Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

プロセスくるくる

 プロセスくるくる

Taisuke Miyazaki

March 30, 2019
Tweet

More Decks by Taisuke Miyazaki

Other Decks in Programming

Transcript

 1. ϓϩηε͘Δ͘Δ

  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ
  ໊લ: ٶ࡚ ହี
  Twitter: @imishinist
  ձࣾ: גࣜձࣾ LIFULL
  ޷͖ͳݴޠ: Go, C, C++
  ޷͖ͳϙέϞϯ: ΤʔϑΟ
  ߴઐ: ٱཹถߴઐ

  View Slide

 3. ߴઐ࣌୅ʹ
  ෦಺Ͱ࢖͏ΦϯϥΠϯδϟοδͷγεςϜΛ࡞͍ͬͯͨ
  ͦͷͱ͖ʹɺ@Pelkira͔Β͋Δ͓ئ͍Λ͞ΕΔ

  View Slide

 4. ATCODERΈ͍ͨʹ
  ΠϯλϥΫςΟϒͳճ౴ͷ࢓૊Έ࡞Εͳ͍ʁ

  View Slide


 5. ৭ʑߟ͕͑ͨ໰୊ΛղܾͰ͖ͣஅ೦

  View Slide

 6. ઌ೔
  ٱཹถߴઐͷ༏लͳޙഐ @gedorinku ͱ࿩͍ͯͨ͠ͱ͖
  ΠϯλϥΫςΟϒͳ΍ͭ೉͍͠ͱ͍͏࿩Ͱ੝Γ্͕Δ

  View Slide

 7. ݁ߏ͋Ε͔Β஌ࣝ΋૿͑ͨ͠
  Ͱ͖ΔͷͰ͸ʁʁʁʁʁʁʁʁʁʁʁ

  View Slide

 8. ΍Γ͍ͨ͜ͱ
  ΠϯλϥΫςΟϒͳճ౴ͷ࢓૊ΈΛ࡞Δ

  View Slide

 9. ੍໿
  ໰୊Λղ͘ଆͷϓϩάϥϜ͸มߋͰ͖ͳ͍
  ໰୊Λग़୊͢ΔଆͷϓϩάϥϜ΋جຊతʹ͸มߋͰ͖ͳ͍
  ೚ҙͷϓϩάϥϜ͕࣮ߦ͞ΕΔ

  View Slide

 10. ۩ମతʹͲ͏΍ͬͨΒͰ͖ͦ͏͔
  ग़୊ଆͷνΣοΫϓϩάϥϜʢϓϩηεAʣ

  ճ౴ଆͷϓϩάϥϜʢϓϩηεBʣ
  ϓϩηεAͷग़ྗˠϓϩηεBͷೖྗʹ
  ϓϩηεBͷग़ྗˠϓϩηεAͷೖྗ
  ϓϩηεAͷऴྃεςʔλείʔυͰɺਖ਼ղ͔൑அ

  View Slide

 11. GOͰॻ͍ͯΈͨ
  ͕ɺಈ͔ͳ͍
  ͦ΋ͦ΋ϓϩηε͔Βग़ྗ͢Β͞Εͳ͍

  View Slide

 12. όοϑΝϦϯά
  Cͷඪ४ϥΠϒϥϦ(printf)͸ɺग़ྗΛόοϑΝϦϯά͢Δ
  ߴઐ࣌୅΋ಉ͡໰୊ʹɻɻɻ
  ϓϩάϥϜʹखΛՃ͑ΒΕͳ͍ͱ͍͏੍໿ʹΑΓɺϓϩάϥϜΛ௚઀มߋͤͣʹ΍
  ΔͻͭΑ͏͕͋Δ

  View Slide

 13. όοϑΝϦϯάͱ͸
  ؔ਺ͷ಺෦ͰσʔλΛͨΊ͓ͯ͘͜ͱΛόοϑΝϦϯάͱ͍͏
  σʔλΛຖճಡΈॻ͖͢ΔΑΓɺ·ͱ·ͬͯಡΈॻ͖ͨ͠΄͏͕ޮ཰͕͍͍

  View Slide

 14. όοϑΝϦϯάͷछྨ
  ϥΠϯόοϑΝϦϯά

  Ұߦ͝ͱʹόοϑΝΛϑϥογϡ͢Δ
  ϒϩοΫόοϑΝϦϯά

  ಛఆͷόΠτ਺͝ͱʹόοϑΝΛϑϥογϡ͢Δ(4096ͱ͔ʁ)

  View Slide

 15. όοϑΝϦϯά
  ϓϩηεؒͷೖग़ྗΛܨ͛ΔͱɺϒϩοΫόοϑΝϦϯάʹͳΓɺҰߦ͝ͱʹॲཧ
  Ͱ͖ͳ͍
  ͨͩ͠ɺ୺຤΁ͷೖग़ྗ͸ɺϥΠϯόοϑΝϦϯάʹͳΔ

  View Slide

 16. ௚઀΍ΓͱΓ͢Δͷ͕ͩΊͳΒ

  ୺຤Λհͯ͠ೖग़ྗ͢Ε͹͍͍͡Όͳ͍

  View Slide

 17. krkr ϓϩηεB
  ϓϩηεA
  pty

  master
  pty

  slave

  View Slide

 18. ༏উ

  View Slide

 19. Ͱ͸ͳ͍

  View Slide

 20. ग़ྗ͕͓͔͍͠

  View Slide

 21. ECHO
  ୺຤΁ͷೖྗ͸ɺࣗಈతʹग़ྗ͞ΕΔ
  ϓϩηεB΁ͷೖྗ΋ग़ྗͱͯ͠ೝࣝ͞ΕΔ

  View Slide

 22. krkr ϓϩηεB
  ϓϩηεA
  pty

  master
  pty

  slave
  ϓϩηεBͷ΁ͷೖྗ
  ೖग़ྗ͕ϓϩηεA΁౉͞ΕΔ

  View Slide

 23. ECHO
  ͏·͘ɺ୺຤ͷϑϥάΛઃఆ͢Δ͜ͱͰɺը໘ʹग़͞ͳ͍Α͏ʹͰ͖Δ

  View Slide

 24. ༨ஊ
  stty -echo; cat -
  (stty ίϚϯυ)

  ద౰ʹೖྗͯ͠ɺEnterԡͨ͠λΠϛϯάͰग़ྗ͞ΕΔ
  ͜ͷลΛ͏·͘΍Δ͜ͱͰɺvimͱ͔emacsΈ͍ͨͳΤσΟλ΋࡞ΕΔ

  View Slide

 25. CݴޠͰ࡞Δ͜ͱʹͨ͠

  View Slide

 26. ༏উ
  https://github.com/imishinist/krkr

  View Slide

 27. ·ͱΊ
  ແཧ͡ΌͶʁͬͯࢥ͏੍໿Ͱ΋ؤுΕ͹ҙ֎ͱͳΜͱ͔ͳΔ
  Ͱ͖ͳ͔ͬͨ͜ͱ͕Ͱ͖ΔΑ͏ʹͳΔͷ͸ָ͍͠
  ָ͘͠ੜ͖Α͏ɻ

  View Slide