Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

20160928-meganeco

ARIYAMA Keiji
September 28, 2016

 20160928-meganeco

「TensorFlowで趣味の画像収集サーバーを作る9月特大号」
TensorFlowによる認識処理の高速化と新データセットでの訓練・評価検証

ARIYAMA Keiji

September 28, 2016
Tweet

More Decks by ARIYAMA Keiji

Other Decks in Technology

Transcript

 1. C-LIS CO., LTD.

  View Slide

 2. 5FOTPS'MPXͰ
  झຯͷը૾ऩूαʔόʔΛ࡞Δ
  ݄̕ಛେ߸

  View Slide

 3. C-LIS CO., LTD.

  ༗ࢁܓೋʢ,FJKJ"3*:"."ʣ
  C-LIS CO., LTD.
  AndroidΞϓϦ։ൃऀ
  ػցֶशॳ৺ऀ
  ΍ͬͯ·ͤΜ
  1IPUP,PKJ.03*(6$)* "6/$3&"5*7&'*3.

  View Slide

 4. C-LIS CO., LTD.

  View Slide

 5. C-LIS CO., LTD.

  View Slide

 6. લճ·Ͱͷ͓࿩

  View Slide


 7. IUUQTUFDICPPLGFTUPSH"

  View Slide

 8. C-LIS CO., LTD.

  View Slide

 9. C-LIS CO., LTD.
  IUUQBN[OUPC,3N

  View Slide

 10. C-LIS CO., LTD.
  .FHBOF /PU

  View Slide

 11. ޷Έͷ؟ڸ່ͬը૾ΛࣗಈͰऩू͍ͨ͠

  View Slide

 12. C-LIS CO., LTD.
  Ϟσϧ
  7((/FUΛࢀߟʹ৞ΈࠐΈ૚ͷ࿈ଓΛ༻͍ͨ$//
  ʢ$POWPMVUJPOBM/FVSBM/FUXPSLʣϞσϧ

  DPO
  YY
  DPO
  YY GD

  QPPM
  Y
  DPO
  YY
  DPO
  YY
  QPPM
  Y GD

  GD
  PVUQVU

  View Slide

 13. C-LIS CO., LTD.
  %BUB"VHNFOUBUJPO
  ը૾Λ ʜ౓·ͰɺͦΕͧΕճసͨ͠ը૾Λ࡞੒
  ಡΈࠐΈ࣌ͷॲཧ

  3BOEPN$SPQʢQYதɺQYྖҬΛ͘Γൈ͘ʣ

  3BOEPN'MJQʢԣ࣠ํ޲ʹ൓సʣ

  3BOEPN6Q%PXOʢॎ࣠ํ޲ʹ൓సʣ

  3BOEPN#SJHIUOFTT

  3BOEPN$POUSBTU

  View Slide

 14. C-LIS CO., LTD.
  ܇࿅
  ֶशΞϧΰϦζϜ"EBN
  ֶश཰
  ϛχόον

  View Slide

 15. C-LIS CO., LTD.
  ݕূ
  σʔληοτ͔ΒΛςετ༻ͱͯ͠෼཭
  ਖ਼౴཰ʙ

  View Slide

 16. Πϥετإݕग़ثʢ'BDF%FUFDUPSʣ

  View Slide

 17. C-LIS CO., LTD.
  Πϥετإσʔληοτ
  ؟ڸ່ͬͱͦ͏Ͱͳ͍΋ͷɻ߹Θͤͯ ຕΛ

  ਖ਼ྫʢʹإʣͱ͢Δʢ͏ͪςετσʔλຕʣ
  ෛྫ͸ɺطଘͷը૾Λࡉ੾Εʹͯ͠ɺإ͕ͳ͍෦෼
  ຕΛෛྫͱ͢Δʢ͏ͪςετσʔλຕʣ

  View Slide

 18. C-LIS CO., LTD.
  Πϥετσʔληοτ

  ਖ਼ྫ ෛྫ ߹ܭ
  ܇࿅σʔλ 1,600 3,200 4,800
  ςετσʔλ 400 800 1,200
  ߹ܭ 2,000 4,005 6,000

