Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

線形計画法とカーマーカー法 〜プログラマのための数学勉強会#3〜

線形計画法とカーマーカー法 〜プログラマのための数学勉強会#3〜

カーマーカー法はやめて「線形計画法と整数計画法」です。

Shintaro Kaneko

May 22, 2015
Tweet

More Decks by Shintaro Kaneko

Other Decks in Programming

Transcript

 1. ઢܗܭը๏ͱΧʔϚʔΧʔ๏
  ϓϩάϥϚͷͨΊͷ਺ֶษڧձ

  View Slide

 2. ઢܗܭը๏ͱΧʔϚʔΧʔ๏

  View Slide

 3. ΧʔϚʔΧʔͷ࿩͸୭ಘ

  View Slide

 4. ΧʔϚʔΧʔͷ࿩͸୭ಘ
  ͑ͬʂʁ

  View Slide

 5. ઢܗܭը๏ͱΧʔϚʔΧʔ๏

  View Slide

 6. ઢܗܭը๏ͱ੔਺ܭը๏

  View Slide

 7. ࣗݾ঺հ
  Shintaro Kaneko
  ‣ גࣜձࣾΤ΢ϨΧ
  ‣ pairsͷ։ൃશൠ୲౰
  ‣ ࠷ۙ͸GoݴޠͰ։ൃ͍ͯ͠·͢
  ‣ େֶ࣌୅
  ‣ ࠷దԽ໰୊ͷඇઢܗܭը๏Λઐ߈
  ‣ github.com/kaneshin/lbfgs ʢݹʣ
  ‣ ඍ෼ํఔ͕ࣜ޷͖ͩͬͨ
  kaneshin
  kaneshinth
  shintaro.kaneko

  View Slide

 8. ࣗݾ঺հ
  Shintaro Kaneko
  ‣ גࣜձࣾΤ΢ϨΧ
  ‣ pairsͷ։ൃશൠ୲౰
  ‣ ࠷ۙ͸GoݴޠͰ։ൃ͍ͯ͠·͢
  ‣ େֶ࣌୅
  ‣ ࠷దԽ໰୊ͷඇઢܗܭը๏Λઐ߈
  ‣ github.com/kaneshin/lbfgs ʢݹʣ
  ‣ ඍ෼ํఔ͕ࣜ޷͖ͩͬͨ
  kaneshin
  kaneshinth
  shintaro.kaneko
  ٱ͠ৼΓͷ਺ֶʂ

  View Slide

 9. Copyright © 2009-2015 eureka, Inc. All rights reserved.

  View Slide

 10. Copyright © 2009-2015 eureka, Inc. All rights reserved.

  View Slide

 11. Copyright © 2009-2015 eureka, Inc. All rights reserved.
  ‣ pairs͸ϚονϯάΞϧΰϦζϜ͕ඇৗʹॏཁ
  ‣ ๛෋ͳϢʔβʔͷσʔλͷ׆༻
  ‣ ΤϯδχΞ͕Ϗδωε໘͔ΒΞϧΰϦζϜΛߟ͑Δ
  ‣ ࣾ಺ษڧձͰRษڧʴ౷ܭֶͷษڧձ΋։࠵
  ‣ ϏοάσʔλΛਖ਼͍͠஌ࣝͰ࢖༻͢Δ
  ‣ ౷ܭΛؒҧͬͨೝࣝͰ࢖༻͠ͳ͍ʢภͬͨσʔλΛ࢖Θͳ͍

