Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

CASHのユーザビリティを支える(泥臭い)技術

kmagai
April 21, 2018

 CASHのユーザビリティを支える(泥臭い)技術

kmagai

April 21, 2018
Tweet

Other Decks in Technology

Transcript

 1. $"4)ͷϢʔβϏϦςΟΛࢧ͑Δ

  టष͍
  ٕज़
  #BOL *OD

  ۽୩߉थ

  View Slide

 2. ۽୩߉थ
  גࣜձࣾόϯΫͷΤϯδχΞ

  ൪໨ͷࣾһ


  $"4)ͷJ04αʔόʔαΠυΛ

  ·Δͬͱ୲౰
  લ৬͸גࣜձࣾ%F/"4)08300.
  !LNBHBJ@

  View Slide

 3. גࣜձࣾόϯΫͰ͢ɻ

  View Slide

 4. গֹࢿۚͷχʔζΛղܾ͢ΔձࣾͰ͢ɻ

  View Slide

 5. $"4)ͱ͍͏ΞϓϦΛ͍ͭͬͯ͘·͢ɻ

  View Slide

 6. ͋ͱͰ$"4)ʹ͢Δ͜ͱͰߴֹΞΠςϜͷങ͍औΓ͕ՄೳʹͳͬͨΓɺ

  View Slide

 7. ۚ݊ɺ֎՟ɾ঎඼݊΋ΩϟογϡʹͰ͖ΔΑ͏ʹͳͬͨΓɺ

  View Slide

 8. #"/,ࣾһͷ໊ࢗ΋ΩϟογϡͰ͖ΔΑ͏ʹͳΓ·ͨ͠ɻ

  View Slide

 9. ৽αʔϏεʜʂ
  COMING SOON

  View Slide

 10. ͷ։ൃελΠϧͷ࿩ɻ
  ࠓճ͸
  ΠϝʔδΩϟϥΫλʔ

  ϢΩν͘Μ

  View Slide

 11. ͖Ε͍ͳίʔυʜ✨

  View Slide

 12. ৽͍ٕ͠ज़ʜ✨

  View Slide

 13. ࠷ߴͷઃܭ✨

  View Slide

 14. ݱ࣮͸ͦΕ͹͔ΓͰ͸ͳ͍

  View Slide

 15. ϢʔβϏϦςΟ

  ˺͢͹΍࣮֬͘ʹՁ஋Λಧ͚Δ͜ͱ
  ΤϯδχΞ͕࠷΋ߩݙͰ͖Δ
  ۃ࿦

  View Slide

 16. టष͘

  View Slide

 17. εϐʔυײΛग़͍ͯͧ͘͠ʂ

  View Slide

 18. ίʔυͷந৅Խɺ

  ઃܭΛߦΘͳ͍
  ͨͱ͑͹ʜ

  View Slide

 19. ͖Ε͍✨ͳίʔυ͸

  ࣮૷ʹ͕͔͔࣌ؒΔ

  View Slide

 20. ׬੒౓
  ࣮૷࣌ؒ

  View Slide

 21. ׬੒౓
  ࣮૷࣌ؒ
  ػೳ׬੒

  View Slide

 22. ׬੒౓
  ࣮૷࣌ؒ
  ػೳ׬੒
  ࠷ߴͷίʔυ

  View Slide

 23. ̎ഒ ମײ

  ׬੒౓
  ࣮૷࣌ؒ
  ػೳ׬੒
  ࠷ߴͷίʔυ

  View Slide

 24. ࢓༷͕ݻ·ͬͯ
  ͍Ε͹ϖΠ͢Δ
  ΋ͪΖΜʜ

  View Slide

 25. ٯʹݴ͑͹

  ࢓༷มߋʹऑ͍

  View Slide

 26. View Slide

 27. ࠜຊతͳ෦෼Ͱ΋
  ͲΜͲΜ࢓༷Λม͑Δ

  View Slide

 28. ͨͱ͑͹ʜ

  View Slide

 29. ϒϥϯυ΋ͷΛ

  Ωϟογϡʹ
  ΋ͱ΋ͱʜ

  View Slide

 30. ۚ݊ɾ঎඼݊
  ֎՟ͳͲΛ௥Ճ
  ͯ͠ɺ

  View Slide

 31. ͋ΒΏΔ΋ͷΛ

  Ωϟογϡʹʂ

  View Slide

