$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

TokyoGirls.rb Meetup vol.1

katorie
March 02, 2019

TokyoGirls.rb Meetup vol.1

チームの変化は私の変化!チームとともに成長する!

katorie

March 02, 2019
Tweet

More Decks by katorie

Other Decks in Programming

Transcript

 1. νʔϜͷมԽ͸ࢲͷม
  ԽʂνʔϜͱͱ΋ʹ੒
  ௕͢Δʂ
  @katorie
  2019/03/02
  TokyoGirls.rb Meetup vol.1

  View Slide

 2. TokyoGirls.rb
  • ه೦͢΂͖ୈ1ճ
  • ։࠵͓ΊͰͱ͏͍͟͝·͢
  • ίϯηϓτʹڞײ
  • ͓੠͔͚͍͖ͯͨͩ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·͢

  View Slide

 3. ✨ ٳ೔ͷΠϕϯτͷ͋Γ͕ͨ͞ ✨
  • ࢠҭͯͯ͠Δͱฏ೔໷ͷΠϕϯτʹ͸΄ͱΜ
  ͲࢀՃͰ͖ͳ͍ΜͰ͢ɻɻ
  • ୗࣇεϖʔε͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·͢

  View Slide

 4. ୗࣇεϖʔεͷ͋ΔΠϕϯτ ✏
  • ߦͬͨ͜ͱ͋Γ·͔͢ʁ
  • ͋Μ·Γʢͱ͍͏͔΄ͱΜͲʣͳ͍

  View Slide

 5. RubyKaigi 2019ʹ͸ୗࣇॴ͕
  • ෱Ԭ
  • 2019೥4݄18೔ʢ໦ʣ͔Β20೔ʢ౔ʣͷ3೔ؒ
  • @youchan ͷ͓࿩΋ฉ͚ΔΑ
  • https://rubykaigi.org/2019

  View Slide

 6. RubyKaigi 2018
  • ່ʢ౰࣌1ࡀʣͱҰॹʹߦ͖·ͨ͠

  View Slide

 7. katorieͱ͍͍·͢
  • Twitter: https://twitter.com/katorie
  • GitHub: https://github.com/katorie
  • Instagram: https://www.instagram.com/
  katorie
  • Facebook: https://www.facebook.com/
  katorie1024

  View Slide

 8. View Slide

 9. ॴଐ
  • גࣜձࣾϢϏϨδ։ൃ෦ॴଐ
  • 2015೥1݄ೖࣾʢ@youchanͱͷग़ձ͍ ʣ
  • 2017೥͸໿1೥ؒ࢈ٳɾҭٳΛऔಘ
  • ࣾ಺ॳҭٳऔಘ

  View Slide

 10. 2 Rails Girls Tokyo 2nd ଔۀੜ
  • Rails Girls ͕͖͔͚ͬͯΤϯδχΞ໨ࢦ͠·ͨ͠ʂ
  • ҩྍػثϝʔΧʔͷӦۀࣄ຿͔ΒΤϯδχΞ΁
  • ͖ͭͮ͸ϒϩάͰ ʮΘͨ͠ͱ Rails Girlsʯ
  • URL: https://katorie.hatenablog.com/entry/
  20161202/1480663925

  View Slide

 11. ⛲ Ikejiri.rb ⛲
  • @risacanͱ@nappan23ͱ
  • ΦϯϥΠϯͰԻಡಡॻձ
  • ʮϝλϓϩάϥϛϯάRuby ୈ2൛ʯ
  • GitHubʹϦϙδτϦ͕͋Γ·͢

  View Slide

 12. 2ࡀͷঁͷࢠͱ෉
  • ͔Θ͍͍
  • ΠϠΠϠظେม
  • Ͱ΋΍ͬͺΓ͔Θ͍͍
  • ਓؒͷ੒௕͓΋͠Ζ͍

  View Slide

 13. View Slide

 14. झຯ
  • খּݪྲྀḦ஡ಓʢڭतʣ
  • ڭ͑ͨΓͰ͖·͢
  • ࠷͓ۙຣ஡ͷ͓ܤݹʹ΋ߦ͖͸͡Ί·ͨ͠

  View Slide

 15. View Slide

 16. View Slide

 17. ࠓ೔͓࿩͍ͨ͜͠ͱ
  • ϢϏϨδͷνʔϜ։ൃ
  • νʔϜͷมԽΛࣗ෼ͷมԽʢ੒௕ʣͷνϟϯ
  εͱଊ͑ͯऔΓ૊ΜͰ͖ͨ࿩
  • ࢠҭͯ͠ͳ͕Β࢓ࣄ͢ΔͬͯͲΜͳײ͔͡

