Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Our tDiary's policy and strategies to support Ruby 1.9 and our future plan

SHIBATA Hiroshi
October 10, 2011
740

Our tDiary's policy and strategies to support Ruby 1.9 and our future plan

SHIBATA Hiroshi

October 10, 2011
Tweet

Transcript

 1. tDiary ͷ Ruby1.9 ରԠͷաఔͱ
  ࠓޙͷϩʔυϚοϓ
  ࣲా തࢤ (tDiary.org)
  SHIBATA Hiroshi (tDiary.org)
  Our tDiary's policy and strategies to support Ruby
  1.9 and our future plan.
  1
  2009೥7݄19೔೔༵೔

  View full-size slide

 2. ࣗݾ঺հ
  2
  2009೥7݄19೔೔༵೔

  View full-size slide

 3. • SHIBATA Hiroshi a.k.a hsbt (hsbt.org)
  • ιϑτ΢ΣΞΤϯδχΞ
  • 1981೥ੜ·Ε ๺ւಓࡏॅ
  3
  2009೥7݄19೔೔༵೔

  View full-size slide

 4. RubyͱͷؔΘΓ
  • ߴઐ4೥ͷ࣌ͷԠ༻਺ֶͰ id:gotoken ͔
  Βڭ͑ͯ΋Β͏
  • tDiary Λ࢖͍࢝ΊͯओʹWebؔ࿈ͷϥΠ
  ϒϥϦΛ࢖͍࢝ΊΔ
  4
  2009೥7݄19೔೔༵೔

  View full-size slide

 5. • Administrator of developer team for
  tDiary.org
  5
  2009೥7݄19೔೔༵೔

  View full-size slide

 6. RubyKaigi2009
  ςʔϚʮมΘΔ/ม͑Δʯ
  6
  2009೥7݄19೔೔༵೔

  View full-size slide

 7. ΑΖ͓͘͠ئ͍͠·͢ɻ
  7
  2009೥7݄19೔೔༵೔

  View full-size slide

 8. Agenda
  • ·ͣ͸͡Ίʹ
  • tDiary-2.3.2ϦϦʔεܭը(Ruby 1.9 α
  ϙʔτ)
  • Ruby 1.9 ରԠͷৄࡉ
  • tDiary-2.3.3~ future
  8
  2009೥7݄19೔೔༵೔

  View full-size slide

 9. ·ͣ͸͡Ίʹ
  9
  2009೥7݄19೔೔༵೔

  View full-size slide

 10. tDiary
  ࢖ͬͯΔਓ͍·͔͢?
  10
  2009೥7݄19೔೔༵೔

  View full-size slide

 11. tDiary
  11
  2009೥7݄19೔೔༵೔

  View full-size slide

 12. tDiaryͱݴ͑͹…
  12
  2009೥7݄19೔೔༵೔

  View full-size slide

 13. tDiary
  • feed reader ͰίϝϯτεύϜ͕(ry
  • tDiaryͷιʔείʔυ͸ಡ·ͳ͍ํ͕(ry
  • ςετίʔυ͕ͳ͍యܕతϨΨγʔ
  ίʔ(ry
  13
  2009೥7݄19೔೔༵೔

  View full-size slide

 14. tDiary
  • Tsukkomi oriented Diary system
  • before Rails͔Β։ൃܧଓத(25೥ܭը)
  • Rubyͱڞʹ੒௕
  • ϨϯλϧαʔόʔʹRubyΛೖΕͤ͞Δ
  ࡞ઓ
  14
  2009೥7݄19೔೔༵೔

  View full-size slide

 15. tDiary͸
  Rubyͱڞʹ੒௕
  15
  2009೥7݄19೔೔༵೔

  View full-size slide

 16. 2009/01/30
  Ruby 1.9 Release!
  16
  2009೥7݄19೔೔༵೔

  View full-size slide

 17. Ruby 1.9
  ࢖ͬͯΔਓ͍·͔͢?
  17
  2009೥7݄19೔೔༵೔

  View full-size slide

 18. RubyKaigi2009
  ςʔϚʮมΘΔ/ม͑Δʯ
  18
  2009೥7݄19೔೔༵೔

  View full-size slide

 19. ʮม͑Δʯ
  tDiary ʹΑΔ Ruby
  1.9 ීٴ࡞ઓ
  19
  2009೥7݄19೔೔༵೔

  View full-size slide

 20. tDiary ʹΑΔRuby 1.9 ීٴ࡞ઓ
  • Ruby 1.9͸͍͔ͭ͸࢖Θͳ͚Ε͹ͳΒͳ
  ͍
  • tDiaryΛRuby 1.9ීٴͷΩϥʔΞϓϦʹ
  ͢Δ
  • ͱΓ͋͑ͣಈ͔͘ΒRubyΛ1.9ʹόʔ
  δϣϯΞοϓͯ͠͠·͏
  20
  2009೥7݄19೔೔༵೔

