Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

SaaS アナリティクス ワークショップ #7 - コホート分析 Part 2 - 生存曲線

Ikuya Murasato
August 20, 2020
1.5k

SaaS アナリティクス ワークショップ #7 - コホート分析 Part 2 - 生存曲線

Ikuya Murasato

August 20, 2020
Tweet

More Decks by Ikuya Murasato

Transcript

 1. 1
  EXPLORATORY
  SaaS ΞφϦςΟΫε ϫʔΫγϣοϓ #7
  ίϗʔτ෼ੳ Part 2 - ੜଘۂઢ

  View Slide

 2. EXPLORATORY

  View Slide

 3. 3
  ུྺ
  HP(Hewlett Packard)Ͱ100ਓΛ௒͑ΔӦۀνʔϜΛ཰͍ɺ
  eCommerceɺςϨηʔϧεɺϑΟʔϧυηʔϧεͳͲଟذʹΘͨΔϏ
  δωεͷϚωδϝϯτɺϓϥϯχϯάΛܦݧɻ
  ࣾ಺֎Ͱ஝ੵ͞Εͨ๲େͳσʔλΛ׆༻ͯ͠ϏδωεΛ੒௕ͤ͞Δͨ
  Ίʹ͸σʔλαΠΤϯεʹཪଧͪ͞Εͨҙࢥܾఆ͕ॏཁͩͱ਎Λ࣋ͬ
  ͯ஌Δɻ
  ݱࡏ͸Exploratory, incͰϏδωε։ൃʹ౒ΊΔ͔ͨΘΒσʔλαΠΤ
  ϯεษڧձͳͲͷ৔Λ௨ͯ͠ɺص্ͷۭ࿦Ͱ͸ऴΘΒͳ͍ຊ౰ͷҙຯ
  Ͱ׆༻Ͱ͖ΔσʔλαΠΤϯεͷීٴʹऔΓ૊Ήɻ
  εϐʔΧʔ
  ଜཬ Ү࠸
  Business Development
  EXPLORATORY
  @Ikuyamm

  View Slide

 4. Vision
  ͢΂ͯͷਓ͕σʔλΛ࢖ͬͯ
  ΑΓΑ͍ҙࢥܾఆΛ͢Δ
  4

  View Slide

 5. 5
  Mission
  σʔλαΠΤϯεͷຽओԽ

  View Slide

 6. 6
  ୈ̏ͷ೾
  σʔλαΠΤϯεɺAIɺػցֶश͸౷ܭֶऀɺ։ൃऀͷͨΊ͚ͩͷ΋ͷͰ͸͋Γ·ͤΜɻ
  σʔλʹڵຯͷ͋ΔਓͳΒ୭΋͕ੈքͰ࠷ઌ୺ͷΞϧΰϦζϜΛ࢖ͬͯ
  ϏδωεσʔλΛ؆୯ʹ෼ੳͰ͖Δ΂͖Ͱ͢ɻ
  Exploratory͕ͦ͏ͨ͠ੈքΛՄೳʹ͠·͢ɻ

  View Slide

 7. 7
  ୈ1ͷ೾ ୈ̎ͷ೾ ୈ̏ͷ೾
  ϓϥΠϕʔτ(ߴ͍/ݹ͍) Φʔϓϯɾιʔε(ແྉ/࠷ઌ୺)
  UI & ϓϩάϥϛϯά ϓϩάϥϛϯά
  2016
  2000
  1976
  ϚωλΠθʔγϣϯ ίϞσΟςΟԽ ຽओԽ
  ౷ܭֶऀ σʔλαΠΤϯςΟετ
  Exploratory
  ΞϧΰϦζϜ
  Ϣʔβʔɾ
  ମݧ
  πʔϧ
  Φʔϓϯɾιʔε(ແྉ/࠷ઌ୺)
  UI & ࣗಈԽ
  ϏδωεɾϢʔβʔ
  ςʔϚ
  σʔλαΠΤϯεͷຽओԽ

  View Slide

 8. 8
  ࣭໰ ఻͑Δ
  σʔλΞΫηε
  σʔλ
  ϥϯάϦϯά
  ՄࢹԽ
  ΞφϦςΟΫε
  ౷ܭ/ػցֶश
  σʔλαΠΤϯεɾϫʔΫϑϩʔ

  View Slide

 9. 9
  ࣭໰
  ExploratoryɹϞμϯˍγϯϓϧ UI
  ఻͑Δ
  σʔλΞΫηε
  σʔλ
  ϥϯάϦϯά
  ՄࢹԽ
  ΞφϦςΟΫε
  ౷ܭ/ػցֶश

  View Slide

 10. 10
  EXPLORATORY
  SaaS ΞφϦςΟΫε ϫʔΫγϣοϓ #7
  ίϗʔτ෼ੳ Part 2 - ੜଘۂઢ

  View Slide

 11. 11
  • ୈ1ճɿ SaaSͷ࠷ॏཁKPI ͱͦͷՄࢹԽ Part 1
  • ୈ2ճɿ SaaSͷ࠷ॏཁKPI ͱͦͷՄࢹԽ Part 2
  • ୈ3ճɿ Τϯήʔδϝϯτ Part 1 - DAU/MAU
  • ୈ4ճɿΤϯήʔδϝϯτ Part 2 - ύϫʔϢʔβʔɾΧʔϒ
  • ୈ5ճɿ Τϯήʔδϝϯτ Part 3 -RFV෼ੳ
  • ୈ6ճɿίϗʔτ෼ੳ Part 1 - ϨΠϠʔέʔΩɾνϟʔτ
  • ୈ7ճɿ ίϗʔτ෼ੳ Part 2 - ੜଘۂઢ
  • ୈ8ճɿCLVʢސ٬ੜ֔Ձ஋ʣͷܭࢉ
  • ୈ9ճɿ NPSͷܭࢉͱࣗ༝هड़ͷςΩετ෼ੳ
  SaaS ΞφϦςΟΫε

  View Slide

 12. 12
  ΞδΣϯμ
  • ϨΠϠʔέʔΩɾνϟʔτͷ໰୊
  • νϟʔϯ཰ͷ᠘
  • ੜଘۂઢͷՄࢹԽ
  • ίϗʔτ෼ੳ

  View Slide

 13. 13
  ΞδΣϯμ
  • ϨΠϠʔέʔΩɾνϟʔτͷ໰୊
  • νϟʔϯ཰ͷ᠘
  • ੜଘۂઢͷՄࢹԽ
  • ίϗʔτ෼ੳ

  View Slide

 14. 14
  SaaSͷجຊࢦඪɺMRRʢ݄ؒఆظऩӹʣ͕ॏཁͱ͍͏࿩Λͨ͠ɻ

  View Slide

 15. MRRΛޮ཰తʹ૿΍͍ͤͯΔ͔஌Γ͍ͨͷͰ͋Ε͹ɺސ٬Λར༻։࢝
  ݄ͷίϗʔτʢάϧʔϓʣʹ෼͚Ε͹ྑ͍ɻ
  15

  View Slide

 16. ίϗʔτ͝ͱͷτϨϯυΛ௥͍΍͘͢͢ΔͨΊʹ
  ϨΠϠʔέʔΩɾνϟʔτΛར༻ͨ͠ɻ
  16

  View Slide

 17. ϨΠϠʔέʔΩɾνϟʔτ͸ʮऩӹʯͷϦςϯγϣϯΛ௥͏ͷʹ͸༗
  ޮ͕ͩͬͨɺʮސ٬ʯͷϦςϯγϣϯʹ஫໨͍ͨ͜͠ͱ͕͋Δɻ
  17

  View Slide

 18. ͦ͏͍ͬͨͱ͖͸ɺूܭͷର৅Λʮऩӹʯ͔Βʮސ٬ͷ਺ʯʹม͑ͯ
  ͠·͑͹ྑ͍ɻ
  18

  View Slide

 19. 19
  ࣮ͨͩ͸͜͏͍ͬͨϨΠϠʔέʔΩɾνϟʔτ͚ͩͰɺ
  ސ٬ͷϦςϯγϣϯΛཧղ͠Α͏ͱ͢Δͱɺ
  ໰୊ʹ௚໘ͯ͠͠·͏ɻ

  View Slide

 20. 20
  ͦΕ͸ސ٬ͷੜ֔ͷதͰɺ
  ͲͷλΠϛϯάͰ࠷΋νϟʔϯ͕ൃੜ͢Δ͔͕
  ཧղͰ͖ͳ͍ͱ͍͏͜ͱɻ

  View Slide

 21. Y͕࣠ἧ͍ͬͯͳ͍ͷͰɺސ٬ͷੜ֔ͷதͰͲͷλΠϛϯάͰ࠷΋ଟ
  ͘ͷνϟʔϯ͕ൃੜ͢Δ͔͕෼͔Βͳ͍ɻ
  21

  View Slide

 22. 22
  ސ٬͕͍ͭ࠷΋νϟʔϯ͍ͯ͠Δ͔͸ɺߪಡΛ։͔࢝ͯ͠Βͷܦա࣌ؒ
  ͝ͱͷϦςϯγϣϯ཰ΛՄࢹԽ͢Ε͹ྑ͍ɻ
  1ϲ݄ 3ϲ݄ 5ϲ݄
  2ϲ݄ 4ϲ݄ ܦա࣌ؒ
  ߪಡΛ։͔࢝ͯ͠Β
  ͷϦςϯγϣϯ཰