  View Slide

 12. ຊ೔͸౷ܭͷ࿩Ͱ͸
  ͋Γ·ͤΜʂ

  View Slide

 13. ຊ೔ͷΰʔϧ

  View Slide

 14. ຊ೔ͷΰʔϧ
  ࠷దԽʢ਺ཧܭըʣΛ
  ͪΐͬͱͰ΋஌ͬͯ΋Β͏

  View Slide

 15. ຊ೔࿩͢͜ͱ

  View Slide

 16. ຊ೔࿩͢͜ͱ
  ΦϖϨʔγϣϯζɾϦαʔν
  ࠷దԽ໰୊ʢ਺ཧܭը໰୊ʣ
  ઢܗܭը໰୊ͱ੔਺ܭը໰୊

  View Slide

 17. ຊ೔΍Βͳ͍͜ͱ
  ΍Βͳ͍͜ͱ
  ϓϩάϥϜͰγϛϡϨʔγϣϯ
  ΍Γ͔ͨͬͨΜͰ͕͢
  ͕࣌ؒݫ͍͠ͷͰׂѪ

  View Slide

 18. ຊ೔࿩͢͜ͱ
  ΦϖϨʔγϣϯζɾϦαʔν
  ࠷దԽ໰୊ʢ਺ཧܭը໰୊ʣ
  ઢܗܭը໰୊ͱ੔਺ܭը໰୊

  View Slide

 19. ΦϖϨʔγϣϯζɾϦαʔν

  View Slide

 20. ΦϖϨʔγϣϯζɾϦαʔνʢORʣ
  ‣ OR͸૬౰޿͍෼໺Λࢦ͢
  ‣ ༷ʑͳܭըʹରͯ͠࠷΋ޮ཰తʹͳΔΑ͏ҙࢥܾఆ͢Δ
  ‣ ਺ֶɾ౷ܭతϞσϧɺΞϧΰϦζϜͷར༻
  ‣ ʮγϛϡϨʔγϣϯʯͷཱ֬͸ORཱ͕໾ऀ
  ‣ ORͰ͸ݱ࣮ͷ໰୊Λ਺ཧϞσϧʹஔ͖׵͑Δ
  ‣ ࠷దԽɼ଴ͪߦྻɼ֬཰ͳͲ
  ‣ ܉ࣄతؔ৺ͱܦࡁతؔ৺͕ڧ͍෼໺

  View Slide

 21. ͭ·Γʁ

  View Slide

 22. ྫ͑͹ɼேͷ௨ۈిं

  View Slide

 23. ேͷ௨ۈిं
  ‣ ܦ࿏ݕࡧʹʮYahoo!࿏ઢʯ࢖͍ͬͯΔͱࢥ͍·͢
  ‣ ཪଆͰ͸ʮܦ࿏ޮ཰ʯ΍ʮίετޮ཰ʯͷߟྀ
  ‣ Ո͔ΒӺ·Ͱʹཁ͢Δ࣌ؒΛܭࢉ
  ‣ ెา΍ӺͰిंΛ଴ͨͳ͍Α͏ʹग़ൃ͢Δܭը
  ‣ ࢁखઢͷَͷΑ͏ͳμΠϠ
  ‣ γϛϡϨʔγϣϯ͕Կສճ΋͞Εͨ݁Ռ

  View Slide

 24. ேͷ௨ۈిं
  ‣ ܦ࿏ݕࡧʹʮYahoo!࿏ઢʯ࢖͍ͬͯΔͱࢥ͍·͢
  ‣ ཪଆͰ͸ʮܦ࿏ޮ཰ʯ΍ʮίετޮ཰ʯͷߟྀ
  ‣ Ո͔ΒӺ·Ͱʹཁ͢Δ࣌ؒΛܭࢉ
  ‣ ెา΍ӺͰిंΛ଴ͨͳ͍Α͏ʹग़ൃ͢Δܭը
  ‣ ࢁखઢͷَͷΑ͏ͳμΠϠ
  ‣ γϛϡϨʔγϣϯ͕Կສճ΋͞Εͨ݁Ռ
  ͜ΕΒ΋ORͷҰछ

  View Slide

 25. ׂͱ਎ۙʹOR

  View Slide

 26. ຊ೔࿩͢͜ͱ
  ΦϖϨʔγϣϯζɾϦαʔν
  ࠷దԽ໰୊ʢ਺ཧܭը໰୊ʣ
  ઢܗܭը໰୊ͱ੔਺ܭը໰୊

  View Slide

 27. ࠷దԽ໰୊

  View Slide

 28. ࠷దԽ໰୊͸ORͷҰཁૉ

  View Slide

 29. ઢܗܭը໰୊
  ඇઢܗܭը໰୊
  ੔਺ܭը໰୊
  ήʔϜཧ࿦
  OR
  σʔλ
  ϚΠχϯά
  :
  :
  :
  :
  ۚ༥޻ֶ
  ࠷దԽ໰୊