 32. ػೳΛ௥Ճ͢Δ͜ͱ΋

  ͋Ε͹ʜ

  View Slide

 33. ࣭԰తͳ࢖͍ํ
  Λېࢭͯ͠

  View Slide

 34. ങऔઐ໳ΞϓϦʹʂ

  View Slide

 35. ػೳΛ࡟Δ͜ͱ΋͋Δ
  ίϯηϓτϨϕϧͰ

  View Slide

 36. ͢΂ͯ͸࣮ݧ
  *U`TBMMBCPVUFYQFSJNFOUT
  #"/, *OD$&0

  ޫຊ༐հ

  View Slide

 37. Ωϟογϡ࡞੒ը໘͕

  Ͳ͏։ൃ͞Ε͖ͯͨͷ͔ΛΈ͍ͯ͘
  W W

  View Slide

 38. ͜Ε͕

  ॳظϦϦʔε࣌఺
  W

  View Slide

 39. ΨδΣοτܥͱ

  ϑΝογϣϯܥ

  ϒϥϯυ͕ࠞࡏ
  Α͘ݟΔͱʜ
  View Slide

 40. ભҠ΋ϩδοΫ
  ΋׬શʹผ෺

  View Slide

 41. 2͜ͷ࣌఺Ͱ

  Ͳ͏ந৅Խ͍ͯͨ͠ͷ͔ʁ

  View Slide

 42. "͍ͯ͠ͳ͍

  View Slide

 43. "͍ͯ͠ͳ͍
  ϒϥϯυ୺຤໊Λ

  จࣈྻͰϚονϯά


  View Slide

 44. 2Ωϟογϡ࡞੒࣌ͷঢ়ଶ͸

  Ͳ͏؅ཧ͞Ε͍ͯͨͷ͔ʁ
  ϒϥϯυɺίϯσΟγϣϯͳͲͷ

  બ୒ঢ়ଶ

  View Slide

 45. "7BSJBCMFͰ

  Ͳ͔͜ΒͰ΋ΞΫηε͠์୊ʂ

  View Slide

 46. ࣮૷͸ߴ଎ʜʂ
  ΋ͪΖΜ

  View Slide

 47. ͜ͷ࣌఺Ͱ
  ΋ͬͱॏཁͳͷ͸

  View Slide

 48. ͜Ε͔ΒΞϓϦ͕Ͳ͏มԽ͢Δͷ͔͸

  ඞͣ͠΋ݟ͑ͳ͍

  View Slide

 49. ʰͲ͏ந৅Խઃܭ͢΂͖͔ʁʱ͸
  ࢓༷͕ݻ·Δ·Ͱ

  ෼͔Βͳ͍

  View Slide

 50. Α͍ίʔυʹ

  ݻࣥ͗͢͠ͳ͍ͷ͕େࣄ

  View Slide

 51. ͱ͸͍͑

  View Slide

 52. ͦͷ··ಥ͖ਐΉͱ

  ௕ظతʹ͸่յ

  View Slide

 53. ࣌ʹ͸όάʹ

  ෺ཧతʹ

  ۤ͠Ή
  ˞ޡͬͯΦϑΟεʹେྔͷՙ෺͕ૹΒΕ͖ͯͨਤ

  View Slide

 54. ࢓༷͕ݻ·ͬͨΒ

  Ұؾʹ΍Δ

  View Slide

 55. ݱࡏͷΩϟογϡ࡞੒ը໘Ͱ͸

  Ͳ͏ந৅Խͯ͠ঢ়ଶ؅ཧ͢ΔΑ͏
  ͨ͠ͷ͔ʁ

  View Slide

 56. ΨδΣοτ͸
  (BEHFU$BTIͱ͍͏
  ֓೦Ͱѻ͏Α͏ʹ

  View Slide

 57. $BTI͸
  0CTFSWBCMF$BTI#VJMEFS"DUJPO
  ͱ͍͏ετϦʔϜͱͯ͠ঢ়ଶ؅ཧ

  View Slide

 58. ۩ମతʹ͸Ͳ͏͍͏͜ͱʜ

  View Slide

 59. ϢʔβʔͷΩϟογϡ࡞੒ը໘Ͱͷ

  બ୒͕$BTI#VJMEFS"DUJPOͱͯ͠

  ྲྀΕͯ͘ΔΠϝʔδ
  $BTI͸0CTFSWBCMF$BTI#VJMEFS"DUJPO

  ͱ͍͏ετϦʔϜͱͯ͠ঢ়ଶ؅ཧ
  FH

  OFX BEE BDDFQUΛ঺հ

  View Slide

 60. Ωϟογϡʹ͢ΔΧςΰϦΛબ
  ୒͢Δը໘


  ͨͱ͑͹ɺΨδΣοτΛλοϓ
  ͨ͠ͱ͖ʹൃՐ
  OFXΞΫγϣϯ

  View Slide

 61. (BEHFU$BTI΍