  View Slide

 23. 35%
  23
  ސ٬͕ߪಡΛ։͔࢝ͯ͠ΒͷϦςϯγϣϯ཰Λܦա࣌ؒ͝ͱʹՄࢹԽ͢
  Δ͜ͱ͕Ͱ͖Ε͹ɺͲ͜Ͱଟ͘ͷސ٬͕νϟʔϯ͍ͯ͠Δ͔͕෼͔Δɻ
  1ϲ݄ 3ϲ݄ 5ϲ݄
  100%
  2ϲ݄ 4ϲ݄ ܦա࣌ؒ
  40%
  32%
  60%
  48%

  View Slide

 24. 24
  ଟ͘ͷސ٬͕νϟʔϯ͢ΔλΠϛϯά͕෼͔Ε͹ɺͦͷλΠϛϯάʹ߹
  Θͤͯސ٬Λॏ఺తʹαϙʔτ͢Δ͜ͱ͕ՄೳʹͳΔɻ
  1ϲ݄ 3ϲ݄ 5ϲ݄
  100%
  60%
  2ϲ݄ 4ϲ݄ ܦա࣌ؒ
  40%
  32%
  48%
  35%

  View Slide

 25. σʔλαΠΤϯεͷੈքͰ͸ɺ͜ͷΑ͏ͳܧଓظؒ͝ͱͷϦςϯγϣϯ཰
  ΛՄࢹԽͨ͠ۂઢΛੜଘۂઢͱݺͼɺϦςϯγϣϯ཰Λੜଘ཰ͱݺͿɻ
  25
  1ϲ݄ 3ϲ݄ 5ϲ݄
  60%
  2ϲ݄ 4ϲ݄ ܦա࣌ؒ
  40%
  32%
  48%
  100%
  35%

  View Slide

 26. 26
  ੜଘۂઢΛݟΔͱɺͲ͏͍ͬͨλΠϛϯάͰੜଘ཰͕
  Լ͕Δ͔Λ஌Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ
  ͔͠͠ɺͦΕ͕ʮྑ͍ʯͷ͔ʮѱ͍ʯͷ͔͕ɺ
  ෼͔Βͳ͍ɻ

  View Slide

 27. 27
  ސ٬Λίϗʔτʢάϧʔϓʣʹ෼͚ͯɺ
  ੜଘۂઢΛඳ͍ͯൺ΂Ε͹͍͍ɻ

  View Slide

 28. 28
  ྫ͑͹NetflixͷΑ͏ͳαʔϏεͰɺ
  ϞόΠϧϢʔβʔͱσεΫτοϓϢʔβʔͷ
  ੜଘۂઢΛඳ͘ɻ

  View Slide

 29. 29
  ίϗʔτ͝ͱʹੜଘۂઢΛඳ͘͜ͱͰɺϞόΠϧϢʔβʔͱɺσεΫ
  τοϓϢʔβʔͷൺֱ͕Ͱ͖ΔΑ͏ʹͳΔɻ
  1ϲ݄ 3ϲ݄ 5ϲ݄
  2ϲ݄ 4ϲ݄
  σεΫτοϓϢʔβʔͷ
  ίϗʔτ
  ϞόΠϧϢʔβʔͷ
  ίϗʔτ
  ܦա࣌ؒ

  View Slide

 30. 30
  ϞόΠϧϢʔβʔͷੜଘۂઢͷ܏͖ͷํσεΫτοϓϢʔβʔΑΓʮ؇΍͔ʯͳ
  ͷͰɺϞόΠϧϢʔβʔͷํ͕ੜଘ཰͕ߴ͍ͱݴ͑Δɻैͬͯɺੜଘۂઢͷ܏͖
  ͸؇΍͔ʹͳΔ΄Ͳʮྑ͍ʯͱ͍͑Δɻ
  1ϲ݄ 3ϲ݄ 5ϲ݄
  2ϲ݄ 4ϲ݄
  σεΫτοϓϢʔβʔͷ
  ίϗʔτ
  ϞόΠϧϢʔβʔͷ
  ίϗʔτ
  ܦա࣌ؒ

  View Slide

 31. 1ϲ݄ 3ϲ݄ 5ϲ݄
  2ϲ݄ 4ϲ݄
  31
  ϞόΠϧϢʔβʔͷੜଘۂઢͷ܏͖͕σεΫτοϓϢʔβʔʹൺ΂ͯʮྑ͍ʯ͜
  ͱ͔ΒɺϞόΠϧϢʔβʔ͸αʔϏεΛ௕ظؒར༻ͨ͘͠ͳΔΑ͏ͳɺମݧ͕
  Ͱ͖͍ͯΔͱ͍͏ԾઆΛཱͯΔ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ
  ܦա࣌ؒ
  σεΫτοϓϢʔβʔͷ
  ίϗʔτ
  ϞόΠϧϢʔβʔͷ
  ίϗʔτ

  View Slide

 32. ٯʹσεΫτοϓϢʔβʔͷੜଘۂઢͷ܏͖͕ϞόΠϧϢʔβʔʹൺ΂ͯʮѱ
  ͍ʯ͜ͱ͔ΒɺσεΫτοϓϢʔβʔͷମݧʹ໰୊͕͋ΔɺͱԾઆΛཱͯΔ͜
  ͱ΋Ͱ͖Δɻ
  1ϲ݄ 3ϲ݄ 5ϲ݄
  2ϲ݄ 4ϲ݄
  32
  ܦա࣌ؒ
  σεΫτοϓϢʔβʔͷ
  ίϗʔτ
  ϞόΠϧϢʔβʔͷ
  ίϗʔτ

  View Slide

 33. 1ϲ݄ 3ϲ݄ 5ϲ݄
  2ϲ݄ 4ϲ݄
  ͜ͷΑ͏ʹɺސ٬Λίϗʔτʹ෼͚ͯɺੜଘۂઢΛൺ΂Δ෼ੳΛ
  ίϗʔτ෼ੳͱݺͿɻ
  33
  ܦա࣌ؒ
  σεΫτοϓϢʔβʔͷ
  ίϗʔτ
  ϞόΠϧϢʔβʔͷ
  ίϗʔτ

  View Slide

 34. 34
  ίϗʔτ෼ੳΛ͢Δ͜ͱͰɺ
  ϦςϯγϣϯΛߴΊΔͨΊͷଧͪखΛ
  ߟ͑࢝ΊΔ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ

  View Slide

 35. ଞʹ΋Ͳͷ͙Β͍ͷސ٬͕νϟʔϯ͍ͯ͠Δ͔Λཧղ͢ΔͨΊʹɺ
  νϟʔϯ཰ΛϞχλʔ͢Δ͜ͱ΋͋Δɻ
  35

  View Slide

 36. 36
  ͨͩνϟʔϯ཰͚ͩΛϞχλʔ͍ͯ͠Δͱɺ
  νϟʔϯ཰͕ྑ͘ͳ͍ͬͯΔΑ͏ʹݟ͑Δͷʹɺ
  ࣮͸Ϗδωε͕ѱ͘ͳ͍ͬͯΔͱ͍͏͜ͱ͕ى͖͏Δɻ

  View Slide

 37. 37
  ΞδΣϯμ
  • ϨΠϠʔέʔΩɾνϟʔτͷ໰୊
  • νϟʔϯ཰ͷ᠘
  • ੜଘۂઢͷՄࢹԽ
  • ίϗʔτ෼ੳ

  View Slide

 38. 38
  νϟʔϯͷॏྗ

  View Slide

 39. 39
  νϟʔϯͷॏྗɿ
  • Ϗδωε͕ٸ੒௕͍ͯ͠Δͱνϟʔϯ཰͸ѱ͘ͳΔ
  ܏޲͕͋Δɻ
  • Ϗδωεͷ੒௕͕ಷԽ͍ͯ͠Δͱ͖ʹνϟʔϯ཰͸
  ྑ͘ͳΔ܏޲͕͋Δɻ

  View Slide

 40. 40
  νϟʔϯͷॏྗɿ
  • Ϗδωε͕ٸ੒௕͍ͯ͠Δͱνϟʔϯ཰͸ѱ͘ͳ
  Δ܏޲͕͋Δɻ
  • Ϗδωεͷ੒௕͕ಷԽ͍ͯ͠Δͱ͖ʹνϟʔϯ཰͸
  ྑ͘ͳΔ܏޲͕͋Δɻ

  View Slide

 41. ސ٬ͷαʔϏεར༻։࢝λΠϛϯά͔ΒͷϦςϯγϣϯ཰͸αʔϏε
  ͷར༻ظؒʹΑͬͯมΘΔɻ
  41
  1ϲ݄໨
  100%
  ܦա࣌ؒ
  40%
  32%
  60%
  48%
  2ϲ݄໨ 3ϲ݄໨ 4ϲ݄໨ 5ϲ݄໨
  35%

  View Slide

 42. Ұൠతʹར༻ظ͕ؒ୹͍ސ٬ͷલ݄͔Βνϟʔϯ཰͸ߴ͘ͳΓɺϦςϯ
  γϣϯ཰͸௿͘ͳΓ͕ͪͰ͋Δɻ
  42
  40%
  32%
  60%
  48%
  40%
  20%
  17%
  100%
  ܦա࣌ؒ
  35%
  1ϲ݄໨ 2ϲ݄໨ 3ϲ݄໨ 4ϲ݄໨ 5ϲ݄໨

  View Slide

 43. ٯʹར༻ظ͕ؒ௕͘ͳΔͱސ٬ͷνϟʔϯ཰͸௿͘ͳΓɺϦςϯγϣϯ
  ཰͸ߴ͘ͳΓ͕ͪͰ͋Δɻ
  43
  40%
  32%
  60%
  48%
  35%
  12%
  100%
  ܦա࣌ؒ
  9%
  1ϲ݄໨ 2ϲ݄໨ 3ϲ݄໨ 4ϲ݄໨ 5ϲ݄໨

