$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

クラウドを使った ユーザ向けサービス開発の面白さ

Yuichi Tateno
November 29, 2013

クラウドを使った ユーザ向けサービス開発の面白さ

情報処理学会 2013年度短期集中セミナー「Exiciting Coding! 2013~ITスペシャリストが語るクラウドシステム/アプリ開発の面白さ~」での発表資料

http://www.ipsj.or.jp/event/s-seminar/2013/Exciting_Coding/program.html

Yuichi Tateno

November 29, 2013
Tweet

More Decks by Yuichi Tateno

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Ϋϥ΢υΛ࢖ͬͨ
  Ϣʔβ޲͚αʔϏε։ൃͷ໘ന͞
  ΫοΫύου

  ؘ໺༞Ұ

  2013/11/29

  View Slide

 2. ఏڙ

  View Slide

 3. id:secondlife

  @hotchpotch

  ؘ໺༞Ұ / Yuichi Tateno

  VP of Enginnering at Cookpad
  —Ruby

  View Slide

 4. COOKPAD

  View Slide

 5. ຖ೔ͷྉཧΛָ͠Έʹ͢Δ͜ͱͰ
  ৺͔ΒͷসإΛ૿΍͢

  View Slide

 6. PC

  View Slide

 7. εϚʔτϑΥϯϒϥ΢βɾΞϓϦ

  View Slide

 8. View Slide

 9. ϑΟʔνϟʔϑΥϯ޲͚

  View Slide

 10. ϢχʔΫϒϥ΢β 3300ສҎ্
  ݄ؒར༻ऀ 2000ສਓҎ্
  Ϩγϐ਺ 150ສ඼Ҏ্

  View Slide

 11. View Slide

 12. View Slide

 13. View Slide

 14. View Slide

 15. View Slide

 16. View Slide

 17. ΤϯδχΞ60ਓ+
  αʔϏε։ൃ

  40ਓ+
  ٕज़෦

  10ਓ+
  Πϯϑϥ෦

  5ਓ

  View Slide

 18. Ϋϥ΢υͷಋೖɾݕ౼

  View Slide

 19. Ϋϥ΢υಋೖݕ౼
  2010೥಄͔ΒɺΫϥ΢υಋೖݕ౼

  όϨϯλΠϯෛՙ໰୊

  2011೥8݄ɺΫϥ΢υ΁Ҡߦ(AWS)

  View Slide

 20. όϨϯλΠϯͷෛՙ
  ฏৗ࣌ͷ໿ೋഒҎ্

  View Slide

 21. Ҏલ͸ɺόϨϯλΠϯʹ͋Θͤͯ
  ෺ཧαʔόΛ૿΍͢

  View Slide

 22. Ϋϥ΢υҠߦޙ͸
  ඞཁʹԠͯ͡ॊೈͳ૿ݮ

  View Slide

 23. ݱࡏɾಠࣗͷ AUTO SCALING Ͱ
  ΞΫηε਺ʹԠࣗ͡ಈ૿Ճ

  View Slide

 24. ݱࡏɾಠࣗͷ AUTO SCALING Ͱ
  ΞΫηε਺ʹԠࣗ͡ಈ૿Ճ
  ຊ൪αʔόʹ৽͍͠ίʔυɾػೳΛσϓϩΠ

  ͦͷঢ়ଶͷεφοϓγϣοτΛ࡞੒

  εφοϓγϣοτ͔ΒɺࣗಈͰαʔόΛ૿΍͠
  ىಈ

  αʔό૿Ճޙ΋ଞαʔόͱಉ͡؀ڥ͕อͯΔ

  View Slide

 25. ࣄྫɿ
  ϛυϧ΢ΣΞͷόʔδϣϯΞοϓ

  View Slide

 26. ϛυϧ΢ΣΞɾ
  ϑϨʔϜϫʔΫͷόʔδϣϯΞοϓ
  Ruby, Rails Λར༻

  ఆظతʹόʔδϣϯΞοϓ͢Δඞཁ


  ݕূΛॏͶͯ΋ʮ΋͔ͨ͠͠Β໰୊
  ൃੜʯͷՄೳੑ

  View Slide

 27. ϛυϧ΢ΣΞɾ
  ϑϨʔϜϫʔΫͷόʔδϣϯΞοϓ
  Ϣʔβ
  Rails 2.3
  proxy

  View Slide

 28. ϛυϧ΢ΣΞɾ
  ϑϨʔϜϫʔΫͷόʔδϣϯΞοϓ
  Ϣʔβ
  Rails 2.3
  Rails 3.0
  proxy
  ৽͍͠αʔό܈Λ࡞੒