  View Slide

 18. νʔϜ։ൃ͍ͬͯ͢͝
  • νʔϜϝϯόʔͷ͍ٕ͢͝ͱ͔஌ݟͱ͔ڞ༗
  ͯ͠΋Β͑Δ
  • ͔ͦ͜Βֶͼ·ͬͯͨ͘Βࣗ෼͕੒௕Ͱ͖Δ
  ʹҧ͍ͳ͍

  View Slide

 19. ϢϏϨδͷ։ൃ෦
  • katorieͷϒϩάʮϢϏϨδ։ൃνʔϜͷ͝঺հʯ
  • εΫϥϜνʔϜ
  • ϦϥΠΞϏϦςΟνʔϜ
  • ৽نαʔϏεʢԾʣνʔϜ
  • ίʔϙϨʔτΤϯδχΞϦϯάνʔϜ

  View Slide

 20. ϢϏϨδͷओͳϓϩμΫτ
  • katorieͷϒϩάʮϢϏϨδͷϓϩμΫτΛ͝
  ঺հ͠·͢ʂʯ
  • ϢϏϨδ
  • FlickOrder
  • StockScan

  View Slide

 21. iPadΛ࢖ͬͨPOSϨδ
  ϢϏϨδ
  • iPad޲͚ΞϓϦ
  • Objective-C / Swift
  • αʔόʔαΠυ
  • Ruby on Rails / React.js
  • Heroku
  • MySQL
  • Ubiregi for Salesforce

  View Slide

 22. ΦʔμʔγεςϜɹFlickOrder
  • iPhone / iPod touch / iPad޲͚ΞϓϦ
  • Objective-C / Swift
  • αʔόʔαΠυ
  • Scala
  • Google App Engine
  • Google Cloud Datastore

  View Slide

 23. ࡏݿ؅ཧγεςϜɹStockScan
  • iPhone / iPod touch / iPad޲͚ΞϓϦ
  • Objective-C
  • αʔόʔαΠυ
  • Python / JavaScript
  • Google App Engine
  • MySQL

  View Slide

 24. ಛ௃
  • ΋ͱ΋ͱϓϩμΫτ͝ͱʹ։ൃ͕όϥόϥͩͬͨ
  ͱ͍͏ྺ࢙తഎܠ
  • αʔόʔαΠυͷݴޠ
  • iOSΞϓϦͷઃܭ
  • ϓϩμΫτ͝ͱʹνʔϜΛ෼͚ΔͷͰ͸ͳ͘ɺશ
  һͰશϓϩμΫτΛ։ൃɾӡ༻͢Δ

  View Slide

 25. νϟϯε1
  ͻͱͭͷձࣾͰ3ϓϩμΫτ
  ʹؔΘΔ͜ͱ͕Ͱ͖Δ

  View Slide

 26. 2015೥ʙ2016೥
  • αʔόʔαΠυΤϯδχΞͱiOSΤϯδχΞʹผΕ͍ͯΔ࣌୅
  • εϖγϟϦετूஂ
  • ઃܭ͸ͦΕͧΕͷ಄ͷத
  • ଐਓԽ͕ͪ͠
  • ྫɿʮͳΜͱ͔࿈ܞʯͷ࢓༷͸։ൃΛ୲౰ͨ͠ਓ͔͠೺Ѳ͠
  ͍ͯͳ͍ʂ

  View Slide

 27. 2017೥ʢҭٳதͩͬͨʣ
  • QAΤϯδχΞͷొ৔
  • ʮςετʯ΁ͷऔΓ૊Έ͕มԽ
  • UXσβΠφͷొ৔
  • ཁ݅ఆٛͷஈ֊ͳͲͰϢʔβʔ໨ઢͷࢦఠ͕ͨ͘͞Μ
  • εΫϥϜνʔϜͷൃ଍
  • Rails΋Objective-C΋ॻ͘ʂ
  • શϓϩμΫτΛ։ൃɾӡ༻͢Δ

