Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Träff #21 • Uppgift 3 • 15 maj • vt 23 UX Writing • Nackademin

Träff #21 • Uppgift 3 • 15 maj • vt 23 UX Writing • Nackademin

Jonas Söderström

May 15, 2023
Tweet

More Decks by Jonas Söderström

Other Decks in Design

Transcript

 1. Jonas Söderström • 2023 Uppgift 3 + lite om internt

  sök UX writing • Trä ff #21 • 15 maj Jonas Söderström • Nackademin • Vt 2023
 2. Jonas Söderström • 2023 oceas Slutna former gör bokstäverna svåra

  att skilja från varandra i små grader oceas oceas g Mabry Myriad Atkinson Hyperlegible Helvetica 29 Mabry 29 Open Sans g oceas Myriad Helvetica
 3. Jonas Söderström • 2023 Ill Bokstavsformer och bokstavspar bör vara

  distinkta! Ill Helvetica Tahoma Ill Trebuchet !" Arial Avenir nh Ill Atkinson Hyperlegible #$%& Helvetica Trebuchet lo b lo b Atkinson Hyperlegible
 4. Jonas Söderström • 2023 xnh xnh xnh xnh 73 %

  69 % 52 % 72 % Cochin Myriad Century Gothic Trebuchet xnh Open Sans 72 % xnh55 % Adobe Garamond xnh63 % Minion
 5. Jonas Söderström • 2023 Långt nere under honom bullrade den

  nyvaknade staden; ångvinscharne snurrade nere i Stadsgårdshamnen, järnstängerna skramlade i järnvågen, slussvaktarnes pipor visslade, ångbåtarne vid Skeppsbron ångade, Kungsbacksomnibussarne hoppade skallrande fram på den kullriga stenläggningen; stoj och hojt i fi skargången, segel och fl aggor som fl addrade ute på strömmen, måsarnes skri, hornsignaler från Skeppsholmen, gevärsrop från Södermalmstorg, arbetshjonens klapprande med träskorna på Adobe Garamond 47 / 1 radavstånd August Strindberg: Röda Rummet (1879) Kortare rader, 
 mindre radavstånd
 6. Jonas Söderström • 2023 Långt nere under honom bullrade den

  nyvaknade staden; ångvinscharne snurrade nere i Stadsgårdshamnen, järnstängerna skramlade i järnvågen, slussvaktarnes pipor visslade, ångbåtarne vid Skeppsbron ångade, Kungs- backsomnibussarne hoppade skallrande fram på den kullriga sten- läggningen; stoj och hojt i fi skargången, segel och fl aggor som fl addrade ute på strömmen, måsarnes skri, hornsignaler från Skeppsholmen, gevärsrop från Södermalmstorg, arbetshjonens klapprande med träskorna på Glasbruksgatan, allt gjorde ett intryck av liv och rörlighet, som tycktes väcka den unge herrens energi, ty nu hade hans ansikte antagit ett uttryck av trots och levnadslust och beslutsamhet och, då han lutade sig över barriären och såg ner på staden under sina fötter, var det som om han betraktade en fi ende; hans näsborrar vidgades, hans ögon fl ammade och han lyfte sin knutna hand, som om han velat utmana den stackars staden Adobe Garamond 47 / 71 p 
 1,35 rader August Strindberg: Röda Rummet (1879) Ju längre rader, 
 desto mer radavstånd
 7. Jonas Söderström • 2023 Vad vi struntar i 
 (för

  den här övningen) Teknik – SMS eller app? GDPR, integritetsfrågor…?
 8. Jonas Söderström • 2023 Smittspårning … vad är det 


  i detalj man behöver utforma? Hälsningsfras Avsändare Ton 🤔
 9. Jonas Söderström • 2023 SMS 1: Vilken ton? Vädjande Befallande

  Instruerande Uppmuntrande Krävande Informerande Beordrande Uppfordrande Skrämmande Sätta skräck Angelägen
 10. Jonas Söderström • 2023 SMS 1: Vilken ton? Uppfordrande, befallande

  Ödmjuk, återhållsam Angelägen, bestämd Vad är mest e ff ektivt?? 🤔
 11. Jonas Söderström • 2023 Få alla att ta ansvar för

  att minska smitta EFFEKT ANVÄNDNINGSVILLKOR LÖSNING BETEENDEGRUPPER Jag är livrädd Jag tar mitt samhällsansvar Jag tror det bara är båg ”Målgrupper” utifrån beteenden, drivkrafter, viljor, kunskap, sinnestillstånd ? ? ?
 12. Jonas Söderström • 2023 SMS 1: Vilken ton? Ödmjuk, återhållsam

