Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

react-navigation について

react-navigation について

React Native Meetup#5 の発表資料です

Yuichi Tateno

May 19, 2017
Tweet

More Decks by Yuichi Tateno

Other Decks in Technology

Transcript

 1. react-navigation ʹ
  ͍ͭͯ
  React Native Meetup#5
  2017/5/19
  WAmazing ؘ໺ ༞Ұ

  View Slide

 2. • ؘ໺ ༞Ұ (ηίϯ)
  • id:secondlife / @hotchpotch
  • WAmazing CTO
  • RN ྺ 2ϲ݄
  • WAmazing ͷΞϓϦΛ RN Ͱ࣮૷த
  • flux Ͱ͸ͳ͍ΞʔΩςΫνϟ
  • MobX

  View Slide

 3. react-navigation
  ʹ͍ͭͯ

  View Slide

 4. navigation ϥΠϒϥϦ͸ඞཁ?
  • ը໘ߏ੒਺͕গͳ͍ͱେ͛͞ͳ෺͸ෆ

  • ඪ४ͷ Navigatitor Ͱ΋ରԠՄೳ

  View Slide

 5. ΞϓϦ͕ͪΐͬͱେ͖͘ͳΔͱ…
  • λϒܕ
  • ελοΫܕ
  • λϒ + ελοΫܕ
  • ྫ֎: Slack ͷΑ͏ͳΞϓϦͰಠࣗߏ੒

  View Slide

 6. φϏήʔγϣϯΛ࣮૷͢Δʹ౰
  ͨΓɺඞཁͳཁૉ
  • ը໘Λߏ੒͢Δ෦෼
  • ԿΛදࣔ͢Δ͔ܾΊΔ෦෼

  View Slide

 7. ը໘Λߏ੒͢Δ෦෼
  • stack ͳΒφϏήʔγϣϯόʔ
  • λΠτϧ΍໭ΔϘλϯɺͦͷଞϘλ
  ϯ
  • ओʹϔομʹ࣮૷͞ΕͯΔ
  • tab ͳΒλϒ

  View Slide

 8. ԿΛදࣔ͢Δ͔ܾΊΔ෦෼
  • Router (ͱݺ͹ΕΔ࣮૷) + State ؅ཧ
  • ελοΫͳΒ stack (pop/push) ͷߏ଄؅ཧ
  • λϒͳΒπϦʔߏ଄؅ཧ
  • deeplink ͔Βͷ෮ݩ
  • appname://search/Ωʔϫʔυ໊ ΛɺͲͷ
  ը໘ͰͲ͏දࣔ͢Δͷ͔ʁ
  • ελοΫͷਂ͍֊૚͔ΒผͷλϒʹҠΔʹ
  ͸?

  View Slide

 9. Ͳ͏ΞϓϦʹφϏήʔγϣϯΛ
  ૊ΈࠐΉ͔
  • ࣗલ࣮૷
  • ઌ΄ͲͷೋͭΛࣗલͰ࣮૷
  • ΋͘͠͸1࣮ͭ૷ͯ͠ɺ΋͏1ͭ͸͋
  Γ෺Λ࢖͏
  • طଘφϏήʔγϣϯϥΠϒϥϦ
  • ԿΛબఆ͢΂͖͔

  View Slide

 10. PureJS ϥΠϒϥϦ
  • react-native-router-flux ˒ 4,391
  • redux ͱ૊Έ߹Θͤͯ࢖͏ͳΒҰ൪
  ͔ΜͨΜ
  • ௕͘࢖ΘΕ͍ͯΔ
  • react-navigation ˒4,337
  • ࠓ೔࿩͢΍ͭ

  View Slide

 11. ωΠςΟϒ࣮૷ϥΠϒϥϦ
  • react-native-navigation ˒3,102
  • ωΠςΟϒͷφϏήʔγϣϯͱ݁߹
  • Ϗϧυׂ͕ͱେม
  • native-navigation ˒ 1,963
  • AirBnB ۘ੡ɻͰ΋ AirBnB Ͱ΋·ͩ࢖ͬͯͳ͍
  • ͪΐͬͱ࢖͏ʹ͸ૣ͗͢Δײ
  • iOS,Androidͷ࣮૷ʹৄ͘͠ແ͍ͱτϥϒϧ࣌େ

  View Slide

 12. ͲΕ࢖͑͹ྑ͍ͷʁ
  • native-navigation ͷ readme.md ʹྑ
  ͍͜ͱॻ͍ͯ͋ͬͨ

  View Slide

 13. react-navigation
  • ࠓ೥಄ʹಥવݱΕͨ(ਖ਼֬ʹ͸ public
  Խ)͞Εͨ
  • pure JS ͷφϏήʔγϣϯϥΠϒϥϦ
  • ΦϑΟγϟϧ͔Β΋ϦϯΫ

  View Slide

 14. react-navigation
  • ࠓ೥಄ʹಥવݱΕͨ(ਖ਼֬ʹ͸ public
  Խ)͞Εͨ
  • pure JS ͷφϏήʔγϣϯϥΠϒϥϦ
  • ΦϑΟγϟϧ͔Β΋ϦϯΫ