  View full-size slide

 21. Agenda
  • ·ͣ͸͡Ίʹ
  • tDiary-2.3.2ϦϦʔεܭը(Ruby 1.9 αϙʔτ)
  • Ruby 1.9 ରԠͷৄࡉ
  • tDiary-2.3.3~ future
  21
  2009೥7݄19೔೔༵೔

  View full-size slide

 22. tDiary-2.3.2ϦϦʔεܭը
  (Ruby 1.9 αϙʔτ)
  22
  2009೥7݄19೔೔༵೔

  View full-size slide

 23. ͱΓ͋͑ͣಈ͔ͯ͠ΈΔ
  23
  2009೥7݄19೔೔༵೔

  View full-size slide

 24. orz
  24
  2009೥7݄19೔೔༵೔

  View full-size slide

 25. Ͱ΋΍ΔΜͩΑ
  by kakutani
  25
  2009೥7݄19೔೔༵೔

  View full-size slide

 26. ͱΓ͋͑ͣ
  Կ͔Β࢝Ίͨ΋ͷ͔…
  26
  2009೥7݄19೔೔༵೔

  View full-size slide

 27. ·ͣ͸ܭը
  27
  2009೥7݄19೔೔༵೔

  View full-size slide

 28. 2008೥12݄
  ਆಸ઒ݝ๭ॴ
  28
  2009೥7݄19೔೔༵೔

  View full-size slide

 29. ࡞ઓձٞ
  29
  2009೥7݄19೔೔༵೔

  View full-size slide

 30. Ruby 1.9 ͰͷओͳରԠ
  •աڈόʔδϣϯͱͷඇޓ
  ׵෦෼
  •จࣈΤϯίʔσΟϯάͷ
  มߋ
  30
  2009೥7݄19೔೔༵೔

  View full-size slide

 31. Ruby 1.9 ରԠܭը
  •1.8ͱ1.9ʹଘࡏ͢Δ༷ʑͳඇ
  ޓ׵ΛͲ͏͢Δ͔
  •magic comment ΛͲ͏͢Δ͔
  31
  2009೥7݄19೔೔༵೔

  View full-size slide

 32. Ruby 1.9ରԠܭը
  •ruby ࣮ߦ࣌ͷ --encodingͲ
  ͏͢Δ͔
  •ΤϯίʔσΟϯάपΓͷ
  ࡉ͔͍मਖ਼Ͳ͏͢Δ͔
  32
  2009೥7݄19೔೔༵೔

  View full-size slide

 33. Agenda
  • ·ͣ͸͡Ίʹ
  • tDiary-2.3.2ϦϦʔεܭը(Ruby 1.9 αϙʔτ)
  • Ruby 1.9 ରԠͷৄࡉ
  • tDiary-2.3.3~ future
  33
  2009೥7݄19೔೔༵೔

  View full-size slide

 34. Ruby 1.9 ରԠͷৄࡉ
  34
  2009೥7݄19೔೔༵೔

  View full-size slide

 35. ͦͷ1
  ޓ׵ੑରԠ
  (core/misc/lib/compatible.rb)
  35
  2009೥7݄19೔೔༵೔

  View full-size slide

 36. compatible.rb
  • ϓϩτλΠϓ͸ machu ͞Μ͕࡞੒
  • 1.8ͱ1.9ͱͷඇޓ׵Λٵऩ
  • for 1.9: String.each_line, String.to_a ...
  • for 1.8: String.force_encoding,
  String.bytesize ...
  36
  2009೥7݄19೔೔༵೔

  View full-size slide

 37. ͦͷ2
  ϚδίϝΔ
  (magic comment ru)
  37
  2009೥7݄19೔೔༵೔

  View full-size slide

 38. ϚδίϝΔ
  •*.rb ͷ1ߦ໨ʹจࣈΤϯίʔ
  σΟϯάΛ໌ࣔ
  •shebang ͕࢖ΘΕ͍ͯΔ΋ͷ
  ͸2ߦ໨
  38
  2009೥7݄19೔೔༵೔

  View full-size slide

 39. ͓୊
  1ߦ໨ʹ೚ҙͷจࣈྻΛૠ
  ೖ͢ΔϫϯϥΠφʔΛॻ
  ͖ͳ͍͞
  39
  2009೥7݄19೔೔༵೔

  View full-size slide

 40. gsed -i "1s/.*/# -\*- coding: utf-8; -\*-\n&/" **/*.rb
  sed Λ࢖͏Μͩ!
  40
  2009೥7݄19೔೔༵೔

