Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

素早いバリュー提供のための
DROBEの新戦略

Ippei Sumida
September 05, 2023

 素早いバリュー提供のための
DROBEの新戦略

DROBE Engineer Night #5でお話ししたスライドです。

#DROBEEngNight

Ippei Sumida

September 05, 2023
Tweet

More Decks by Ippei Sumida

Other Decks in Programming

Transcript

 1. ૉૣ͍όϦϡʔఏڙͷͨΊͷ

  DROBEͷ৽ઓུ
  DROBE Engineer Night #5

  View Slide

 2. • ֯ాɹҰฏ


  • גࣜձࣾDROBE


  • Kansai Symfony Meetup


  • CoderDojo ຕํ
  ࣗݾ঺հ
  LaravelͩΑ

  View Slide

 3. ৬ۀɿεΫϥϜϚελʔ

  View Slide

 4. DROBEͰεΫϥϜϚελʔ͸͡Ί·ͨ͠

  View Slide

 5. ࣗ෼͸ޙΖ͔Β൐૸͢ΔλΠϓͷϦʔμʔγοϓΛ


  ໨ࢦͯ͠ΈΑ͏͔ͳͱߟ͍͑ͯ·͢ɻ


  ʰαʔόϯτϦʔμʔγοϓʱͱ͍͏ͷ͕͋ΔΑ͏Ͱɺ


  ͜Εʹ௅ઓͯ͠ΈΑ͏͔ͱࢥ͍ͬͯ·͢ɻ

  View Slide

 6. ৽ͨͳόϦϡʔఏڙઓུ

  View Slide

 7. ࠓ·ͰͷόϦϡʔఏڙ
  ػೳ
  ػೳ
  ػೳ
  ػೳ
  ػೳ
  ػೳ ػೳ
  ػೳ
  ػೳ
  ػೳ
  7.1.0 7.1.1 7.1.2 7.2.0 7.3.0

  View Slide

 8. ࠓ·ͰͷόϦϡʔఏڙ
  ػೳ
  ػೳ
  ػೳ
  ػೳ
  ػೳ
  ػೳ ػೳ
  ػೳ
  ػೳ
  ػೳ
  7.1.0 7.1.1 7.1.2 7.2.0 7.3.0
  ΠϚΠν…
  ίετ͸

  ͔͔Δ

  View Slide

 9. ࠓ·ͰͷόϦϡʔఏڙ
  ػೳ
  ػೳ
  ػೳ
  ػೳ
  ػೳ
  ػೳ ػೳ
  ػೳ
  ػೳ
  ػೳ
  7.1.0 7.1.1 7.1.2 7.2.0 7.3.0
  ޮՌ͋ͬͨʂ
  ͲΕ͕

  ޮ͍ͨʁ

  View Slide

 10. ࠓ·ͰͷόϦϡʔఏڙ
  ػೳ
  ػೳ
  ػೳ
  ػೳ
  ػೳ
  ػೳ ػೳ
  ػೳ
  ػೳ
  ػೳ
  7.1.0 7.1.1 7.1.2 7.2.0 7.3.0
  ޮՌ͋ͬͨʂ
  ͲΕ͕

  ޮ͍ͨʁ
  ⭕⭕⭕
  ❌❌

  View Slide

 11. ʲ໨ඪʳখ͞ͳ୯ҐͰԾఆˠݕূΛߦ͍ɺ܁Γฦ͢
  ݕূ
  ࣮૷
  Ծఆ

  View Slide

 12. ͜Ε͔ΒͷόϦϡʔఏڙ
  ػೳ ػೳ ػೳ ػೳ ػೳ

  View Slide

 13. ͜Ε͔ΒͷόϦϡʔఏڙ
  ػೳ ػೳ ػೳ ػೳ ػೳ

  View Slide

 14. ৽ͨͳऔΓ૊Έͱֶͼ

  View Slide

 15. ։ൃʙϦϦʔεͷݟ௚͠

  View Slide

 16. ࠓ·ͰͷϦϦʔεϑϩʔ
  όʔδϣϯ͸ηϚϯςΟοΫόʔδϣχϯά
  ػೳ
  ػೳ
  ػೳ
  ػೳ
  ػೳ
  ػೳ ػೳ
  ػೳ
  ػೳ
  ػೳ
  7.1.0 7.1.1 7.1.2 7.2.0 7.3.0

  View Slide

 17. ࠓ·ͰͷϦϦʔεϑϩʔ
  ϒϥϯν͸GitFlow
  main
  develop
  feature
  release
  2"