  View Slide

 30. ࠷దԽ໰୊ͱ͸
  ʢoptimization problemʣ
  ਺ཧܭը໰୊ͱ΋Α͹ΕΔ
  ʢMathematical Programming Problemʣ

  View Slide

 31. ࠷దԽ໰୊ͱ͸
  ༩͑ΒΕͨ৚݅ͷ΋ͱͰ
  ԿΒ͔ͷؔ਺Λ࠷খԽɾ࠷େԽ͢Δ໰୊

  View Slide

 32. ࠷దԽ໰୊ͱ͸
  ༩͑ΒΕͨ৚݅ͷ΋ͱͰ
  ԿΒ͔ͷؔ਺Λ࠷খԽɾ࠷େԽ͢Δ໰୊

  View Slide

 33. ࠷దԽ໰୊ͱ͸

  View Slide

 34. ࠷దԽ໰୊ͱ͸
  ੍໿৚݅ͷ΋ͱͰ

  View Slide

 35. ࠷దԽ໰୊ͱ͸
  ੍໿৚݅ͷ΋ͱͰɼ໨తؔ਺ͷ

  View Slide

 36. ࠷దԽ໰୊ͱ͸
  ੍໿৚݅ͷ΋ͱͰɼ໨తؔ਺ͷ
  ࠷ద஋ͱͳΔ

  View Slide

 37. ࠷దԽ໰୊ͱ͸
  ੍໿৚݅ͷ΋ͱͰɼ໨తؔ਺ͷ
  ࠷ద஋ͱͳΔ࠷దղΛ

  View Slide

 38. ࠷దԽ໰୊ͱ͸
  ੍໿৚݅ͷ΋ͱͰɼ໨తؔ਺ͷ
  ࠷ద஋ͱͳΔ࠷దղΛ࣮ߦՄೳྖҬ͔Β୳͢

  View Slide

 39. ࠷దԽ໰୊ͱ͸
  ੍໿৚݅ͷ΋ͱͰɼ໨తؔ਺ͷ
  ࠷ద஋ͱͳΔ࠷దղΛ࣮ߦՄೳྖҬ͔Β୳͢

  View Slide

 40. ໨తؔ਺ɾ੍໿৚݅ʹΑͬͯ
  ࠷దԽ໰୊͸෼ྨ͞ΕΔ

  View Slide

 41. ࠷దԽ໰୊ͷ෼ྨʢ෦෼తʣ
  ‣ ઢܗܭը໰୊
  ‣ ໨తؔ਺ɾ੍໿৚݅ͷू߹͕̍࣍ࣜͷΈ
  ‣ ඇઢܗܭը໰୊
  ‣ ໨తؔ਺ɾ੍໿৚݅ʹඇઢܗ͕ࣜଘࡏ͢Δ
  ‣ ੔਺ܭը໰୊ʢࠞ߹੔਺ɾ७੔਺ʣ
  ‣ ੍໿৚݅ͷҰ෦·ͨ͸શͯͷม਺ͷͱΔ஋͕੔਺
  ‣ ̎࣍ܭը໰୊
  ‣ ໨తؔ਺͕̎࣍ࣜɼ੍໿৚݅ͷू߹͕̍࣍ࣜ
  etc…

  View Slide

 42. ઢܗܭը໰୊
  ඇઢܗܭը໰୊
  ੔਺ܭը໰୊
  ήʔϜཧ࿦
  OR
  ࠷దԽ໰୊
  σʔλ
  ϚΠχϯά
  :
  :
  :
  :
  ۚ༥޻ֶ

  View Slide

 43. ઢܗܭը໰୊
  ඇઢܗܭը໰୊
  ੔਺ܭը໰୊
  ήʔϜཧ࿦
  OR
  ࠷దԽ໰୊
  σʔλ
  ϚΠχϯά
  :
  :
  :
  :
  ۚ༥޻ֶ

