Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

CASHのユーザビリティを支える(泥臭い)技術

kmagai
April 21, 2018

 CASHのユーザビリティを支える(泥臭い)技術

kmagai

April 21, 2018
Tweet

Other Decks in Technology

Transcript

 1. $"4)ͷϢʔβϏϦςΟΛࢧ͑Δ

  టष͍
  ٕज़
  #BOL *OD

  ۽୩߉थ

  View full-size slide

 2. ۽୩߉थ
  גࣜձࣾόϯΫͷΤϯδχΞ

  ൪໨ͷࣾһ


  $"4)ͷJ04αʔόʔαΠυΛ

  ·Δͬͱ୲౰
  લ৬͸גࣜձࣾ%F/"4)08300.
  !LNBHBJ@

  View full-size slide

 3. גࣜձࣾόϯΫͰ͢ɻ

  View full-size slide

 4. গֹࢿۚͷχʔζΛղܾ͢ΔձࣾͰ͢ɻ

  View full-size slide

 5. $"4)ͱ͍͏ΞϓϦΛ͍ͭͬͯ͘·͢ɻ

  View full-size slide

 6. ͋ͱͰ$"4)ʹ͢Δ͜ͱͰߴֹΞΠςϜͷങ͍औΓ͕ՄೳʹͳͬͨΓɺ

  View full-size slide

 7. ۚ݊ɺ֎՟ɾ঎඼݊΋ΩϟογϡʹͰ͖ΔΑ͏ʹͳͬͨΓɺ

  View full-size slide

 8. #"/,ࣾһͷ໊ࢗ΋ΩϟογϡͰ͖ΔΑ͏ʹͳΓ·ͨ͠ɻ

  View full-size slide

 9. ৽αʔϏεʜʂ
  COMING SOON

  View full-size slide

 10. ͷ։ൃελΠϧͷ࿩ɻ
  ࠓճ͸
  ΠϝʔδΩϟϥΫλʔ

  ϢΩν͘Μ

  View full-size slide

 11. ͖Ε͍ͳίʔυʜ✨

  View full-size slide

 12. ৽͍ٕ͠ज़ʜ✨

  View full-size slide

 13. ࠷ߴͷઃܭ✨

  View full-size slide

 14. ݱ࣮͸ͦΕ͹͔ΓͰ͸ͳ͍

  View full-size slide

 15. ϢʔβϏϦςΟ

  ˺͢͹΍࣮֬͘ʹՁ஋Λಧ͚Δ͜ͱ
  ΤϯδχΞ͕࠷΋ߩݙͰ͖Δ
  ۃ࿦

  View full-size slide

 16. εϐʔυײΛग़͍ͯͧ͘͠ʂ

  View full-size slide

 17. ίʔυͷந৅Խɺ

  ઃܭΛߦΘͳ͍
  ͨͱ͑͹ʜ

  View full-size slide

 18. ͖Ε͍✨ͳίʔυ͸

  ࣮૷ʹ͕͔͔࣌ؒΔ

  View full-size slide

 19. ׬੒౓
  ࣮૷࣌ؒ

  View full-size slide

 20. ׬੒౓
  ࣮૷࣌ؒ
  ػೳ׬੒

  View full-size slide

 21. ׬੒౓
  ࣮૷࣌ؒ
  ػೳ׬੒
  ࠷ߴͷίʔυ

  View full-size slide

 22. ̎ഒ ମײ

  ׬੒౓
  ࣮૷࣌ؒ
  ػೳ׬੒
  ࠷ߴͷίʔυ

  View full-size slide

 23. ࢓༷͕ݻ·ͬͯ
  ͍Ε͹ϖΠ͢Δ
  ΋ͪΖΜʜ

  View full-size slide

 24. ٯʹݴ͑͹

  ࢓༷มߋʹऑ͍

  View full-size slide

 25. ࠜຊతͳ෦෼Ͱ΋
  ͲΜͲΜ࢓༷Λม͑Δ

  View full-size slide

 26. ϒϥϯυ΋ͷΛ

  Ωϟογϡʹ
  ΋ͱ΋ͱʜ

  View full-size slide

 27. ۚ݊ɾ঎඼݊
  ֎՟ͳͲΛ௥Ճ
  ͯ͠ɺ

  View full-size slide

 28. ͋ΒΏΔ΋ͷΛ

  Ωϟογϡʹʂ

  View full-size slide

 29. ػೳΛ௥Ճ͢Δ͜ͱ΋

