Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

音の出るCPUを作っている途中

KOBA789
March 20, 2021

 音の出るCPUを作っている途中

2021/03/20の「Kernel/VM探検隊online part2」で発表したものです。
https://connpass.com/event/201059/
https://www.youtube.com/watch?v=brrm328XItM&t=2621s

KOBA789

March 20, 2021
Tweet

More Decks by KOBA789

Other Decks in Technology

Transcript

 1. KOBA789
  Իͷग़ΔCPU
  Λ࡞͍ͬͯΔ్த

  View full-size slide

 2. ·ͣ༧๷ઢΛுΒͤͯ͘Εʂ


  ͜Ε͸ٳܜλΠϜͩʂʂʂʂʂ

  View full-size slide

 3. KOBA789
  • ύιίϯΦλΫ

  • ࠷ऴֶྺߴଔ

  • ݱࡏແ৬ʢਓੜͷय़ٳΈʣ

  • ࣗ࡞ DBMS ੎
  Ͱɺ୭ʁ

  View full-size slide

 4. https://diary.hatenablog.jp/entry/2020/11/16/222203

  View full-size slide

 5. ࣗ࡞DBMSