Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

GraphQL in #kbkz_tech

KOBA789
November 27, 2016

GraphQL in #kbkz_tech

歌舞伎座.tech #12 でLTした GraphQL に関するスライドです。
↓の方にあると思われる tng23 でやったスライドも見てね。

KOBA789

November 27, 2016
Tweet

More Decks by KOBA789

Other Decks in Programming

Transcript

 1. View Slide

 2. KOBA789
  ࠓ͸ஜ೾େֶͰB2 (ͦΖͦΖୀֶ)
  ࠷ۙ͸ΞΠΧπ͓͡͞Μͱͯ͠ੜ͖͍ͯ·͢
  ਺೥લʹGoͰProtocolBuffer΍ͬͯ·ͨ͠
  JavaScript͕ϝΠϯͰɺRuby΍Rust΋ॻ͘

  View Slide

 3. View Slide

 4. લఏ
  REST͸Ϋι
  LTͳͷͰओޠ͸େ͖Ί

  View Slide

 5. ࿩͍ͨ͜͠ͱ͸
  ͍Ζ͍Ζ͋Δ͕

  View Slide

 6. GraphQL

  View Slide

 7. GraphQL
  • ΫΤϦ+εΩʔϚͷ࢓༷
  • self-documentedͳεΩʔϚ(SwaggerūŬťƀ)
  • serialization format͸JSON
  • ݁ߏ͍͍ײ͡ͷܕγεςϜ(Unionͱ͔͋Δ)
  • Introspection API͕͋Δ
  • ެࣜͷAPIίϯιʔϧ

  View Slide

 8. {
  articles {
  author {
  name
  }
  }
  }
  {
  "articles": [
  {
  "author": {
  "name": "Alice"
  }
  },
  {
  "author": {
  "name": "Bob"
  }
  }
  ]
  }

  View Slide

 9. View Slide

 10. ݴޠػೳͰॻ͖͍ͨͷͰ

  View Slide

 11. ؾ࣋ͪ
  • ͔͔ͤͬͩ͘Βde-dupͱ͔΋΄͍͠
  • ݁ہϗετݴޠͰ͋ΔJSͷܕγεςϜ͕ऑ͍
  • σʔλιʔεʹSQL DBͱ͔Λ࢖͏ͱ

  N+1໰୊͕͠Εͬͱى͜Δ

  View Slide

 12. GraphQlͷະདྷͷ࿩
  • ετϦʔϛϯάͱ͔Ͱ͖ΔΑ͏ʹͳΔΒ͍͠
  • Server Pushͱ͔
  • https://www.youtube.com/watch?
  v=ViXL0YQnioU

  View Slide