  View Slide

 44. 44
  ٸ੒௕͍ͯ͠ΔαʔϏεͷ৔߹Λߟ͑ͯΈΔɻ

  View Slide

 45. 45
  ઌ݄ίϯόʔτͨ͠ސ٬͕શମʹ઎ΊΔׂ߹͕ߴ͍ɻ

  View Slide

 46. 46
  1ϲ݄໨ͷސ٬ͷνϟʔϯ཰͸40%ͳͷͰɺ͜ͷ৔߹ଟ͘ͷސ٬͕
  νϟʔϯ͢Δ͜ͱʹͳΔɻ
  40%
  40%

  View Slide

 47. ͜ͷΑ͏ʹٸ੒௕͍ͯ͠ΔϏδωεͷ৔߹ɺ࠷ۙͷސ٬ͷνϟʔϯ཰
  ͕શମͷνϟʔϯ཰ʹ༩͑ΔӨڹ͕େ͖͘ͳΔɻ
  47

  View Slide

 48. 48
  νϟʔϯͷॏྗɿ
  • Ϗδωε͕ٸ੒௕͍ͯ͠Δͱνϟʔϯ཰͸ѱ͘ͳΔ
  ܏޲͕͋Δɻ
  • Ϗδωεͷ੒௕͕ಷԽ͍ͯ͠Δͱ͖ʹνϟʔϯ཰
  ͸ྑ͘ͳΔ܏޲͕͋Δɻ

  View Slide

 49. 49
  ੒௕͕ಷԽ͍ͯ͠ΔαʔϏεͷ৔߹Λߟ͑ͯΈΔɻ

  View Slide

 50. 50
  ઌ݄ίϯόʔτͨ͠ސ٬͕શମʹ઎ΊΔׂ߹͸௿͍ɻ

  View Slide

 51. 1ϲ݄໨ͷސ٬ͷνϟʔϯ཰͸ઌఔͱมΘΒͣ40%͕ͩɺ੒௕͕ಷԽ
  ͍ͯͯ͠৽نސ٬͕গͳ͍ͷͰɺνϟʔϯ͢Δސ٬͸গͳ͍ɻ
  51
  40%
  40%

  View Slide

 52. ੒௕͕ಷԽ͍ͯ͠ΔϏδωεͷ৔߹ɺ࠷ۙͷސ٬ͷνϟʔϯ཰͕શମ
  ͷνϟʔϯ཰ʹ༩͑ΔӨڹ͸খ͘͞ͳΔɻ
  52

  View Slide

 53. Ϗδωε͕ٸ੒௕͍ͯ͠Δͱνϟʔϯ཰͸ѱ͘ͳΔ܏޲͕͋Γɺ
  ಷԽ͍ͯ͠Δͱ͖ʹνϟʔϯ཰͸ྑ͘ͳΔ܏޲ͱͳΔ͜ͱ͕͋Δɻ
  53
  Ϗδωε͕ٸܹʹ੒௕͍ͯͯ͠ɺνϟʔϯ
  ཰͕ߴ͍ɺ࠷ۙͷސ٬ͷׂ߹͕ߴ͍ͨΊશ
  ମͷνϟʔϯ཰͕ߴ͘ͳΔɻ
  Ϗδωεͷ੒௕͕ಷԽ͍ͯͯ͠ɺνϟʔϯ
  ཰͕௿͍ੲ͔Β͍Δސ٬ͷׂ߹͕ߴ͍ͨΊ
  શମͷνϟʔϯ཰͕௿͘ͳΔɻ

  View Slide

 54. 54
  ར༻ظ͕ؒҟͳΔϢʔβʔΛ·ͱΊͯ
  ฏۉతͳސ٬ͷνϟʔϯ཰Λ௥͍͔͚͍ͯΔͱ
  νϟʔϯ͕ྑ͘ͳ͍ͬͯΔ͕
  Ϗδωε͕ѱ͘ͳ͍ͬͯΔδϨϯϚ͕ى͖Δɻ
  ͜Ε͕νϟʔϯ཰ͷ᠘ͩɻ

  View Slide

 55. 55
  νϟʔϯ཰͕ྑ͘ͳ͍ͬͯΔ͔Ͳ͏͔Λ෼ੳ͢Δ࣌͸ɺ
  αʔϏεͷߪಡ։࢝࣌ظ͝ͱʹɺ
  ੜଘۂઢΛ෼ׂͯ͠ൺ΂Δͱྑ͍ɻ

  View Slide

 56. 56
  ઌఔͷੜଘۂઢΛ
  ར༻։࢝࣌ظͷίϗʔτʹ෼͚ͯՄࢹԽ͢Δɻ

  View Slide

 57. 57
  ར༻։࢝࣌ظ
  ͷίϗʔτ
  ੜଘ཰
  ܦա࣌ؒ

  View Slide

 58. SaaSͷੈքͰ͸ίϗʔτ෼ੳͱݴ͏ͱ͖ɺҰൠతʹ͸ར༻։࢝࣌ظ
  Λίϗʔτʹͨ͠΋ͷΛࢦ͢͜ͱ͕ଟ͍ɻ
  58

  View Slide

 59. 59
  ࣌ؒͷܦաͱڞʹੜଘۂઢ͕؇΍͔ʹͳ͍ͬͯΔͱ͍͏͜ͱ͸ɺαʔϏε΍ϓ
  ϩμΫτͳͲͷվળʹΑΓνϟʔϯ͕ى͖ʹ͘͘ͳ͖͍ͬͯͯΔͱݴ͑Δɻ

  View Slide

 60. 60
  ࣌ؒͷܦաͱڞʹੜଘۂઢ͕ٸʹͳ͍ͬͯΔͱ͍͏͜ͱ͸ɺαʔϏεɺϢʔ
  βʔମݧʹԿΒ͔ͷ໰୊͕ੜ͍ͯͯ͡ɺ௚ۙͷϢʔβʔͷνϟʔϯ͕ى͖΍͘͢
  ͳ͍ͬͯΔՄೳੑ͕͋Δͱݴ͑Δɻ

  View Slide

 61. 61
  Ͱ͸ੜଘۂઢΛ࣮ࡍʹॻͨ͘Ίʹ͸
  Ͳ͏͢Ε͹ྑ͍ͷͩΖ͏͔ɻ

  View Slide

 62. ϨΠϠʔέʔΩɾνϟʔτͰ͸ूܭͯ͠ՄࢹԽΛ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͨɻ
  ੜଘۂઢ΋ಉ͡Α͏ʹूܭͯ͠ՄࢹԽ͢Ε͹͍͍ͷ͔ʁ
  62

  View Slide

 63. 63
  ੜଘۂઢ͕ͲͷΑ͏ͳ΋ͷ͔ͩͬͨΛɺ
  ͱ͋ΔSaaSاۀΛྫʹߟ͑Δɻ

  View Slide

 64. 64
  શͯͷސ٬͕αʔϏεΛܧଓ͢Δ͜ͱ͸ͳ͍ͷͰνϟʔϯ͕ൃੜ͢Δɻ
  νϟʔϯ
  νϟʔϯ
  ాத͞Μ
  ླ໦͞Μ
  ࢁా͞Μ
  ࠤ౻͞Μ
  View Slide

 65. ੜଘۂઢ͸ܦա࣌ؒ͝ͱͷੜଘ࣌ؒΛՄࢹԽ͢ΔͷͰɺܦա࣌ؒͰἧ
  ͑Δɻ
  65
  4ϲ݄໨
  3ϲ݄໨
  2ϲ݄໨
  1ϲ݄໨
  νϟʔϯ
  νϟʔϯ
  ాத͞Μ
  ླ໦͞Μ
  ࢁా͞Μ
  ࠤ౻͞Μ

  View Slide

 66. 4ϲ݄໨
  3ϲ݄໨
  2ϲ݄໨
  1ϲ݄໨
  66
  ͦΕͧΕͷ݄ͷੜଘ཰͸ҎԼͷΑ͏ʹͳΔɻ
  1
  0.66
  0.75
  1
  νϟʔϯ
  νϟʔϯ
  ాத͞Μ
  ླ໦͞Μ
  ࢁా͞Μ
  ࠤ౻͞Μ

  View Slide

 67. 4ϲ݄໨
  3ϲ݄໨
  2ϲ݄໨
  1ϲ݄໨
  67
  νϟʔϯ
  νϟʔϯ
  ాத͞Μ
  ླ໦͞Μ
  ࢁా͞Μ
  ࠤ౻͞Μ
  ֤ظؒͷੜଘ཰
  0.5
  0.5
  0.75
  1
  1
  0.66
  0.75
  1
  1*0.75 0.75*0.66 0.5*1
  ظؒΛ௨ͯ͡ͷੜଘ཰

  View Slide

 68. 68
  0.5
  0.5
  0.75
  1
  ظؒΛ௨ͯ͡ͷੜଘ཰
  4ϲ݄໨
  3ϲ݄໨
  2ϲ݄໨
  1ϲ݄໨

  View Slide

 69. 69
  ࣮ࡍʹސ٬͸ຖ݄αʔϏεར༻࢝͠ΊΔɻ

  View Slide

 70. 70
  ސ٬͸ҟͳΔλΠϛϯάͰར༻Λ։࢝͢Δɻ
  ాத͞Μ
  ླ໦͞Μ
  ߴڮ͞Μ
  ࢁా͞Μ
  ࠤ౻͞Μ

  View Slide

 71. 71
  શͯͷސ٬ΛԿϲ݄ؒαʔϏεΛ࢖͍ͬͯΔ͔Ͱἧ͑Δɻ
  4ϲ݄໨
  3ϲ݄໨
  2ϲ݄໨
  1ϲ݄໨
  ాத͞Μ
  ླ໦͞Μ
  ߴڮ͞Μ
  ࢁా͞Μ
  ࠤ౻͞Μ