  View Slide

 19. C-LIS CO., LTD.
  Ϟσϧ
  $*'"3νϡʔτϦΞϧͷϞσϧΛࢀߟʹ

  υϩοϓΞ΢τʢˋʣΛ௥Ճͨ͠$//ʢ$POWPMVUJPOBM/FVSBM
  /FUXPSLʣ

  DPO
  YY GD

  QPPM
  Y
  DPO
  YY
  GD

  PVUQVU

  MSO MSO
  QPPM
  Y

  View Slide

 20. C-LIS CO., LTD.
  %BUB"VHNFOUBUJPO
  ը૾͸Yʹॖখ
  ը૾Λ ʜ౓ɺͦΕͧΕճసͨ͠ը૾Λ࡞੒
  ಡΈࠐΈ࣌ͷॲཧ

  3BOEPN$SPQʢQYதɺQYྖҬͰ͘Γൈ͘ʣ

  3BOEPN'MJQʢԣ࣠ํ޲ʹ൓సʣ

  3BOEPN6Q%PXOʢॎ࣠ํ޲ʹ൓సʣ

  3BOEPN#SJHIUOFTT

  3BOEPN$POUSBTU

  View Slide

 21. C-LIS CO., LTD.
  ܇࿅
  ֶशΞϧΰϦζϜ"EBN
  ֶश཰
  ϛχόον

  View Slide

 22. C-LIS CO., LTD.
  ܇࿅
  ϛχόονɺ໿ສεςοϓͷ܇࿅Ͱ

  ϩε཰͕·Ͱ௿Լ
  ςετσʔλͰͷਖ਼ղ཰

  View Slide

 23. إݕग़

  View Slide

 24. C-LIS CO., LTD.

  إ͸Ͳ͜ʹ͋Δʁ

  View Slide

 25. C-LIS CO., LTD.
  4FMFDUJWF4FBSDI
  35$PSQPSBUJPOͷʮ౜༲͛ϩϘοτʯ
  5FOTPS'MPXษڧձʢ̐ʣ೥݄೔Ͱൃද

  IUUQXXXTMJEFTIBSFOFU:VLJ/BLBHBXBUFOTPSqPXSFW

  View Slide

 26. C-LIS CO., LTD.
  4FMFDUJWF4FBSDI
  "MQBDBࣾʹΑΔ࣮૷

  IUUQCMPHKQBMQBDBBJFOUSZ
  EMJCͷ࣮૷

  IUUQTHJUIVCDPNEBWJTLJOHEMJCCMPCNBTUFS
  [email protected]@[email protected]@MPDBUJPOTQZ

  View Slide

 27. C-LIS CO., LTD.
  લճͷ՝୊
  ݕग़࣌ؒͷ୹ॖ
  ೝࣝਫ਼౓ͷ޲্

  View Slide

 28. ݕग़࣌ؒͷ୹ॖ

  View Slide

 29. C-LIS CO., LTD.
  إݕग़ͷखॱ

  ީิྖҬͷ੾Γग़͠
  SelectiveSearch

  View Slide

 30. C-LIS CO., LTD.
  إݕग़ͷखॱ

  إೝࣝ
  TensorFlow
  ީิྖҬͷ੾Γग़͠
  SelectiveSearch
  OݸͷީิྖҬ

  View Slide

 31. C-LIS CO., LTD.
  άϥϑͱηογϣϯΛҙࣝ͢Δ

  ީิྖҬͷ੾Γग़͠
  SelectiveSearch
  إೝࣝ
  TensorFlow
  άϥϑͷ࡞੒
  ηογϣϯͷ։࢝
  tf.Session()
  άϥϑͷ࣮ߦ
  run
  OݸͷީิྖҬ
  ը૾σʔλʴ
  ը૾σʔλ

  View Slide

 32. C-LIS CO., LTD.
  إೝࣝ
  TensorFlow
  άϥϑͱηογϣϯΛҙࣝ͢Δ

  άϥϑͷ࡞੒
  ηογϣϯͷ։࢝
  tf.Session()
  άϥϑͷ࣮ߦ
  run
  άϥϑ

  Ϧηοτ
  OݸͷྖҬΛ͢΂ͯධՁ
  OݸͷީิྖҬ
  ը૾σʔλʴ

  View Slide

 33. C-LIS CO., LTD.

  ࠷దͳྖҬΛ୳ࡧʢ3FHSFTTJPOʣ

  View Slide

 34. C-LIS CO., LTD.
  إೝࣝ
  TensorFlow
  ຖճάϥϑΛ࡞੒ɾηογϣϯΛ։࢝

  άϥϑͷ࡞੒ ηογϣϯͷ։࢝
  άϥϑͷ࣮ߦ
  run
  άϥϑ

  Ϧηοτ
  OݸͷྖҬΛ͢΂ͯධՁ
  OݸͷީิྖҬ
  ը૾σʔλʴ

  View Slide


 35. class FaceDetector(object):

  image_path = None

  original_image = None

  graph = None

  sess = None

  queue = None

  top_k_indices = None

  top_k_values = None

  region_batch = None

  coord = None


  configuration = None


  def __init__(self, image_path, batch_size, train_dir):

  self.image_path = image_path

  self.original_image = Image.open(image_path)

  self.original_image = self.original_image.convert('RGB')


  checkpoint = tf.train.get_checkpoint_state(train_dir)

  if not (checkpoint and checkpoint.model_checkpoint_path):

  print('νΣοΫϙΠϯτϑΝΠϧ͕ݟ͔ͭΓ·ͤΜ')

  return


  self.graph, self.queue, self.top_k_indices, self.top_k_values, self.region_batch = \

  self._init_graph(self.original_image, batch_size)


  with self.graph.as_default() as g:

  self.sess = tf.Session()

  saver = tf.train.Saver()

  saver.restore(self.sess, checkpoint.model_checkpoint_path)


  self.coord = tf.train.Coordinator()


