$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Github APIを叩いて分かったこと

Github APIを叩いて分かったこと

TokyuRubyKaigi06 #tqrk06

Hiroki Yoshioka

June 29, 2013
Tweet

More Decks by Hiroki Yoshioka

Other Decks in Programming

Transcript

 1. (JUIVC"1*Λୟ͍ͯ෼͔ͬͨ͜ͱ
  TokyuRubyKaigi06
  @irohiroki

  View Slide

 2. View Slide

 3. ࣄͷ࢝·Γ

  View Slide

 4. View Slide

 5. View Slide

 6. View Slide

 7. ϦϙδτϦ

  View Slide

 8. ϦϙδτϦ
  εΫϦϓτճͤ͹͍͍͡ΌΜ

  View Slide

 9. View Slide

 10. ˒͕ଟ͍ॱʹ

  View Slide

 11. View Slide

 12. "1*͕͢͞

  View Slide

 13. "1*͕͢͞
  ˠͳ͍
    _, ._
   ( ゚ Д゚)  ガシャ
   ( つ O. __
   と_)_) (__()、;.o:。
       ゚*・:.。

  View Slide

 14. 3VCZͷϦϙδτϦ͚ͩ

  View Slide

 15. View Slide

 16. ͳ͍

  View Slide

 17. View Slide

 18. ͱΓ͋͑ͣ
  ϦϙδτϦͷ
  ϦετΛ

  View Slide

 19. GET /repositories
  શͯͷެ։ϦϙδτϦ
  ࡞ΒΕͨॱʹݸ
  JEΛࢦఆͯ͠ଓ͖Λ

  View Slide

 20. Ϧϙˠճ

  View Slide

 21. Ϧϙˠճ
  ͍ͭ͋͘Δͷ͔ʁ

  View Slide

 22. Ϧϙˠճ
  ͍ͭ͋͘Δͷ͔ʁ
  ݸฦͬͯ͜ͳ͔ͬͨΒऴ୺

  View Slide

 23. JE

  View Slide

 24. JE
  ൒෼͙Β͍ܽ൪

  View Slide

 25. JE
  ൒෼͙Β͍ܽ൪
  ˠ໿ສϦϙδτϦ

  View Slide

 26. SFRIPVS

  View Slide

 27. SFRIPVS
  ××
  ʢ࣌ؒʣ

  View Slide

 28. SFRIPVS
  ××
  ʢ࣌ؒʣ
  3VCZ,BJHJ·Ͱ೔

  View Slide

 29. View Slide

 30. ສ͙Β͍औͬͯΈͨ

  View Slide

 31. ສ͙Β͍औͬͯΈͨ
  ˒Ͳͷ͘Β͍͔ͳʔ
  3VCZͲͷ͘Β͍͔ͳʔ

  View Slide

 32. ສ͙Β͍औͬͯΈͨ
  ˒Ͳͷ͘Β͍͔ͳʔ
  3VCZͲͷ͘Β͍͔ͳʔ
  ˠೖͬͯͳ͍
  (゚Д゚;)

  View Slide

 33. (&5SFQPTJUPSJFTˠ֓ཁ

  View Slide

 34. (&5SFQPTJUPSJFTˠ֓ཁ
  (&5SFQPTPXOFSSFQPˠৄࡉ

  View Slide

 35. (&5SFQPTJUPSJFTˠ֓ཁ
  (&5SFQPTPXOFSSFQPˠৄࡉ
  SFQPSFR

  View Slide

 36. × ʢ࣌ؒʣ

  View Slide

 37. × ʢ࣌ؒʣ
  ˺ʢ೔ʣ

  View Slide

 38. × ʢ࣌ؒʣ
  ˺ʢ೔ʣ
  3VCZ,BJHJ·Ͱ೔

  View Slide

 39. View Slide

 40. ϦϙδτϦΛબΜͰ
  ίʔυΛμ΢ϯϩʔυ

  View Slide

 41. https://github.com/:full_name/archive/:default_branch.zip
  ϒϥϯνͷઌ୺
  [JQ
  "1*-JNJUΛফඅ͠ͳ͍

