Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

シェル芸入門

 シェル芸入門

CAMPHOR- 「CLIについて語る会」における発表資料

ishiy1993

May 30, 2017
Tweet

Other Decks in Programming

Transcript

 1. γΣϧܳೖ໳
  ishiy
  2017.05.28

  View Slide

 2. $ whoami
  • Twitter: @ishiy1993
  • Arch Linux
  • Zsh
  • urxvt
  • Neovim
  ͜ͷεϥΠυதͷྫ͸্هͷ؀ڥͰςετ͍ͯ͠·͢ɻ
  Mac ͷਓ͸ɺ”GNU coreutils”ΛΠϯετʔϧͯ͠࢖༻͍ͯͩ͘͠͞ɻ

  View Slide

 3. ͓͠ͳ͕͖
  • γΣϧܳͱ͸
  • γΣϧܳͷجຊɺίπ
  • Α͘࢖͏ίϚϯυ 8 બ
  • ͓͢͢Ίॻ੶ɺγΣϧܳษڧձ

  View Slide

 4. γΣϧܳͱ͸
  Ϛ΢ε΋࢖Θͣɺιʔείʔυ΋࢒ͣ͞ɺGUI πʔϧΛ্ཱͪ͛
  Δؒ΋ͳ͘ɺ͋ΒΏΔௐࠪɾܭࢉɾςΩετॲཧΛ CLI ୺຤΁ͷ
  ίϚϯυೖྗҰܸऴΘΒ͢͜ͱɻ͋Δ͍͸ͦͷͱ͖ͷίϚϯυೖ
  ྗͷ͜ͱɻ
  from https://blog.ueda.tech/?page id=1434
  ҰݴͰ͍͏ͱɺγΣϧϫϯϥΠφʔ

  View Slide

 5. γΣϧܳͷجຊ
  ύΠϓ | ͰίϚϯυΛͭͳ͍Ͱ΍Γ͍ͨ͜ͱΛ࣮ݱ͢Δ
  ྫ: P ͔Β͸͡·Δϓϩάϥϛϯάݴޠ͸?
  $ cat programming -languages.txt | grep ’^P’
  PHP
  Perl
  Python
  PureScript
  ύΠϓʹΑͬͯ୯ػೳͳίϚϯυΛࣗ༝ʹ૊Έ߹ͤΒΕΔ!!!

  View Slide

 6. γΣϧܳͷίπ
  ଟ͘ͷίϚϯυ͸ߦʹରͯ͠࡞༻͢Δ
  ⇒ ͏·͘σʔλΛมܗͯ͠ѻ͏
  ྫ:
  LICENSE ͱ͍͏ϑΝΠϧதʹ࠷සޠ͸Կ͔? ·ͨԿݸ͋Δ͔?
  $ cat LICENSE | tr ’A-Z’ ’a-z’ |
  xargs -n 1 | tr -d ’,.()’ |
  sort | uniq -c | sort -k1 ,1nr | head -1

  View Slide

 7. Α͘࢖͏ίϚϯυ8બ
  ࠓճ঺հ͢Δ΋ͷ
  • cat
  • sort
  • uniq
  • grep
  • xargs
  • tr
  • sed
  • awk

  View Slide

 8. cat
  ϑΝΠϧͷத਎Λ࿈݁ͯ͠ग़ྗ͢Δ
  $ cat sample1.txt sample2.txt
  -Ͱඪ४ೖྗΛࢦఆͰ͖Δ
  $ date +%F | cat sample1.txt sample2.txt -

  View Slide

 9. sort, uniq
  sort: ೖྗΛιʔτͯ͠ग़ྗ͢Δ
  $ cat programming -languages.txt | sort
  Α͘࢖͏Φϓγϣϯ: k, n, r, s
  uniq: ॏෳΛݟ͚ͭΔɺ࡟আ͢Δ
  $ cat programming -languages.txt |
  sed ’s/\(.\).*/\1/ ’ | sort | uniq -c
  Α͘࢖͏Φϓγϣϯ: u, d, c

