Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

ゼロからはじめるゲームプログラミング

kaidouji85
June 16, 2018
1.1k

 ゼロからはじめるゲームプログラミング

kaidouji85

June 16, 2018
Tweet

More Decks by kaidouji85

Transcript

 1. θϩ͔Β͸͡ΊΔ
  ήʔϜϓϩάϥϛϯά

  ϓϩάϥϛϯάੜ์ૹษڧձୈճˏαΠϘ΢ζגࣜձ
  ࣾদࢁΦϑΟε։࠵
  ஛಺ɹ༎հ

  View full-size slide

 2. ࣗݾ঺հ
  ஛಺ɹ༎հ
  ϓϩάϥϚʔ
  +4େ޷͖
  ϓϩੜͪΌΜେ޷͖

  View full-size slide

 3. Ѫඤݝͱ͍͑͹
  ԿΛࢥ͍ු͔΂·͔͢ʁ

  View full-size slide

 4. ͺͬ΍ΓϙϯδϡʔεͰ͢ΑͶʂ

  View full-size slide

 5. Ͱ͸ɺϙϯͱ͍͑͹ɺ
  ԿΛࢥ͍ු͔΂·͔͢ʁ

  View full-size slide

 6. ήʔϜͷ10/(Ͱ͢ΑͶʂ

  View full-size slide

 7. Ѫඤ
  ˣ
  ϙϯδϡʔε
  ˣ
  10/(
  ˣ
  ήʔϜ

  View full-size slide

 8. ͱ͍͏༁Ͱ
  ήʔϜϓϩάϥϛϯά
  ͷ࿩Λ͠·͢

  View full-size slide

 9. ࠓ೔ͷΰʔϧ

  View full-size slide

 10. αϯϓϧίʔυ
  ࠓ೔ղઆ͢Δαϯϓϧίʔυ͸͜͜Ͱ͢
  IUUQTHJUIVCDPNLBJEPVKJCFHJOHBNF

  View full-size slide

 11. ΞδΣϯμ
  Ξχϝʔγϣϯ͢Δ
  ΩϟϥΫλʔΛૢ࡞͢Δ
  ఢͱ౰ͨΓ൑ఆΛ࡞Δ
  ఢΛྔ࢈͢Δ

  View full-size slide

 12. ΞδΣϯμ
  Ξχϝʔγϣϯ͢Δ
  ΩϟϥΫλʔΛૢ࡞͢Δ
  ఢͱ౰ͨΓ൑ఆΛ࡞Δ
  ఢΛྔ࢈͢Δ

  View full-size slide

 13. αϯϓϧͷσϞ

  View full-size slide

 14. αϯϓϧ֓ཁ
  ΩϟϥΫλʔ͕ӈʹಈ͚ͩ͘
  )5.-ʹ͸ը૾ɺ+4ϑΝΠϧ͕഑ஔ͞Ε͍ͯΔ
  +4Ͱը૾ΛΞχϝʔγϣϯ͍ͤͯ͞Δ

  View full-size slide

 15. Ξχϝͷجຊ͸
  ύϥύϥອըͰ͢

  View full-size slide

 16. ͦͷୈҰา͸
  ੩ࢭըΛඳ͘͜ͱͰ͢

  View full-size slide

 17. ղઆ
  Ξχϝʔγϣϯ͞ΕΔʹ͸ɺ

  ੩ࢭը͕ඳ͚ͳ͍ͱ࿩ʹͳΒͳ͍
  ͜ͷ৔߹͸ϓϨΠϠʔΛ޷͖ͳҐஔʹදࣔ͢Δ
  ͜ͱ͕Ͱ͖ͳ͍ͱବ໨
  Ͳ͏͢Ε͹ɺ)5.-ը૾Λ޷͖ͳҐஔʹ

  දࣔͰ͖Δͷ͔

  View full-size slide

 18. USBOTGPSNUSBOTMBUF
  ը૾Λ޷͖ͳҐஔʹදࣔͰ͖ΔελΠϧ
  \USBOTGPSNUSBOTMBUF Y࠲ඪ Z࠲ඪ
  ^
  IUUQTEFWFMPQFSNP[JMMBPSHKBEPDT8FC
  $44USBOTGPSN

  View full-size slide

 19. )5.-ͷ࠲ඪܥ
  9
  :