  View Slide

 72. 72
  ͜ͷͱ͖Ұͭͷ໰୊͕ੜ͡Δɻ
  ࠷ۙೖ͖ͬͯͨސ٬͸
  ͜ͷઌɺԿϲ݄໨·ͰαʔϏεΛܧଓ͢Δ͔͕
  ෼͔Βͳ͍ͱ͍͏͜ͱͩɻ

  View Slide

 73. 73
  ྫ͑͹ాத͞Μ4ϲ݄αʔϏεΛܧଓ͍ͯ͠Δɻ
  ాத͞Μ
  ླ໦͞Μ
  ߴڮ͞Μ
  ࢁా͞Μ
  ࠤ౻͞Μ

  View Slide

 74. ࢁా͞Μ͕4ϲ݄໨ʹαʔϏεΛܧଓ͢Δ͔Ͳ͏͔͸खݩͷσʔλ͔
  Β͸෼͔Βͳ͍ɻ
  74
  ాத͞Μ
  ླ໦͞Μ
  ߴڮ͞Μ
  ࢁా͞Μ
  ࠤ౻͞Μ

  View Slide

 75. ಉ͡Α͏ʹߴڮ͞Μ͕2ϲ݄໨Ҏ߱ɺαʔϏεΛܧଓ͢Δ͔Ͳ͏͔͸
  खݩͷσʔλ͔Β͸෼͔Βͳ͍ɻ
  75
  ాத͞Μ
  ླ໦͞Μ
  ߴڮ͞Μ
  ࢁా͞Μ
  ࠤ౻͞Μ

  View Slide

 76. 76
  4ϲ݄໨
  3ϲ݄໨
  2ϲ݄໨
  1ϲ݄໨
  ?
  ? ? ?
  ాத͞Μ
  ླ໦͞Μ
  ߴڮ͞Μ
  ࢁా͞Μ
  ࠤ౻͞Μ
  ?
  1
  ظؒΛ௨ͯ͡ͷੜଘ཰ ? ?

  View Slide

 77. 77
  ൴ΒΛ”ଧͪ੾Γ”ͱͯ͠ѻ͍ɺੜଘ཰ͷܭࢉ͔Βল͍ͯ͠·͑͹ྑ͍ɻ
  4ϲ݄໨
  3ϲ݄໨
  2ϲ݄໨
  1ϲ݄໨
  ాத͞Μ
  ླ໦͞Μ
  ߴڮ͞Μ
  ࢁా͞Μ
  ࠤ౻͞Μ

  View Slide

 78. ྫ͑͹ɺ2ϲ݄໨ͷੜଘ཰Λܭࢉ͢Δͱ͖ʹݩʑ͍ͨਓ਺Λ5ਓͰ͸ͳ
  ͘ɺ4ਓ͍ͨ͜ͱʹͯ͠ܭࢉ͢Δͱ͍͏͜ͱɻ
  78
  4ϲ݄໨
  3ϲ݄໨
  2ϲ݄໨
  1ϲ݄໨
  ాத͞Μ
  ླ໦͞Μ
  ߴڮ͞Μ
  ࢁా͞Μ
  ࠤ౻͞Μ

  View Slide

 79. 79
  ֤݄ͷੜଘ཰ 1
  0.66
  0.75
  1
  ాத͞Μ
  ླ໦͞Μ
  ߴڮ͞Μ
  ࢁా͞Μ
  ࠤ౻͞Μ
  4ϲ݄໨
  3ϲ݄໨
  2ϲ݄໨
  1ϲ݄໨
  3/4 2/3 1/1

  View Slide

 80. 80
  1
  0.66
  0.75
  1
  0.5
  0.5
  0.75
  1
  1*0.75 0.75*0.66 0.5*1
  ֤݄ͷੜଘ཰
  ظؒΛ௨ͯ͡ͷੜଘ཰
  ాத͞Μ
  ླ໦͞Μ
  ߴڮ͞Μ
  ࢁా͞Μ
  ࠤ౻͞Μ
  4ϲ݄໨
  3ϲ݄໨
  2ϲ݄໨
  1ϲ݄໨

  View Slide

 81. 81
  0.5
  0.5
  0.75
  1
  ظؒΛ௨ͯ͡ͷੜଘ཰
  4ϲ݄໨
  3ϲ݄໨
  2ϲ݄໨
  1ϲ݄໨

  View Slide

 82. 82
  ͜ΕͰੜଘۂઢ͕ඳ͚Δɻ
  4ϲ݄໨
  3ϲ݄໨
  2ϲ݄໨
  1ϲ݄໨

  View Slide

 83. 83
  ͜ͷΑ͏ʹଧͪফ͠Λߟྀͯ͠
  ੜଘۂઢΛඳ͘ΞϧΰϦζϜΛKaplan-Meier ๏ͱݺͿɻ

  View Slide

 84. 84
  ExploratoryͰ͸ΞφϦςΟΫεϏϡʔͷԼͰੜଘۂઢΛՄࢹԽͰ͖Δɻ

  View Slide

 85. 85
  Let’s try!

  View Slide

 86. 86
  ΞδΣϯμ
  • ϨΠϠʔέʔΩɾνϟʔτͷ໰୊
  • νϟʔϯ཰ͷ᠘
  • ੜଘۂઢͷՄࢹԽ
  • ίϗʔτ෼ੳ

  View Slide

 87. • ؍࡯ର৅1ਓʹରͯ͠Ұߦͷσʔλɻ
  • ؍࡯ର৅ͷੜଘظؒ(։࢝೔ɺऴྃ೔)
  • ؍࡯ର৅ͷΠϕϯτͷεςʔλε
  • νϟʔϯͳͲ
  • ଧͪ੾Γ
  87
  ੜଘ෼ੳ༻ͷσʔλ

  View Slide

 88. 88
  ࠓճ࢖͏αϯϓϧσʔλ1
  ΞΫηεϩά

  View Slide

 89. 89
  1ߦ͸Ϣʔβʔ͝ͱͷ1ճͷαʔϏεར༻Λ͋ΒΘ͢ɻ
  ΞΫηε೔ ϢʔβʔID ར༻OS ࠃ

  View Slide

 90. 90
  σʔλΛΠϯϙʔτ͢Δɻ

  View Slide

 91. 91
  σʔλϑϨʔϜͷϓϥεϘλϯ( + )͔ΒσʔλɾΧλϩάΛબͿɻ

  View Slide

 92. αʔνϘοΫεʹSurvival Access Logͱೖྗͯ͠ݕࡧ͢Δɻ
  92

  View Slide

 93. σʔλͷ৘ใΛݟ͍ͨ৔߹͸։͘ϘλϯΛΫϦοΫ͢Δɻ
  93

  View Slide

 94. ΠϯϙʔτϘλϯΛΫϦοΫͯ͠σʔλΛΠϯϙʔτ͢Δɻ
  94

  View Slide

 95. อଘΛΫϦοΫ͢Δɻ
  95

  View Slide

 96. 96
  σʔλΛΠϯϙʔτ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͨɻ

  View Slide

 97. 97
  ࠓճ࢖͏αϯϓϧσʔλ2
  ސ٬εςʔλε

  View Slide

 98. 98
  1ߦ͸Ϣʔβʔ͝ͱͷܖ໿εςʔλεΛද͢ɻ
  ϢʔβʔID εςʔλε

  View Slide

 99. 99
  σʔλϑϨʔϜͷϓϥεϘλϯ( + )͔ΒσʔλɾΧλϩάΛબͿɻ

  View Slide

 100. αʔνϘοΫεʹSurvival Canceled Usersͱೖྗͯ͠ݕࡧ͢Δɻ
  100

  View Slide

 101. σʔλͷ৘ใΛݟ͍ͨ৔߹͸։͘ϘλϯΛΫϦοΫ͢Δɻ
  101

  View Slide

 102. ΠϯϙʔτϘλϯΛΫϦοΫͯ͠σʔλΛΠϯϙʔτ͢Δɻ
  102

  View Slide

 103. อଘΛΫϦοΫ͢Δɻ
  103

  View Slide

 104. 104
  σʔλΛΠϯϙʔτ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͨɻ

  View Slide

 105. 105
  ੜଘۂઢΛඳ͘ͷʹඞཁͳσʔλ
  Ϣʔβʔ1ਓ1ߦ Πϕϯτͷεςʔλε
  ੜଘظؒΛܭࢉ͢ΔݩͱͳΔ೔෇σʔλ

  View Slide

 106. σʔλ͕੔͑͹͋ͱ͸ੜଘۂઢͷΞϧΰϦζϜΛར༻ͯ͠ՄࢹԽ͢Δ
  ͚ͩɻ
  106

  View Slide

 107. 107
  1ߦ͕1ਓͷϢʔβʔͷੜଘظؒͷ৘ใʹͳ͍ͬͯͳ͍ɻ

  View Slide

 108. 108
  ݩͷσʔλ
  name timestamp os
  Kiki 2019/10/10 Mac
  Kiki 2019/10/13 Mac
  Kiki 2019/10/30 Mac
  Kiki 2019/11/5 Mac
  Pazu 2019/10/5 Windows
  Pazu 2019/11/1 Windows

  View Slide

 109. 109
  ݩͷσʔλΛूܭ͢Ε͹ྑ͍ɻ
  name timestamp os
  Kiki 2019/10/10 Mac
  Kiki 2019/10/13 Mac
  Kiki 2019/10/30 Mac
  Kiki 2019/11/5 Mac
  Pazu 2019/10/5 Windows
  Pazu 2019/11/1 Windows
  name first_date last_date os
  Kiki 2019/10/10 2019/11/5 Mac
  Pazu 2019/10/5 2019/11/1 Windows