  View Slide

 10. grep
  ৚݅ʹϚον͢ΔߦΛग़ྗ͢Δ
  $ grep "^.*$" *
  Α͘࢖͏Φϓγϣϯ: E, i, v, o, A, B, C
  $ cat LICENSE | grep -o the
  $ seq 1 100 | grep -C 2 1

  View Slide

 11. xargs
  ඪ४ೖྗΛίϚϯυͷҾ਺ʹ౉͢
  $ ls *.txt | awk ’{print $1 ,$1".bak"}’ |
  xargs -n 2 cp
  γΣϧܳਓత࢖͍ํ
  $ seq 1 9 | xargs -n 3

  View Slide

 12. tr
  จࣈΛஔ׵͢Δɺ࡟আ͢Δ
  $ cat presen.csv | tr ’,’ ’ ’
  Α͘࢖͏Φϓγϣϯ: d, c
  $ cat /dev/urandom | tr -dc ’1-9’ |
  fold -w 4 | head -1

  View Slide

 13. sed
  ετϦʔϜΤσΟλʔ
  ͍Ζ͍ΖͰ͖Δ͕ɺจࣈྻͷஔ׵ʹ࢖͏͜ͱ͕ଟ͍
  $ echo " x x ʹ ͭ ͍ ͯ ޠ Δ ձ " | sed ’s/xx/CLI/’
  $ seq 1 100 | sed ’0~3s/.*/ Fizz/’ |
  sed ’0~5s/.*/ Buzz/’ |
  sed ’0~15s/.*/ Fizz Buzz/’

  View Slide

 14. awk
  ϓϩάϥϛϯάݴޠ
  جຊతͳ࢖͍ํ
  $ cat presen.csv | tr ’,’ ’ ’ |
  awk ’{print $1" ͸ ʮ" $2" ʯ ʹ ͭ ͍ ͯ ࿩ ͠ · ͢"} ’
  $ seq 1 10 | awk ’NR >=5’
  $ seq 1 10 | awk ’NR %3==0{ print $1*$1}’
  $ seq 1 100 | factor | awk ’NF ==2{ print $2}’

  View Slide

 15. ঺հͰ͖ͳ͔ͬͨίϚϯυͨͪ
  ࠓճ঺հͨ͠Ҏ֎ʹ΋͞·͟·ͳίϚϯυ͕͋Δɻ
  ͦͷҰ෦Λྻڍ͓ͯ͘͠ɻ
  • find
  • diff
  • paste
  • curl
  • wget
  • jq
  • nkf
  • ͳͲͳͲ

  View Slide

 16. ͓͢͢Ίॻ੶
  • ্ా ོҰ ʮγΣϧϓϩάϥϛϯά࣮༻ςΫχοΫʯ
  • Piro(݁৓༸ࢤ) ʮ·Μ͕ͰΘ͔Δ Linux γε؅ܥঁࢠʯ
  • Piro(݁৓༸ࢤ) ʮ·Μ͕ͰΘ͔Δ Linux γε؅ܥঁࢠ 2ʯ
  ΋ͬͱγΣϧͰ͍Ζ͍Ζ΍Γ͍ͨͱ͍͏ํʹ͸ 1 ࡭໨
  CLI Λ࢖͍͸͡Ίͨ͹͔Γͱ͍͏ํʹ͸ 2,3 ࡭໨
  Λ͓͢͢Ί͠·͢ɻ
  ͋ͱ man ΛಡΉͷ΋͓͢͢Ί͠·͢ɻ

  View Slide

 17. γΣϧܳษڧձ
  • 2ϲ݄ʹ 1 ճ։࠵ (౦ژɺେࡕɺ෱Ԭ)
  • γΣϧܳͰ໰୊Λղ͘
  • YouTube ͰϥΠϒ഑৴͍ͯ͠Δ
  • ౰೔͸ Twitter(#γΣϧܳ) Ͱ੝Γ্͕͍ͬͯΔ
  • աڈ໰Ұཡ: https://blog.ueda.tech/?page id=684

  View Slide

 18. ·ͱΊ
  γΣϧܳΛۦ࢖ͯ͠࡞ۀޮ཰Λ޲্͠Α͏!!!

  View Slide

 19. Thank you.

  View Slide