  View full-size slide

 20. ήʔϜϧʔϓ
  ήʔϜϓϩάϥϜͰ͸ɺύϥύϥອըͷཁྖͰ
  ΞχϝʔγϣϯΛ࣮ݱ͍ͯ͠Δ
  ύϥύϥອըΛϓϩάϥϜͰ࠶ݱ͢Δͱɺ

  ແݶϧʔϓʹͳΔ
  ͜ͷΑ͏ͳϧʔϓΛɺήʔϜϧʔϓͱ͍͏
  αϯϓϧͰ͸ɺҰఆִؒͰϓϨΠϠʔ9࠲ඪ
  ʹ͍ͯ͠Δ

  View full-size slide

 21. SFRVFTU"OJNBUJPO'SBNF
  )5.-ͰήʔϜϧʔϓΛ࣮ݱ͢ΔͨΊͷ΋ͷ
  Ҿ਺ʹࢦఆͨؔ͠਺Λɺ͍͍ײ͡ͷλΠϛϯά
  Ͱݺͼग़ͯ͘͠ΕΔ
  '14͘Β͍ʹ͸ͳΔ
  IUUQTEFWFMPQFSNP[JMMBPSHKBEPDT8FC
  "1*8JOEPXSFRVFTU"OJNBUJPO'SBNF

  View full-size slide

 22. SFRVFTU"OJNBUJPO'SBNFྫ
  function gameLoop(time) {
  requestAnimationFrame(gameLoop);
  playerPos.x += 4;
  }
  requestAnimationFrame(gameLoop);

  View full-size slide

 23. ΞδΣϯμ
  Ξχϝʔγϣϯ͢Δ
  ΩϟϥΫλʔΛૢ࡞͢Δ
  ఢͱ౰ͨΓ൑ఆΛ࡞Δ
  ఢΛྔ࢈͢Δ

  View full-size slide

 24. αϯϓϧͷσϞ

  View full-size slide

 25. αϯϓϧ֓ཁ
  Ϛ΢εΛԡ͍ͯ͠Δ͚࣌ͩɺΩϟϥ͕ӈʹਐΉ

  View full-size slide

 26. Ϛ΢εΠϕϯτͰ
  ૢ࡞ঢ়ଶΛͱΖ͏

  View full-size slide

 27. ղઆ
  JG ϘλϯΛԡͨ͠
  Yͱ͍ͨ͠
  )5.-ʹ͸NPVTFEPXOɺNPVTFVQͱ͍͏

  Πϕϯτ͕༻ҙ͞Ε͍ͯΔ
  Πϕϯτ͸ى͖ͨॠؒʹ໋ྩ͕࣮ߦ͞ΕΔ΋ͷ
  ͳͷͰɺήʔϜϧʔϓ಺Ͱ௚઀࢖͑ͳ͍
  ͔ͩΒɺม਺ʹ݁ՌΛอ͓࣋ͯ͘͠

  View full-size slide

 28. αϯϓϧͷσϞ

  View full-size slide

 29. αϯϓϧ֓ཁ
  Ϛ΢εΛԡ͍ͯ͠ΔؒɺϓϨΠϠʔ͕Ϛ΢εϙ
  Πϯλʹ޲͔ͬͯҠಈ͢Δ
  ϓϨΠϠʔ͕Ϛ΢εʹۙͮ͘ͱɺ

  Կނ͔ϒϨΔ
  ݁ߏͳස౓ͰɺϓϨΠϠʔ͕બ୒ঢ়ଶʹͳΔ

  View full-size slide

 30. ϕΫτϧԋࢉͰ
  ΩϟϥͷڍಈΛ࣮ݱ

  View full-size slide

 31. Ϛ΢εΛԡͨ࣌͠ͷڍಈ
  Ϛ΢εͷํ޲ʹ
  ϐΫηϧҠಈ

  View full-size slide

 32. 1 QY QZ

  ϓϨΠϠʔ࠲ඪ
  . UY UZ

  Ϛ΢ε࠲ඪ
  Ҡಈྔ1.c1.cY଎౓
  c.1c
  1. WY WZ

  View full-size slide

 33. 1 QY QZ

  ϓϨΠϠʔ࠲ඪ
  . UY UZ

  Ϛ΢ε࠲ඪ
  1. WY WZ

  UYQY UZQZ

  c1.c
  1. WY WZ

  View full-size slide

 34. 1
  ϓϨΠϠʔ࠲ඪ
  .
  Ϛ΢ε࠲ඪ
  1. WY WZ

  c1.c㲋 WY?WZ?