  View Slide

 29. ϛυϧ΢ΣΞɾ
  ϑϨʔϜϫʔΫͷόʔδϣϯΞοϓ
  Ϣʔβ
  Rails 2.3
  Rails 3.0
  proxy

  View Slide

 30. ϛυϧ΢ΣΞɾ
  ϑϨʔϜϫʔΫͷόʔδϣϯΞοϓ
  Ϣʔβ
  Rails 3.0
  proxy
  Rails 2.3
  ҆ఆӡ༻ޙ

  ࡟আ

  View Slide

 31. ςετ࣮ߦ଎౓໰୊

  View Slide

 32. ςετ࣮ߦ଎౓໰୊
  ػೳ͕૿͑Δͱɺ෇ਵ͢Δςετίʔ
  υ΋૿͑Δ

  ੲ͸3෼ͰऴΘͬͨςετ΋ɺࠓ΍40෼

  View Slide

 33. ςετ࣮ߦ଎౓໰୊
  ػೳ͕૿͑Δͱɺ෇ਵ͢Δςετ΋૿
  ͑Δ

  ੲ͸3෼ͰऴΘͬͨςετ΋ɺࠓ΍40෼

  View Slide

 34. ςετ࣮ߦ଎౓໰୊
  Ұ೔10ճͷσϓϩΠͰػೳ൓ө

  ʮςετ͕஗ͯ͘σϓϩΠ͕஗ΕΔʂʯ
  Λ๷͕ͳ͍ͱ͍͚ͳ͍

  View Slide

 35. ෼ࢄςετ؀ڥͷߏங
  αʔόͰฒྻ෼ࢄςετ
  Sync & test

  View Slide

 36. ෼ࢄςετ؀ڥͷߏங
  αʔόͰฒྻ෼ࢄςετ
  Sync & test
  10ഒ଎

  View Slide

 37. ςετ࣮ߦ଎౓໰୊
  ςετͷฒྻ࣮ߦ

  ʮ஗ͯ͘ࠔΒͳ͍ʯ࣌͸஗͘

  ʮ଎͘ऴΘͬͯཉ͍͠ʯ࣌͸଎͘

  View Slide

 38. ܧଓతΠϯςάϨʔγϣϯ
  αʔόͷࣗಈ૿ݮ

  View Slide

 39. Bனؒ
  ։ൃ͕੝ΜͳͨΊɺαʔόଟ͘
  σϓϩΠՄೳ

  View Slide

 40. Bனؒ
  ։ൃ͕੝ΜͳͨΊɺαʔόଟ͘
  σϓϩΠՄೳ
  C໷ؒ
  ։ൃ͕੝ΜͰͳ͍ɺαʔόݮΒ͢
  σϓϩΠෆՄ

  View Slide

 41. ։ൃऀ؀ڥͰͷ෼ࢄฒྻςετ
  ։ൃऀϚγϯ αʔόͰฒྻ෼ࢄςετ
  Sync & test

  View Slide

 42. ։ൃऀ؀ڥͰͷ෼ࢄฒྻςετ

  View Slide

 43. ։ൃऀ؀ڥͰͷ෼ࢄฒྻςετ
  Ұਓ͋ͨΓͷ

  Ϧιʔε͕…

  View Slide

 44. ։ൃऀ؀ڥͰͷ෼ࢄฒྻςετ
  ͍ͨͣΒʹ૿΍͢ͱ

  ίετ͕…

  View Slide

 45. ։ൃऀ؀ڥͰͷ෼ࢄฒྻςετ
  ίετ͸Ͱ͖Δ͚ͩ཈͍͑ͨ

  ΋్͠தͰதஅ͞Εͯ΋ɺ͋·Γ໰୊
  ͕ى͜Βͳ͍

  View Slide

 46. View Slide

 47. ”࣌ؒͷ੍໿͕ͳ͘ɺதஅͯ͠΋͔·
  Θͳ͍λεΫͷܭࢉίετΛେ෯ʹ
  ࡟ݮͰ͖·͢”
  ”εϙοτՁ֨͸ଟ͘ͷ৔߹ɺಉ͡
  EC2 ΠϯελϯελΠϓͷΦϯσϚ
  ϯυՁ֨Λେ෯ʹԼճΓ·͢”

  View Slide

 48. ։ൃऀ؀ڥͰͷ෼ࢄฒྻςετ
  ௨ৗ

  Πϯελϯε

  View Slide

 49. ։ൃऀ؀ڥͰͷ෼ࢄฒྻςετ
  ௨ৗ

  Πϯελϯε
  εϙοτ

  Πϯελϯε
  (ςετத)