  View Slide

 110. 110
  Ϣʔβʔͷܖ໿εςʔλεͷ৘ใ͕ͳ͍ɻ
  ʁ

  View Slide

 111. name canceled
  Kiki TRUE
  Pazu FALSE
  Markel TRUE
  Sophia FALSE
  111
  ݩͷσʔλΛूܭͯ͠ɺ݁߹͢Ε͹ྑ͍ɻ
  ݁߹Ωʔ ݁߹Ωʔ
  name first_date last_date os
  Kiki 2019/10/10 2019/11/5 Mac
  Pazu 2019/10/5 2019/11/1 Windows
  name first_date last_date os canceled
  Kiki 2019/10/10 2019/11/5 Mac TRUE
  Pazu 2019/10/5 2019/11/1 Windows FALSE

  View Slide

 112. 112
  σʔλϥϯάϦϯάɾεςοϓ
  ΞΫηεϩά
  εςʔλεΛ݁߹
  Ϣʔβʔ͝ͱͷ࠷ॳͷ೔
  ͱ࠷ޙͷ೔Λूܭ
  ސ٬εςʔλε
  ੜଘۂઢͷՄࢹԽ

  View Slide

 113. 113
  σʔλϥϯάϦϯάɾεςοϓ
  ΞΫηεϩά
  εςʔλεΛ݁߹
  Ϣʔβʔ͝ͱͷ࠷ॳͷ೔
  ͱ࠷ޙͷ೔Λूܭ
  ސ٬εςʔλε
  ੜଘۂઢͷՄࢹԽ

  View Slide

 114. Ϣʔβʔ͝ͱʹɺ࠷ॳʹΞΫηεͨ͠೔Λूܭ͢ΔɻuseridͷΧϥϜ
  ϔομϝχϡʔ͔Βूܭ(Summarize)Λબ୒͢Δɻ
  114

  View Slide

 115. ը໘Λ։͍ͨ௚ޙɺσϑΥϧτͰ͸஋ʹ(ߦͷ਺)͕બ͹Ε͍ͯΔͷ
  ͰɺϢʔβʔ͝ͱͷར༻ճ਺͕ूܭ͞Ε͍ͯΔɻ
  115

  View Slide

 116. 116
  ஋ʹtimestampΛબ୒ͯ͠ɺूܭؔ਺ʹ࠷ॳͷ೔Λબ୒͢Δɻ

  View Slide

 117. ࠷ޙʹΞΫηεͨ͠೔Λܭࢉ͢ΔͨΊʹɺ஋ʹtimestampΛ࠶౓௥Ճ
  ͯ͠ɺूܭؔ਺ʹ࠷ޙͷ೔(max)Λબ୒͢Δɻ
  117

  View Slide

 118. ޙ͔Βར༻OSΛར༻ͯ͠ίϗʔτ෼ੳ͢ΔͨΊʹɺར༻OS΋ूܭ͢
  Δɻ஋ʹOSΛ௥Ճ͠ɺूܭؔ਺ʹ࠷ස஋(mode)Λબ୒͢Δɻ
  118

  View Slide

 119. 119
  ࠷ස஋ʢmodeʣΛར༻ͨ͠ΧςΰϦͷूܭ
  name timestamp os
  Kiki 2019/10/10 Mac
  Kiki 2019/10/13 Mac
  Kiki 2019/10/30 Windows
  Kiki 2019/11/5 Mac
  Pazu 2019/10/1 Windows
  Pazu 2019/11/1 Mac
  Pazu 2019/12/1 Windows
  name first_date last_date os_mode
  Kiki 2019/10/10 2019/11/5 Mac
  Pazu 2019/10/5 2019/11/1 Windows

  View Slide

 120. ࠃͷ৘ใͰ΋ίϗʔτ෼ੳ͢ΔͨΊʹɺࠃͷ৘ใ΋ूܭ͢Δɻ஋ʹ
  countryΛ௥Ճ͠ɺूܭؔ਺ʹ࠷ස஋(mode)Λબ୒͢Δɻ
  120

  View Slide

 121. timestamp (min) ͷԣʹ͋ΔฤूΞΠίϯΛΫϦοΫ͠ɺfirst_dateʹྻ
  ໊Λม͑ͯɺྻ໊Λ෼͔Γ΍͍͢΋ͷʹ͢Δɻ
  121

  View Slide

 122. ଓ͍ͯtimestamp (max) ͷԣʹ͋ΔฤूΞΠίϯΛΫϦοΫ͠ɺ
  last_dateʹྻ໊Λม͑Δɻ
  122

  View Slide

 123. 123
  os (mode) ͷԣʹ͋ΔฤूΞΠίϯΛΫϦοΫ͠ɺosʹྻ໊Λม͑Δɻ

  View Slide

 124. country (mode) ͷԣʹ͋ΔฤूΞΠίϯΛΫϦοΫ͠ɺcountryʹྻ໊
  Λม͑Δɻ
  124

  View Slide

 125. 125
  ͜ΕͰٻΊΔܗʹͳͬͨͷͰɺ࣮ߦϘλϯΛΫϦοΫ͢Δɻ

  View Slide

 126. 126
  Ϣʔβʔຖʹඞཁͳ৘ใ͕ूܭͰ͖ͨɻ

  View Slide

 127. 127
  σʔλϥϯάϦϯάɾεςοϓ
  ΞΫηεϩά
  εςʔλεΛ݁߹
  Ϣʔβʔ͝ͱͷ࠷ॳͷ೔
  ͱ࠷ޙͷ೔Λूܭ
  ސ٬εςʔλε
  ੜଘۂઢͷՄࢹԽ

  View Slide

 128. Ϣʔβʔ͕ݱࡏͷεςʔλεΛ௥Ճ͢ΔͨΊʹɺuseridͷΧϥϜϔο
  μϝχϡʔ͔Βɺ݁߹ (ྻΛ௥Ճ͢Δ /Join) Λબ୒͢Δɻ
  128

  View Slide

 129. ݁߹μΠΞϩά͕දࣔ͞ΕͨΒɺ݁߹ઌσʔλϑϨʔϜʹ
  Survival_Canceled_UsersΛબ୒͠ɺ྆ํͷΩʔྻʹuseridΛࢦఆ͢Δɻ
  129

  View Slide

 130. 130
  canceledྻ͕௥Ճ͞ΕɺੜଘۂઢΛඳͨ͘Ίͷσʔλͷ४උ͕Ͱ͖ͨɻ

  View Slide

 131. 131
  ͋ͱ͸ੜଘ෼ੳΛ͢Δ͚ͩʂ

  View Slide

 132. 132
  • ΞφϦςΟΫεϏϡʔʹҠಈͯ͠λΠϓʹɹɹɹɹ
  ੜଘ෼ੳ - ੜଘۂઢΛબ୒͢Δɻ
  • ։࢝࣌ظʹfirst_dateΛબ୒͢Δɻ
  • ऴྃ࣌ظʹlast_dateΛબ୒͢Δɻ
  • ظؒͷ୯Ґʹ݄Λબ୒͢Δɻ
  • ੜଘঢ়ଶ(Πϕϯτ)ʹcanceledΛબ୒͢Δɻ

  View Slide

 133. 133
  ੜଘۂઢΛՄࢹԽ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͨɻ

  View Slide

 134. 134
  ࠷ॳͷ1ϲ݄Ͱ33%ͷਓ͕ͨͪνϟʔϯ͍ͯ͠Δ͜ͱ͕෼͔Δɻ

  View Slide

 135. 135
  2ϲ݄໨Ҏ߱ͷੜଘ཰͸ͳͩΒ͔ʹԼ͕͍ͬͯΔ͜ͱ͕෼͔Δɻ

  View Slide

 136. 136
  ੜଘ཰දͰ͸ੜଘۂઢΛඳ͘ͷʹ࢖ͬͨσʔλΛ֬ೝͰ͖Δɻ

  View Slide

 137. 137
  σʔλλϒͰ͸ΑΓৄࡉͳσʔλΛ֬ೝͰ͖Δɻ

  View Slide

 138. σʔλλϒͷσʔλͷಡΈํ
  138
  • ੜଘظؒ - (ྫ. αΠϯΞοϓ͔ͯ͠Βͷ೔෇) ੜଘσʔλͰ͸, Ұߦ͕Ұͭͷ࣌ؒΛࣔ͢ɻ
  • ؍࡯ର৅ - ͦͷߦͷ͕࣌ؒ࢝·Δ·ͰʹΠϕϯτ͕·ͩى͍ͬͯ͜ͳ͍؍࡯ର৅ͷ਺
  • Πϕϯτ - ͦͷߦͷ࣌ؒ಺ʹΠϕϯτ͕ൃੜͨ݅͠਺
  • ଧͪ੾Γ - ͦͷߦͷ࣌ؒ಺ʹଧͪ੾Γʹͳͬͨ݅਺
  • ੜଘ཰ - ͦͷߦͷ࣌ؒͷऴΘΓ·Ͱͷੜଘ཰ɻ͜ͷσʔλ͕ੜଘۂઢͷՄࢹԽͰ࢖ΘΕΔ
  • ඪ४ޡࠩ - ੜଘ཰ͷඪ४ޡࠩ
  • ৴པ্۠ؒݶ - ੜଘ཰ͷ৴པ۠ؒͷ্ݶ
  • ৴པ۠ؒԼݶ - ੜଘ཰ͷ৴པ۠ؒͷԼݶ