  c1.c

  View full-size slide

 35. 1 QY QZ

  ϓϨΠϠʔ࠲ඪ
  . UY UZ

  Ϛ΢ε࠲ඪ
  Ҡಈྔ WYc1.cY଎౓
  WZc1.cY଎౓

  c1.c
  1. WY WZ

  View full-size slide

 36. αϯϓϧͷσϞ

  View full-size slide

 37. αϯϓϧ֓ཁ
  ϓϨΠϠʔ͕બ୒ঢ়ଶʹͳΔόά͕࣏͍ͬͯΔ
  ϓϨΠϠʔ͕Ϛ΢εʹۙͮ͘ͱϒϨΔόά͕

  ࣏͍ͬͯΔ

  View full-size slide

 38. *.(Λ΍ΊΑ͏

  View full-size slide

 39. ͳͥબ୒Ͱ͖Δͷ͔
  ը૾λάͳͷͰɺ

  Ϛ΢εΫϦοΫͰબ୒Ͱ͖ͯ͠·͏
  ͔ͩΒɺը૾λάͰͳ͘͢
  EJWλάʹͯ͠ɺഎܠը૾ͱͯ͠

  ݩʑͷը૾Λઃఆ͢Δ

  View full-size slide

 40. ڑ཭ʹԠͯ͡
  ҠಈྔΛௐ੔͠Α͏

  View full-size slide

 41. ղઆ
  ϓϨΠϠʔɺϚ΢εͷڑ཭͕ҠಈྔΑΓখ͍͞
  ৔߹ɺϓϨΠϠʔ͕Ϛ΢εΛಥ͖ൈ͚ͯ͠·͏
  ۩ମྫ͸࣍Ͱղઆ

  View full-size slide

 42. ϒϨΔݪҼ
  ϐΫηϧ
  ϐΫηϧ
  ϓϨΠϠʔ Ϛ΢ε

  View full-size slide

 43. ϒϨΔݪҼ
  ϐΫηϧ
  ϐΫηϧ
  ϓϨΠϠʔ
  Ϛ΢ε

  View full-size slide

 44. ϒϨΔݪҼ
  ϐΫηϧ
  ϐΫηϧ
  ϓϨΠϠʔ
  Ϛ΢ε
  ϐΫηϧ

  View full-size slide

 45. ϒϨΔݪҼ
  ϐΫηϧ
  ϓϨΠϠʔ
  Ϛ΢ε
  ϐΫηϧ

  View full-size slide

 46. ϒϨΔݪҼ
  ϐΫηϧ
  ϓϨΠϠʔ Ϛ΢ε
  ϐΫηϧ

  View full-size slide

 47. ղܾࡦ
  Ҡಈྔڑ཭
  Ҡಈྔͷ෼͚ͩਐΉ
  Ҡಈྔڑ཭
  ڑ཭ͷ෼͚ͩਐΉ

  View full-size slide

 48. ϓϨΠϠʔ Ϛ΢ε
  ϓϨΠϠʔ Ϛ΢ε
  ϐΫηϧ
  ϐΫηϧ
  ϐΫηϧ
  ϐΫηϧ
  Ҡಈྔڑ཭
  Ҡಈྔڑ཭