  View Slide

 18. ࠓ·ͰͷϦϦʔεϑϩʔ
  ϦϦʔεखॱ͸ઌʹόʔδϣϯ൪߸͕ܾఆ͞Εͯͨ
  όʔδϣϯܾఆ releaseϒϥϯν masterʹϚʔδ

  View Slide

 19. ϦϦʔεϑϩʔͷվળϩʔυϚοϓ
  • developΛܦ༝͠ͳ͍ϑϩʔʢGitHub Flowʣʹมߋ


  • ηϚϯςΟοΫόʔδϣχϯάΛ΍ΊΔ


  • ϦϦʔεલͰ͸ͳ͘ɺϦϦʔε௚લʹόʔδϣϯΛࣗಈͰܾΊΔ


  • ͋ΘͤͯɿࣗಈϚΠάϨʔγϣϯ


  • ͋ΘͤͯɿखಈঝೝΛ΍ΊΔ

  View Slide

 20. Github Flow

  View Slide

 21. DROBEͷ։ൃϑϩʔͰ͸Git Flow͕߹͍͕ͬͯͨ…
  • Git FlowͰӡ༻͍ͯͨͨ͠Ίɺඞͣdevelop -> release -> masterͱͳ͍ͬͯͨ


  • ֬ೝ͸εςʔδϯά؀ڥͰߦ͍͕ͬͯͨɺεςʔδϯά͸developͰߏங͍ͯ͠
  ͨ


  • ↑ͷͨΊɺϦϦʔε͕Ͱ͖ͳ͍ϩοΫঢ়ଶ͕ੜ·Εͯ͠·͍ͬͯͨ


  • 7.1.0 Λग़͍͚ͨ͠Ͳɺ7.0.3(hot
  fi
  x)͕ݕূͰ͖ͯͳ͍ͷͰϦϦʔεͰ͖ͳ͍


  • ݁ՌɺϦϦʔε͕େ͖͘ͳͬͨɻʢ͍ͭͰʹ͜Ε΋ʂ͕૿͑Δʣ

  View Slide

 22. GitHub Flow
  main
  feature

  View Slide

 23. ݕূ͸ͦΕͧΕͷϒϥϯνΛCodespacesͰ
  جຊεςʔδϯά؀ڥ͕ෆཁʹ
  main
  feature 2"
  2"

  View Slide

 24. େ͖͘ͳΔ৔߹͸਌featureϒϥϯνΛ࡞Δ
  main
  feature

  View Slide

 25. Ͳ͏ͯ͠΋εςʔδϯά؀ڥ͕ඞཁͳ৔߹͸develop΁
  main
  feature
  develop

  View Slide

 26. ΧϨϯμʔόʔδϣχϯά
  ѥछ

  View Slide

 27. ࠓ·Ͱ͸Semantic VersioningΛ࠾༻
  ػೳ
  ػೳ
  ػೳ
  ػೳ
  ػೳ
  ػೳ ػೳ
  ػೳ
  ػೳ
  ػೳ
  7.1.0 7.1.1 7.1.2 7.2.0 7.3.0

  View Slide

 28. ʮͲͬͪΛ͋͛Ε͹͍͍ΜͩΖʁʯ໰୊͕ൃੜͯͨ͠
  7.0.1
  ύονʁ
  ϚΠφʔʁ
  ˞%30#&Ͱ͸Ϗδωεཁ݅ʹΑΔٸ͗ͷରԠɾόάରԠ྆ํΛlIPU
  fi
  YzͱݺΜͰ͍ͨͷͰɺΑ͘͜ͷ໰୊͕ى͜Γ·ͨ͠ɻ