  'BTIJPO$BTIΛॳظԽ
  OFXΞΫγϣϯ
  ͜͜ͰϢʔβʔʹೖྗͯ͠
  ΋Β͏ཁૉ͕ܾఆ

  View Slide

 62. ΨδΣοτͷίϯσΟγϣϯ
  Λબ୒͢Δը໘


  ͨͱ͑͹ɺʮইɾԚΕͳ͠ʯ
  Λλοϓͨ͠ͱ͖ʹൃՐ
  BEEΞΫγϣϯ

  View Slide

 63. ࡞੒தͷΩϟογϡ͕࣋ͭ
  ϓϩύςΟΛ௥Ճ
  BEEΞΫγϣϯ

  View Slide

 64. Ωϟογϡͷࠪఆ݁ՌΛදࣔ͢Δ
  ը໘


  ݁ՌΛड͚ೖΕͯɺ࣮ࡍʹΩϟο
  γϡʹ͢Δͱ͖ʹൃՐ

  BDDFQUΞΫγϣϯ

  View Slide

 65. ࣮ࡍʹΩϟογϡΛ࡞੒

  ʢड͚ೖΕʣ
  BDDFQUΞΫγϣϯ

  View Slide

 66. Ωϟογϡͱͯ͠ѻ͑Δ΋ͷΛ
  $BTIBCMFϓϩτίϧͱͯ͠ఆٛ


  ࡉ͔͍ڍಈ͸

  (BEHFU$BTIͳͲͷɺ

  $BTIBCMFϓϩτίϧΛద߹ͨ͠
  ΦϒδΣΫτʹఆٛ
  $BTIBCMFϓϩτίϧ

  View Slide

 67. ࢓༷͕ෆ࣮֬ͳ͏ͪʹ

  ΧονϦઃܭ΍

  ந৅ԽΛ͠ͳ͍

  View Slide

 68. ࢓༷ͷෆ࣮֬ੑ͕Լ͕ͬͨΒ
  ͝·͔ͣ͞ʹ΍Δ

  View Slide

 69. ΫϥΠΞϯτʹ

  σʔλ΍ϩδοΫΛ

  ೖΕΔ
  ։ൃ଎౓Λ͋͛ΔͨΊʹʜ

  View Slide

 70. ͳΜͱαʔόʔͷ࣮૷͕

  ෆཁ✌✌

  View Slide

 71. αʔόʔͷ࣮૷
  w ςʔϒϧઃܭ
  w αʔόʔϩδοΫ
  w "1*ΠϯλʔϑΣΠε
  w ϝϯόʔؒͷίϛϡχέʔγϣϯ

  View Slide

 72. Ϩεϙϯε

  ര଎
  ౎౓αʔόʔʹ໰͍߹Θͤͳ͍෼

  View Slide

 73. ͢΂ͯ͸࣮ݧ
  *U`TBMMBCPVUFYQFSJNFOUT
  #"/, *OD$&0

  ޫຊ༐հ

  View Slide

 74. ௥Ճ͢Δͷ΋؆୯✌

  ফ͢ͷ΋؆୯✌

  View Slide

 75. ϢʔβϏϦςΟͱ

  ։ൃ଎౓Λཱ྆ʂ

  View Slide

 76. ಈతʹ

  σʔλɾϩδοΫΛ

  มߋͰ͖ͳ͍

  View Slide

 77. ౓ॏͳΔ

  ڧ੍Ξοϓσʔτ
  ݁Ռʜ

  View Slide

 78. ϦϦʔε͔Β਺͑ͯ

  ܭճ

  View Slide

 79. ϢʔβϏϦςΟ

  ࠷ѱ

  View Slide

 80. ຊ౰ʹਃ͠༁

  ͋Γ·ͤΜͰͨ͠

  View Slide

 81. ڧ੍Ξοϓσʔτ
  ΛͳΜͱ͔͢Δ
  εϐʔυײͷ୅ঈ

  View Slide

 82. σʔλΛߋ৽͍ͨ͠ʜ
  ࠔΓύλʔϯᶃ

  View Slide

 83. ͦ΋ͦ΋σʔλ͸
  Ͱ࣋ͭ͜ͱ͕ଟ͍Ͱ͢

  View Slide

 84. ͋ΒΏΔσʔλΛ3FBMNʹ٧ΊࠐΈʜ
  ϒϥϯυ
  ࡱӨΨΠυ
  ֎՟Ϩʔτ
  ίϯσΟγϣϯ
  ʜ

  View Slide

 85. ਃ੥࣌ʹ3FBMNʹσʔλΛೖΕΔ
  ϒϥϯυ
  ࡱӨΨΠυ
  ֎՟Ϩʔτ
  ίϯσΟγϣϯ
  ʜ

  View Slide

 86. ࠔΓύλʔϯ

  View Slide

 87. ʰͪΐͬͱ͜ͷϒϥϯυ

