$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

僕たちがこの先生きのこるための勉強会入門

 僕たちがこの先生きのこるための勉強会入門

グループ内勉強会で発表した資料です

Kazuto Kusama

June 10, 2016
Tweet

More Decks by Kazuto Kusama

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ๻͕ͨͪ
  ͜ͷઌੜ͖ͷ͜ΔͨΊͷ
  ษڧձೖ໳

  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ

  View Slide

 3. Kazuto Kusama
  @jacopen
  NTT Communications

  View Slide

 4. 㱺ɹձܭγεςϜϕϯμʔͷϑΟʔϧυΤϯδχΞ

  㱺ɹϕϯνϟʔاۀʹΤϯδχΞ৬Ͱస৬
  㱺ɹݸਓࣄۀܦӦ
  㱺ɹ2012೥4݄ΑΓݱ৬
  • Cloudn PaaSͷ։ൃɺECL2.0 PaaSͷ։ൃ
  • ECL2.0ͷ৽ػೳ։ൃ

  View Slide

 5. Node-RED Users Group

  View Slide

 6. ࠓճͷςʔϚ

  View Slide

 7. ษڧձ

  View Slide

 8. ษڧձ
  ͱ͸ʁ

  View Slide

 9. ษڧձ
  ͢Δ

  View Slide

 10. ͍ͬͺ͍ษڧͯ͠
  ѹ౗త੒௕

  View Slide

 11. ͝੩ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠

  View Slide

 12. ŋŋŋͰ͸ͳ͘

  View Slide

 13. ͱ͋ΔΤϯδχΞͷٕज़ษڧ๏ (Πϯλʔϯֶੜ޲͚) 

  http://www.slideshare.net/iwashi86/ss-58640407

  View Slide

 14. ͱ͋ΔΤϯδχΞͷٕज़ษڧ๏ (Πϯλʔϯֶੜ޲͚) 

  http://www.slideshare.net/iwashi86/ss-58640407

  View Slide

 15. ษڧձ

  View Slide

 16. ͔͍ʤΫϫΠʥʲձʳ
  ̍ ࠵͠ࣄͷͨΊʹଟ͘ͷਓ͕ू·Δ͜ͱɻू·ΓɻʮʕΛ։͘ʯ
  ̎ ໨త΍޷ΈΛಉͨ͘͡͠ਓʑ͕࡞Δ૊৫ɻʮݪੜྛΛकΔʕʯ
  ̏ ग़͋͏͜ͱɻΊ͙Γ͋͏͜ͱɻʮߵ໳ (͜͏΋Μ) ͷ―ʯ
  ̐ ͪΐ͏Ͳͦͷ࣌ɻંɻʮ෩Ӣͷʕʯ
  http://dictionary.goo.ne.jp/jn/35178/meaning/m0u/%E4%BC%9A/

  View Slide

 17. ͔͍ʤΫϫΠʥʲձʳ
  ̍ ࠵͠ࣄͷͨΊʹଟ͘ͷਓ͕ू·Δ͜ͱɻू·ΓɻʮʕΛ։͘ʯ
  ̎ ໨త΍޷ΈΛಉͨ͘͡͠ਓʑ͕࡞Δ૊৫ɻʮݪੜྛΛकΔʕʯ
  ̏ ग़͋͏͜ͱɻΊ͙Γ͋͏͜ͱɻʮߵ໳ (͜͏΋Μ) ͷ―ʯ
  ̐ ͪΐ͏Ͳͦͷ࣌ɻંɻʮ෩Ӣͷʕʯ
  http://dictionary.goo.ne.jp/jn/35178/meaning/m0u/%E4%BC%9A/

  View Slide

 18. ਓ͕ू·Δ

  View Slide

 19. ਓ͕ू·Δ
  ࣾ֎
  ࣾ಺

  View Slide

 20. ਓ͕ू·Δ
  ࣾ֎
  ࣾ಺
  ࣾ಺ษڧձ
  Ұൠެ։ ษڧձ

  View Slide

 21. ਓ͕ू·Δ
  ࣾ֎
  ࣾ಺
  ࣾ಺ษڧձ
  Ұൠެ։ ษڧձ

  View Slide

 22. Tech Lunch
  • ٕज़։ൃ෦ͷ༗ࢤ͕ओ࠵
  • ݄1ճ͘Β͍ͷϖʔε
  • ͓னٳΈʹ։࠵ɻΈΜͳͰห౰Λ࣋ͪدͬͯ

  ৯΂ͳ͕Βษڧձ

  View Slide

 23. ࣾ಺ษڧձͷϝϦοτ

  View Slide

 24. ৘ใڞ༗
  rancor https://flic.kr/p/dA7Vg

  View Slide

 25. ৘ใڞ༗
  • ͋ͳ͕ͨࠔ͍ͬͯΔ͜ͱ͸ɺ͍͍ͩͨΈΜͳࠔ͍ͬͯΔ
  • Ϋϥ΢υͩͱɺʮࣗಈԽʯʮΠϯϑϥͷίʔυԽʯʮςετ
  ͷճ͠ํʯʮίʔυϨϏϡʔʯʮ֤छ؂ࢹํ๏ʯͱ͔ͱ͔
  • ंྠͷ࠶ൃ໌Λ͠·͔͢ʁͦΕͱ΋৘ใڞ༗͠·͔͢ʁ