  ͋Ε͹ʜ

  View full-size slide

 30. ࣭԰తͳ࢖͍ํ
  Λېࢭͯ͠

  View full-size slide

 31. ങऔઐ໳ΞϓϦʹʂ

  View full-size slide

 32. ػೳΛ࡟Δ͜ͱ΋͋Δ
  ίϯηϓτϨϕϧͰ

  View full-size slide

 33. ͢΂ͯ͸࣮ݧ
  *U`TBMMBCPVUFYQFSJNFOUT
  #"/, *OD$&0

  ޫຊ༐հ

  View full-size slide

 34. Ωϟογϡ࡞੒ը໘͕

  Ͳ͏։ൃ͞Ε͖ͯͨͷ͔ΛΈ͍ͯ͘
  W W

  View full-size slide

 35. ͜Ε͕

  ॳظϦϦʔε࣌఺
  W

  View full-size slide

 36. ΨδΣοτܥͱ

  ϑΝογϣϯܥ

  ϒϥϯυ͕ࠞࡏ
  Α͘ݟΔͱʜ
  View full-size slide

 37. ભҠ΋ϩδοΫ
  ΋׬શʹผ෺

  View full-size slide

 38. 2͜ͷ࣌఺Ͱ

  Ͳ͏ந৅Խ͍ͯͨ͠ͷ͔ʁ

  View full-size slide

 39. "͍ͯ͠ͳ͍
  ϒϥϯυ୺຤໊Λ

  จࣈྻͰϚονϯά


  View full-size slide

 40. 2Ωϟογϡ࡞੒࣌ͷঢ়ଶ͸

  Ͳ͏؅ཧ͞Ε͍ͯͨͷ͔ʁ
  ϒϥϯυɺίϯσΟγϣϯͳͲͷ

  બ୒ঢ়ଶ

  View full-size slide

 41. "7BSJBCMFͰ

  Ͳ͔͜ΒͰ΋ΞΫηε͠์୊ʂ

  View full-size slide

 42. ࣮૷͸ߴ଎ʜʂ
  ΋ͪΖΜ

  View full-size slide

 43. ͜ͷ࣌఺Ͱ
  ΋ͬͱॏཁͳͷ͸

  View full-size slide

 44. ͜Ε͔ΒΞϓϦ͕Ͳ͏มԽ͢Δͷ͔͸

  ඞͣ͠΋ݟ͑ͳ͍

  View full-size slide

 45. ʰͲ͏ந৅Խઃܭ͢΂͖͔ʁʱ͸
  ࢓༷͕ݻ·Δ·Ͱ

  ෼͔Βͳ͍

  View full-size slide

 46. Α͍ίʔυʹ

  ݻࣥ͗͢͠ͳ͍ͷ͕େࣄ

  View full-size slide

 47. ͦͷ··ಥ͖ਐΉͱ

  ௕ظతʹ͸่յ

  View full-size slide

 48. ࣌ʹ͸όάʹ

  ෺ཧతʹ

  ۤ͠Ή
  ˞ޡͬͯΦϑΟεʹେྔͷՙ෺͕ૹΒΕ͖ͯͨਤ

  View full-size slide

 49. ࢓༷͕ݻ·ͬͨΒ

  Ұؾʹ΍Δ

  View full-size slide

 50. ݱࡏͷΩϟογϡ࡞੒ը໘Ͱ͸

  Ͳ͏ந৅Խͯ͠ঢ়ଶ؅ཧ͢ΔΑ͏
  ͨ͠ͷ͔ʁ

  View full-size slide

 51. ΨδΣοτ͸
  (BEHFU$BTIͱ͍͏
  ֓೦Ͱѻ͏Α͏ʹ

  View full-size slide

 52. $BTI͸
  0CTFSWBCMF$BTI#VJMEFS"DUJPO
  ͱ͍͏ετϦʔϜͱͯ͠ঢ়ଶ؅ཧ

  View full-size slide

 53. ۩ମతʹ͸Ͳ͏͍͏͜ͱʜ

  View full-size slide

 54. ϢʔβʔͷΩϟογϡ࡞੒ը໘Ͱͷ

  બ୒͕$BTI#VJMEFS"DUJPOͱͯ͠

  ྲྀΕͯ͘ΔΠϝʔδ
  $BTI͸0CTFSWBCMF$BTI#VJMEFS"DUJPO

  ͱ͍͏ετϦʔϜͱͯ͠ঢ়ଶ؅ཧ
  FH

  OFX BEE BDDFQUΛ঺հ

  View full-size slide

 55. Ωϟογϡʹ͢ΔΧςΰϦΛબ
  ୒͢Δը໘


  ͨͱ͑͹ɺΨδΣοτΛλοϓ
  ͨ͠ͱ͖ʹൃՐ
  OFXΞΫγϣϯ

  View full-size slide

 56. (BEHFU$BTI΍
  'BTIJPO$BTIΛॳظԽ