  View full-size slide

 49. ΞδΣϯμ
  Ξχϝʔγϣϯ͢Δ
  ΩϟϥΫλʔΛૢ࡞͢Δ
  ఢͱ౰ͨΓ൑ఆΛ࡞Δ
  ఢΛྔ࢈͢Δ

  View full-size slide

 50. αϯϓϧͷσϞ

  View full-size slide

 51. αϯϓϧ֓ཁ
  ࠨʹҠಈ͢Δ͚ͩͷఢΛ௥Ճͨ͠
  )5.-ϑΝΠϧʹఢը૾Λ௥Ճ
  ͦΕҎ֎͸ɺࠓ·Ͱ΍ͬͨ͜ͱͷ૊Έ߹Θͤ

  View full-size slide

 52. αϯϓϧͷσϞ

  View full-size slide

 53. αϯϓϧ֓ཁ
  ఢͱͷ౰ͨΓ൑ఆΛ࣮૷ͨ͠
  ήʔϜΦʔόʔ͕ग़ଓ͚Δόά͕͋Δ

  View full-size slide

 54. ౰ͨΓ൑ఆ͸
  ఺ؒͷڑ཭ΛݟΑ͏

  View full-size slide

 55. ౰ͨΓ൑ఆ
  ౰ͨΓ൑ఆͷํ๏͸৭ʑ͋Δ͕ɺ

  ఺ؒͷڑ཭Ͱ൑ఆ͢Δํ๏ָ͕Ͱ͢
  ϓϨΠϠʔɺఢͷڑ཭͕Ұఆ஋ҎԼͳΒ

  ౰͍ͨͬͯΔͱ൑ఆ͠·͢

  View full-size slide

 56. 1 QY QZ

  ϓϨΠϠʔ࠲ඪ
  & FY FZ

  ఢ࠲ඪ
  ఺ؒͷڑ཭
  㲋 FYQY
  ? FZQZ
  ?

  ڑ཭

  View full-size slide

 57. αϯϓϧͷσϞ

  View full-size slide

 58. αϯϓϧ֓ཁ
  ήʔϜΦʔόʔ͕ճ͚ͩग़ΔΑ͏ʹͳͬͨ
  ήʔϜΦʔόʔͨ͠Βɺ

  ϓϨΠϠʔ͕ফ͑ΔΑ͏ʹͳͬͨ

  View full-size slide

 59. ऴΘΒͳ͍(BNF0WFSͷݪҼ
  ήʔϜΦʔόʔ൑ఆϩδοΫ͕ɺ

  ϓϨΠϠʔͱఢͷ઀৮͚͔ͩͩΒ
  Ϛ˓ΦͰɺνϏʹͳͬͨ࣌ͷແఢ͕࣌ؒ

  ͳ͍ͱͲ͏ͳΔͰ͠ΐ͏
  ˢσΧΠঢ়ଶͰ΋ɺҰॠͰࢮʹ·͢
  ࠓճ΋ͦΕͱಉ͡ݪҼͰ͢

  View full-size slide

 60. ࢮ๢ϑϥάΛ
  ௥Ճ͠·͠ΐ͏

  View full-size slide

 61. ղઆ
  ϓϨΠϠʔ͕ੜ͖͍ͯΔ͔ɺࢮΜͰ͍Δ͔Λ

  දݱ͢Δม਺Λ௥Ճ͠·͠ΐ͏
  ϓϨΠϠʔ͕ੜ͖͍ͯΔ৔߹ͷΈɺ(BNF0WFS
  Λදࣔ͠·͢
  ˢಉ͡λΠϛϯάͰɺϓϨΠϠʔΛࢮ๢ঢ়ଶʹ
  ͠·͠ΐ͏