  ങ͍औΕΔΑ͏ʹͯ͠ΈΑ͏Αdʁʱ

  View Slide

 88. ڧ੍Ξοϓσʔτ

  View Slide

 89. Ξοϓσʔτ͠ͳ͍ͱ

  σʔλΛߋ৽Ͱ͖ͳ͍ʜ

  View Slide

 90. σʔλͷΞοϓσʔτΛ

  ΫϥΠΞϯτʹࠩ෼ಉظ͢
  Δ࢓૊ΈΛ࡞Δͧʂ

  View Slide

 91. ̍ɽΫϥΠΞϯτͷ࣋ͭ࠷৽ͷߋ৽࣌ࠁΛૹΔ

  View Slide

 92. ̍ɽΫϥΠΞϯτͷ࣋ͭ࠷৽ͷߋ৽࣌ࠁΛૹΔ
  ̎ɽαʔόʔ͸ͦΕҎ߱ʹߋ৽͞ΕͨϨίʔυΛฦ͠ɺ

  ߋ৽ΛRealmʹࠩ෼ಉظ

  View Slide

 93. POST /updated/categories

  latest_updated_at: 2017-06-13T10:15:47.155836+09:00
  id: 10
  [
  { id: 1, name: “τοϓε”, sub_title: “TγϟπɺύʔΧʔɺ
  χοτͳͲ”, updated_at: “2017-06-
  14T12:15:47.155836+09:00”, …},
  { id: 2, name: “δϟέοτ/Ξ΢λʔ”, sub_title: “μ΢ϯɺ
  τϨϯνίʔυɺελδϟϯͳͲ”, updated_at: “2017-06-
  15T21:10:37.649002+09:00”, …},

  ]

  View Slide

 94. αʔόʔଆͷσʔλΛ

  ΫϥΠΞϯτଆʹಉظ͢Δ
  ࢓૊ΈΛ࡞ͬͯղܾ

  View Slide

 95. ΫϥΠΞϯτଆͷ

  ϩδοΫΛมߋ͍ͨ͠ʜ
  ࠔΓύλʔϯᶄ

  View Slide

 96. Ͳ͏͠Α͏΋ͳ͍

  View Slide

 97. ໰୊͸ɺΩϟογϡͷΧςΰϦʔ
  ୯ҐͰى͜Δ͜ͱ͕ଟ͍
  ࣮ࡍʜ

  View Slide

 98. ΧςΰϦʔ୯ҐͰ

  ڧ੍ΞοϓσʔτͰ͖Ε͹

  े෼ͳͷͰ͸
  ͳΒ͹ʜ

  View Slide

 99. ػೳ͝ͱʹ

  ڧ੍ΞοϓσʔτͰ͖ΔΑ͏ʹ

  View Slide

 100. ڧ੍Ξοϓσʔτ͕

  ආ͚ΒΕͳͯ͘΋

  είʔϓΛॖΊΔ͜ͱ͸Ͱ͖Δ

  View Slide

 101. ಛผ͍͢͜͝ͱΛ

  ΍͍ͬͯΔΘ͚Ͱ͸ͳ͍
  ·͋ਖ਼௚ͳͱ͜Ζʜ

  View Slide

 102. ໰୊͕ग़ͨͱ͖ʹ

  ౎౓ͪΌΜͱߟ͍͑ͯ͘ͷ͕େࣄ
  ʢ͋ͨΓ·͑ʣ

  View Slide

 103. ໰୊͕ग़Δલʹ

  ա৒๷Ӵ͠ͳ͍͜ͱ΋େࣄ
  ٯʹʜ
  ʢҙ֎ͱ΍Γ͕ͪʣ

  View Slide

 104. ௕ظతͳϢʔβϏϦςΟΛ

  ߴΊΔͨΊʹ

  View Slide

 105. ୹ظతͳϢʔβϏϦςΟѱԽ͸

  ආ͚ΒΕͳ͍͜ͱ΋͋Δ

  View Slide

 106. ͲΜͲΜ࣮ݧͯͦ͜͠

  ࠷ߴͷϢʔβʔମݧΛ

  ݟ͚ͭΒΕΔ

  View Slide

 107. ͜Ε͔Β΋

  ΍͍ͬͯͧ͘ʂ

  View Slide

 108. ҰॹʹαʔϏεΛͭ͘Γ·ͤΜ͔ʁ
  ΠϯϑϥΤϯδχΞ
  3BJMTΤϯδχΞ
  J04ΤϯδχΞ

  View Slide

 109. ͝ਗ਼ௌ

  ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠

  View Slide