  View Slide


 36. def _init_graph(self, image, batch_size):

  reshaped_image = np.array(image.getdata()).reshape(image.height, image.width, 3).astype(

  np.float32)


  graph = tf.Graph()


  with graph.as_default() as g:

  queue = tf.FIFOQueue(3000, tf.int32, shapes=[4])


  region = queue.dequeue()

  whitten_image = self._load_image(reshaped_image, region)


  image_batch, region_batch = tf.train.batch(

  [whitten_image, region],

  batch_size=batch_size,

  capacity=10000)


  logits = tf.nn.softmax(model.inference(image_batch, tf.constant(1.0), batch_size))

  top_k_values, top_k_indices = tf.nn.top_k(logits, 2, sorted=True)


  return graph, queue, top_k_indices, top_k_values, region_batch

  View Slide


 37. def _eval(self, region_list, batch_size):

  result = []


  with graph.as_default() as g:

  threads = tf.train.start_queue_runners(sess=sess, coord=coord)


  step = 0

  try:

  # όοναΠζʹ߹Θͤͯ਺Λௐ੔

  while len(region_list) < batch_size or len(region_list) % batch_size != 0:

  add = region_list[0:(batch_size - (len(region_list) % batch_size))]

  region_list = region_list + add


  region_list = np.array(region_list)


  enqueue = queue.enqueue_many(region_list)

  sess.run(enqueue)


  num_iter = int(math.ceil(len(region_list) / batch_size))


  while step < num_iter and not coord.should_stop():


  # ҎԼུ

  View Slide

 38. C-LIS CO., LTD.
  إೝࣝ
  TensorFlow
  ީิྖҬͷΈ༩͑Δ

  άϥϑͷ࡞੒ ηογϣϯͷ։࢝
  άϥϑͷ࣮ߦ
  run
  άϥϑ

  Ϧηοτ
  OݸͷྖҬΛ͢΂ͯධՁ
  ը૾σʔλ
  OݸͷީิྖҬ

  View Slide

 39. ೝࣝਫ਼౓ͷ޲্
  σʔληοτͷ֦ॆ

  View Slide

 40. C-LIS CO., LTD.
  5XJUUFS"1*
  ಛఆͷϢʔβʔͷλΠϜϥΠϯʹ౤ߘ͞ΕͨϝσΟΞ
  ʢը૾ʣΛμ΢ϯϩʔυ
  ϋογϡΛܭࢉͯ͠ॏෳը૾ΛϑΟϧλϦϯά

  ʢαΠζҧ͍ͳͲͷྨࣅը૾͸ফ͖͠Εͳ͍ʣ

  View Slide

 41. C-LIS CO., LTD.
  Πϥετإσʔλऩूʹ

  ࠷దͳΞΧ΢ϯτ
  [email protected]
  [email protected]

  View Slide

 42. C-LIS CO., LTD.
  ࿐ࠎʹੑతͳը૾͸ɺ΄΅ଘࡏ͠ͳ͍
  πΠʔτʹඞͣը૾͕ఴ෇͞Ε͍ͯΔ
  ը૾ʹਓҎ্ͷঁͷࢠͷإؚ͕·Ε͍ͯΔ

  View Slide

 43. 5XJUUFS͔Βऔಘͨ͠ϑΝΠϧ਺

  ݕग़ͨ͠إྖҬͷ਺ɹɹɹɹɹɹɹɹ

  View Slide

 44. C-LIS CO., LTD.
  {
  "detected_faces": {
  "mode": "selective_search",
  "regions": [
  {
  "label": 1,
  "rect": {
  "left": 212.0,
  "bottom": 654.0,
  "top": 94.0,
  "right": 483.0
  },
  "probability": 0.9994481205940247
  }
  ]
  },
  "created_at": "2016-09-28T03:37:16.223942",
  "file_name": "kage_maturi-CAARxE8UwAEzAjJ.jpg",
  "generator": "Megane Co"
  }

  ݁ՌΛ+40/Ͱॻ͖ग़͠

  View Slide

 45. C-LIS CO., LTD.
  3FHJPO$SPQQFS
  +BWB'9,PUMJO

  [email protected]

