Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

デジコミュ秋田 2015 LT 極上の密林

Katsuyoshi Ito
November 15, 2015
270

デジコミュ秋田 2015 LT 極上の密林

Katsuyoshi Ito

November 15, 2015
Tweet

Transcript

 1. ۃ্ͷີྛ ܅͸ൈ͚ग़ͤΔ͜ͱ͕Ͱ͖Δ͔ σδίϛϡळా2015 ϥΠτχϯάτʔΫε ҏ౻উྑ 2015/11/14

 2. ਓੜΛม͑ ΔҰ࡭ ஶऀ͸άΠʔϯαʔΨͰ มΘͬͨΒ͍͠ ໊લ͸஌ͬͯΔ͚ͲಡΜͩ͜ͱ͕ͳ͍ɻ ͔ͬͯ܀ຊ܆ͬͯஉͩͱࢥͬͯͨ ਤॻؗͰआΓͯಡΜͩ

 3. ͸͡Ίͯ
 ͸·ͬͨຊ 1999ʹਓྨ͸໓ͼΔ͸ ͣͩͬͨ…

 4. ಡΜͩΒ๨Εͳ͍ಡॻज़ ͓͕ۚͳ͍͔Βങ͑ͳ͍ ͓ۚΛ૿΍ͤΔํ๏͕ॻ͍ͯ͋ΔΜͰ͢Α ຖ݄10࡭ ༧ࢉΛܾΊͨΒ ΞϚκϯΪϑτΧʔυͰνϟʔδ͠Ζ

 5. ͦ͏͔ʁ

 6. ͦ͏͔ʂ ΞϓϦ͕ചΕΔϗʔϜ ϖʔδʹͰ͖ͳ͍͔ʁ

 7. ͦ͏͔ʂ ΞϓϦചΕΔํ๏͕ͳ ͍͔ʁ

 8. ͳΔ΄Ͳ ΞϓϦ͸·ͩ…

 9. Amazon Prime ͸஌ͬ ͯ·͔͢ʁ ͱ͜ΖͰ…

 10. ాࣷऀʹ͸ؔ܎ͳ͍ͥ
 Ͳ͏ͤ౰೔ಧ͔ͳ͍ΜͰ͠ΐ

 11. ಡΜͩΒ๨Εͳ͍ಡॻज़ Amazon Prime ͋·Γ஌ΒΕ͍ͯ·ͤΜ ͕KindleͰ݄1࡭ແྉͰ ಡΊΔ PCͰ΋ಡΊΔΜͩͥ

 12. ͨɺࢼͯ͠ΈΔ͔…

 13. Amazon Prime PCͰ΋ಡΊΔΜͩͥ ͍Βͳ͍ͥ

 14. PCͰ΋ಡΊ ΔΜͩͥ ͋ΕΕͬ…

 15. iPadͰ͸ಡΊΔ? ͋ΕΕͬ…

 16. ·ͣ͸ ͔ͬͪ͜Βࢼͦ͏

 17. ͓͓ͬ Ұ൪ͷ͓ؾʹೖΓ͕…

 18. ࿩͸໭ͬͯ

 19. ΍ͬͺKindle͡Όͳ͍ͱ…

 20. ͕ʙΜʂ

 21. ిࢠॻ੶͸͋·Γ޷͖͡Ό ͳ͍͚Ͳ…

 22. Kindle or Fire

 23. Kindle or Fire ஋ஈ͸Ұॹ

 24. Kindle or Fire ஋ஈ͸Ұॹ ೥݄೔ʹೖՙ༧ఆͰ͢ɻ

 25. Kindle or Fire ஋ஈ͸Ұॹ όοςϦʔ਺िؒ ೥݄೔ʹೖՙ༧ఆͰ͢ɻ

 26. Kindle or Fire ஋ஈ͸Ұॹ όοςϦʔ਺िؒ ೥݄೔ʹೖՙ༧ఆͰ͢ɻ

 27. Kindle or Fire ஋ஈ͸Ұॹ όοςϦʔ਺िؒ ೥݄೔ʹೖՙ༧ఆͰ͢ɻ ͜ͷ࣌͸·݄ͩͰͨ͠

 28. ه೦͢΂͖
 1࡭໨ ͳΔ΄Ͳ

 29. 2࡭໨ ࠓࠒͰ͕͢

 30. ίϛοΫ΋ ిࢠ͸ͳ… ҙ֎ͱ͍͚Δͧ… 15प೥ه೦ηʔϧͰ30ԁͩͬͨͧ

 31. 3࡭໨ Կ͔ͳ…

 32. Ԟਂ͘΁౿Έೖͬͯ ͠·ͬͨͷͩͬͨ…