Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Wantedly Visit's Account Table Design

Wantedly Visit's Account Table Design

32455573b79c4b197c8098a01c92bacf?s=128

Tomohito Yamanaka

August 30, 2018
Tweet

More Decks by Tomohito Yamanaka

Other Decks in Programming

Transcript

 1. ©2018 Wantedly, Inc. 8BOUFEMZ7JTJUͷ ɹςʔϒϧઃܭͷ࿩ ΞΧ΢ϯτฤ 29.Aug.2018 - Tomohito Yamanaka

 2. ©2018 Wantedly, Inc. य़͔Β৽ଔೖࣾ͠·ͨ͠

 3. ©2018 Wantedly, Inc. ςʔϒϧઃܭͰؾʹͳͬͨͱ͜ΖΛ ฉ͍͖ͯ·ͨ͠ ೥ɺϩʔϯν͔ͯ͠Β൒೥͙Β͍ͷྺ࢙΋ڭ͑ͯ΋Β͍·ͨ͠ʂ $50

 4. ©2018 Wantedly, Inc. 8BOUFEMZ7JTJUͬͯͳΜͩ

 5. ©2018 Wantedly, Inc. Ϗδωε4/4 w ࿩Λฉ͖ʹߦ͘ɻΧδϡΞϧͳग़ձ͍ɻ اۀΞΧ΢ϯτͱݸਓΞΧ΢ϯτ 

  اۀઐ༻ͷϖʔδ w ؅ཧը໘ w Ϣʔβ͔Βݟ͑Δاۀϖʔδ Wantedly Visit
 6. ©2018 Wantedly, Inc. ςʔϒϧઃܭ

 7. ©2018 Wantedly, Inc. ςʔϒϧઃܭ ී௨ͷ࠾༻ഔମʢਪଌʣ 8BOUFEMZ7JTJU VTFST DPNQBOZ@VTFST DPNQBOJFT KPC@QPTUT

  O O VTFST BDDPVOUT DPNQBOJFT QSPKFDUT O O O ٻ৬ऀ ࠾༻୲౰ऀ اۀ ืू ࣮ࡍͷ໊લ͸KPCTͰͨ͠
 8. ©2018 Wantedly, Inc. ੲ͸ݸਓͰ΋ืूΛग़ͤͨ w ೝ஌౓͕௿͘ɺاۀ͕ืूΛग़ͯ͘͠Εͳ͔ͬͨ w ݸਓͰ΋ग़ͤΔΑ͏ʹͨ͠Βݸਓ໊Ͱืू͕ग़ΔͷͰ͸ w

  ษڧձɾि຤ϓϩδΣΫτ Why VTFST DPNQBOJFT QSPKFDUT O O O ΞΧ΢ϯτ /PUPOMZاۀ ‎ݸਓ༻ͷDPNQBOJFTΛ࡞ͬͨ ืू BDDPVOUT
 9. ©2018 Wantedly, Inc. ݸਓͷΞΧ΢ϯτͰاۀʹͦͷ··ॴଐͰ͖Δ w ืूΛݟͯ࿩Λฉ͖ʹߦͬͯاۀʹೖΔͱɺΞΧ΢ϯτΛͦͷ··࢖͑Δ w ࠾༻؅ཧը໘ΛͦͷݸਓΞΧ΢ϯτͰ࢖͑Δ w

  اۀʹඥ͍ͮͯΔݸਓΞΧ΢ϯτʹڞײ͠΍͘͢ Why VTFST DPNQBOJFT QSPKFDUT O O O ΞΧ΢ϯτ /PUPOMZاۀ ‎ݸਓΞΧ΢ϯτΛاۀʹඥ෇͚ΒΕΔΑ͏ʹͨ͠ ΞΧ΢ϯτ੾ସ༻ ืू BDDPVOUT
 10. ©2018 Wantedly, Inc. ςʔϒϧઃܭͷཪʹ͸ ྺ࢙ͱࢥ૝͕͋ͬͨʂ

 11. ©2018 Wantedly, Inc. facebook.com/tomohito.yamanaka wantedly.com/users/26190108 twitter.com/intomyam github.com/intomyam Tomohito Yamanaka