  View full-size slide

 41. ͦͷ3
  ruby --encoding=utf-8
  41
  2009೥7݄19೔೔༵೔

  View full-size slide

 42. ruby --encoding=utf-8
  • ruby ࣮ߦ࣌ʹ --encoding ΦϓγϣϯΛ͚ͭ
  Δ͜ͱͰΤϯίʔσΟϯάΛڧ੍Ͱ͖Δ
  • tDiaryͷ৔߹ͩͱindex.rb΍update.rbͷ
  shebangʹ௥Ճ
  • Ϣʔβʔʹ༏͘͠ແ͍ͷͰҙࣝ͠ͳͯ͘
  ΋ಈ͘Α͏ʹ͢Δ
  42
  2009೥7݄19೔೔༵೔

  View full-size slide

 43. ͦͷ4
  ֎෦ΤϯίʔσΟϯάͷࢦఆ
  43
  2009೥7݄19೔೔༵೔

  View full-size slide

 44. ֎෦ΤϯίʔσΟϯάͷࢦఆ
  •࠷ॳ͸open( file, ‘r:utf-8’) Λ
  ࢖͍ͬͯͨ
  •Ruby 1.8.6 ͩͱ࢖͑ͳ͍ٕ
  •٫Լ
  44
  2009೥7݄19೔೔༵೔

  View full-size slide

 45. Encoding::default_external = ‘UTF-8’
  default_externalΛ࢖͏Μͩ!
  45
  2009೥7݄19೔೔༵೔

  View full-size slide

 46. ؔ܎ऀ࿈བྷ
  RUBY_VERSION͸࢖Θͳ͍
  46
  2009೥7݄19೔೔༵೔

  View full-size slide

 47. ͦͷଞ
  ࡉ͔͍मਖ਼
  47
  2009೥7݄19೔೔༵೔

  View full-size slide

 48. ࡉ͔͍मਖ਼
  • cgi.cookies ͕ ASCII-8BIT ͱೝࣝ͞ΕΔͷͰ
  encodingΛݸผʹࢦఆ͢Δ
  • ϒϩοΫΛ͚ͭͳ͍ map ͸ Enumerator Λฦ
  ͢Α͏ʹͳͬͨͷͰ to_a ͢Δ
  • get ͷୈೋҾ਺͕ nil ڐ༰͠ͳ͘ͳͬͨͷͰ
  ԿΒ͔ͷ஋Λࢦఆ
  48
  2009೥7݄19೔೔༵೔

  View full-size slide

 49. ͜͜·ͰରԠ͢Δͱ…
  49
  2009೥7݄19೔೔༵೔

  View full-size slide

 50. ͻͱ·ͣಈ࡞֬ೝ׬ྃ
  50
  2009೥7݄19೔೔༵೔

  View full-size slide

 51. ͱ͜Ζ͕…
  51
  2009೥7݄19೔೔༵೔

  View full-size slide

 52. eval࣮ߦ࣌ʹSecurityError
  52
  2009೥7݄19೔೔༵೔

  View full-size slide

 53. eval࣮ߦ࣌ʹSecurityError
  53
  2009೥7݄19೔೔༵೔

  View full-size slide

 54. [BUG]ͩͬͨ
  • $SAFE= 1ͷ࣌ͷevalʹ[BUG]
  • ௚Δ·Ͱ͜Μͳײ͡ͰରԠ
  54
  2009೥7݄19೔೔༵೔

  View full-size slide

 55. ruby-1.9.1p129 Ͱ bug fix
  55
  2009೥7݄19೔೔༵೔

  View full-size slide

 56. ࿝ࢣᐌ͘
  • Ruby ͷ [BUG] Λ౿ΜͩΒتͼͳ͍͞
  • Ruby ͷ [BUG] Λ౿ΉΑ͏ʹͳ͔ͬͯ
  ΒҰਓલͷΞϓϦέʔγϣϯ
  • ͨͩͷϨΨ(ry
  56
  2009೥7݄19೔೔༵೔

  View full-size slide

 57. 2009/05/08
  tDiary-2.3.2 ϦϦʔε
  57
  2009೥7݄19೔೔༵೔

  View full-size slide

 58. ΊͰͨ͠ΊͰͨ͠
  58
  2009೥7݄19೔೔༵೔

  View full-size slide

 59. hsbt.org
  59
  2009೥7݄19೔೔༵೔

  View full-size slide

 60. Agenda
  • ·ͣ͸͡Ίʹ
  • tDiary-2.3.2ϦϦʔεܭը(Ruby 1.9 αϙʔτ)
  • Ruby 1.9 ରԠͷৄࡉ
  • tDiary-2.3.3~ future
  60
  2009೥7݄19೔೔༵೔