  View Slide

 15. react-navigation
  • ։ൃ͕੝Μ
  • 4݄຤ʹ 1.0.0-beta9 ϦϦʔε
  • ͜ͷมߋͰɺ݁ߏ API มߋ͕ߦΘΕ
  ͨ
  • ࠓޙ͸ API มߋ͸͋·ΓݶΓߦΘͣɺ
  ҆ఆϦϦʔεΛ໨ࢦ͢

  View Slide

 16. react-navigation
  • pureJS Ͱ͋Δ
  • ωΠςΟϒͷؾ࣋ͪΛߟ͑ͳͯ͘ྑ͍
  • JS ͕ղΕ͹ࣗલͰͲ͏ʹ͔ग़དྷΔ
  • stack / tab / drawer ͳͲجຊతͳφϏήʔγϣ
  ϯʹରԠ
  • ૉͷ React ΞʔΩςΫνϟͳΒ͢ΜͳΓ࢖͑Δ
  • Android ͷόοΫϘλϯ౳ʹ΋΋ͪΖΜରԠ

  View Slide

 17. ྫΛݟΔ
  • examples/
  NavigationPlayground
  • Α͋͘ΔΞϓϦΛߏ੒͢Δ
  ػೳͱαϯϓϧ͕Ұ௨Γ
  • ΧελϜλϒViewͷద༻
  ΍ deeplink (path) ͷ࣮૷
  ͳͲ΋
  • σϞ

  View Slide

 18. Ϋϥεͱ࣮૷
  • RouterΫϥε
  • TabRouter / StackRouter
  • NavigationΫϥε
  • ͲͷΑ͏ʹϨϯμϦϯά͢Δ͔
  • Router + ϨϯμϥʔͱͳΔView(TabView /
  CardStack ౳) ͷ૊Έ߹Θͤ
  • NavigatorΫϥε
  • ঢ়ଶΛߟྀͭͭ͠ɺ্ೋͭΛ͍͍ײ͡ʹ΍ͬͯ͘
  ΕΔ

  View Slide

 19. ಺෦ঢ়ଶ (πϦʔ)

  View Slide

 20. redux ΍ MobX Ͱѻ͏
  • ࣗલ State ؅ཧͷ৔߹
  • redux ΍ MobX ͕ɺNavigator ͷঢ়ଶΛ؅ཧ͢Δ
  • ΠϯςάϨʔτ͢Δ࣮૷͕ඞཁ
  • Navigation ͷ state
  • φϏήʔγϣϯঢ়ଶΛͲ͏΋͔ͭ
  • Router ͷ dispatcher
  • ৽͍͠φϏήʔγϣϯঢ়ଶΛฦ͢

  View Slide

 21. Redux ͷ৔߹
  • ΦϑΟγϟϧͷ Redux Integration υ
  Ωϡϝϯτ
  • ϨϙδτϦ಺෦ͷ examples/redux

  View Slide

 22. MobX ͷ৔߹
  • MobX Integration Guide
  • ࢒೦ͳ͕Β PR ͕ Close ͞Εͨ
  • http://bit.ly/2pI2u7W
  • “react-navigation-mobx-example”
  • ࢲ͕࡞ͬͨαϯϓϧ
  • NavigationStore ͱ࣮ͯ͠૷
  • ͖ͬ͞ͷσϞ΋͜Ε

  View Slide

 23. ( ͦ΋ͦ΋ MobX ͱ͸ ... )
  • ObserverʹΑΔঢ়ଶ؅ཧͷΞϓϩʔν
  • flux ͷΑ͏ͳΞʔΩςΫνϟ “Ͱ͸ͳ
  ͍”
  • Hello, MobX!
  • http://leader22.github.io/slides/
  node_gakuen-25/

  View Slide

 24. ࣮ΞϓϦͰ࢖ͬͯΈͨײ૝
  • φϏήʔγϣϯͷ state ΛͲ͏ѻ͏͔
  ҙࣝͰ͖Δͱॴ·Ͱཧղ͢Δͱɺେମ
  ࢥͬͨ௨Γʹಈ͘Α͏ʹ
  • ≒λϒ x ελοΫͷπϦʔߏ଄ΛͲ͏
  ѻ͏͔͕ϙΠϯτ

  View Slide

 25. react-navigation ʹ͍ͭͯ
  • ૉͷ ReactNative (state + props ) ͳΒ͢Μͳ
  Γ࢖͑Δ
  • PureJS ͳͷ͸ָ
  • Redux ΍ MobX ͷ৔߹ɺॳظֶशίετ͕͔
  ͔Δ
  • ·ͩؾܰʹ࢖͑ΔܗͰ͸ແ͍
  • ͕ɺग़ͯ·ͩ4ϲ݄ͳͷͰɺࠓޙΤίγες
  Ϝ͕ͲΜͲΜվળ͞Εͦ͏

  View Slide