  View Slide

 28. εΫϥϜνʔϜ
  • 2िؒͷ։ൃαΠΫϧͷνʔϜ
  • ܭըΛͨͯͯɺ։ൃͯ͠ɺϦϦʔεͯ͠ɺ;Γ
  ͔͑Γ͢Δ
  • λεΫ͸ΧϯόϯܗࣜͰ؅ཧʢ෺ཧʣ
  • σΠϦʔελϯυΞοϓͰਐḿ֬ೝ΍૬ஊ

  View Slide

 29. ΧϯόϯͰλεΫ؅ཧ✍

  View Slide

 30. มԽʂ
  • αʔόʔαΠυ͚ͩͱ͍͏ͷ͸
  • iOS։ൃ΋ग़དྷΔΑ͏ʹ͢Δ
  • ΈΜͳͰશ෦ϦϦʔε͢Δ

  View Slide

 31. νϟϯε2
  iOS։ൃ΋ग़དྷΔΑ͏ʹͳΔ

  View Slide

 32. iOS։ൃݚम
  • ॳ৺ऀ޲͚ͷiPhoneΞϓϦຊ਺࡭
  • Objective-Cͷຊ
  • Try Making It
  • ͓୊ʹର֤ͯࣗ͠ΞϓϦΛ࡞੒ͯ͠Έͤͬ͜͢Δձ
  ʢٕज़ελοΫࣗ༝ʣ
  • ݰؔड෇ΞϓϦ

  View Slide

 33. มԽʂ
  • QAΤϯδχΞ΍UXΤϯδχΞͷొ৔

  View Slide

 34. νϟϯε3
  ʮϓϩμΫτͷ඼࣭ʯ
  ʹ͍ͭͯߟ͑ΔΑ͏ʹͳΔ

  View Slide

 35. ࢀՃͨ͠ΠϕϯτM
  • pmconf2018
  • ʮѪ͞ΕΔϓϩμΫτΛ૑Ζ͏ʯ
  • WebService QA Meeting
  • ։ൃΤϯδχΞͱQAΤϯδχΞͷؔ܎ʹͭ
  ͍ͯͳͲ

  View Slide

 36. ࢀߟਤॻʢςετؔ࿈ʣ
  • ஌ࣝθϩ͔ΒֶͿιϑτ΢ΣΞςετ
  • ςετۦಈ։ൃ
  • Selenium࣮ફೖ໳
  • ॳΊͯͷࣗಈςετ

  View Slide

 37. 2018೥
  • εΫϥϜ։ൃ͕ఆண
  • ࣄۀͷ੒௕
  • ࣾһͷ૿Ճ
  • Ϣʔβʔ਺૿Ճɺ࢖༻ํ๏ͷଟ༷Խ
  • ϦϥΠΞϏϦςΟνʔϜͷൃ଍

  View Slide

 38. OϦϥΠΞϏϦςΟνʔϜ
  • ϓϩμΫτશମͷ඼࣭Λ޲্ͤ͞ΔͨΊͷ௕
  ظతͳ՝୊ʹऔΓ૊Ή
  • ύϑΥʔϚϯεվળ
  • ϦϑΝΫλϦϯά
  • εΫϥϜνʔϜͱ͸ҟͳΔࢹ఺Ͱ՝୊ղܾ

  View Slide

 39. มԽʂ
  • ձࣾ΋νʔϜ΋େ͖͘ͳ͖ͬͯͯɺଞ෦ॺͷ
  ϝϯόʔʹνʔϜͷϝϯόʔ͕ͲΜͳ͜ͱͯ͠
  ͍Δͷ͔ʮΘ͔Γ΍͍͢ݴ༿Ͱʯ఻͑Δඞཁ
  ͕ग़͖ͯͨ

  View Slide

 40. νϟϯε4
  Ϧʔμʔര஀

  View Slide

 41. ݱࡏͱ͜Ε͔Β
  • ϦϥΠΞϏϦςΟνʔϜͷϦʔμʔ΍ͬͯ·͢
  • εΫϥϜνʔϜ͕૿͑·͢
  • ʢ΋ͬͱ૿΍͍ͨ͠ʣ
  • ʢ։ൃ෦ੵۃ࠾༻தʂʣ