  View Slide

 46. %FNP

  View Slide

 47. C-LIS CO., LTD.
  3FHJPO$SPQQFS
  /FXGFBUVSF
  ɾબ୒தͷྖҬΛϑΥʔΧε
  ɾ6OEP
  ɾTFUUJOHTKTPOʹΑΔઃఆ

  ɹϥϕϧ͝ͱͷ࿮ઢ৭

  ɹฤूɺ࡟আͷՄ൱

  [email protected]

  View Slide

 48. C-LIS CO., LTD.

  ݕग़ͨ͠إྖҬͷ਺ʢॏෳΛ࡟আʣɹɹɹɹɹɹɹɹ

  إʢਖ਼ྫʣ
  ޡݕग़ʢෛྫʣ

  View Slide

 49. C-LIS CO., LTD.
  ৽σʔληοτ

  ਖ਼ྫ ෛྫ ߹ܭ
  ܇࿅σʔλ 10,453 10,792 21,245
  ςετσʔλ 2,619 2,703 5,322
  ߹ܭ 13,072 13,495 26,567

  View Slide

 50. C-LIS CO., LTD.
  ৽σʔληοτʹΑΔ܇࿅
  ϛχόονɺສεςοϓͷ܇࿅Ͱ

  ϩε཰͕·Ͱ௿Լ
  ςετσʔλʹΑΔݕূͰͷਖ਼ղ཰

  View Slide

 51. C-LIS CO., LTD.
  چσʔληοτ

  ਖ਼ྫ ෛྫ ߹ܭ
  ܇࿅σʔλ 1,600 3,200 4,800
  ςετσʔλ 400 800 1,200
  ߹ܭ 2,000 4,005 6,000

  View Slide

 52. C-LIS CO., LTD.
  چσʔληοτͷ܇࿅
  ϛχόονɺ໿ສεςοϓͷ܇࿅Ͱ

  ϩε཰͕·Ͱ௿Լ
  ςετσʔλͰͷݕূͰͷਖ਼ղ཰

  View Slide

 53. C-LIS CO., LTD.

  ৽Ϟσϧ͸ੑೳ͕ѱ͍ʁ
  چςετσʔλ چϞσϧ
  ৽ςετσʔλ ৽Ϟσϧ

  View Slide

 54. C-LIS CO., LTD.

  ৽چͷςετσʔλΛަ׵
  چϞσϧ
  ৽ςετσʔλ

  چςετσʔλ
  ৽Ϟσϧ

  View Slide

 55. C-LIS CO., LTD.

  ৽چͷςετσʔλΛݕূ
  چϞσϧ
  ৽ςετσʔλ

  چςετσʔλ
  ৽Ϟσϧ
  چςετσʔλ چϞσϧ
  ৽ςετσʔλ ৽Ϟσϧ

  View Slide

 56. C-LIS CO., LTD.
  إೝࣝʹࣦഊͨ͠σʔλΛݕূ

  ʢچςετσʔλʣ

  [email protected]
  GBDF

  View Slide

 57. C-LIS CO., LTD.
  إೝࣝʹࣦഊͨ͠σʔλΛݕূ

  ʢ৽ςετσʔλʣ

  OPU[email protected]
  GBDF

  View Slide

 58. ࣍ճ༧ࠂ

  View Slide

 59. C-LIS CO., LTD.
  σʔλͷΫϨϯδϯάʹΑΔೝࣝਫ਼౓ͷมԽΛݟΔ
  ݕग़଎౓Λ͞Βʹվળ͢Δ
  ࣍ճ༧ࠂ

  IUUQTXXXTBLVSBBEKQLPVLBSZPLV

  View Slide

 60. C-LIS CO., LTD.
  C-LIS CO., LTD.
  ຊࢿྉ͸ɺ༗ݶձࣾγʔϦεͷஶ࡞෺Ͱ͢ɻܝࡌ͞Ε͍ͯΔΠϥετʹ͸ݸผʹஶ࡞ݖ͕͋Γ·͢ɻ
  ຊࢿྉͷશ෦ɺ·ͨ͸Ұ෦ʹ͍ͭͯɺஶ࡞ऀ͔ΒจॻʹΑΔڐ୚Λಘͣʹෳ੡͢Δ͜ͱ͸ې͡ΒΕ͍ͯ·͢ɻ
  ֤੡඼໊ɾϒϥϯυ໊ɺձ໊ࣾͳͲ͸ɺҰൠʹ֤ࣾͷ঎ඪ·ͨ͸ొ࿥঎ඪͰ͢ɻຊࢿྉதͰ͸ɺ˜ɺšɺäΛׂѪͯ͠
  ͍·͢ɻ

  View Slide