊લ͸े࿡໷ϦίͰ͢ɻ’ | cure

  transform ࢲͷ໊લ͸ΩϡΞϚδΧϧͰ͢ɻ
 19. ~$ cure humanize • ϓϦΩϡΞͷม਎Λղআ͢Δɻ $ echo ΩϡΞ{ϋʔτ,Τʔε} | cure

  humanize ૬ాϚφ ԁѥٱཬ
 20. ~$ cure {humanize,transform}
 # ׆༻৔໘ • ৘ใͷਖ਼نԽɻ • Ұ୴શͯͷϓϦΩϡΞΛม਎ͤ͞Δɻ •

  grepΛ͔͚΍͘͢͢Δɻ
 21. ~$ cure date (1) $ cure date 2016-06-17 21:28:42 ຐ๏͔͍ͭϓϦΩϡΞʂ์өظؒ

  • ݱࡏͷ೔࣌Λදࣔ͢Δɻ • ͦͷ࣌ͷϓϦΩϡΞؔ࿈ͷΠϕϯτ΋දࣔɻ • ౰࣌์өதͷϓϦΩϡΞɻ • ॳճɾ࠷ऴճ์ө೔ • ϓϦΩϡΞͷ஀ੜ೔ • өըͷެ։೔ ͳͲ
 22. ~$ cure date (2) • -d ΦϓγϣϯରԠ $ cure date

  -d ‘1 years ago’ • “+”ʹଓ͍ͯ೔෇ͷग़ྗϑΥʔϚοτΛࢦఆՄೳɻ $ cure date ‘+%Y-%m-%d @p’ • %Y : ੢ྐྵ • %m : ݄ 01 - 12 • %d : ೔ 01 - 31 • @P : ϓϦΩϡΞؔ࿈ͷΠϕϯτ • ଞͷه๏΋ରԠ
 23. ~$ cure date #׆༻৔໘ • dateಉ༷ɺϩάͷग़ྗ࣌ࠁͱͯ͠ɻ • ϥΠϑϩάͷΤοηϯεͱͯ͠ɻ • ௨ৗͷdateίϚϯυͱҧ͍


  YYYY-mm-dd HH:MM:SS
 ϑΥʔϚοτͰσϑΥϧτͰग़ྗɻ
 ͪΐͬͱ͋Γ͕͍ͨɻ
 24. ~$ cure echo (1) • ΩϡΞΤίʔͷม਎ޱ্Λग़ྗ͢Δɻ • Φϓγϣϯ • -a

  : ߈ܸͷޱ্Λ௥Ճ • -q : ޱ্Λ͙͢ʹදࣔͤ͞Δɻ $ cure echo ΈΜͳͷࢥ͍ΛकΔͨΊʹ # ҎԼུ *1 http://cocoa08.com/anime/4287/ ܶ৔൛ݶఆͷϓϦΩϡΞ *1
 25. ~$ cure echo (2) • ΋ͪΖΜଞͷϓϦΩϡΞʹ΋ରԠ • -p ϓϦΩϡΞΛࢦఆͰ͖Δɻ $

  cure echo -p sword ϓϦΩϡΞϥϒϦϯΫʂ # ҎԼུ
 26. ~$ cure echo #׆༻৔໘ • ςετ༻μϛʔจষͷੜ੒ʹɻ • ҰൠϢʔβ͕rootʹͳΔ࣌ͷܯࠂͱͯ͠ɻ $ echo

  “cure echo” >> /root/.bashrc • େ͖ͳྗʢݖݶʣΛ࣋ͬͨ͜ͱΛ֮ࣗͤ͞Δɻ • దٓམͪண࣌ؒ͘Λઃ͚ΒΕΔɻ
 → Φϖϛεͷ௿ݮ
 27. ~$ cure janken $ cure janken • ϐΧϦϯδϟϯέϯ͕Ͱ͖Δ • উഊʹΑΓ


  ऴྃεςʔλε͕มԽɻ • উར: 0 • ഊ๺: 1 • ͍͋͜: 2 ϐΧϦϯ͡ΌΜ͚Μ by ΩϡΞϐʔε
 28. ~$ cure janken #׆༻৔໘ • ࢓ࣄதͷଉൈ͖ʹɻ • উෛڧ͍ਓ͚͕࣮ͩߦͰ͖ΔεΫϦϓτ࡞੒ʹɻ • ެฏͳ࡞ۀ෼୲ʹɻ

  $ cure janken && mysql -u user ʮ࠷ॳʹউͬͨਓ͕drop table͠·͠ΐ͏Αɻʯ
 29. ͦͷଞ GithubͰZsh༻ೖྗิ׬εΫϦϓτΛެ։தʂ • Github: https://github.com/greymd/cureutils/blob/ master/etc/cure-completion.zsh ൒෼͸RubyΛֶͿͨΊʹ࡞ͬͨ΋ͷɻ • RubylistͷํͷϑΟʔυόοΫ΋଴ͬͯ·͢ʂ