  View Slide

 139. 139
  OS͝ͱʹੜଘۂઢʹҧ͍͕͋Δͷ͔Λௐ΂͍ͨɻ

  View Slide

 140. 140
  ΞδΣϯμ
  • ϨΠϠʔέʔΩɾνϟʔτͷ໰୊
  • νϟʔϯ཰ͷ᠘
  • ੜଘۂઢͷՄࢹԽ
  • ίϗʔτ෼ੳ

  View Slide

 141. 141
  ৭Ͱ෼ׂʹosΛબ୒࣮ͯ͠ߦ͢Δɻ

  View Slide

 142. 142
  MacϢʔβʔͷੜଘ཰ͷํ͕WindowsϢʔβʔΑΓྑ͍Α͏ͩɻ

  View Slide

 143. 143
  ͜͜ͰؾΛ͚ͭͳ͍ͱ͍͚ͳ͍͜ͱ͕͋Δɻ
  ຊ౰ʹMacϢʔβʔͷํ͕WindowsϢʔβʔΑΓੜଘ཰
  ͕ྑ͍ͱݴ͑Δͷ͔ɻ

  View Slide

 144. 144
  2ϲ݄໨ͷੜଘ཰ʹ஫໨͢Δɻ

  View Slide

 145. ྫ͑͹ɺ10ਓ͍ͨMacͷސ٬͕ཌ݄ʹ͸7ਓͳ͍ͬͯͨͱ͢Δɻͦͷ
  ৔߹͸ੜଘ཰͕70%Ͱ͋Δɻ
  145
  1݄ 2݄
  70%

  View Slide

 146. ͔͠͠ɺͨ·ͨ·ཌ݄ʹ1ਓͷސ٬͕΍Ίͳ͔ͬͨͱ͢Δͱɺͦͷ৔
  ߹ɺੜଘ཰͸80%ͱ͍͏͜ͱʹͳΔɻ
  146
  1݄ 2݄
  80%

  View Slide

 147. Macͷސ٬͕ͨ·ͨ·ɺ΍ΊΔ͔΍Ίͳ͍͔Ͱɺੜଘۂઢͷ܏͖͕େ͖
  ͘มΘΔɻ
  147
  ͨ·ͨ·1ਓͷސ٬͕΍Ίͳ͔ͬͨ
  ͱ͖ͷMacͷސ٬

  View Slide

 148. ٯʹɺͨ·ͨ·ཌ݄ʹ΋͏1ਓͷސ٬͕΍Ίͨͱ͢Δͱɺͦͷ৔߹ɺ
  ੜଘ཰͸60%ͱ͍͏͜ͱʹͳΔɻ
  148
  1݄ 2݄
  60%

  View Slide

 149. ͜ͷ৔߹ɺMacͷސ٬ͷੜଘۂઢͷ܏͖͕େ͖͘มΘΔ͚ͩͰͳ͘ɺ
  Windowsͷސ٬ͷੜଘۂઢʹൺ΂ͯѱ͘ͳͬͯ͠·͏ɻ
  149
  ͨ·ͨ·ɺ΋͏1ਓͷސ٬͕΍Ίͨ
  ͱ͖ͷMacͷސ٬

  View Slide

 150. 150
  ސ٬ͷ਺͕গͳ͍৔߹ɺͨ·ͨ·͔΋͠Εͳ͍ސ٬1ਓͷνϟʔϯʹΑͬͯɺੜ
  ଘ཰ʹେ͖ͳӨڹ͕ग़ͯ͠·͍ɺ໨ͷલʹݟ͍͑ͯΔҧ͍ͱ͍͏ͷ͕৴པͰ͖
  ͳ͍ͷ΋ͷͳͬͯ͠·͏Մೳੑ͕͋Δɻ

  View Slide

 151. 151
  ٯʹސ٬͕100ਓ͍ͨ৔߹͸Ͳ͏ͳΔͩΖ͏ɻ

  View Slide

 152. 100ਓ͍ͨMacͷސ٬͕ཌ݄ʹ͸70ਓʹͳ͍ͬͯͨͱ͢Δɻͦͷ৔߹
  ͸ੜଘ཰͕70%Ͱ͋Δɻ
  152
  1݄ 2݄
  70%

  View Slide

 153. ͔͠͠ɺͨ·ͨ·ཌ݄ʹ1ਓͷސ٬͕΍Ίͳ͔ͬͨͱ͢Δͱɺͦͷ৔
  ߹ɺੜଘ཰͸71%ͱ͍͏͜ͱʹͳΔɻ
  153
  1݄ 2݄
  71%

  View Slide

 154. Macͷސ٬͕ͨ·ͨ·ɺ΍ΊΔ͔΍Ίͳ͍͔Ͱɺੜଘۂઢͷ܏͖͕େ
  ͖͘มΘΔ͜ͱ͸ͳ͍ɻ
  154
  ͨ·ͨ·1ਓͷސ٬͕΍Ίͳ͔ͬͨ
  ͱ͖ͷMacͷސ٬

  View Slide


 155. ٯʹɺͨ·ͨ·ཌ݄ʹ΋͏1ਓͷސ٬͕΍Ίͨͱ͢Δͱɺͦͷ৔߹ɺ
  ੜଘ཰͸69%ͱ͍͏͜ͱʹͳΔɻ
  155

  69%

  View Slide

 156. Macͷސ٬͕ͨ·ͨ·ɺ΍ΊΔ͔΍Ίͳ͍͔Ͱɺੜଘۂઢͷ܏͖͕େ
  ͖͘มΘΔ͜ͱ͸ͳ͍ɻ
  156
  ͨ·ͨ·ɺ΋͏1ਓͷސ٬͕΍Ίͨ
  ͱ͖ͷMacͷސ٬

  View Slide

 157. ސ٬ͷ਺͕ଟ͍৔߹ɺͨ·ͨ·͔΋͠Εͳ͍ސ٬1ਓͷνϟʔϯͷӨ
  ڹ͸ݶΒΕ͍ͯΔɻ
  157

  View Slide

 158. 158
  ސ٬ͷ਺ʹΑͬͯސ٬ͷੜଘ཰ͷ͹Β͖ͭͷ෯͸ม
  ΘΔͨΊʮਅʯͷੜଘ཰͕֬৴Ͱ͖ͳ͍ɻ
  खݩʹ͋ΔσʔλΛݩʹɺʮਅʯͷੜଘ཰͕͜ͷล
  ʹ͋ΔͩΖ͏ͱ͍͏෯Λਪଌ͍ͨ͠ɻ

  View Slide

 159. ৴པ۠ؒʂʂ
  159

  View Slide

 160. 160
  ৴པ۠ؒͱ͸શͯͷજࡏతͳސ٬(฼ूஂ)ͷʮਅͷฏ
  ۉ஋ʯ΍ʮਅͷׂ߹ʯ͕͋Δ֬཰Ͱͦͷൣғʹ͓͞
  ·Δͱਪఆ͢Δ۠ؒͷ͜ͱɻ

  View Slide

 161. Α͘࢖ΘΕΔͷ͸
  95ˋ৴པ۠ؒ
  161

  View Slide

 162. 162
  95ˋ৴པ۠ؒͱ͸શͯͷજࡏతͳސ٬(฼ूஂ)ͷʮਅ
  ͷฏۉ஋ʯ΍ʮਅͷׂ߹ʯ͕95%ͷ֬཰Ͱͦͷൣғ
  ʹ͓͞·Δͱਪఆ͢Δ۠ؒͷ͜ͱɻ

  View Slide

 163. 163
  ৄ͘͠͸
  σʔλͷՄࢹԽϫʔΫγϣοϓ #4 - ෆ࣮֬ੑͷՄࢹԽ
  Λࢀরͯ͠Έ͍ͯͩ͘͞ʂ

  View Slide

 164. 164

  View Slide

 165. 165

  View Slide

 166. ৴པ۠ؒΛදࣔͤ͞Δͱ3ϲ݄໨͘Β͍·Ͱ͸MacͱWindowsͰੜଘ
  ۂઢ͕΄΅ॏͳ͍ͬͯͳ͍Α͏ʹݟ͑Δɻ
  166

  View Slide

 167. 167
  ৴པ͕۠ؒॏͳ͍ͬͯͳ͍ͱ͍͏͜ͱ͸ɺ༗ҙͳ͕ࠩ͋Δͱݴ͑Δɻ

  View Slide

 168. 168
  ͨͩ͠4ϲ݄໨Ҏ߱͸৴པ͕۠ؒॏͳΓ͍͋ͬͯΔΑ͏ʹݟ͑Δɻ

  View Slide

 169. 169
  ৴པ͕۠ؒॏͳ͍ͬͯΔͱ͍͏͜ͱ͸༗ҙͳ͕ࠩ͋Δͱ͸ݴ͍੾Εͳ͍ɻ

  View Slide

 170. 170
  ·ͱΊ
  1. OS͝ͱʹίϗʔτ෼ੳΛߦͬͨ݁ՌɺMacͷސ٬ͷੜଘۂઢͷ܏͖
  ͸Windowsͷސ٬ͱൺ΂ͯ؇΍͔ͳΑ͏ͩͬͨɻ
  2. ͔͠͠95%৴པ͖۠ؒͭͰOS͝ͱͷੜଘۂઢΛൺ΂Δͱɺ3ϲ݄໨·
  Ͱ͸Macͷސ٬ͷੜଘۂઢͱWindowsͷސ٬ͷੜଘۂઢͷ৴པ۠ؒ͸
  ॏͳ͓ͬͯΒͣɺ༗ҙͳ͕ࠩ͋ΔΑ͏ʹ͸ݟ͑ͨɻ
  3. ͨͩ͠4ϲ݄໨Ҏ߱͸৴པ͕۠ؒ΄ͱΜͲॏͳ͓ͬͯΓɺOS͝ͱͷੜ
  ଘ཰ʹ͸༗ҙͳ͕ࠩ͋Δͱ͸ݴ͑ͳ͍ɻ