  View Slide

 42. νʔϜͷมԽʹରԠͨ݁͠Ռ
  • ϓϩμΫτ͕૿͔͑ͨΒ։ൃ΋ӡ༻΋कඋൣғ͕
  ޿͕ͬͨ
  • εΫϥϜνʔϜ͕ൃ଍͠iOS։ൃ͢ΔΑ͏ʹͳͬͨ
  • νʔϜͷϝϯόʔͷӨڹͰʮϓϩμΫτͷ඼࣭ʯ
  ʹ͍ͭͯߟ͑ΔΑ͏ʹͳͬͨ
  • νʔϜͷ·ͱΊ໾Λ΍ΔΑ͏ʹͳͬͨ

  View Slide

 43. νʔϜͷมԽʹରԠͯࣗ͠෼
  ΋มԽ͢Δͱɺ
  νʔϜͷ੒௕ͱͱ΋ʹࣗ෼΋
  ੒௕͍ͯ͠Δʂ
  ʢؾ͕͢Δʂʣ

  View Slide

 44. ͳΜ͔ಘͨ͠ؾ෼☺

  View Slide

 45. ՝୊⛰
  • ·ͩ·ٕͩज़త஌͕ࣝ଍Γͳ͍…
  • Ϧʔμʔͱͯ͠ͷܦݧ஋
  • কདྷΛ༧ଌͯ͠՝୊Λݟग़͢ྗ

  View Slide

 46. 2ࡀࣇΛҭͯͳ͕Β
  ࢓ࣄ͍ͯ͠·͢

  View Slide

 47. ࢠڙ͕͍Δੜ׆ͬͯ͜Μͳײ͡
  • ேɺࣗ෼ͷࢧ౓ʴࢠڙͷࢧ౓
  • 17࣌Ͱୀࣾɺଈ͓ܴ͑
  • ༦൧ͷࢧ౓ɺ͓෩࿊ɺ৸͔͚ͭ͠

  View Slide

 48. View Slide

 49. νʔϜͷมԽ⏰
  • σΠϦʔελϯυΞοϓͷ͕࣌ؒมΘͬͨ
  • 17࣌ˠ15࣌ˠ11࣌30෼
  • ϛʔςΟϯά͕ίΞλΠϜ಺ͰऴΘΔΑ͏ʹ
  ͳͬͨ
  • 11͔࣌Β16࣌ͷ͍͋ͩ

  View Slide

 50. νʔϜ։ൃͰେࣄͩͱࢥ͏͜ͱ
  • νʔϜશһͰ߹ҙܗ੒
  • νʔϜશһͰ੒ՌΛग़͢
  • ͻͱΓͰ๊͑ࠐ·ͳ͍
  • ΍͍ͬͯΔ͜ͱΛৗʹڞ༗
  • ότϯλονɾϔϧϓٻΊΔ༐ؾ

  View Slide

 51. ࠓࣗ෼ʹͰ͖Δ͜ͱʹૉૣ͘
  ίϛοτ͢Δ͜ͱͰ
  νʔϜͷ੒Ռʹ݁ͼͭ͘

  View Slide

 52. ͍Ζ͍Ζ໰୊͸͋Δ
  • ೛৷தͲ͏΍ͬͯಇ͍͍ͯͨͷʁ
  • อҭԂೖΕΔͷʁ
  • ͦ΋ͦ΋෮ؼͰ͖Δͷʁ
  • ෮ؼޙͲΜͳ;͏ʹ࢓ࣄ͍ͯ͠Δͷʁ
  • Ո଒ͱՈࣄ΍ҭࣇͷ෼୲Ͳ͏͍ͯ͠Δͷʁ
  • ษڧ࣌ؒͲ͏΍ͬͯ֬อ͍ͯ͠Δͷʁ

  View Slide

 53. ౴͑͸ͻͱͭ͡Όͳ͍

  View Slide

 54. ࣗ෼͕ೲಘͰ͖Δঢ়ଶΛ
  ߟ͑ଓ͚Δ

  View Slide

 55. ΤϯδχΞ
  ͘͢͝
  ָ͍͠Ͱ͢ʂʂ

  View Slide