  View Slide

 42. εΫϦϓτΛ
  ճ࢝͠ΊΔ

  View Slide

 43. εΫϦϓτΛ
  ճ࢝͠ΊΔ
  ҰےೄͰ͸͍͔ͳ͍

  View Slide

 44. 404 Not Found
  ֓ཁΛऔ͔ͬͯΒιʔεΛऔΔ·Ͱʹ
  ϦϙδτϦ͕ফ͑ͯΔ

  View Slide

 45. 404 Not Found
  ֓ཁΛऔ͔ͬͯΒιʔεΛऔΔ·Ͱʹ
  ϦϙδτϦ͕ফ͑ͯΔ
  ˠ%#͔Β࡟আ͢Δ

  View Slide

 46. 401 Bad Credentials
  ͨ·ʹೝূʹࣦഊ͢Δ
  ΍Γͳ͓͢ͱ௨Δ

  View Slide

 47. 401 Bad Credentials
  ͨ·ʹೝূʹࣦഊ͢Δ
  ΍Γͳ͓͢ͱ௨Δ
  ˠϦτϥΠΛ૊ΈࠐΉ

  View Slide

 48. 403 Repository Access Blocked
  l%.$"UBLFEPXOz
  ஶ࡞ݖͷ໰୊Ͱౚ݁͞ΕͯΔ

  View Slide

 49. 403 Repository Access Blocked
  l%.$"UBLFEPXOz
  ஶ࡞ݖͷ໰୊Ͱౚ݁͞ΕͯΔ
  ˠϚʔΫͯ͠εΩοϓ

  View Slide

 50. 500 Internal Server Error
  Α͋͘Δ

  View Slide

 51. 500 Internal Server Error
  Α͋͘Δ
  ˠϦτϥΠ

  View Slide

 52. ܭଌπʔϧ͕͚͜Δ
  Ίͬͨʹ૸Βͳ͍ॲཧʹ
  TZOUBYFSSPS͕͋Δ
  ύʔαʔͰྫ֎

  View Slide

 53. ܭଌπʔϧ͕͚͜Δ
  Ίͬͨʹ૸Βͳ͍ॲཧʹ
  TZOUBYFSSPS͕͋Δ
  ύʔαʔͰྫ֎
  ˠϚʔΫͯ͠εΩοϓ

  View Slide

 54. πʔϧʹΑͬͯίέΔίʔυ͕ҧ͏
  ύʔαʔ͕ҧ͏
  NFUSJD@BCDˠSJQQFS
  qPHˠSVCZ@QBSTFS

  View Slide

 55. %#͕஗͍
  JOTFSUඵ
  pOEඵ
  ͨͿΜ࢖͍ํ͕ѱ͍

  View Slide

 56. SFRIPVS
  ௒͑Δ৺഑ͳ͠

  View Slide

 57. SFRIPVS
  ௒͑Δ৺഑ͳ͠
  SFRIPVS
  ͔͠Ͱ͖ͳ͍

  View Slide

 58. ×˺ ʢ࣌ؒʣ

  View Slide

 59. ×˺ ʢ࣌ؒʣ
  ˺ʢ೔ʣ

  View Slide

 60. ×˺ ʢ࣌ؒʣ
  ˺ʢ೔ʣ
  3VCZ,BJHJ·Ͱ೔

  View Slide

 61. View Slide

 62. Ͱ͖ͨ͜ͱ
  ֓ཁ
  ৄࡉ
  ܭଌ

  View Slide

 63. ݁࿦
  (JUIVC͸ϦϙδτϦΛԣஅͯ͠
  ௐࠪ͢ΔͨΊͷ΋ͷͰ͸ͳ͍

  View Slide

 64. ͝ਗ਼ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ɻ
  Presented by @irohiroki

  View Slide