  View Slide

 171. 171
  ࣍͸ࠃ͝ͱʹҧ͍͕͋Δͷ͔Λௐ΂ͯΈ͍ͨɻ

  View Slide

 172. 172
  ৭Ͱ෼ׂʹcountryʢࠃʣΛબ୒͢Δɻ

  View Slide

 173. 173
  ͜͜ͰؾΛ͚ͭΔ΂͖͜ͱ͕1ͭ͋Δɻ

  View Slide

 174. 174
  ͜ͷσʔλʹ͸ࠃͷ਺͕87͋Δɻ

  View Slide

 175. ͦͷ৔߹ɺશͯͷࠃ͝ͱʹੜଘۂઢΛඳ͍ͯ͠·͏ͱɺ͋·Γʹ΋
  ଟ͍ͷͰ۠ผ͕͔ͭͳ͘ͳͬͯ͠·͏ɻ
  175

  View Slide

 176. ސ٬਺͕ଟ্͍Ґ3Χࠃ͕͋ΔͷͰɺͦΕΒͷࠃͱͦΕҎ֎ͷࠃΛ1
  ͭʹ·ͱΊͨίϗʔτʹ෼͚ͯੜଘۂઢΛඳ͖͍ͨɻ
  176

  View Slide

 177. 177
  νϟʔτͷOtherʢͦͷଞʣάϧʔϓͱ͍͏ػೳΛ࢖͏ɻҰҙͷ਺͕ଟ͍ྻΛׂΓ
  ౰ͯΔͱʮOtherάϧʔϓʯͱ͍͏ϝχϡʔ͕ग़ͯ͘ΔͷͰͦ͜ΛΫϦοΫ͢Δɻ

  View Slide

 178. 178
  ্Ґ3ΧࠃΛ࢒͍ͨ͠ͷͰɺසग़άϧʔϓͷ਺Λ3ʹઃఆ͢Δɻ

  View Slide

 179. Ϣʔβʔ਺͕ଟ্͍Ґ3ΧࠃͱͦΕҎ֎ͷࠃΛ·ͱΊͨίϗʔτʹ෼
  ͚ͯੜଘۂઢͷՄࢹԽ͕Ͱ͖ͨɻ
  179

  View Slide

 180. 180
  ΠΪϦεͷੜଘۂઢ͸ଞͷࠃʹൺ΂ͯ؇΍͔ͳΑ͏ͩɻ

  View Slide

 181. ৴པ͖۠ؒͭʢ95%ʣͰൺ΂Δͱɺࠃ͝ͱͷੜଘۂઢͷ܏͖͸͢΂ͯ
  ॏͳ͓ͬͯΓɺ༗ҙͳ͕ࠩ͋Δͱ͸ݴ͑ͳ͍Α͏ʹݟ͑Δɻ
  181

  View Slide

 182. ೔ຊͱΞϝϦΧͷຌྫΛΫϦοΫͯ͠আ֎ͯ͠ɺΠΪϦεͱͦͷଞͷ
  ࠃΛ·ͱΊͨ2ͭͷίϗʔτ͚ͩͰൺֱͯ͠ΈΔɻ
  182

  View Slide

 183. 2Χ݄໨·Ͱ͸ੜଘۂઢ͕ॏͳ͍ͬͯͳ͍ͨΊɺΠΪϦεͱͦͷଞͷ
  ࠃͷੜଘ཰ʹ͸༗ҙͳ͕ࠩ͋Δͱݴ͏͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ
  183

  View Slide

 184. ·ͱΊ
  184
  1. ࠃ͝ͱʹίϗʔτ෼ੳΛߦͬͨ݁ՌɺΠΪϦεͷੜଘۂઢͷ܏͖͸ଞ
  ͷίϗʔτͱൺ΂ͯ؇΍͔ͳΑ͏ͩͬͨɻ
  2. ͔͠͠95%৴པ͖۠ؒͭͰࠃ͝ͱͷੜଘۂઢΛൺ΂Δͱɺ৴པ۠ͷ
  ΄ͱΜͲ͕ॏͳ͍ͬͯͯɺ༗ҙͳ͕ࠩ͋ΔΑ͏ʹ͸ݟ͑ͳ͔ͬͨɻ
  3. ͨͩ͠ɺΠΪϦεͱͦͷଞͷࠃΛ·ͱΊͨίϗʔτͷੜଘۂઢΛൺ΂
  Δͱɺ2Χ݄໨·Ͱ͸ੜଘۂઢ͕ॏͳ͍ͬͯͳ͍ͨΊɺΠΪϦεͱͦ
  ͷଞͷࠃͷίϗʔτͷੜଘ཰ʹ͸༗ҙͳ͕ࠩ͋Δͱݴ͑Δɻ

  View Slide

 185. 185
  ͱ͜ΖͰɺɺɺ

  View Slide

 186. SaaSͷੈքͰ͸ίϗʔτ෼ੳͱݴ͏ͱ͖ɺҰൠతʹ͸ར༻։࢝࣌ظ
  Λίϗʔτʹͨ͠΋ͷΛࢦ͢͜ͱ͕ଟ͍ͱ͍͏࿩Λͨ͠ɻ
  186

  View Slide

 187. ར༻։࢝࣌ظͷ
  ίϗʔτ෼ੳ
  187

  View Slide

 188. 188
  ίϗʔτ෼ੳΛ͢Δͱ͖͸৭Ͱ෼ׂʹίϗʔτΛબ୒͢Δɻ

  View Slide

 189. 189
  first_date͕͢Ͱʹར༻͞Ε͍ͯΔͨΊɺબ୒͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͳ͍ɻ

  View Slide

 190. 190
  first_dateྻΛίϐʔͯ͠ɺผͷ໊લͷྻͱͯ͠࡞Δ͜
  ͱͰɺ͜ͷ໰୊Λղܾ͢Ε͹ྑ͍ɻ

  View Slide

 191. 191
  “first_date” ྻͷΧϥϜϔομʔϝχϡʔΑΓɺܭࢉͷ࡞੒ΛબͿɻ

  View Slide

 192. ৽͘͠ྻΛ࡞੒͕બ͹Ε͍ͯΔ͜ͱΛ֬ೝͯ͠ྻͷ໊લʹɺ
  joined_dateͱೖྗ͠ɺ࣮ߦ͢Δɻ
  192

  View Slide

 193. 193
  first_dateྻͱಉ͡஋Λ࣋ͭͰ͋Δjoined_dateྻ͕࡞੒͞Εͨɻ

  View Slide

 194. 194
  ৭Ͱ෼ׂΛΫϦοΫͯ͠ίϗʔτΛબ୒͢Δɻ

  View Slide

 195. ΞφϦςΟΫε͕ “3. ࠨ֎෦݁߹ (Left Join)“ εςοϓʹϐϯ͞Εͨ·
  ·͔ͩΒͰ͋Δɻ
  195

  View Slide

 196. ϐϯɾϘλϯΛυϥοάͯ͠ “4. ܭࢉΛ࡞੒ (Mutate)“ ʹυϩοϓ͠ɺ
  ࠷ޙͷεςοϓʹϐϯΛʹҠಈ͢Δɻ
  196

  View Slide

 197. 197
  ৭Ͱ෼ׂΛΫϦοΫͯ͠ίϗʔτΛબ୒͢Δɻ

  View Slide

 198. 198
  joined_date͕બ୒Ͱ͖ΔΑ͏ʹͳͬͨɻ

  View Slide

 199. 199
  εέʔϧΛ݄ͰؙΊॲཧΛબ୒͠ɺ࣮ߦ͢Δɻ

  View Slide

 200. 200
  Ճೖ݄ͨ͠͝ͱʹάϧʔϓԽ͞ΕͨੜଘۂઢΛඳ͘͜ͱ͕Ͱ͖ͨɻ

  View Slide

 201. 201
  9݄·Ͱ͸ੜଘ཰͕ѱ͘ͳ͍ͬͯͯɺ10݄Ҏ߱ྑ͘ͳ͍ͬͯΔɻ10݄ʹΦϯϘʔ
  σΟϯάͷ࢓૊ΈΛվળͯ͠ɺͦͷޮՌ͕ग़͍ͯΔͷ͔΋͠Εͳ͍ɻ

  View Slide

 202. 202
  ·ͱΊ
  1. ϨΠϠʔέʔΩɾνϟʔτ͸ޮ཰తʹMRR͕૿΍͍ͤͯΔ͔Λཧղ͢ΔͨΊʹ͸༗
  ӹ͕ͩɺސ٬ͷੜ֔ͷதͰɺͲͷλΠϛϯάͰ࠷΋νϟʔϯ͕ൃੜ͢Δ͔Λཧղ͢
  Δ͜ͱ͕೉͍͠ͱ͍͏͜ͱ͕͋Δɻ
  2. νϟʔϯ཰͚ͩΛ௥͍ͬͯΔͱνϟʔϯ཰ͷ᠘ʹ͸·ͬͯ͠·͏ɻνϟʔϯ཰ͷ᠘ʹ
  ͸·ΔͱϏδωε͕ѱ͘ͳ͍ͬͯΔͷʹɺνϟʔϯ཰͕ྑ͘ͳ͍ͬͯΔͱ͍͏δϨϯ
  Ϛʹؕͬͯ͠·͏ɻ
  3. ্هͷ໰୊Λղܾ͢Δʹ͸ੜଘۂઢΛར༻ͨ͠ੜଘ෼ੳ͕༗ޮͩɻ
  4. ͞ΒʹੜଘۂઢΛίϗʔτʹ෼͚ͯඳ͘͜ͱͰɺϓϩμΫτ͕վળ͞Ε͍ͯΔ͔ɺ
  ΦϯϘʔσΟϯά΍ΧελϚʔαΫηεͱ͍ͬͨαʔϏε͕վળ͞Ε͍ͯΔ͔ΛϞ
  χλʔ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖ΔΑ͏ʹͳΔɻ

