Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

ハンマリング / プリングオフ

ハンマリング / プリングオフ

Bf61de1311910120b18a714bd0f8ea24?s=128

kazuma YAMAMOTO

November 06, 2014
Tweet

Transcript

 1. ϋϯϚϦϯάϓϦϯάΦϑ ݄̍̍̕೔ 

 2. ϋϯϚϦϯά 

 3. ϋϯϚϦϯάʢ·ͨ͸ϋϯϚʔΦϯʣͱ͸ɺϑϨοτΛԡ͑͞Δ΄͏ͷࢦΛɺ ੎͍ྑ͘ϑΟϯΨʔϘʔυʹୟ͖͚ͭͯԻΛग़͢ԋ૗ํ๏Ͱ͢ɻ 

 4. ͜͏͢Δ͜ͱͰɺ̍ԻͣͭӈखͰ஄͘ΑΓ΋ɺ ԻͱԻͷͭͳ͕Γ͕ɺΑΓεϜʔζʹͳΓ·͢ɻ 

 5. I I ϋϯϚϦϯά 

 6. ϋϯϚϦϯά I I 

 7. ϋϯϚϦϯά I I 

 8. ϋϯϚϦϯά I I 

 9. ࿅शۂ ϋϯϚϦϯά

 10. I I I I I I I I FY 

  TRACK No.1
 11. I I I I I I I I FY 

  TRACK No.2
 12. I I I I I I I I FY 

  TRACK No.2
 13. FY TRACK No.3

 14. ϓϦϯάΦϑ 

 15. ϓϦϯάΦϑʢ·ͨ͸ϓϧΦϑʣͱ͸ɺϑϨοτΛԡ͑͞Δ΄͏ͷࢦΛɺ ϑΟϯΨʔϘʔυ͔Βͻ͔͚ͬͳ͕Βɺ͸͍ͯ͡ԻΛग़͢ԋ૗ํ๏Ͱ͢ɻ 

 16. ͜͏͢Δ͜ͱͰɺ̍ԻͣͭӈखͰ஄͘ΑΓ΋ɺ ԻͱԻͷͭͳ͕Γ͕ɺΑΓεϜʔζʹͳΓ·͢ɻ 

 17. ϓϦϯάΦϑ Q Q 

 18. ϓϦϯάΦϑ Q Q 

 19. ϓϦϯάΦϑ Q Q 

 20. ϓϦϯάΦϑ Q Q 

 21. ࿅शۂ ϓϦϯάΦϑ

 22. Q Q Q Q Q Q Q Q FY 

  TRACK No.1
 23. Q Q Q Q Q Q Q Q FY 

  TRACK No.2
 24. Q Q Q Q Q Q Q Q FY 

  TRACK No.2
 25. FY Q Q Q Q Q Q Q Q 

  TRACK No.3