Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Ansibleで構成管理。〜たったひとつの冴えたやりかた〜

 Ansibleで構成管理。〜たったひとつの冴えたやりかた〜

5dd17e8c82e294152169cf383fb7c870?s=128

Tomohiko Isobe

January 09, 2018
Tweet

Transcript

 1. AnsibleͰߏ੒؅ཧɻ ʙͨͬͨͻͱͭͷࡓ͑ͨ΍Γ͔ͨʙ 2018.1.9 ৽ఆ൪ʂAnsible ͱZabbixͰ࣮ݱ͢Δ࣍ੈ୅ӡ༻؅ཧ ү෦ஐ඙

 2. Who am I ? • ү෦ ஐ඙ (Tomohiko Isobe) •

  Infrastructure EngineerˏΫϦχΧϧɾϓϥοτϑΥʔϜג ࣜձࣾ(2017.10-) • ౡࠜݝग़਎ • Job Hopperʢݱࡏ8ࣾ໨…ʣ • Favorites: ࢙੻ɾઓ੻Ί͙ΓɺϑΝϛϨε https://clipla.jp
 3. Ansible࢖ͬͯ·͢ΑͶ

 4. ͜Μͳײ͡?

 5. Infrastructure as Code !

 6. None
 7. ͦΕͬͯ ʮߏஙखॱʯͷ؅ཧͰ͸ʁ

 8. αʔόͷʮߏ੒ʯΛ ؅ཧ͍ͨ͠

 9. ʮߏ੒؅ཧʯͱݴ͑͹

 10. ͔ͭͯɺ͜ͷੈʹ͸ ʮύϥϝʔλγʔτʯ ͳΔ΋ͷ͕͋ͬͨ

 11. ͜Μͳͷ

 12. ೔ʑͷӡ༻

 13. ύϥϝʔλγʔτɺ ߋ৽͠ͱ͖·ͨ͠❤

 14. ͋Δ೔ͷ͜ͱ

 15. None
 16. αʔόͷઃఆ͕ɺ ύϥϝʔλγʔτͱҧ͏…

 17. ͪΌΜͱαʔόೖͬ ͯ֬ೝ͠·ͨ͠ʁ

 18. Ͳ͏͢Δ͔

 19. ΩϥοͱͻΒΊ͍ͨ

 20. ࡓ͑ͨ΍Γ͔ͨ • Playbookͱม਺Λ෼͚Δ • hash_behaviour = merge • ม਺,FactҰཡΛग़ྗͯ͠؅ཧ

 21. ࡓ͑ͨ΍Γ͔ͨ • Playbookͱม਺Λ෼͚Δ • hash_behaviour = merge • ม਺,FactҰཡΛग़ྗͯ͠؅ཧ

 22. Playbookͱม਺Λ෼͚Δ

 23. Playbookͱม਺Λ෼͚Δ • Roleʹม਺͸ॻ͔ͳ͍ʂ • ΠϯϕϯτϦϑΝΠϧʹ΋ॻ͔ͳ͍ʂ • ςϯϓϨʔτͷύϥϝʔλ΋Ͱ͖Δ͚ͩม਺ ʹʂ

 24. Roleʹม਺͸ॻ͔ͳ͍ʂ • Role͸ࡉ͔͘෼ׂͨ͠ํ͕൚༻ੑ͕ߴ·Δ • ͍͍ͪͪશ෦ͷRoleͷmain.ymlݟͯΒΜͳ͍

 25. Roleʹม਺͸ॻ͔ͳ͍ʂ • Role͸ࡉ͔͘෼ׂͨ͠ํ͕൚༻ੑ͕ߴ·Δ • ͍͍ͪͪશ෦ͷRoleͷmain.ymlݟͯΒΜͳ͍

 26. Roleʹม਺͸ॻ͔ͳ͍ʂ • Role͸ࡉ͔͘෼ׂͨ͠ํ͕൚༻ੑ͕ߴ·Δ • ͍͍ͪͪશ෦ͷRoleͷmain.ymlݟͯΒΜͳ͍ →

 27. Roleʹม਺͸ॻ͔ͳ͍ʂ • Role͸ࡉ͔͘෼ׂͨ͠ํ͕൚༻ੑ͕ߴ·Δ • ͍͍ͪͪશ෦ͷRoleͷmain.ymlݟͯΒΜͳ͍ → มߋָ͕

 28. ΠϯϕϯτϦϑΝΠϧʹ΋ॻ͔ͳ͍ʂ • ֊૚తʹॻ͚ͳ͍ͷͰɺม਺΍άϧʔϓ͕૿͑ ΔͱಡΈͮΒ͍

 29. ΠϯϕϯτϦϑΝΠϧʹ΋ॻ͔ͳ͍ʂ • ֊૚తʹॻ͚ͳ͍ͷͰɺม਺΍άϧʔϓ͕૿͑ ΔͱಡΈͮΒ͍

 30. ΠϯϕϯτϦϑΝΠϧʹ΋ॻ͔ͳ͍ʂ • ֊૚తʹॻ͚ͳ͍ͷͰɺม਺΍άϧʔϓ͕૿͑ ΔͱಡΈͮΒ͍ ͭΒ͍ʜ