  View Slide

 26. ࣾ಺෍ڭ

  View Slide

 27. OpenStack

  ษڧձ
  ίϯςφษڧձ

  View Slide

 28. ࣾ಺෍ڭ
  • ৘ใڞ༗ͷҰछ
  • ͜ͷۀքɺຖ೔ͷΑ͏ʹ৽͍ٕ͠ज़΍ߟ͑ํ͕ੜ·Εͯ͘Δ
  • ৽͍͠΋ͷΛͲΜͲΜऔΓೖΕΑ͏ɻͦͯ͠޿ΊΑ͏

  View Slide

 29. ஥ؒΛݟ͚ͭΔ

  View Slide

 30. ͋͋΍Ε͹͍͍ͷʹͳʜ
  ͜͏΍Ε͹ྑ͘ͳΔͱࢥ͏Μ͚ͩͲͳʜ
  ࢓ࣄ΍ձࣾ΁ͷϞϠϞϠ

  View Slide

 31. ͋͋΍Ε͹͍͍ͷʹͳʜ
  ͜͏΍Ε͹ྑ͘ͳΔͱࢥ͏Μ͚ͩͲͳʜ
  ࢓ࣄ΍ձࣾ΁ͷϞϠϞϠ
  Ͱ΋ɺͻͱΓͷྗͰଟ਺Λ
  ม͍͑ͯ͘ͷ͸ࠔ೉

  View Slide

 32. ͔͍ʤΫϫΠʥʲձʳ
  ̍ ࠵͠ࣄͷͨΊʹଟ͘ͷਓ͕ू·Δ͜ͱɻू·ΓɻʮʕΛ։͘ʯ
  ̎ ໨త΍޷ΈΛಉͨ͘͡͠ਓʑ͕࡞Δ૊৫ɻʮݪੜྛΛकΔʕʯ
  ̏ ग़͋͏͜ͱɻΊ͙Γ͋͏͜ͱɻʮߵ໳ (͜͏΋Μ) ͷ―ʯ
  ̐ ͪΐ͏Ͳͦͷ࣌ɻંɻʮ෩Ӣͷʕʯ
  http://dictionary.goo.ne.jp/jn/35178/meaning/m0u/%E4%BC%9A/

