Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Our tDiary's policy and strategies to support Ruby 1.9 and our future plan

SHIBATA Hiroshi
October 10, 2011
690

Our tDiary's policy and strategies to support Ruby 1.9 and our future plan

SHIBATA Hiroshi

October 10, 2011
Tweet

Transcript

 1. tDiary ͷ Ruby1.9 ରԠͷաఔͱ ࠓޙͷϩʔυϚοϓ ࣲా തࢤ (tDiary.org) SHIBATA Hiroshi

  (tDiary.org) Our tDiary's policy and strategies to support Ruby 1.9 and our future plan. 1 2009೥7݄19೔೔༵೔
 2. ࣗݾ঺հ 2 2009೥7݄19೔೔༵೔

 3. • SHIBATA Hiroshi a.k.a hsbt (hsbt.org) • ιϑτ΢ΣΞΤϯδχΞ • 1981೥ੜ·Ε

  ๺ւಓࡏॅ 3 2009೥7݄19೔೔༵೔
 4. RubyͱͷؔΘΓ • ߴઐ4೥ͷ࣌ͷԠ༻਺ֶͰ id:gotoken ͔ Βڭ͑ͯ΋Β͏ • tDiary Λ࢖͍࢝ΊͯओʹWebؔ࿈ͷϥΠ ϒϥϦΛ࢖͍࢝ΊΔ

  4 2009೥7݄19೔೔༵೔
 5. • Administrator of developer team for tDiary.org 5 2009೥7݄19೔೔༵೔

 6. RubyKaigi2009 ςʔϚʮมΘΔ/ม͑Δʯ 6 2009೥7݄19೔೔༵೔

 7. ΑΖ͓͘͠ئ͍͠·͢ɻ 7 2009೥7݄19೔೔༵೔

 8. Agenda • ·ͣ͸͡Ίʹ • tDiary-2.3.2ϦϦʔεܭը(Ruby 1.9 α ϙʔτ) • Ruby

  1.9 ରԠͷৄࡉ • tDiary-2.3.3~ future 8 2009೥7݄19೔೔༵೔
 9. ·ͣ͸͡Ίʹ 9 2009೥7݄19೔೔༵೔

 10. tDiary ࢖ͬͯΔਓ͍·͔͢? 10 2009೥7݄19೔೔༵೔

 11. tDiary 11 2009೥7݄19೔೔༵೔

 12. tDiaryͱݴ͑͹… 12 2009೥7݄19೔೔༵೔

 13. tDiary • feed reader ͰίϝϯτεύϜ͕(ry • tDiaryͷιʔείʔυ͸ಡ·ͳ͍ํ͕(ry • ςετίʔυ͕ͳ͍యܕతϨΨγʔ ίʔ(ry

  13 2009೥7݄19೔೔༵೔
 14. tDiary • Tsukkomi oriented Diary system • before Rails͔Β։ൃܧଓத(25೥ܭը) •

  Rubyͱڞʹ੒௕ • ϨϯλϧαʔόʔʹRubyΛೖΕͤ͞Δ ࡞ઓ 14 2009೥7݄19೔೔༵೔
 15. tDiary͸ Rubyͱڞʹ੒௕ 15 2009೥7݄19೔೔༵೔

 16. 2009/01/30 Ruby 1.9 Release! 16 2009೥7݄19೔೔༵೔

 17. Ruby 1.9 ࢖ͬͯΔਓ͍·͔͢? 17 2009೥7݄19೔೔༵೔

 18. RubyKaigi2009 ςʔϚʮมΘΔ/ม͑Δʯ 18 2009೥7݄19೔೔༵೔

 19. ʮม͑Δʯ tDiary ʹΑΔ Ruby 1.9 ීٴ࡞ઓ 19 2009೥7݄19೔೔༵೔

 20. tDiary ʹΑΔRuby 1.9 ීٴ࡞ઓ • Ruby 1.9͸͍͔ͭ͸࢖Θͳ͚Ε͹ͳΒͳ ͍ • tDiaryΛRuby

  1.9ීٴͷΩϥʔΞϓϦʹ ͢Δ • ͱΓ͋͑ͣಈ͔͘ΒRubyΛ1.9ʹόʔ δϣϯΞοϓͯ͠͠·͏ 20 2009೥7݄19೔೔༵೔
 21. Agenda • ·ͣ͸͡Ίʹ • tDiary-2.3.2ϦϦʔεܭը(Ruby 1.9 αϙʔτ) • Ruby 1.9