  View Slide

 44. ຊ೔࿩͢͜ͱ
  ΦϖϨʔγϣϯζɾϦαʔν
  ࠷దԽ໰୊ʢ਺ཧܭը໰୊ʣ
  ઢܗܭը໰୊ͱ੔਺ܭը໰୊

  View Slide

 45. ઢܗܭը໰୊

  View Slide

 46. ઢܗܭը໰୊
  ໨తؔ਺ɾ੍໿৚݅ͷू߹͕̍࣍ࣜͷΈ

  View Slide

 47. ྫɿੜ࢈ܭը໰୊

  View Slide

 48. ̎ม਺ͷੜ࢈ܭը໰୊
  ‣ M1, M2, M3ͷݪྉΛ༻͍ͯɼP1, P2Λੜ࢈͍ͯ͠Δ

  View Slide

 49. ̎ม਺ͷੜ࢈ܭը໰୊
  ‣ M1, M2, M3ͷݪྉΛ༻͍ͯɼP1, P2Λੜ࢈͍ͯ͠Δ
  ‣ ར༻ՄೳྔɿM1 ≦ 27t, M2 ≦ 45t, M3 ≦15t

  View Slide

 50. ̎ม਺ͷੜ࢈ܭը໰୊
  ‣ M1, M2, M3ͷݪྉΛ༻͍ͯɼP1, P2Λੜ࢈͍ͯ͠Δ
  ‣ ར༻ՄೳྔɿM1 ≦ 27t, M2 ≦ 45t, M3 ≦15t
  ‣ P1ͷੜ࢈
  ‣ M1Λ2t, M2Λ8t, M3Λ3t
  ‣ ར५͸2ສʂ

  View Slide

 51. ̎ม਺ͷੜ࢈ܭը໰୊
  ‣ M1, M2, M3ͷݪྉΛ༻͍ͯɼP1, P2Λੜ࢈͍ͯ͠Δ
  ‣ ར༻ՄೳྔɿM1 ≦ 27t, M2 ≦ 45t, M3 ≦15t
  ‣ P1ͷੜ࢈
  ‣ M1Λ2t, M2Λ8t, M3Λ3t
  ‣ ར५͸2ສʂ
  ‣ P2ͷੜ࢈
  ‣ M1Λ6t, M2Λ6t, M3Λ1t
  ‣ ར५͸5ສʂ

  View Slide

 52. ̎ม਺ͷੜ࢈ܭը໰୊
  ‣ M1, M2, M3ͷݪྉΛ༻͍ͯɼP1, P2Λੜ࢈͍ͯ͠Δ
  ‣ ར༻ՄೳྔɿM1 ≦ 27t, M2 ≦ 45t, M3 ≦15t
  ‣ P1ͷੜ࢈
  ‣ M1Λ2t, M2Λ8t, M3Λ3t
  ‣ ར५͸2ສʂ
  ‣ P2ͷੜ࢈
  ‣ M1Λ6t, M2Λ6t, M3Λ1t
  ‣ ར५͸5ສʂ
  ར५Λ࠷େԽ͍ͨ͠