  View Slide

 29. ηϚϯςΟοΫ͔ΒΧϨϯμʔόʔδϣχϯάʹ
  7.0.1 2023.12

  View Slide

 30. ৽͍͠ϦϦʔεϑϩʔ
  PR࡞੒ main΁Ϛʔδ
  ϦϦʔευϥϑτ
  ύϒϦογϡʂ


  ˢ

  ࣗಈ࠾൪

  View Slide

 31. Feature Flag

  View Slide

 32. େ͖ͳػೳΛ·ͱΊͯग़͍ͨ࣌͠͸͋Δ
  ػೳ
  ػೳ
  ػೳ
  ػೳ
  ػೳ
  ػೳ ػೳ
  ػೳ
  ػೳ
  ػೳ
  ·ͱΊͯ

  ग़͍ͨ͠

  View Slide

 33. View Slide

 34. View Slide

 35. ઌߦͯ͠৽ػೳΛϦϦʔεՄೳʹ
  ػೳ ػೳ ػೳ ػೳ ػೳ
  ϑϥά OFF ϑϥά ON
  ৽ػೳ༗ޮԽ
  ৽ػೳແޮ

  View Slide

 36. Four keys

  View Slide

 37. DROBEʹ͸։ൃঢ়گͷࢦඪ͕ͳ͔ͬͨ
  • ͳΜͱͳ͘ʮࠓճ͸͕͔͔࣌ؒͬͨʯʮো֐͕ଟ͔ͬͨʯͱ͍͏ೝࣝͯͨ͠


  • ͜ͷঢ়گͩͱɺϓϩμΫτͷ࣏ྍ͕͓Ζ͔ͦʹͳͬͯ͠·͏


  • ʮো֐͕ଟ͍ͷͰ࣏͍ͨ͠ʯͱ͍ͬͯ΋ࠜڌ͕ͳ͍


  • ͔ͤͬ͘ૣ͘ϦϦʔε͍ͯ͠ΔࢪࡦΛͯ͠Δ͔ΒଌΓ͍ͨ

  View Slide

 38. Offers MGRಋೖ

  View Slide

 39. Offers MGRʹΑΓଌΕΔΑ͏ʹͳͬͨ΋ͷ
  • Four Keys෼ੳ


  • ϦϦʔε·ͰͷϦʔυλΠϜ


  • σϓϩΠͷස౓


  • ো֐ͷൃੜ཰


  • ো֐ͷ෮چ࣌ؒ


  • ίϛϡχέʔγϣϯ෼ੳ


  • and more…

  View Slide

 40. ௚ۙͷ


  Four Keys෼ੳ

  View Slide

 41. ϦϦʔεϑϩʔΛมߋͨ͠·ͳͼ
  • ϦϦʔεͷεϐʔυ͕֨ஈʹ্͕ͬͨɻʢݱࡏ ໿3ϦϦʔε / ೔ʣ


  • খ͘͞ग़͠΍͘͢ͳͬͨ


  • ϦϦʔεෛՙ͕ͱͯ΋Լ͕ͬͨ


  • Ұํ


  • ݕূ͕ͭ·Γ΍͘͢ͳͬͨ


  • PBIΛখ͘͢͞Δͷ͕·ͩۤख


  • εςʔδϯά؀ڥͰ͔֬͠ೝͰ͖ͳ͍͜ͱ͕͋Δ͜ͱ͕Θ͔ͬͨ


  • LINE, Slack௨஌, ຊ൪ʹ͍ۙσʔλߏ଄ͳͲ


  • ίʔυɾςετ͕ͪΐͬͱෳࡶʹͳΓ΍͍͢

  View Slide

 42. ҙࢥܾఆͷվળ

  View Slide

 43. ಉ͡ػೳͷ։ൃΛෳ਺ਓ͕΍Δ͜ͱ͕૿͖͑ͯͨ
  A-a
  A-b
  A-c
  ػೳA

  View Slide

 44. ୹͍ظؒͰ࢓༷ʹ͍ͭͯٞ࿦͢Δ৔͕ඞཁͱͳͬͨ
  A-a
  A-b
  A-c
  ػೳA
  Ͳ͏͠·͠ΐ͏ʁ

  View Slide

 45. ADR

  (Architecture Decision Records)

  View Slide

 46. ADRΛಋೖ
  • ॏްͳ࢓༷ॻ͸खʹ༨Δ


  • ϝϯςφϯε͞Εͳ͍ɺ͢Δࣗ৴͕ͳ͍


  • ͳʹ͔͠Βͷه࿥͸࢒͍ͨ͠


  • ݕࡧɾࢀর͍ͨ͠


  • ʮ݁ہɺͲ͏ͳͬͨΜ͚ͩͬʁʯ͕஌Γ͍ͨ

  View Slide

 47. ADRͷத਎
  • λΠτϧɿܾΊ͍ͨ͜ͱͷλΠτϧ


  • εςʔλεɿঢ়گʢఏҊɺ٫Լɺঝೝʣ


  • ΧςΰϦʔɿಠ߲ࣗ໨ɺ֘౰ͷΧςΰϦʔʢWeb, Πϯϑϥ, MLͳͲʣ


  • ίϯςΩετɿ໰୊ͷઆ໌ɺ಺༰


  • ܾఆࣄ߲ɿܾఆͨ͠ʢܾఆ͍ͨ͠ʣ಺༰ͱཧ༝


  • ݁Ռɿ͜ͷมߋͰ؆୯ʹͳΔ͜ͱɺ೉͘͠ͳΔ͜ͱ

  View Slide

 48. ADRαϯϓϧ
  λΠτϧ Ϣʔβ৘ใʹ9ͷΞΧ΢ϯτ৘ใΛอଘ͍ͨ͠
  εςʔλε ঝೝ
  ίϯςΩετ
  Ϣʔβ৘ใͱͯ͠ɺ9ͷΞΧ΢ϯτ৘ใΛऔಘ͢Δ͜ͱʹͳͬͨɻ

  ͦΕΛอଘ͢ΔͨΊʹVTFSTςʔϒϧʹɺzY@VTFSOBNFz ϑΟʔϧυΛ௥Ճ͍ͨ͠
  ܾఆࣄ߲
  Ϣʔβ৘ใͰ͸͋Δ͕جຊ৘ใͰ͸ͳ͘ɺࠓޙ5ISFBETͳͲ΋௥Ճ͞ΕΔՄೳੑ͕