  ରԠͷৄࡉ • tDiary-2.3.3~ future 21 2009೥7݄19೔೔༵೔
 22. tDiary-2.3.2ϦϦʔεܭը (Ruby 1.9 αϙʔτ) 22 2009೥7݄19೔೔༵೔

 23. ͱΓ͋͑ͣಈ͔ͯ͠ΈΔ 23 2009೥7݄19೔೔༵೔

 24. orz 24 2009೥7݄19೔೔༵೔

 25. Ͱ΋΍ΔΜͩΑ by kakutani 25 2009೥7݄19೔೔༵೔

 26. ͱΓ͋͑ͣ Կ͔Β࢝Ίͨ΋ͷ͔… 26 2009೥7݄19೔೔༵೔

 27. ·ͣ͸ܭը 27 2009೥7݄19೔೔༵೔

 28. 2008೥12݄ ਆಸ઒ݝ๭ॴ 28 2009೥7݄19೔೔༵೔

 29. ࡞ઓձٞ 29 2009೥7݄19೔೔༵೔

 30. Ruby 1.9 ͰͷओͳରԠ •աڈόʔδϣϯͱͷඇޓ ׵෦෼ •จࣈΤϯίʔσΟϯάͷ มߋ 30 2009೥7݄19೔೔༵೔

 31. Ruby 1.9 ରԠܭը •1.8ͱ1.9ʹଘࡏ͢Δ༷ʑͳඇ ޓ׵ΛͲ͏͢Δ͔ •magic comment ΛͲ͏͢Δ͔ 31 2009೥7݄19೔೔༵೔

 32. Ruby 1.9ରԠܭը •ruby ࣮ߦ࣌ͷ --encodingͲ ͏͢Δ͔ •ΤϯίʔσΟϯάपΓͷ ࡉ͔͍मਖ਼Ͳ͏͢Δ͔ 32 2009೥7݄19೔೔༵೔

 33. Agenda • ·ͣ͸͡Ίʹ • tDiary-2.3.2ϦϦʔεܭը(Ruby 1.9 αϙʔτ) • Ruby 1.9

  ରԠͷৄࡉ • tDiary-2.3.3~ future 33 2009೥7݄19೔೔༵೔
 34. Ruby 1.9 ରԠͷৄࡉ 34 2009೥7݄19೔೔༵೔

 35. ͦͷ1 ޓ׵ੑରԠ (core/misc/lib/compatible.rb) 35 2009೥7݄19೔೔༵೔

 36. compatible.rb • ϓϩτλΠϓ͸ machu ͞Μ͕࡞੒ • 1.8ͱ1.9ͱͷඇޓ׵Λٵऩ • for 1.9:

  String.each_line, String.to_a ... • for 1.8: String.force_encoding, String.bytesize ... 36 2009೥7݄19೔೔༵೔
 37. ͦͷ2 ϚδίϝΔ (magic comment ru) 37 2009೥7݄19೔೔༵೔

 38. ϚδίϝΔ •*.rb ͷ1ߦ໨ʹจࣈΤϯίʔ σΟϯάΛ໌ࣔ •shebang ͕࢖ΘΕ͍ͯΔ΋ͷ ͸2ߦ໨ 38 2009೥7݄19೔೔༵೔

 39. ͓୊ 1ߦ໨ʹ೚ҙͷจࣈྻΛૠ ೖ͢ΔϫϯϥΠφʔΛॻ ͖ͳ͍͞ 39 2009೥7݄19೔೔༵೔

 40. gsed -i "1s/.*/# -\*- coding: utf-8; -\*-\n&/" **/*.rb sed Λ࢖͏Μͩ!