  View full-size slide

 62. ΞδΣϯμ
  Ξχϝʔγϣϯ͢Δ
  ΩϟϥΫλʔΛૢ࡞͢Δ
  ఢͱ౰ͨΓ൑ఆΛ࡞Δ
  ఢΛྔ࢈͢Δ

  View full-size slide

 63. αϯϓϧͷσϞ

  View full-size slide

 64. αϯϓϧ֓ཁ
  ڍಈ͸Կ΋มΘ͍ͬͯ·ͤΜ
  ίʔυͷߦ਺͕૿͑ͨͷͰɺϑΝΠϧ෼ׂͨ͠

  View full-size slide

 65. ΫϥεԽ͢Ε͹
  ྔ࢈Ͱ͖Δ

  View full-size slide

 66. ͳͷͰɺطଘϑΝΠϧΛ

  Ϋϥε෼ׂ͠·͠ΐ͏

  View full-size slide

 67. Ϋϥεͱ͸
  σʔλͱͦΕʹؔ͢Δૢ࡞ΛɺҰͭͷ෦඼

  ʹ·ͱΊΔ
  ˢͷ͜ͱΛΫϥεͱ͍͏
  ΫϥεΛ࡞Δج४ɺ࢖͍ํͳͲ͸

  ΦϒδΣΫτࢦ޲Λษڧ͢Δͱ͍͍

  View full-size slide

 68. σʔλ
  ૢ࡞
  ࢀর
  ϓϩάϥϜͷجຊߏ੒

  View full-size slide

 69. σʔλ
  ૢ࡞
  ࢀর
  ϓϩάϥϜͷجຊߏ੒
  ϞδϡʔϧͰ·ͱΊΔ

  View full-size slide

 70. σʔλ
  ૢ࡞
  ࢀর
  ϓϩάϥϜͷجຊߏ੒
  Ϋϥε
  ϝϯόม਺
  ϝιου

  View full-size slide

 71. ࠓճͷΫϥε෼͚
  ϓϨΠϠʔ

  λονؔ࿈
  ౰ͨΓ൑ఆ
  ϕΫτϧεΧϥྔܭࢉ

  View full-size slide

 72. αϯϓϧͷσϞ

  View full-size slide

 73. αϯϓϧ֓ཁ
  ୔ࢁͷఢ͕ग़ΔΑ͏ʹͳͬͨ
  ιʔεͷ)5.-ϑΝΠϧ͔ΒΩϟϥΫλʔ

  %*7͕ফ͑ͨ
  Ͱ΋ΠϯεϖΫλͰݟΔͱɺ%*7͸ͪΌΜͱ
  ͋Δ

  View full-size slide

 74. ఢ͕ྔ࢈Ͱ͖ͳ͍ʁ
  ΦϒδΣΫτࢦ޲తʹ͸ɺఢΛྔ࢈͚ͨ͠Ε͹

  ͦͷ෼͚ͩఢΫϥεΛOFX͢Ε͹͍͍
  ͦΕͰ΍Ζ͏ͱͨ͠Βɺఢ͕ମ͔͠

  දࣔ͞Εͳ͔ͬͨ
  ˢఢΫϥε͸)5.-্ͷ%*7Λࢀর͍ͯ͠Δ

  ͷͰɺఢͷ਺͚ͩಉλά͕ඞཁʹͳΔ

  View full-size slide

 75. ίϯετϥΫλͰ
  EJWΛੜ੒͍ͯ͠Δ

  View full-size slide

 76. ղઆ
  ఢΫϥεͷίϯετϥΫλͰ%*7λάΛੜ੒
  ˢͷ%*7λάΛɺ+BWB4DSJQUͰ)5.-ʹ௥Ճ
  ͜ΕͰɺ%*7λά͕ಈతʹ௥Ճ͞ΕΔ࢓૊Έ͕
  ੔ͬͨ

  View full-size slide

 77. αϯϓϧͷσϞ

  View full-size slide

 78. αϯϓϧ֓ཁ
  ڍಈ͸มߋͳ͠
  ݟ௨͠Λྑ͘͢ΔͨΊɺఢͷੜ੒ॲཧɺ

  ήʔϜϧʔϓॲཧΛ·ͱΊͨΫϥεΛ௥Ճ
  ·ͱΊΔ࣌ʹ΋ίπ͕͋ΔɺͦΕ͸ʜʜ

  View full-size slide

 79. ഑ྻʹಥͬࠐΜͰ
  ϧʔϓͰҰׅॲཧ͢Δ

  View full-size slide

 80. #&'03&
  const enemy1 = new Enemy();
  const enemy2 = new Enemy();
  const enemy3 = new Enemy();
  enemy1.gameLoop();
  enemy2.gameLoop();
  enemy3.gameLoop();

  View full-size slide

 81. "'5&3
  this._enemyList = [
  new Enemy(),
  new Enemy(),
  new Enemy()
  ];
  this._enemyList.forEach(enemy => {
  enemy.gameLoop();
  });

  View full-size slide

 82. ղઆ
  ఢΛྔ࢈ͯ͠΋ɺݺͼग़͢ϝιου͸શͯಉ͡
  ಉ͡΋ͷΛఢͷ਺͚ͩίϐϖ͢Δͷ͸͠ΜͲ͍
  ͔ͩΒɺఢΛ഑ྻม਺ʹηοτͯ͠ϧʔϓ෼Ͱ
  ճͯ͠ಉ͡ॲཧΛͤ͞Δ