  View Slide

 53. ̎ม਺ͷੜ࢈ܭը໰୊
  ݪྉʘ੡඼ P1 P2 ར༻Մೳྔ
  M1 2 6 27
  M2 8 6 45
  M3 3 1 15
  ར५ 2 5

  View Slide

 54. ̎ม਺ͷੜ࢈ܭը໰୊
  ݪྉʘ੡඼ P1 P2 ར༻Մೳྔ
  M1 2 6 27
  M2 8 6 45
  M3 3 1 15
  ར५ 2 5

  View Slide

 55. ̎ม਺ͷੜ࢈ܭը໰୊
  ੡඼P1, P2ͷੜ࢈ྔΛมྔ (x1, x2) ͱ͢Δͱ
  Λ࠷େԽͤ͞Δ࠷దԽ໰୊ͱͳΔ

  View Slide

 56. ̎ม਺ͷੜ࢈ܭը໰୊
  ݪྉʘ੡඼ P1 P2 ར༻Մೳྔ
  M1 2 6 27
  M2 8 6 45
  M3 3 1 15
  ར५ 2 5

  View Slide

 57. ̎ม਺ͷੜ࢈ܭը໰୊
  ੍໿৚݅͸ར༻Մೳͳݪྉͷྔͱ੡඼͸ඇෛ

  View Slide

 58. ̎ม਺ͷੜ࢈ܭը໰୊
  ੍໿৚݅͸ར༻Մೳͳݪྉͷྔͱ੡඼͸ඇෛ

  View Slide

 59. ̎ม਺ͷੜ࢈ܭը໰୊
  ઢܗܭը໰୊ͱͯ͠ఆࣜԽ

  View Slide

 60. ̎ม਺ͷੜ࢈ܭը໰୊
  ઢܗܭը໰୊ͱͯ͠ఆࣜԽ
  ͜ͷ໰୊ͷ࠷దղΛٻΊ͍ͨ

  View Slide

 61. ͱ͜ΖͰ

  View Slide

 62. ੡඼͸࿈ଓ஋͔ʁ

  View Slide

 63. ੔਺ܭը໰୊

  View Slide

 64. ੔਺ܭը໰୊
  ੍໿৚݅ͷҰ෦·ͨ͸શͯͷม਺ͷͱΔ஋͕੔਺

  View Slide

 65. ྫɿੜ࢈ܭը໰୊ʢ੔਺ʣ

  View Slide

 66. ̎ม਺ͷੜ࢈ܭը໰୊ʢ੔਺ʣ
  ‣ M1, M2, M3ͷݪྉΛ༻͍ͯɼP1, P2Λੜ࢈͍ͯ͠Δ
  ‣ ར༻ՄೳྔɿM1 ≦ 27t, M2 ≦ 45t, M3 ≦15t
  ‣ P1ͷੜ࢈
  ‣ M1Λ2t, M2Λ8t, M3Λ3t
  ‣ ར५͸2ສʂ
  ‣ P2ͷੜ࢈
  ‣ M1Λ6t, M2Λ6t, M3Λ1t
  ‣ ར५͸5ສʂ
  ར५Λ࠷େԽ͍ͨ͠

  View Slide

 67. ̎ม਺ͷੜ࢈ܭը໰୊ʢ੔਺ʣ
  ‣ M1, M2, M3ͷݪྉΛ༻͍ͯɼP1, P2Λੜ࢈͍ͯ͠Δ
  ‣ ར༻ՄೳྔɿM1 ≦ 27t, M2 ≦ 45t, M3 ≦15t
  ‣ P1ͷੜ࢈ɹݸ਺ͰΫϨ
  ‣ M1Λ2t, M2Λ8t, M3Λ3t
  ‣ ར५͸2ສʂ
  ‣ P2ͷੜ࢈ɹݸ਺ͰΫϨ
  ‣ M1Λ6t, M2Λ6t, M3Λ1t
  ‣ ར५͸5ສʂ
  ར५Λ࠷େԽ͍ͨ͠

  View Slide

 68. ̎ม਺ͷੜ࢈ܭը໰୊ʢ੔਺ʣ
  ‣ M1, M2, M3ͷݪྉΛ༻͍ͯɼP1, P2Λੜ࢈͍ͯ͠Δ
  ‣ ར༻ՄೳྔɿM1 ≦ 27t, M2 ≦ 45t, M3 ≦15t
  ‣ P1ͷੜ࢈ɹݸ਺ͰΫϨ
  ‣ M1Λ2t, M2Λ8t, M3Λ3t
  ‣ ར५͸2ສʂ
  ‣ P2ͷੜ࢈ɹݸ਺ͰΫϨ
  ‣ M1Λ6t, M2Λ6t, M3Λ1t
  ‣ ར५͸5ສʂ
  ར५Λ࠷େԽ͍ͨ͠
  ੔਺
  ੔਺