  • Ska man börja med • Hej! • Hej, • Meddelande från Smittspårning, • Du kan vara smittad • Viktigt! • Varning! Bestämd, befallande Angelägen, uppfordrande,
 13. Jonas Söderström • 2023 SMS 1: Vilken ton? Ödmjuk, återhållsam

  • Ska man avsluta med • Mvh • Hälsningar • Tillsammans stoppar vi smittan • Tack för att du tar ansvar • Tack för att du tar hand om dig själv och andra! Bestämd, befallande Angelägen, uppfordrande,
 14. Jonas Söderström • 2023 SMS 1: Vilken ton? Ödmjuk, återhållsam

  • Vem är den aktive agenten – vem ”ser”? • Vi har sett /registrerat [att du varit nära]… • Systemet har sett / registrerat … • Vårt system har registrerat … Bestämd, befallande Angelägen, uppfordrande,
 15. Jonas Söderström • 2023 SMS 1: Vilken ton? Ödmjuk, återhållsam

  Vilken är uppmaningen? • Du måste nu… • Du behöver… • Du ska nu… • Gå till sidan … • Följ länken … • Läs mer på • För mer info, klicka … Bestämd, befallande Angelägen, uppfordrande,
 16. Jonas Söderström • 2023 SMS 1: Variationer på budskapet •

  Du har varit i närkontakt med … • Du har varit nära … • Du kan ha varit nära … • Du har troligen … • Din telefon har registrerats nära … • … en person • … en plats • … en annan mobil • … som varit smittad • … med konstaterad smitta • … som kan ha smittat dig med
 17. Jonas Söderström • 2023 SMS 1: Vilken ton? Ödmjuk, återhållsam

  Hej! Din mobil har varit i närheten 
 av en person med covid-19 
 och du kan ha blivit smittad. Vi behöver uppgifter från dig 
 för att minska risken för smitt- spridning. Därför ber vi dig 
 gå in på minskasmittspridningen.se och följa instruktionerna där. Bestämd, befallande Angelägen, uppfordrande,
 18. Jonas Söderström • 2023 SMS 1: Vilken ton? Ödmjuk, återhållsam

  Hej X, 
 Du eller din mobiltelefon har varit i närheten av en mobiltelefon vars innehavare har testat positivt för Covid-19. 
 För att kunna smittspåra enligt svensk lag så ber vi dig att registrera dig och följa instruktionerna på den här länken: https://1177.se/ covid-19mobilsparning/ 
 Du kan inte svara på detta sms. Bestämd, befallande Angelägen, uppfordrande,
 19. Jonas Söderström • 2023 SMS 1: Vilken ton? Ödmjuk, återhållsam

  Hej! Enligt vårt smittspårningssystem har du varit inom 15 meter från en annan mobiltelefons position, vars innehavare var smittsam med covid-19 vid tidpunkten. 
 Läs mer och beställ covidtest här [länk till landningssida]. Bestämd, befallande Angelägen, uppfordrande,
 20. Jonas Söderström • 2023 SMS 1: Vilken ton? Ödmjuk, återhållsam

  Hej! Vi vill informera dig om att du troligen varit i nära kontakt med en person som har covid-19. Det fi nns en risk att du kan ha smittats. [Länk] Öppna appen, och läs meddelandet Bestämd, befallande Angelägen, uppfordrande,
 21. Jonas Söderström • 2023 SMS 1: Vilken ton? Ödmjuk, återhållsam

  Information 
 Det här kan vara det viktigaste SMS du fått! Du har varit i nära kontakt med en person som med stor sannolikhet har Covid-19. Du riskerar nu att själv ha blivit smittad. Följ länken nedan för information om rekommendationer för isolering och testning: 
 www.omjagarsmittad.se Bestämd, befallande Angelägen, uppfordrande,
 22. Jonas Söderström • 2023 SMS 1: Vilken ton? Ödmjuk, återhållsam

  ⚠ Du har varit nära någon med covid-19, och kan ha blivit smittad. 👉 Öppna Sni ff och se vad du behöver göra nu . Vad bra att du använder Sni ff ! Bestämd, befallande Angelägen, uppfordrande, ”En smittspårningsapp kan ändå upplevas som obehaglig och integritetshotande. Genom att kalla appen ”Sni ff ” och associera till ny fi kna hundar 
 som nosar upp varandra, gör jag den 
 lite vänligare. ”
 23. Jonas Söderström • 2023 SMS 1: Vilken ton? Ödmjuk, återhållsam

  Hej! Du har troligen varit i nära kontakt med en person som har covid-19. 
 Följ länken så berättar vi vad du nu ska göra. 
 www.smittsparning.se/minskasmittan Bestämd, befallande Angelägen, uppfordrande,
 24. Jonas Söderström • 2023 SMS 1: Vilken ton? Ödmjuk, återhållsam