  View full-size slide

 61. ʮมΘΔʯ
  tDiary-2.3.3~ future
  61
  2009೥7݄19೔೔༵೔

  View full-size slide

 62. tDiary-2.3.3~ future
  • testing frameworkͷ࠾༻
  • rspec
  • cucumber
  • CGI͔ΒRack΁ͷࡌͤସ͑
  • ػೳ௥Ճͱෆ۩߹मਖ਼
  62
  2009೥7݄19೔೔༵೔

  View full-size slide

 63. testing framework
  • ࿝ࢣ(ϚΠέϧɾCɾϑΣβʔζ)ᐌ͘:
  • ࣗ৴Λ࣋ͬͯมߋ͕Ͱ͖ͳ͍
  • ೩ྉ: rspecͱcucumber
  ʮςετ͕ແ͍ίʔυ͸ϨΨγʔίʔυʯ
  63
  2009೥7݄19೔೔༵೔

  View full-size slide

 64. rspec
  •pluginͷڍಈΛςετ
  •contribͷ੒ՌΛcoreʹϚʔ
  δ༧ఆ
  64
  2009೥7݄19೔೔༵೔

  View full-size slide

 65. cucumber
  •γφϦΦΛςετ
  •testable_tdiary ͷ੒ՌΛϚʔ
  δࡁ
  65
  2009೥7݄19೔೔༵೔

  View full-size slide

 66. testable_tdiary!!
  66
  2009೥7݄19೔೔༵೔

  View full-size slide

 67. ͓͞Β͍
  67
  2009೥7݄19೔೔༵೔

  View full-size slide

 68. SapporoRubyKaigi01
  68
  2009೥7݄19೔೔༵೔

  View full-size slide

 69. ৄ͘͠͸…
  • ࡳຈtDiaryձٞ01ͷ֯୩͞Μͷεϥ
  ΠυΛࢀর
  • http://kakutani.com/20081025.html#p01
  69
  2009೥7݄19೔೔༵೔

  View full-size slide

 70. testable_tdiary ͷϚʔδ
  70
  2009೥7݄19೔೔༵೔

  View full-size slide

 71. githubͰ࡞ۀத
  http://github.com/hsbt/tdiary/tree/testable_merge
  71
  2009೥7݄19೔೔༵೔

  View full-size slide

 72. ࡞ۀεςʔλε
  •script/server (pure webrick)
  •rackup -s webrick tdiary.ru
  •cucumber -l ja features
  •Ұ෦ͷγφϦΦͷΈಈ͘
  72
  2009೥7݄19೔೔༵೔

  View full-size slide

 73. tDiaryձٞใࠂ
  73
  2009೥7݄19೔೔༵೔

  View full-size slide

 74. ເͷ͋Δੈք
  tDiary cgi.rb
  webrick
  rack
  cgi.rb
  webrick
  passenger
  74
  2009೥7݄19೔೔༵೔

  View full-size slide

 75. Ϣʔβʔ/ίϛολͷ੠
  • cacheϑΥϧμʹcache͡Όͳ͍σʔλ͕
  ͋Δ
  • XMLRPC͕ಈ͔ͳ͍··์ஔ͞Ε͍ͯΔ
  • mod_rubyո͍͔͠ΒfcgiΛऔΓࠐΈ͍ͨ
  • Ruby 1.9 Ͱಈ͔͢ͱඍົʹ஗͍
  75
  2009೥7݄19೔೔༵೔

  View full-size slide

 76. ๻ΒͷಓͷΓ͸
  ·ͩ·ͩ௕͍
  76
  2009೥7݄19೔೔༵೔

  View full-size slide

 77. ·ͱΊ
  77
  2009೥7݄19೔೔༵೔

  View full-size slide

 78. ·ͱΊ
  • tDiary͸Rubyͱڞʹ੒௕͍ͯ͠·͢
  • ʮม͑Δʯ: tDiary͕Ruby1.9ʹରԠͨ͠
  ͷͰօ͞Μ࢖͍·͠ΐ͏
  • ʮมΘΔʯ: tDiary͸2.3.3ͰϨΨγʔ
  ίʔυ͔Βଔۀ͠·͢
  78
  2009೥7݄19೔೔༵೔

  View full-size slide

 79. ͝੩ௌ
  ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠
  79
  2009೥7݄19೔೔༵೔

  View full-size slide

 80. Q&A
  80
  2009೥7݄19೔೔༵೔

  View full-size slide