  40 2009೥7݄19೔೔༵೔
 41. ͦͷ3 ruby --encoding=utf-8 41 2009೥7݄19೔೔༵೔

 42. ruby --encoding=utf-8 • ruby ࣮ߦ࣌ʹ --encoding ΦϓγϣϯΛ͚ͭ Δ͜ͱͰΤϯίʔσΟϯάΛڧ੍Ͱ͖Δ • tDiaryͷ৔߹ͩͱindex.rb΍update.rbͷ

  shebangʹ௥Ճ • Ϣʔβʔʹ༏͘͠ແ͍ͷͰҙࣝ͠ͳͯ͘ ΋ಈ͘Α͏ʹ͢Δ 42 2009೥7݄19೔೔༵೔
 43. ͦͷ4 ֎෦ΤϯίʔσΟϯάͷࢦఆ 43 2009೥7݄19೔೔༵೔

 44. ֎෦ΤϯίʔσΟϯάͷࢦఆ •࠷ॳ͸open( file, ‘r:utf-8’) Λ ࢖͍ͬͯͨ •Ruby 1.8.6 ͩͱ࢖͑ͳ͍ٕ •٫Լ

  44 2009೥7݄19೔೔༵೔
 45. Encoding::default_external = ‘UTF-8’ default_externalΛ࢖͏Μͩ! 45 2009೥7݄19೔೔༵೔

 46. ؔ܎ऀ࿈བྷ RUBY_VERSION͸࢖Θͳ͍ 46 2009೥7݄19೔೔༵೔

 47. ͦͷଞ ࡉ͔͍मਖ਼ 47 2009೥7݄19೔೔༵೔

 48. ࡉ͔͍मਖ਼ • cgi.cookies ͕ ASCII-8BIT ͱೝࣝ͞ΕΔͷͰ encodingΛݸผʹࢦఆ͢Δ • ϒϩοΫΛ͚ͭͳ͍ map

  ͸ Enumerator Λฦ ͢Α͏ʹͳͬͨͷͰ to_a ͢Δ • get ͷୈೋҾ਺͕ nil ڐ༰͠ͳ͘ͳͬͨͷͰ ԿΒ͔ͷ஋Λࢦఆ 48 2009೥7݄19೔೔༵೔
 49. ͜͜·ͰରԠ͢Δͱ… 49 2009೥7݄19೔೔༵೔

 50. ͻͱ·ͣಈ࡞֬ೝ׬ྃ 50 2009೥7݄19೔೔༵೔

 51. ͱ͜Ζ͕… 51 2009೥7݄19೔೔༵೔

 52. eval࣮ߦ࣌ʹSecurityError 52 2009೥7݄19೔೔༵೔

 53. eval࣮ߦ࣌ʹSecurityError 53 2009೥7݄19೔೔༵೔

 54. [BUG]ͩͬͨ • $SAFE= 1ͷ࣌ͷevalʹ[BUG] • ௚Δ·Ͱ͜Μͳײ͡ͰରԠ 54 2009೥7݄19೔೔༵೔

 55. ruby-1.9.1p129 Ͱ bug fix 55 2009೥7݄19೔೔༵೔

 56. ࿝ࢣᐌ͘ • Ruby ͷ [BUG] Λ౿ΜͩΒتͼͳ͍͞ • Ruby ͷ [BUG]

  Λ౿ΉΑ͏ʹͳ͔ͬͯ ΒҰਓલͷΞϓϦέʔγϣϯ • ͨͩͷϨΨ(ry 56 2009೥7݄19೔೔༵೔
 57. 2009/05/08 tDiary-2.3.2 ϦϦʔε 57 2009೥7݄19೔೔༵೔