  View Slide

 33. ͱ͸͍͑ɺඞͣ͠΋͙͢ʹ஥͕ؒ
  ݟ͔ͭΔ͔Ͳ͏͔෼͔Βͳ͍

  View Slide

 34. ఘΊΔͷ͸·ͩૣ͍

  View Slide

 35. ؔϲݪͷઓ͍
  ˞։ઓ࣌

  View Slide

 36. ੢܉84,000ਓ
  ؔϲݪͷઓ͍
  ˞։ઓ࣌

  View Slide

 37. ੢܉84,000ਓ
  74,000ਓ
  ౦܉
  ؔϲݪͷઓ͍
  ˞։ઓ࣌

  View Slide

 38. NTT 241,450ਓ
  74,000ਓ
  ౦܉
  84,000ਓ
  ੢܉
  2016೥3݄ݱࡏ

  View Slide

 39. ΍͹͍ఱԼऔΕΔ

  View Slide

 40. ୳ͦ͏
  ͖ͬͱݟ͔ͭΔ

  View Slide

 41. ࣾ֎
  ࣾ಺
  ࣾ಺ษڧձ
  Ұൠެ։ ษڧձ

  View Slide

 42. ৘ใڞ༗
  rancor https://flic.kr/p/dA7Vg

  View Slide

 43. ෍ڭ

  View Slide

 44. ஥ؒΛݟ͚ͭΔ

  View Slide

 45. NTT 241,450ਓ
  74,000ਓ
  ౦܉
  84,000ਓ
  ੢܉
  2016೥3݄ݱࡏ

  View Slide

 46. 241,450ਓ
  1.2ԯਓ
  73ԯਓ
  ن໛͕ҧ͏

  View Slide

 47. ੈͷதͷɹɹɹɹɹΛֶͿ

  View Slide

 48. ੈͷதͷɹɹɹɹɹΛֶͿ
  ઌ୺

  View Slide

 49. ίΞͷ։ൃऀ͕དྷͨΓ

  View Slide

 50. ੈͷதͷɹɹɹɹɹΛֶͿ
  ઌ୺
  ࣄྫ

  View Slide

 51. View Slide

 52. ੈͷதͷɹɹɹɹɹΛֶͿ
  ઌ୺
  ࣄྫ
  ϕετ
  ϓϥΫςΟε

  View Slide

 53. View Slide

 54. ੈͷதͷɹɹɹɹɹΛֶͿ
  ٻΊ͍ͯΔ΋ͷ
  ઌ୺
  ࣄྫ
  ϕετ
  ϓϥΫςΟε

  View Slide

 55. View Slide

 56. View Slide

 57. େ͖ͳձࣾͰ࢓ࣄ͍ͯ͠Δͱ
  • ͨ͘͞ΜͷՁ஋؍ɺཱ৔ɺ໾৬ͷਓͱؔΘΓ͋͏͜ͱ͕Ͱ͖Δ
  ‣ ͜Εࣗମ͸ѱ͍͜ͱͰ͸ͳ͍ͷ͚ͩͲɾɾɾ
  • ࣾ಺͚ͩͰʮຬͨ͞Εͯʯ͠·͏ͷͰɺ

  ࣾ಺ͷৗࣝ=ੈͷதͷৗࣝͱࡨ֮ͯ͠͠·͍͕ͪ

  View Slide

 58. ࢹ໺Λ޿͛Α͏

  View Slide

 59. ࢀՃ͍ͯ͠Δ͏ͪʹ
  • ଞͷਓ͕ԿΛٻΊ͍ͯΔͷ͔ݟ͑ͯ͘Δ
  • ࣗ෼ʹԿ͕଍Γͳ͍ͷ͔ݟ͑ͯ͘Δ
  • ࣗ෼͕ઌߦ͍ͯ͠ΔϙΠϯτ΋ݟ͑ͯ͘Δ

  View Slide

 60. Ͳ͏΍ͬͯษڧձʹ
  ؔΘ͍͔ͬͯ͘

  View Slide

 61. michael dornbierer https://flic.kr/p/ob2hQa
  ·ͣ͸ࢀՃͯ͠ΈΑ͏

  View Slide

 62. dots http://eventdots.jp/
  connpass http://connpass.com/dashboard/
  atnd https://atnd.org/
  doorkeeper https://www.doorkeeper.jp/
  ΠϕϯταΠτ

  View Slide

 63. TwitterͰݕࡧ

  View Slide

 64. ৄ͍͠ਓʹฉ͘

  View Slide

 65. ৭ʑͳษڧձʹߦ͘Α͏ʹͳͬͨ
  ͡Ό͋ͦͷޙ͸Ͳ͏͢Δ͔

  View Slide

 66. ࢀՃ͍ͯ͠Δ͚ͩͰ͸ྑ͘ͳ͍
  nejcbole https://flic.kr/p/dYt7Hr

  View Slide

 67. ֶͿ͚ͩͳΒଞͷ΍ΓํͰ΋Α͍

  View Slide

 68. ϥʔχϯάϐϥϛου
  ߨٛΛฉ͘
  ಡΉ
  Ի੠Խɾࢹ֮Խ
  ࣮ԋ͢Δ
  ౼࿦͢Δ
  ମݧ͢Δ
  ଞऀʹڭ͑Δ
  5%
  10%
  20%
  30%
  50%
  75%
  90%

  View Slide

 69. ൃදऀʹͳΖ͏ʂ
  By Steve Jurvetson [CC BY 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0)], via Wikimedia Commons 

  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/46/Edward_Snowden%27s_Surprise_Appearance_at_TED.jpg

  View Slide

 70. ൃදऀʹͳΔʹ͸
  • ओ࠵ऀʹ௚઀࿩ͯ͠ൃද࿮Λ໯͏
  • ʮൃදऀืूதʯͷษڧձͰखΛڍ͛Δ
  • ओ࠵ऀʹͳΔ

  View Slide

 71. ҰॹʹֶΜͰ͍͘จԽΛ࡞͍ͬͯ͘
  Pranav Seth by-nc-nd https://www.flickr.com/photos/pranavseth/2414008486/

  View Slide

 72. จԽ͸༩͑ΒΕΔ΋ͷ͡Όͳ͘ɺ
  ૑Γ্͍͛ͯ͘΋ͷ
  Pranav Seth by-nc-nd https://www.flickr.com/photos/pranavseth/2414008486/

  View Slide