  View Slide

 50. ༷ʑͳϓϩδΣΫτͰͷςετ

  View Slide

 51. View Slide

 52. ϓϩδΣΫτ͝ͱʹ…
  ࢖ͬͯΔ Ruby, Rails, MySQL ౳ͷࡉ͔͍
  όʔδϣϯࠩҟ

  ϛυϧ΢ΣΞΛ࢖͏ɾ࢖Θͳ͍

  qt-webkit, memcached, redis, solr,
  elasticsearch…

  View Slide

 53. CI αʔόʹʮϥϕϧʯΛ͚ͭΔ

  ϥϕϧʹϚονͨ͠ CI Ͱ࣮ߦ͞ΕΔ

  mysql55 ͷΈඞཁͳΒɺͦͷϥϕϧ
  ͕͍͍ͭͯΔ CI ʹׂΓৼΒΕ࣮ͯ
  ߦ͞ΕΔ

  View Slide

 54. WHITESNAKE
  https://github.com/mrkn/whitesnake

  λάʹԠͨ͡ CI ͷׂΓৼΓ

  Rails ͷςετʹඞཁͳઃఆΛ؆ܿʹ

  View Slide

 55. WHITESNAKE
  https://github.com/mrkn/whitesnake

  λάʹԠͨ͡ CI ͷׂΓৼΓ

  Rails ͷςετʹඞཁͳઃఆΛ؆ܿʹ

  View Slide

 56. ৽نࣄۀల։

  View Slide

 57. ৽نࣄۀల։
  طଘͷࢿ࢈Λੜ͔͢

  ٕज़

  cookpad ͷϢʔβɾσʔλ

  طଘࣄۀͱ৽نࣄۀͷσʔλͷͭͳ͗ࠐΈ

  ૉૣ͍ࣄۀ্ཱͪ͛

  View Slide

 58. Ͳ͏΍ͬͯʁ
  αʔϏεͷ SOA Խ

  ԣల։Ͱ͖Δ൚༻తͳ࢓૊Έ

  View Slide

 59. αʔϏεͷSOAԽ
  Service Oriented Architecture

  αʔϏεࢦ޲ΞʔΩςΫνϟ

  αʔϏε͝ͱʹඞཁͳσʔλΛ API Λ౳ͯ͠΍ΓͱΓ

  OAuth2 + RESTful ͳ API

  Cookpad ID Ͱͷݖݶ؅ཧɾγϯάϧαΠϯΦϯ

  View Slide

 60. ϩάΠϯ
  σʔλऔಘ
  ݕࡧ
  ܾࡁ

  View Slide

 61. COOKPAD ͷσʔλΛଞαʔϏεͰ

  View Slide

 62. ଞαʔϏεͷσʔλΛCOOKPADͰ

  View Slide

 63. αʔϏεࢦ޲ΞʔΩςΫνϟ
  ʮϨʔϧʹࡌͬͨʯந৅Խ

  API ͷ࡞Γํ͸͍͘ΒͰ΋

  ͲͷαʔϏεͰ΋ɺͰ͖Δ͚ͩ؆୯
  ʹɺಉ͡ํ๏Ͱ

  View Slide

 64. Ϩʔϧʹࡌͬͨ SOA Խ
  Garage
  OAuth2 ೝূɾೝՄͷ࣮૷

  ΠϯλʔϑΣΠεΛ࣮૷͢Δ͚ͩͰOK

  ಛఆͷσʔλߏ଄Λग़ྗ

  Pantry
  Garage ͷ API ΫϥΠΞϯτ

  View Slide

 65. Ϩʔϧʹࡌͬͨ SOA Խ
  Garage
  ࣮૷ऀ͸ɺGarage Λ࢖ͬͯ API Λ࣮૷͢Δ͚ͩ

  ଞαʔϏεͰ΋ར༻͞ΕΔ෺͸ͲΜͲΜ API Խ

  Pantry
  ར༻ऀ͸ Pantry Ͱ API Λୟ͚ͩ͘

  View Slide

 66. ࢖͏ٕज़ͷ౷Ұ
  Ruby, Rails, HAML, MySQL, memcached, redis,
  solr …

  Ͱ͖Δ͚ͩ߹ΘͤΔ͜ͱͰɺਂ͍ཧղʹͭ