 58. ΊͰͨ͠ΊͰͨ͠ 58 2009೥7݄19೔೔༵೔

 59. hsbt.org 59 2009೥7݄19೔೔༵೔

 60. Agenda • ·ͣ͸͡Ίʹ • tDiary-2.3.2ϦϦʔεܭը(Ruby 1.9 αϙʔτ) • Ruby 1.9

  ରԠͷৄࡉ • tDiary-2.3.3~ future 60 2009೥7݄19೔೔༵೔
 61. ʮมΘΔʯ tDiary-2.3.3~ future 61 2009೥7݄19೔೔༵೔

 62. tDiary-2.3.3~ future • testing frameworkͷ࠾༻ • rspec • cucumber •

  CGI͔ΒRack΁ͷࡌͤସ͑ • ػೳ௥Ճͱෆ۩߹मਖ਼ 62 2009೥7݄19೔೔༵೔
 63. testing framework • ࿝ࢣ(ϚΠέϧɾCɾϑΣβʔζ)ᐌ͘: • ࣗ৴Λ࣋ͬͯมߋ͕Ͱ͖ͳ͍ • ೩ྉ: rspecͱcucumber ʮςετ͕ແ͍ίʔυ͸ϨΨγʔίʔυʯ

  63 2009೥7݄19೔೔༵೔
 64. rspec •pluginͷڍಈΛςετ •contribͷ੒ՌΛcoreʹϚʔ δ༧ఆ 64 2009೥7݄19೔೔༵೔

 65. cucumber •γφϦΦΛςετ •testable_tdiary ͷ੒ՌΛϚʔ δࡁ 65 2009೥7݄19೔೔༵೔

 66. testable_tdiary!! 66 2009೥7݄19೔೔༵೔

 67. ͓͞Β͍ 67 2009೥7݄19೔೔༵೔

 68. SapporoRubyKaigi01 68 2009೥7݄19೔೔༵೔

 69. ৄ͘͠͸… • ࡳຈtDiaryձٞ01ͷ֯୩͞Μͷεϥ ΠυΛࢀর • http://kakutani.com/20081025.html#p01 69 2009೥7݄19೔೔༵೔

 70. testable_tdiary ͷϚʔδ 70 2009೥7݄19೔೔༵೔

 71. githubͰ࡞ۀத http://github.com/hsbt/tdiary/tree/testable_merge 71 2009೥7݄19೔೔༵೔

 72. ࡞ۀεςʔλε •script/server (pure webrick) •rackup -s webrick tdiary.ru •cucumber -l

  ja features •Ұ෦ͷγφϦΦͷΈಈ͘ 72 2009೥7݄19೔೔༵೔
 73. tDiaryձٞใࠂ 73 2009೥7݄19೔೔༵೔

 74. ເͷ͋Δੈք tDiary cgi.rb webrick rack cgi.rb webrick passenger 74 2009೥7݄19೔೔༵೔

 75. Ϣʔβʔ/ίϛολͷ੠ • cacheϑΥϧμʹcache͡Όͳ͍σʔλ͕ ͋Δ • XMLRPC͕ಈ͔ͳ͍··์ஔ͞Ε͍ͯΔ • mod_rubyո͍͔͠ΒfcgiΛऔΓࠐΈ͍ͨ • Ruby

  1.9 Ͱಈ͔͢ͱඍົʹ஗͍ 75 2009೥7݄19೔೔༵೔
 76. ๻ΒͷಓͷΓ͸ ·ͩ·ͩ௕͍ 76 2009೥7݄19೔೔༵೔

 77. ·ͱΊ 77 2009೥7݄19೔೔༵೔

 78. ·ͱΊ • tDiary͸Rubyͱڞʹ੒௕͍ͯ͠·͢ • ʮม͑Δʯ: tDiary͕Ruby1.9ʹରԠͨ͠ ͷͰօ͞Μ࢖͍·͠ΐ͏ • ʮมΘΔʯ: tDiary͸2.3.3ͰϨΨγʔ

  ίʔυ͔Βଔۀ͠·͢ 78 2009೥7݄19೔೔༵೔
 79. ͝੩ௌ ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ 79 2009೥7݄19೔೔༵೔

 80. Q&A 80 2009೥7݄19೔೔༵೔