  OFXΞΫγϣϯ
  ͜͜ͰϢʔβʔʹೖྗͯ͠
  ΋Β͏ཁૉ͕ܾఆ

  View full-size slide

 57. ΨδΣοτͷίϯσΟγϣϯ
  Λબ୒͢Δը໘


  ͨͱ͑͹ɺʮইɾԚΕͳ͠ʯ
  Λλοϓͨ͠ͱ͖ʹൃՐ
  BEEΞΫγϣϯ

  View full-size slide

 58. ࡞੒தͷΩϟογϡ͕࣋ͭ
  ϓϩύςΟΛ௥Ճ
  BEEΞΫγϣϯ

  View full-size slide

 59. Ωϟογϡͷࠪఆ݁ՌΛදࣔ͢Δ
  ը໘


  ݁ՌΛड͚ೖΕͯɺ࣮ࡍʹΩϟο
  γϡʹ͢Δͱ͖ʹൃՐ

  BDDFQUΞΫγϣϯ

  View full-size slide

 60. ࣮ࡍʹΩϟογϡΛ࡞੒

  ʢड͚ೖΕʣ
  BDDFQUΞΫγϣϯ

  View full-size slide

 61. Ωϟογϡͱͯ͠ѻ͑Δ΋ͷΛ
  $BTIBCMFϓϩτίϧͱͯ͠ఆٛ


  ࡉ͔͍ڍಈ͸

  (BEHFU$BTIͳͲͷɺ

  $BTIBCMFϓϩτίϧΛద߹ͨ͠
  ΦϒδΣΫτʹఆٛ
  $BTIBCMFϓϩτίϧ

  View full-size slide

 62. ࢓༷͕ෆ࣮֬ͳ͏ͪʹ

  ΧονϦઃܭ΍

  ந৅ԽΛ͠ͳ͍

  View full-size slide

 63. ࢓༷ͷෆ࣮֬ੑ͕Լ͕ͬͨΒ
  ͝·͔ͣ͞ʹ΍Δ

  View full-size slide

 64. ΫϥΠΞϯτʹ

  σʔλ΍ϩδοΫΛ

  ೖΕΔ
  ։ൃ଎౓Λ͋͛ΔͨΊʹʜ

  View full-size slide

 65. ͳΜͱαʔόʔͷ࣮૷͕

  ෆཁ✌✌

  View full-size slide

 66. αʔόʔͷ࣮૷
  w ςʔϒϧઃܭ
  w αʔόʔϩδοΫ
  w "1*ΠϯλʔϑΣΠε
  w ϝϯόʔؒͷίϛϡχέʔγϣϯ

  View full-size slide

 67. Ϩεϙϯε

  ര଎
  ౎౓αʔόʔʹ໰͍߹Θͤͳ͍෼

  View full-size slide

 68. ͢΂ͯ͸࣮ݧ
  *U`TBMMBCPVUFYQFSJNFOUT
  #"/, *OD$&0

  ޫຊ༐հ

  View full-size slide

 69. ௥Ճ͢Δͷ΋؆୯✌

  ফ͢ͷ΋؆୯✌

  View full-size slide

 70. ϢʔβϏϦςΟͱ

  ։ൃ଎౓Λཱ྆ʂ

  View full-size slide

 71. ಈతʹ

  σʔλɾϩδοΫΛ

  มߋͰ͖ͳ͍

  View full-size slide

 72. ౓ॏͳΔ

  ڧ੍Ξοϓσʔτ
  ݁Ռʜ

  View full-size slide

 73. ϦϦʔε͔Β਺͑ͯ

  ܭճ

  View full-size slide

 74. ϢʔβϏϦςΟ

  ࠷ѱ

  View full-size slide

 75. ຊ౰ʹਃ͠༁

  ͋Γ·ͤΜͰͨ͠

  View full-size slide

 76. ڧ੍Ξοϓσʔτ
  ΛͳΜͱ͔͢Δ
  εϐʔυײͷ୅ঈ

  View full-size slide

 77. σʔλΛߋ৽͍ͨ͠ʜ
  ࠔΓύλʔϯᶃ

  View full-size slide

 78. ͦ΋ͦ΋σʔλ͸
  Ͱ࣋ͭ͜ͱ͕ଟ͍Ͱ͢

  View full-size slide

 79. ͋ΒΏΔσʔλΛ3FBMNʹ٧ΊࠐΈʜ
  ϒϥϯυ
  ࡱӨΨΠυ
  ֎՟Ϩʔτ
  ίϯσΟγϣϯ
  ʜ

  View full-size slide

 80. ਃ੥࣌ʹ3FBMNʹσʔλΛೖΕΔ
  ϒϥϯυ
  ࡱӨΨΠυ
  ֎՟Ϩʔτ
  ίϯσΟγϣϯ
  ʜ

  View full-size slide

 81. ࠔΓύλʔϯ

  View full-size slide

 82. ʰͪΐͬͱ͜ͷϒϥϯυ