  ͳ͕Δ & ଞαʔϏεͷཧղ͕ૉૣ͘

  ΋ͪΖΜඞཁʹԠͯ͡৽نٕज़ͷݕূɾಋ
  ೖ͸ߦ͏

  View Slide

 67. ࢖͏ٕज़ͷ౷Ұ
  CPAD
  ΫοΫύου։ൃऀ༻ͷϓϩϏδϣχϯάπʔϧ

  Mac ্ͰඞཁͳҰࣜɺ؀ڥߏங

  $ cpad rails new

  ৽ن Web αʔϏεʹඞཁͳ෺Ұ͕ࣜೖΔ

  Garage, Pantry, ͦͷଞ SSO / ܾࡁͷϥΠϒϥϦ΋

  View Slide

 68. ࢖͏ٕज़ͷ౷Ұ
  OZEN

  Rails ΞϓϦαʔό/DBαʔό౳Λࣗಈߏங

  COOKPAD ͷΞϓϦ։ൃͳඞཁͳ؀ڥ
  ॾʑͷߏங

  “͓હཱͯ” ͯ͘͠ΕΔπʔϧ

  View Slide

 69. ৽نαʔϏεߏஙͷྲྀΕ
  $ cpad rails new

  Pantry, Garage Λ༻͍ͯ։ൃ

  ܧଓతΠϯςάϨʔγϣϯ

  whitesnake ͰαΫͬͱ

  $ ozen create

  ඞཁͳαʔόΛ࡞੒ɻσϓϩΠͯ͠ݕূ

  View Slide

 70. ৽نࣄۀల։
  طଘͷࢿ࢈Λੜ͔͢

  ٕज़

  cookpad ͷϢʔβɾσʔλ

  طଘࣄۀͱ৽نࣄۀͷσʔλͷͭͳ͗ࠐΈ

  ૉૣ͍ࣄۀ্ཱͪ͛

  View Slide

 71. ৽نࣄۀల։
  طଘͷࢿ࢈Λੜ͔͢

  ٕज़

  cookpad ͷϢʔβɾσʔλ

  طଘࣄۀͱ৽نࣄۀͷσʔλͷͭͳ͗ࠐΈ

  ૉૣ͍ࣄۀ্ཱͪ͛
  Pantry, Garage Ͱ

  SOA ద༻
  cpad, ozen Ͱ

  ؀ڥߏங

  View Slide

 72. αʔόͷ؀ڥߏங

  View Slide

 73. αʔό؀ڥͷมߋ
  Puppet ͰαʔόΛઃఆ

  EC2 ͷλάͰద༻͢ΔઃఆΛมߋ

  λάྫ: app-cookpad-rails

  cookpad ༻ͷ rails ΞϓϦέʔγϣϯ

  View Slide

 74. ։ൃऀʹΑΔαʔόઃఆมߋ
  GitHub ʹΑΔίʔυϨϏϡʔ

  ͢΂ͯͷίʔυΛίʔυϨϏϡʔ

  αʔό؀ڥ΋ίʔυϨϏϡʔ

  View Slide

 75. ։ൃऀʹΑΔมߋ
  GitHub ʹΑΔίʔυϨϏϡʔ

  ͢΂ͯͷίʔυΛίʔυϨϏϡʔ

  αʔό؀ڥ΋ίʔυϨϏϡʔ

  View Slide

 76. ։ൃऀʹΑΔมߋ
  GitHub ʹΑΔίʔυϨϏϡʔ

  ͢΂ͯͷίʔυΛίʔυϨϏϡʔ

  αʔό؀ڥ΋ίʔυϨϏϡʔ

  View Slide

 77. αʔό؀ڥ΋ίʔυϨϏϡʔ
  ։ൃऀ͸ࣗ༝ʹ؀ڥߏஙͰ͖Δ

  puppet Λ༻͍ͯઃఆ

  ΠϯϑϥνʔϜ͸มߋ఺Λ͔ͬ͠Γͱཧղ͠ڐՄ
  Ͱ͖Δ

  ໰୊఺ɾݒ೦఺͕͋Ε͹։ൃऀʹϑΟʔυόοΫ

  View Slide

 78. αʔό؀ڥ΋ίʔυϨϏϡʔ
  ։ൃऀ͸ࣗ༝ʹ؀ڥߏஙͰ͖Δ

  puppet Λ༻͍ͯઃఆ

  ΠϯϑϥνʔϜ͸มߋ఺Λ͔ͬ͠Γͱཧղ͠ OK
  Ͱ͖Δ

  ໰୊఺ɾݒ೦఺͕͋Ε͹։ൃऀʹϑΟʔυόοΫ
  DevOps

  View Slide

 79. Ϋϥ΢υΛ࢖ͬͨ
  Ϣʔβ޲͚αʔϏε։ൃͷ໘ന͞
  ?