  View full-size slide

 83. ͓ർΕ༷Ͱͨ͠
  ղઆ͸Ҏ্Ͱ͢

  View full-size slide

 84. ·ͱΊ
  ήʔϜͷجຊ͸ύϥύϥອըͷݪཧͰ͋Δ
  Ҡಈɺ౰ͨΓ൑ఆͷ࣮ݱํ๏Λ஌Δʹ͸ɺ

  ਺ֶɾ෺ཧΛษڧ͠Α͏
  ΫϥεԽ഑ྻϧʔϓͰΩϟϥΛྔ࢈͠Α͏

  View full-size slide

 85. ͝ਗ਼ௌ͋Γ͕ͱ͏
  ͍͟͝·ͨ͠

  View full-size slide

 86. αϯϓϧͷσϞ

  View full-size slide

 87. αϯϓϧ֓ཁ
  ϓϨΠϠʔɺఢͷಈ͖Λ5XFFOʹஔ͖׵͑ͨ
  ఢͷಈ͖͕೿खʹͳͬͨ
  (BNF0WFS͕ঃʑʹු͖ग़ΔΑ͏ʹͳͬͨ

  View full-size slide

 88. 5XFFOΛ࢖͍·͠ΐ͏

  View full-size slide

 89. 5XFFOͱ͸
  5XFFOͱ͸ಈ͖Λొ࿥ͯ͠ɺܦա࣌ؒʹԠͨ͡
  ஋ʹࣗಈతʹηοτͯ͘͠ΕΔ΋ͷͰ͋Δ
  ʮ44ඵ͔͚ͯɺม਺9Λʹมߋ͢Δʯ

  ͱ͍͏ײ͡ʹࢦఆ͢Δ
  5XFFOΛ࢖͑͹ɺෳࡶͳಈ͖Ͱ΋؆୯ʹ

  ࣮ݱͰ͖Δ

  View full-size slide

 90. 5XFFOͷྫ
  ඵޙͳΒ
  ʮඵޙʹʯͷ5XFFO
  9

  View full-size slide

 91. +4ͷ5XFFOϥΠϒϥϦ
  UXFFOKT

  IUUQTHJUIVCDPNUXFFOKTUXFFOKT
  5XFFO.BY

  IUUQTHSFFOTPDLDPNUXFFONBY
  7FMPDJUZKT

  IUUQWFMPDJUZKTPSH

  View full-size slide

 92. ·ͨɺ

  ࠓ·Ͱͷαϯϓϧʹ͸
  க໋తͳ໰୊͕͋Γ·͢

  View full-size slide

 93. ͦΕ͸
  '14ͷมߋʹऑ͍͜ͱ

  View full-size slide

 94. '14ͱ͸
  'SBNF1FS4FDPOEͷུ
  ඵؒʹԿճը໘͕ߋ৽͞ΕΔ͔ͱ͍͏͜ͱ
  SFRVFTU"OJNBUJPO'SBNF͸'14ʹͳΔΑ͏

  Α͠ͳʹ΍ͬͯ͘ΕΔ

  View full-size slide

 95. ࠓ·Ͱͷαϯϓϧͷ໰୊
  ήʔϜϧʔϓ͕'14લఏͰॻ͔Ε͍ͯΔ
  '14͕ഒʹͳͬͨΒɺΩϟϥͷҠಈ଎౓΋ഒ
  SFRVFTU"OJNBUJPO'SBNF͸όοςϦʔɺ

  ϒϥ΢βͷΞΫςΟϒঢ়ଶͳͲͰ'14ҎԼʹ
  ͳΔ͜ͱ͕͋Δ

  View full-size slide

 96. ͳͥ5XFFOͰղܾ͢Δͷ͔
  5XFFO͸։͔࢝Βͷܦա࣌ؒʹͷΈґଘ͔Β
  ؒʹԿճߋ৽Λڬ΋͏͕ɺ։͔࢝ΒඵޙͳΒ
  ৗʹಉ͡஋ʹͳΔ
  ࣍Ͱ۩ମྫΛղઆ

  View full-size slide 97. ඵ ඵ
  ̎ඵ
  ̍ϑϨʔϜ͝ͱʹ͢Δ
  9
  9
  ࣌ؒ
  ࣌ؒ
  9 9
  9

  View full-size slide 98. ඵ ඵ
  ̎ඵ
  ʮඵͰʯͷ5XFFOΛ࢖͏
  9
  9
  ࣌ؒ
  ࣌ؒ
  9 9
  9

  View full-size slide