  ങ͍औΕΔΑ͏ʹͯ͠ΈΑ͏Αdʁʱ

  View full-size slide

 83. ڧ੍Ξοϓσʔτ

  View full-size slide

 84. Ξοϓσʔτ͠ͳ͍ͱ

  σʔλΛߋ৽Ͱ͖ͳ͍ʜ

  View full-size slide

 85. σʔλͷΞοϓσʔτΛ

  ΫϥΠΞϯτʹࠩ෼ಉظ͢
  Δ࢓૊ΈΛ࡞Δͧʂ

  View full-size slide

 86. ̍ɽΫϥΠΞϯτͷ࣋ͭ࠷৽ͷߋ৽࣌ࠁΛૹΔ

  View full-size slide

 87. ̍ɽΫϥΠΞϯτͷ࣋ͭ࠷৽ͷߋ৽࣌ࠁΛૹΔ
  ̎ɽαʔόʔ͸ͦΕҎ߱ʹߋ৽͞ΕͨϨίʔυΛฦ͠ɺ

  ߋ৽ΛRealmʹࠩ෼ಉظ

  View full-size slide

 88. POST /updated/categories

  latest_updated_at: 2017-06-13T10:15:47.155836+09:00
  id: 10
  [
  { id: 1, name: “τοϓε”, sub_title: “TγϟπɺύʔΧʔɺ
  χοτͳͲ”, updated_at: “2017-06-
  14T12:15:47.155836+09:00”, …},
  { id: 2, name: “δϟέοτ/Ξ΢λʔ”, sub_title: “μ΢ϯɺ
  τϨϯνίʔυɺελδϟϯͳͲ”, updated_at: “2017-06-
  15T21:10:37.649002+09:00”, …},

  ]

  View full-size slide

 89. αʔόʔଆͷσʔλΛ

  ΫϥΠΞϯτଆʹಉظ͢Δ
  ࢓૊ΈΛ࡞ͬͯղܾ

  View full-size slide

 90. ΫϥΠΞϯτଆͷ

  ϩδοΫΛมߋ͍ͨ͠ʜ
  ࠔΓύλʔϯᶄ

  View full-size slide

 91. Ͳ͏͠Α͏΋ͳ͍

  View full-size slide

 92. ໰୊͸ɺΩϟογϡͷΧςΰϦʔ
  ୯ҐͰى͜Δ͜ͱ͕ଟ͍
  ࣮ࡍʜ

  View full-size slide

 93. ΧςΰϦʔ୯ҐͰ

  ڧ੍ΞοϓσʔτͰ͖Ε͹

  े෼ͳͷͰ͸
  ͳΒ͹ʜ

  View full-size slide

 94. ػೳ͝ͱʹ

  ڧ੍ΞοϓσʔτͰ͖ΔΑ͏ʹ

  View full-size slide

 95. ڧ੍Ξοϓσʔτ͕

  ආ͚ΒΕͳͯ͘΋

  είʔϓΛॖΊΔ͜ͱ͸Ͱ͖Δ

  View full-size slide

 96. ಛผ͍͢͜͝ͱΛ

  ΍͍ͬͯΔΘ͚Ͱ͸ͳ͍
  ·͋ਖ਼௚ͳͱ͜Ζʜ

  View full-size slide

 97. ໰୊͕ग़ͨͱ͖ʹ

  ౎౓ͪΌΜͱߟ͍͑ͯ͘ͷ͕େࣄ
  ʢ͋ͨΓ·͑ʣ

  View full-size slide

 98. ໰୊͕ग़Δલʹ

  ա৒๷Ӵ͠ͳ͍͜ͱ΋େࣄ
  ٯʹʜ
  ʢҙ֎ͱ΍Γ͕ͪʣ

  View full-size slide

 99. ௕ظతͳϢʔβϏϦςΟΛ

  ߴΊΔͨΊʹ

  View full-size slide

 100. ୹ظతͳϢʔβϏϦςΟѱԽ͸

  ආ͚ΒΕͳ͍͜ͱ΋͋Δ

  View full-size slide

 101. ͲΜͲΜ࣮ݧͯͦ͜͠

  ࠷ߴͷϢʔβʔମݧΛ

  ݟ͚ͭΒΕΔ

  View full-size slide

 102. ͜Ε͔Β΋

  ΍͍ͬͯͧ͘ʂ

  View full-size slide

 103. ҰॹʹαʔϏεΛͭ͘Γ·ͤΜ͔ʁ
  ΠϯϑϥΤϯδχΞ
  3BJMTΤϯδχΞ
  J04ΤϯδχΞ

  View full-size slide

 104. ͝ਗ਼ௌ

  ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠

  View full-size slide