  View Slide

 203. 203
  ͱ͜ΖͰɺɺɺ

  View Slide

 204. ίϗʔτ෼ੳʹΑͬͯੜଘۂઢ͕ͲͷίϗʔτͰྑ͍͔ѱ͍͔ɺ
  ·ͨྑ͘ͳ͖͍ͬͯͯΔͷ͔Ͳ͏͔Λ෼ੳͰ͖ͨɻ
  Ͱ͸ੜଘۂઢ͕ྑ͍͔ѱ͍͔ʹ͸Կ͕Өڹ͍ͯ͠ΔͷͩΖ͏͔ʁ
  ࠓճ͸Ϣʔβʔ͝ͱʹOS΍ࠃͱ͍͏ଐੑ͕͕͋ͬͨɺී௨͸ଞ
  ʹ΋σʔλ͕औΕ͍ͯͨΓ͢Δɻ
  204

  View Slide

 205. ྫ͑͹ɺϢʔβʔ͕Ͳ͍͏ͬͨػೳΛ࢖͍͔ͬͯͨɺͲ͏͍͏ϖʔδ
  ΍ίϯςϯπΛݟ͍͔ͯͨͱ͍ͬͨσʔλ͕͋Δ͔΋͠Εͳ͍ɻ
  205

  View Slide

 206. ͜͏͍ͬͨσʔλ͕͋Ε͹ͦΕͧΕͷଐੑʹΑͬͯίϗʔτ෼ੳΛ͢
  Ε͹Α͍ɻ
  206

  View Slide

 207. 207
  ྫ͑͹ར༻σόΠε͝ͱʹੜଘۂઢΛൺ΂Δɻ

  View Slide

 208. 208
  ͨͩɺଐੑ͕ͨ͘͞Μ͋Δͱ͖ʹɺͦΕͧΕͷίϗʔτ෼ੳΛߦ
  ͏ͷ͸͕͔͔࣌ؒΔɻ
  ͞Βʹ͸ɺࣅͨΑ͏ͳଐੑ͕͋Δͱ͖ɺҰମͲͷଐੑ͕ຊ౰ʹސ
  ٬ͷੜଘظؒʹӨڹ͍ͯ͠Δͷ͔͕෼͔Βͳ͘ͳͬͯ͘Δɻ
  ͜͏͍ͬͨ໰୊͸ੜଘ෼ੳͷ༧ଌϞσϧΛ࡞Δ͜ͱͰղܾ͍ͯ͠
  ͘͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ

  View Slide

 209. 209
  ϥϯμϜɾαόΠόϧɾϑΥϨετʢػցֶशʣ΍ίοΫεճؼ෼ੳʢ౷ܭϞσ
  ϧʣͳͲͷ༧ଌϞσϧΛ࢖͍ɺͲ͏͍ͬͨม਺͕ੜଘۂઢʹӨڹΛ༩͑Δͷ͔
  Λ෼ੳ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ
  ༧ଌ + ม਺λϒ

  View Slide

 210. 210
  ৄ͘͠͸σʔλɾαΠΤϯεɾϒʔτΩϟϯϓ΁

  View Slide

 211. 211

  View Slide

 212. ࣍ճηϛφʔ

  View Slide

 213. 213
  EXPLORATORY
  SaaS ΞφϦςΟΫε ϫʔΫγϣοϓ #8
  CLVʢސ٬ੜ֔Ձ஋ʣͷܭࢉ

  View Slide

 214. 214
  SaaSͷϏδωε͸ചΓ੾ΓͷϏδωεͱҟͳΓɺ1ճʹಘΒΕΔऩӹ͸গͳ͍͕
  ސ٬͕νϟʔϯ͠ͳ͍ݶΓఆظతʹऩӹΛಘΔ͜ͱ͕Ͱ͖ΔͷͰɺചΓ੾ΓͷϏ
  δωεΑΓಘΒΕΔऩӹ͸େ͖͘ͳΔ͜ͱ͕͋Δɻ

  1ສԁ
  2݄ 3݄ ྦྷܭ
  … 12݄
  1ສԁ 1ສԁ 1ສԁ
  12ສԁ
  ച੾
  10ສԁ

  View Slide

 215. 215
  ͦ͜Ͱސ٬ͷ֫ಘ΍ҡ࣋ʹͲΕ͚ͩͷඅ༻Λ͔͚Β
  ΕΔ͔Λࢼࢉ͢ΔͨΊʹɺ1ਓͷฏۉతͳސ٬͕ੜ֔
  ͲΕ͚ͩͷऩӹΛ΋ͨΒ͔͢ʢސ٬ੜ֔Ձ஋ʣΛܭ
  ࢉ͢Δ͜ͱ͕ඞཁͱͳΔɻ

  View Slide

 216. ͨͩސ٬ͷฏۉతͳαʔϏεͷܧଓظ͕ؒ12ϲ݄͔ͩΒͱ͍ͬͯɺ
  ސ٬ੜ֔Ձ஋͸12ສԁͱ͍͏΄Ͳ୯७Ͱ͸ͳ͍ɻ
  216

  1ສԁ
  2݄ 3݄ ྦྷܭ
  … 12݄
  1ສԁ 1ສԁ 1ສԁ
  12ສԁʁ
  ച੾

  View Slide

 217. 217
  ͳͥͳΒશͯͷސ٬͕12ϲ݄ؒαʔϏεΛܧଓ͢ΔΘ͚Ͱ͸ͳ͍͔Βͩɻ

  View Slide

 218. ࣮͸ੜଘۂઢΛར༻͢Δ͜ͱͰɺސ٬ͷੜଘ཰Λར༻ͯ͠ΑΓਖ਼֬ʹ
  CLVʢސ٬ੜ֔Ձ஋ʣΛܭࢉ͢Δํ๏͕͋Δɻ
  218

  View Slide

 219. ͞Βʹίϗʔτ͝ͱʹੜଘۂઢΛඳ͘͜ͱͰͦΕͧΕͷίϗʔτ͝ͱ
  ͷCLVʢސ٬ੜ֔Ձ஋ʣͷܭࢉ΋Ͱ͖ΔΑ͏ʹͳΔɻ
  219

  View Slide

 220. 220
  EXPLORATORY
  SaaS ΞφϦςΟΫε ϫʔΫγϣοϓ #8
  CLVʢސ٬ੜ֔Ձ஋ʣͷܭࢉ

  View Slide

 221. 221
  • ୈ1ճɿ SaaSͷ࠷ॏཁKPI ͱͦͷՄࢹԽ Part 1
  • ୈ2ճɿ SaaSͷ࠷ॏཁKPI ͱͦͷՄࢹԽ Part 2
  • ୈ3ճɿ Τϯήʔδϝϯτ Part 1 - DAU/MAU
  • ୈ4ճɿΤϯήʔδϝϯτ Part 2 - ύϫʔϢʔβʔɾΧʔϒ
  • ୈ5ճɿ Τϯήʔδϝϯτ Part 3 -RFV෼ੳ
  • ୈ6ճɿίϗʔτ෼ੳ Part 1 - ϨΠϠʔέʔΩɾνϟʔτ
  • ୈ7ճɿ ίϗʔτ෼ੳ Part 2 - ੜଘۂઢ
  • ୈ8ճɿCLVʢސ٬ੜ֔Ձ஋ʣͷܭࢉ - 8/27(໦)
  • ୈ9ճɿ NPSͷܭࢉͱࣗ༝هड़ͷςΩετ෼ੳ
  SaaS ΞφϦςΟΫε

  View Slide

 222. View Slide

 223. View Slide

 224. View Slide

 225. View Slide

 226. ݄̕։࠵ʂ
  ฏ೔൛: 9݄29(Ր), 30೔(ਫ), 10݄1೔(໦)
  ि຤൛: 9݄26(౔), 27೔(೔), 10݄3೔(౔)

  View Slide

 227. • ϏδωεͰ࢖͑Δࢥߟྗͷҭ੒
  σʔλαΠΤϯεͷεΩϧशಘ͚ͩͰͳ͘ɺσʔλΛ࢖ͬͨΑΓΑ͍ҙࢥܾఆΛߦ͏ͨ
  Ίʹඞཁͳ౷ܭతɾ֬཰తࢥߟྗ΋शಘͰ͖Δɻ

  • ݱ৔Ͱ࢖͑ΔεΩϧͷशಘ
  ڭࣨͷத͚ͩͰ௨༻͢Δཧ࿦ΑΓ΋ɺ࣮ࡍͷϏδωεͷݱ৔Ͱͷ໰୊Λղܾ͢ΔͨΊʹ
  ࢖͑ΔεΩϧͷशಘʹॏ৺Λ͓͍ͨτϨʔχϯάɻ

  • ϓϩάϥϛϯάͳ͠
  RݴޠͷUIͰ͋ΔExploratoryΛ෼ੳπʔϧͱͯ͠࢖༻͢ΔͨΊɺࢥߟྗͱσʔλαΠΤϯ
  εͷख๏ͷशಘʹ100ˋूதͰ͖Δɻ
  ಛ௃

  View Slide

 228. View Slide

 229. Q & A

  View Slide

 230. EXPLORATORY

  View Slide