Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Wantedly Visit's Account Table Design

Wantedly Visit's Account Table Design

Tomohito Yamanaka

August 30, 2018
Tweet

More Decks by Tomohito Yamanaka

Other Decks in Programming

Transcript

 1. ©2018 Wantedly, Inc.
  8BOUFEMZ7JTJUͷ
  ɹςʔϒϧઃܭͷ࿩
  ΞΧ΢ϯτฤ
  29.Aug.2018 - Tomohito Yamanaka

  View Slide

 2. ©2018 Wantedly, Inc.
  य़͔Β৽ଔೖࣾ͠·ͨ͠

  View Slide

 3. ©2018 Wantedly, Inc.
  ςʔϒϧઃܭͰؾʹͳͬͨͱ͜ΖΛ
  ฉ͍͖ͯ·ͨ͠
  ೥ɺϩʔϯν͔ͯ͠Β൒೥͙Β͍ͷྺ࢙΋ڭ͑ͯ΋Β͍·ͨ͠ʂ
  $50

  View Slide

 4. ©2018 Wantedly, Inc.
  8BOUFEMZ7JTJUͬͯͳΜͩ

  View Slide

 5. ©2018 Wantedly, Inc.
  Ϗδωε4/4
  w ࿩Λฉ͖ʹߦ͘ɻΧδϡΞϧͳग़ձ͍ɻ
  اۀΞΧ΢ϯτͱݸਓΞΧ΢ϯτ
  اۀઐ༻ͷϖʔδ
  w ؅ཧը໘
  w Ϣʔβ͔Βݟ͑Δاۀϖʔδ
  Wantedly Visit

  View Slide

 6. ©2018 Wantedly, Inc.
  ςʔϒϧઃܭ

  View Slide

 7. ©2018 Wantedly, Inc.
  ςʔϒϧઃܭ
  ී௨ͷ࠾༻ഔମʢਪଌʣ
  8BOUFEMZ7JTJU
  VTFST DPNQBOZ@VTFST DPNQBOJFT KPC@QPTUT
  O O
  VTFST BDDPVOUT DPNQBOJFT QSPKFDUT
  O O O
  ٻ৬ऀ ࠾༻୲౰ऀ اۀ ืू
  ࣮ࡍͷ໊લ͸KPCTͰͨ͠

  View Slide

 8. ©2018 Wantedly, Inc.
  ੲ͸ݸਓͰ΋ืूΛग़ͤͨ
  w ೝ஌౓͕௿͘ɺاۀ͕ืूΛग़ͯ͘͠Εͳ͔ͬͨ
  w ݸਓͰ΋ग़ͤΔΑ͏ʹͨ͠Βݸਓ໊Ͱืू͕ग़ΔͷͰ͸
  w ษڧձɾि຤ϓϩδΣΫτ
  Why
  VTFST DPNQBOJFT QSPKFDUT
  O O O
  ΞΧ΢ϯτ /PUPOMZاۀ
  ‎ݸਓ༻ͷDPNQBOJFTΛ࡞ͬͨ
  ืू
  BDDPVOUT

  View Slide

 9. ©2018 Wantedly, Inc.
  ݸਓͷΞΧ΢ϯτͰاۀʹͦͷ··ॴଐͰ͖Δ
  w ืूΛݟͯ࿩Λฉ͖ʹߦͬͯاۀʹೖΔͱɺΞΧ΢ϯτΛͦͷ··࢖͑Δ
  w ࠾༻؅ཧը໘ΛͦͷݸਓΞΧ΢ϯτͰ࢖͑Δ
  w اۀʹඥ͍ͮͯΔݸਓΞΧ΢ϯτʹڞײ͠΍͘͢
  Why
  VTFST DPNQBOJFT QSPKFDUT
  O O O
  ΞΧ΢ϯτ /PUPOMZاۀ
  ‎ݸਓΞΧ΢ϯτΛاۀʹඥ෇͚ΒΕΔΑ͏ʹͨ͠
  ΞΧ΢ϯτ੾ସ༻ ืू
  BDDPVOUT

  View Slide

 10. ©2018 Wantedly, Inc.
  ςʔϒϧઃܭͷཪʹ͸
  ྺ࢙ͱࢥ૝͕͋ͬͨʂ

  View Slide

 11. ©2018 Wantedly, Inc.
  facebook.com/tomohito.yamanaka
  wantedly.com/users/26190108
  twitter.com/intomyam
  github.com/intomyam
  Tomohito Yamanaka

  View Slide