 31. ςϯϓϨʔτͷύϥϝʔλ΋Ͱ͖Δ ͚ͩม਺ʹʂ • Roleͱ߹Θͤͯ൚༻ੑ͕޲্

 32. ςϯϓϨʔτͷύϥϝʔλ΋Ͱ͖Δ ͚ͩม਺ʹʂ • Roleͱ߹Θͤͯ൚༻ੑ͕޲্ logrotateͷtemplate(ൈਮ)

 33. ςϯϓϨʔτͷύϥϝʔλ΋Ͱ͖Δ ͚ͩม਺ʹʂ • Roleͱ߹Θͤͯ൚༻ੑ͕޲্ logrotateͷtemplate(ൈਮ) logrotateͷvars

 34. Playbookͱม਺Λ෼͚Δ • Roleʹม਺͸ॻ͔ͳ͍ʂ • ΠϯϕϯτϦϑΝΠϧʹ΋ॻ͔ͳ͍ʂ • ςϯϓϨʔτͷύϥϝʔλ΋Ͱ͖Δ͚ͩม਺ ʹʂ

 35. Playbookͱม਺Λ෼͚Δ • Roleʹม਺͸ॻ͔ͳ͍ʂ • ΠϯϕϯτϦϑΝΠϧʹ΋ॻ͔ͳ͍ʂ • ςϯϓϨʔτͷύϥϝʔλ΋Ͱ͖Δ͚ͩม਺ ʹʂ →ɹgroup_vars,host_varsʹॻ͘ʂ

 36. ࡓ͑ͨ΍Γ͔ͨ • Playbookͱม਺Λ෼͚Δ • hash_behaviour = merge • ม਺,FactҰཡΛग़ྗͯ͠؅ཧ

 37. hash_behaviour = merge

 38. hash_behaviour = merge • ม਺ͷϚʔδϙϦγʔ • ansible.cfgͷ[defaults]Ͱઃఆ • σϑΥϧτ͸”replace”

 39. hash_behaviour = merge • σϑΥϧτ(replace)ͷڍಈ + group_vars ༏ઌ౓ɿ௿ host_vars ༏ઌ౓ɿߴ

 40. hash_behaviour = merge • σϑΥϧτ(replace)ͷڍಈ + group_vars ༏ઌ౓ɿ௿ host_vars ༏ઌ౓ɿߴ

  → key2͕ফ͑ͨ
 41. hash_behaviour = merge • hash_behaviour=mergeͷڍಈ + group_vars ༏ઌ౓ɿ௿ host_vars ༏ઌ౓ɿߴ

 42. hash_behaviour = merge • hash_behaviour=mergeͷڍಈ + → group_vars ༏ઌ౓ɿ௿ host_vars

  ༏ઌ౓ɿߴ key1͸্ॻ͖ key3͕௥Ճ
 43. hash_behaviour = merge • γʔέϯε(Ϧετ)͸ཁૉ͕શ෦্ॻ͖͞Εͯ ͠·͏ͷͰ஫ҙ + group_vars ༏ઌ౓ɿ௿ host_vars

  ༏ઌ౓ɿߴ
 44. hash_behaviour = merge • γʔέϯε(Ϧετ)͸ཁૉ͕શ෦্ॻ͖͞Εͯ ͠·͏ͷͰ஫ҙ + → group_vars ༏ઌ౓ɿ௿

  host_vars ༏ઌ౓ɿߴ list͝ͱ্ॻ͖
 45. hash_behaviour = merge • ม਺ͷޮ཰తͳ؅ཧ͕Մೳ

 46. hash_behaviour = merge • ม਺ͷޮ཰తͳ؅ཧ͕Մೳ group_vars/all.yml(શαʔόڞ௨)

 47. hash_behaviour = merge • ม਺ͷޮ཰తͳ؅ཧ͕Մೳ group_vars/all.yml(શαʔόڞ௨) group_vars/webservers.yml(webαʔόڞ௨) +

 48. hash_behaviour = merge • ม਺ͷޮ཰తͳ؅ཧ͕Մೳ group_vars/all.yml(શαʔόڞ௨) group_vars/webservers.yml(webαʔόڞ௨) host_vars/web01.yml(web01ݻ༗ઃఆ) + +