  ͋ΔͷͰɺVTFSTςʔϒϧͰ͸ͳ͘ɺVTFS@TOTFTςʔϒϧΛ௥Ճ͠ɺͦ͜ʹอଘ͢Δ

  lTOT@UZQFz lTOT@VTFSOBNFzΛอଘ͢Δ
  ݁Ռ
  ςʔϒϧΛ௥Ճ͢ΔͷͰɺϦϨʔγϣϯΛ͸Δඞཁ͕͋Δ

  ςʔϒϧ௥ՃͳͷͰɺϚΠάϨʔγϣϯͷ࣌ؒ͸ۃখ

  View Slide

 49. εΫϥϜӡӦͷվળ

  View Slide

 50. LeSS

  (Large Scaled Scrum)

  View Slide

 51. εΫϥϜ։࢝௚ޙ
  νʔϜ಺༁
  ✖ 1
  PO
  SM
  ✖ 2
  PdM
  ✖ 3
  Dev
  ✖ 5
  QA
  ✖ 2
  ML
  ✖ 2
  Design
  ✖ 1

  View Slide

 52. νʔϜ͕େ͖͍ͱඇޮ཰ʹͳΔ
  • MTG͕௕͘ͳΓ͕ͪ


  • ඞཁҎ্ͷٞ࿦ʹͳΓ͕ͪ


  • ࿩͞ͳ͍ਓ͕ग़ͯ͘Δ


  • ଞਓࣄʹͳΔ


  • શһͷҙݟΛٵ্͍͛ʹ͍͘


  • ݁Ռɺඞཁͳҙݟ͕ͳ͍͕͠Ζʹ͞Ε͕ͪ


  • ଟ਺ܾΛͱͬͯ͠·͏

  View Slide

 53. ͍͍ͱࢥ͍·͢
  ੬ऑੑ͕…
  େࣄͳҙݟཱ͕ͪফ͑ͯ͠·͏͓ͦΕ͕

  View Slide

 54. SM ΍ΓͮΕ͐…

  View Slide

 55. LeSS (Large Scaled Scrum)ͷಋೖ
  5FBN" 5FBN#
  SM
  PdM
  Dev QA
  Dev
  SM
  PdM
  Dev QA
  Dev
  Dev
  PdM Design
  PO

  View Slide

 56. τϥϕϥʔ͸ͲͪΒͷνʔϜʹ΋ೖΕΔ
  5FBN" 5FBN#
  SM
  PdM
  Dev QA
  Dev
  SM
  PdM
  Dev QA
  Dev
  Dev
  PdM Design
  τϥϕϥʔ
  PO

  View Slide

 57. ଞνʔϜͷϔϧϓՄೳ
  5FBN" 5FBN#
  SM
  PdM
  Dev QA
  Dev
  SM
  PdM
  Dev QA
  Dev
  Dev
  PdM Design
  PO

  View Slide

 58. εΫϥϜӡӦΛมߋͨ͠·ͳͼ
  • νʔϜ͝ͱͷػೳʹϑΥʔΧεͰ͖Δ


  • MTGɺ։ൃ΋εϜʔζʹ


  • υϝΠϯ஌͕ࣝٵऩ͠΍͘͢ͳͬͨ


  • ࿩͢ਓ͕૿͑ɺҙݟग़΍͘͢ͳͬͨ


  • Ұํ


  • νʔϜؒͷίϛϡχέʔγϣϯ͕رബʹͳ͖ͬͯͨ


  • ཱͪҐஔͷ೉͍͠λεΫΛर͍ʹ͍͘


  • τϥϕϥʔ͕๩͘͠ͳΓ͕ͪ


  • ϔϧϓͷ࢓ํΛߟ͑ͳ͍ͱɺ΋͏ยํͷνʔϜʹ໎࿭͕͔͔Δ

  View Slide

 59. վળ͸·ͩ·ͩ͜Ε͔Βʂ

  View Slide

 60. We are hiring!!
  ΧδϡΞϧ໘ஊਵ࣌ड෇தͰ͢ʂ
  DROBE͸͍͍ͧ
  ࠓͳΒ৭ʑͳτϥΠΛମݧͰ͖·͢

  View Slide

 61. View Slide