  Hej, 
 Du kan ha exponerats för covid-19 [via Folkhälsomyndighetens spårningsverktyg] 
 Du måste nu skyndsamt testa dig för covid-19 och stanna hemma. (…) Bestämd, befallande Angelägen, uppfordrande,
 25. Jonas Söderström • 2023 SMS 1: Vilken ton? Ödmjuk, återhållsam

  Smittspårning covid-19 Möjlig närkontakt med smittad person. Du måste sjävisolera omgående och beställa ett covidtest. Fortsätt till Smittpårning covid-19 för detaljerad information om din kontakt och vad du gör nu. Bestämd, befallande Angelägen, uppfordrande,
 26. Jonas Söderström • 2023 SMS 1: Vilken ton? Ödmjuk, återhållsam

  Du har utsatts för smittrisk av covid-19. 
 Enligt pandemilagen är du nu skyldig att genast isolera dig och följa instruktionerna på [länk] … Att inte följa lagens krav 
 kan ge böter eller fängelse. Bestämd, befallande Angelägen, uppfordrande,
 27. Jonas Söderström • 2023 Brottsbalken, 13 kap: 
 Spridande av

  gift eller smitta 7 § Om någon framkallar allmän fara för människors liv eller hälsa genom att förgifta eller infektera livsmedel, vatten eller annat, på annat sätt sprida gift eller dylikt eller överföra eller sprida allvarlig sjukdom, döms för spridande av gift eller smitta till fängelse i högst sex år. 
 Är brottet grovt, döms till fängelse på viss tid, lägst fyra och högst 
 arton år, eller på livstid. Vid bedömande av om brottet är grovt 
 ska särskilt beaktas om det skett med uppsåt att skada annan 
 till liv eller hälsa eller om många människor utsatts för fara. 9 § Begår någon av oaktsamhet en gärning som anges i 7 eller 8 §, 
 skall han dömas för vårdslöshet med gift eller smittämne till böter 
 eller fängelse i högst två år. Lag (1998:809).
 28. Jonas Söderström • 2023 ”Nudging” • ”Knu ff a” –

  att påverka i riktning till ett önskat beteende. • Mindre att undervisa/förklara. 
 En de fi nition är att nudging 
 inte tillför ny information, 
 bara påminner. • Designval som framhäver 
 ett alternativ, och gör andra mindre omedelbara.
 29. Jonas Söderström • 2023 SMS 2: Vilken ton? Förlåt. Vi

  gjorde fel! Mobilspårningen du fi ck av oss visade sig vara en falsk trä ff . Vi kan därför inte bekräfta att du varit i nära kontakt med någon som har covid-19. Tack för att du fortfarande håller avstånd 
 och följer myndigheternas rekommendationer. Mvh Smittspårningsenheten
 30. Jonas Söderström • 2023 SMS 2: Vilken ton? Hej! Du

  har inte utsatts för smittrisk av Covid-19 
 vid tillfället. Du kan bortse från tidigare sms 
 och behöver inte längre följa de instruktionerna du fi ck, och glöm inte att fortsätta följa folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer. Du har fått de här sms:en eftersom systemet har 
 en felmarginal, och efter en mer exakt spårning 
 av din position har det visat sig att du inte varit 
 i kontakt med den aktuella personen. Vi ber om ursäkt för besväret detta kan ha orsakat, 
 och får önska dig en fortsatt trevlig dag.
 31. Jonas Söderström • 2023 SMS 2: Vilken ton? Hej, Du

  kan bortse från det sms som vi skickade till dig igår! Du har inte befunnit dig i närheten av en person med konstaterad covid-19. Systemet visade fel på din position. Det fi nns ingen risk att du har blivit smittad vid just det här tillfället. Vi ber om ursäkt för de besvär som detta har orsakat 
 för dig. Läs om hur smittspårningssystemet fungerar 
 och varför det ibland kan visa fel. Med vänlig hälsning Smittspårning Sverige
 32. Jonas Söderström • 2023 SMS 2: Vilken ton? Smittspårning covid-19

  Negativ närkontakt av smittad person med covid-19. Tidigare alert om möjlig spårad kontakt dras tillbaka. 
 Du har inte varit i nära kontakt med smittad person.
 33. Jonas Söderström • 2023 SMS 2: Vilken ton? Hej, Vi

  tror inte längre att du har exponerats 
 för covid-19 på Arenaslingan 14 i Stockholm, fredag 1 april. Det sms du fi ck av oss den 2 april har visat sig vara felaktigt. Vårt system kontrollerar utskickade varningar inom 24 timmar. Om du känner dig symptomfri behöver du inte längre isolera dig. Vill du veta mer om hur smittspårningen fungerar kan du läsa mer på vår webbplats. Folkhälsomyndigheten ”Jag tänker att förklara det felaktiga utskicket som en feature, snarare än att det har blivit fel, ökar trovärdigheten för systemet.”
 34. Jonas Söderström • 2023 SMS 2: Innehåll • Du behöver