 49. hash_behaviour = merge • ม਺ͷޮ཰తͳ؅ཧ͕Մೳ group_vars/all.yml(શαʔόڞ௨) group_vars/webservers.yml(webαʔόڞ௨) host_vars/web01.yml(web01ݻ༗ઃఆ) ࠷ऴతʹweb01ʹద༻͞ΕΔม਺ →

  + +
 50. hash_behaviour = merge • ΍Γ͗͢஫ҙ • ༧ظͤ͵্ॻ͖ • ෳ਺group_varsͷద༻ॱ •

  ม਺͕෼ࢄ͞Εͯ͠·͏
 51. ࡓ͑ͨ΍Γ͔ͨ • Playbookͱม਺Λ෼͚Δ • hash_behaviour = merge • ม਺,FactҰཡΛग़ྗͯ͠؅ཧ

 52. ม਺,FactҰཡΛग़ྗͯ͠؅ཧ

 53. ม਺,FactҰཡΛग़ྗͯ͠؅ཧ • merge͞Εͨม਺Λग़ྗ • Fact ?

 54. merge͞Εͨม਺Λग़ྗ • templateϞδϡʔϧͰɺlocalhostʹશม਺Λग़ ྗ͢Δ • શม਺Λ”my_vars(೚ҙ)”ҎԼͷ֊૚ߏ଄ʹ͢ Δʢॏཁʂʣ • {{ hostvars[inventory_hostname]["my_vars"]

  | to_nice_yaml | indent(2, True) }}
 55. merge͞Εͨม਺Λग़ྗ • Playbook ESZSVOͰ΋ग़ྗ

 56. merge͞Εͨม਺Λग़ྗ • template

 57. merge͞Εͨม਺Λग़ྗ • ͜Μͳײ͡

 58. Fact ? • SetupϞδϡʔϧʹΑΓऩू͞ΕΔର৅ϗετ ͷ؀ڥ৘ใ • ansible_*ͱͯ͠ࢀরՄೳ

 59. ͔ͤͬ͘ͳΜͰFact΋ग़ྗ͠·͔͢ • ྫ͑͹ɺΧʔωϧͷόʔδϣϯͳΒ {{ hostvars[inventory_hostname] [ansible_kernel] }} • ͍ͬͺ͍͋ΔͷͰ؅ཧ͍ͨ͠৘ใΛ͓޷ΈͰ

 60. ͔ͤͬ͘ͳΜͰFact΋ग़ྗ͠·͔͢ • ͜Μͳײ͡

 61. ࠓͷαʔόͷߏ੒ɺ ͜͏ͳͬͯ·͢❤

 62. ύϥϝʔλγʔτײʂ

 63. ͜ΕΛgitͰ؅ཧ͢Ε͹

 64. ߏ੒؅ཧʂ

 65. ·ͱΊ

 66. ࡓ͑ͨ΍Γ͔ͨ • Playbookͱม਺Λ෼͚Δ • hash_behaviour = merge • ม਺,FactҰཡΛग़ྗͯ͠؅ཧ

 67. ࡓ͑ͨ΍Γ͔ͨ • Playbookͱม਺Λ෼͚Δ • hash_behaviour = merge • ม਺,FactҰཡΛग़ྗͯ͠؅ཧ →ߏஙखॱͱύϥϝʔλΛ෼ׂ

 68. ࡓ͑ͨ΍Γ͔ͨ • Playbookͱม਺Λ෼͚Δ • hash_behaviour = merge • ม਺,FactҰཡΛग़ྗͯ͠؅ཧ →ߏஙखॱͱύϥϝʔλΛ෼ׂ

  →ύϥϝʔλΛޮ཰తʹ؅ཧ
 69. ࡓ͑ͨ΍Γ͔ͨ • Playbookͱม਺Λ෼͚Δ • hash_behaviour = merge • ม਺,FactҰཡΛग़ྗͯ͠؅ཧ ≒

  ύϥϝʔλγʔτ →ߏஙखॱͱύϥϝʔλΛ෼ׂ →ύϥϝʔλΛޮ཰తʹ؅ཧ
 70. ࡓ͑ͨ΍Γ͔ͨ • Playbookͱม਺Λ෼͚Δ • hash_behaviour = merge • ม਺,FactҰཡΛग़ྗͯ͠؅ཧ ≒

  ύϥϝʔλγʔτˠgit؅ཧ →ߏஙखॱͱύϥϝʔλΛ෼ׂ →ύϥϝʔλΛޮ཰తʹ؅ཧ
 71. એ఻ • ଞʹ΋Ansibleωλॻ͍ͯ·͢ • https://qiita.com/isobecky74

 72. Thank you !