  View Slide

 69. ̎ม਺ͷੜ࢈ܭը໰୊ʢ੔਺ʣ
  ઢܗܭը໰୊ͱͯ͠ఆࣜԽ

  View Slide

 70. ̎ม਺ͷੜ࢈ܭը໰୊ʢ੔਺ʣ
  ઢܗܭը໰୊ͱͯ͠ఆࣜԽ
  ੔਺ͰΫϨ
  ੔਺ͰΫϨ

  View Slide

 71. ̎ม਺ͷੜ࢈ܭը໰୊ʢ੔਺ʣ
  ੔਺ܭը໰୊ͱͯ͠ఆࣜԽ

  View Slide

 72. ̎ม਺ͷੜ࢈ܭը໰୊ʢ੔਺ʣ
  ੔਺ܭը໰୊ͱͯ͠ఆࣜԽ
  ͜ͷ໰୊ͷ࠷దղΛٻΊ͍ͨ

  View Slide

 73. άϥϑͰΈΔղ๏
  ԼهΛάϥϑͰදݱ͢Δ

  View Slide

 74. View Slide

 75. View Slide

 76. ઢܗܭը໰୊ͷ৔߹

  View Slide

 77. ઢܗܭը໰୊ͷ৔߹

  View Slide

 78. ઢܗܭը໰୊ͷ৔߹

  View Slide

 79. ઢܗܭը໰୊ͷ৔߹
  ࠷దղ

  View Slide

 80. ੔਺ܭը໰୊ͷ৔߹

  View Slide

 81. ੔਺ܭը໰୊ͷ৔߹
  ࠷దղ?

  View Slide

 82. ੔਺ܭը໰୊ͷ৔߹
  ࠷దղ!

  View Slide

 83. ઢܗܭըͱ੔਺ܭըͷҧ͍
  ‣ ઢܗܭը໰୊ͷ࠷దղ
  ‣ ୯ମ๏ͱ͍͏ɺลΛḷ͍ͬͯ͘ํ๏͕࣮༻త
  ‣ ଟ߲ࣜ࣌ؒͰղ͚ͳ͍ͱ͖͕͋Δ
  ‣ ಺఺๏ͱ͍͏ղ๏΋ଘࡏ͢Δ
  ‣ ࣮ߦྖҬͷ಺෦͔ΒղΛ୳ࡧ͢Δ
  ‣ ੔਺ܭըͷ࠷దղ
  ‣ ઢܗܭըͰಘΒΕͨ࠷దղʹ͍ۙ੔਺ͷ఺͕࠷దղʹͳΒͳ͍
  ৔߹͕͋Δ
  ಺఺๏͸
  ϫγ͕ҭͯͨ

  View Slide

 84. ·ͱΊ

  View Slide

 85. ·ͱΊ
  ࠷దԽ໰୊͸
  ͳΜͱͳ͘ཧղͯ͠΋Β͑ͨͰ͠ΐ͏͔ʁ

  View Slide

 86. ·ͱΊ - ࠷ޙʹ
  ‣ ͜ͷ෼໺͸·ͩ·ͩϓϩάϥϜͷࢿ࢈͕গͳ͍
  ‣ ਺ཧϞσϧʹམͱͨ͢Ίʹ਺ֶͷ஌͕ࣝͳ͍ͱ೉͍͠
  ‣ ઐ໳తͳاۀ͕ಠ઎͍ͯ͠Δײ͕͋Δ
  ‣ ͦΕͧΕͷܭը໰୊͸ߟ͑Δ͜ͱ͕ҧ͏
  ‣ ݚڀ͍ͨ͠৔߹͸෼໺ΛߜΔ΂͖

  View Slide

 87. ·ͱΊ
  ͜ΕҎ্ͷ࠷దԽ໰୊ͷ࿩΍
  γϛϡϨʔγϣϯͳͲ͸
  ୭͔͕΍ͬͯ͘ΕΔͱ৴͍ͯ͡·͢ʂ

  View Slide

 88. Thank you :)

  View Slide

 89. ͓·͚ - ಺఺๏ʢΧʔϚʔΧʔ๏ʣ

  View Slide