  inte isolera dig… 👈 Personen kan redan vara sjuk 👈 Vilket? Mottagaren kan få 
 fl era alerts! Behöver ange 
 den speci fi ka platsen och tiden. * 👈 Fortsätt hålla avstånd • Du kan bortse från vårt sms * Systemet vet om tre falska 
 och en korrekt, anpassas? • Närmare analys visade att avståndet var mer än 15 meter och tiden kortare än 1 minut … 👈 Läs mer på [länk]
 35. Jonas Söderström • 2023 SMS 2: Innehåll • 2022–04–05 👈

  fredag 5 maj 👈 Postnummer behövs inte • Siljansvägen 70, 120 57 Årsta
 36. Jonas Söderström • 2023 Landningssidor • Viktigaste först 👈 Tekniska

  detaljer senare 👈 Knappar • Tydliga call-to-actions 👈 Ledtexter, obligatoriska etc • Väl disponerade fält • Flödet? Hur många steg?
 37. Jonas Söderström • 2023 … och på sökarens mål …

  • hitta den mest lämpliga informationen (den bästa sidan) • vara säker på att jag fått 
 all tillgänglig information • få den senaste informationen
 38. Jonas Söderström • 2023 riksdagen.se Låg sök-kunskap Hög sök-kunskap Foto:

  Riksdagen Foto: Wikimedia Foto: Piqsels Låg domän- kunskap Hög domän kunskap - Avancerad sök (Boolesk algebra, SQL-frågor) Stödd sökning 
 (stegvis sök, wizard) Pedagogisk video, 
 FAQ-sidor, bot Synonymstöd, ordförklaringar
 39. Jonas Söderström • 2023 Interaktions- design – mekanismer för att

  välja / filtrera UX copy / Informations- design: förklara och benämna alternativen 1)
 40. Jonas Söderström • 2023 Innehållets kvalitet avgör om det går

  bra att hitta, inte egenskaper hos sökmotorn… Skräp in – skräp ut
 41. Jonas Söderström • 2023 … och en ux- skribent är

  mycket väl lämpad för att ta ansvar för det!
 42. Jonas Söderström • 2023 Vad en språkintresserad person bör ha

  koll på • Skriver de som bidrar till innehållet ”sökmotorvänliga” texter? • Använder de de ord som läsarna söker på? • Kolla sökloggar, kolla efter noll-trä ff ar 
 och snabba ”bounce-rates” • Använder de orden i rubrik, ingress, högt upp 
 på sidan, och ofta (fast inte överdrivet)?
 43. Jonas Söderström • 2023 Vad en språkintresserad person bör ha

  hand om • Synonymhantering (thesaurus) • Dagis ➞ förskola • Tipp ➞ återvinningsstation • Fotbollsplan ➞ idrottsplats • Även fonetisk matchning • Boscholä ➞ beaujolais • (Stemming – stol ➞ stolar, stolarnas, stolen, stolens … är ofta inbyggt i sökmotorn.)
 44. Jonas Söderström • 2023 Förslag i träfflista Du sökte efter

  ” boscholä” . Menade du beaujolais? [x boscholä-träffar] Du sökte efter ” boscholä” . Visar resultat för beaujolais. Visa resultat för ” boscholä” [x Beaujolais-träffar] Din sökning på ” boscholä” gav inga resultat. 
 Vill du söka på beaujolais? [ – ]
 45. Jonas Söderström • 2023 Vad bör ingå i sökträffen? Titel

  eller rubrik på sidan eller dokumentet Men vilka övriga data ur dokumentet? • Ingress? Hela eller trunkerad? • Utdrag ur text? Till exempel 50 tecken före sökordet och 50 tecken efter? Sökordet markerat med fetstil?
 46. Jonas Söderström • 2023 Vad bör ingå i sökträffen? Titel

  eller rubrik på sidan eller dokumentet Vissa data ur dokumentet … …men vilka metadata? • Publiceringsdatum, senast ändrad? • Infotyp (nyhet, sida, forumpost, dokument…)? • Filtyp (webbsida, pdf, ppt, Word…)? • Filstorlek ( 6 MB) eller sidantal (319 sidor)? • Författare, publicerare, innehållsansvarig? • Antal nedladdningar, läsningar? • Plats i strukturen (myrstig)? • Taggar?
 47. Jonas Söderström • 2023 Måndag Maj 22 Testa text, Skriva

  för sök Onsdag Maj 24 Avslutning Vecka 20 Ditt bästa exempel? 
 AMA & det som 
 blev över? Onsdag Maj 17🇳🇴 Vecka 21 🥂