  View Slide

 80. ΞΫηεʹԠͨ͡αʔό୆਺ͷ
  ௐ੔

  CI ͷঢ়ଶʹԠͨ͡αʔόͷௐ
  ੔ɾαʔόͷ࡞੒

  εϙοτΠϯελϯεΛ࢖ͬͨɺ
  ҆Ձͳςετ؀ڥͷߏங

  cpad / ozen Λ࢖ͬͨ SOA Ͱͷ
  αʔϏεల։

  View Slide

 81. ΞΫηεʹԠͨ͡αʔό୆਺ͷ
  ௐ੔

  CI ͷঢ়ଶʹԠͨ͡αʔόͷௐ
  ੔ɾαʔόͷ࡞੒

  εϙοτΠϯελϯεΛ࢖ͬͨɺ
  ҆Ձͳςετ؀ڥͷߏங

  cpad / ozen Λ࢖ͬͨ SOA Ͱͷ
  αʔϏεల։
  ͢΂ͯιϑτ΢ΣΞͰ

  هड़Ͱ͖Δ

  View Slide

 82. ΞΫηεʹԠͨ͡αʔό୆਺ͷ
  ௐ੔

  CI ͷঢ়ଶʹԠͨ͡αʔόͷௐ
  ੔ɾαʔόͷ࡞੒

  εϙοτΠϯελϯεΛ࢖ͬͨɺ
  ҆Ձͳςετ؀ڥͷߏங

  cpad / ozen Λ࢖ͬͨ SOA Ͱͷ
  αʔϏεల։
  ✓ αʔόͷىಈɾ࡟আ

  ✓ αʔό؀ڥͷઃఆ

  ✓ ͦͷଞɺAPI Λ௨ͯ͡΄
  ͱΜͲ͔࣮ߦՄೳ

  View Slide

 83. ΞΫηεʹԠͨ͡αʔό୆਺ͷ
  ௐ੔

  CI ͷঢ়ଶʹԠͨ͡αʔόͷௐ
  ੔ɾαʔόͷ࡞੒

  εϙοτΠϯελϯεΛ࢖ͬͨɺ
  ҆Ձͳςετ؀ڥͷߏங

  cpad / ozen Λ࢖ͬͨ SOA Ͱͷ
  αʔϏεల։
  ✓ʮίʔυʯͷ࠶ར༻

  ɹ㾎 αʔό؀ڥɾઃఆͷهड़

  ɹ㾎 εϙοτΠϯελϯε࢖ͬͨ෼ࢄαʔό
  ΛɺCI ͔Β΋ར༻

  View Slide

 84. ΞΫηεʹԠͨ͡αʔό୆਺ͷ
  ௐ੔

  CI ͷঢ়ଶʹԠͨ͡αʔόͷௐ
  ੔ɾαʔόͷ࡞੒

  εϙοτΠϯελϯεΛ࢖ͬͨɺ
  ҆Ձͳςετ؀ڥͷߏங

  cpad / ozen Λ࢖ͬͨ SOA Ͱͷ
  αʔϏεల։
  ։ൃऀ͕

  ΑΓ༷ʑͳ͜ͱ͕

  Ͱ͖ΔΑ͏ʹʂʂʂ

  View Slide

 85. ΞΫηεʹԠͨ͡αʔό୆਺ͷ
  ௐ੔

  CI ͷঢ়ଶʹԠͨ͡αʔόͷௐ
  ੔ɾαʔόͷ࡞੒

  εϙοτΠϯελϯεΛ࢖ͬͨɺ
  ҆Ձͳςετ؀ڥͷߏங

  cpad / ozen Λ࢖ͬͨ SOA Ͱͷ
  αʔϏεల։
  DevOps

  View Slide

 86. ͓ΘΓʹ
  Ϋϥ΢υ͕ιϑτ΢ΣΞͷߟ͑ํ

  ͍··Ͱ೉͔ͬͨ͠ɺΠϯϑϥͷ੍ޚ΋ιϑτ΢Σ
  Ξͱͯ͠هड़Ͱ͖Δ

  ϢʔβʹՁ஋Λಧ͚ΔͨΊͷબ୒ࢶ͕૿͑ͨ

  Ϋϥ΢υΛར༻ͨ͠ɺ༷ʑͳ͜ͱʹ௅ઓͰ͖ɺ։
  ൃ͕ΑΓ໘ന͘!!

  View Slide

 87. ఏڙ

  View Slide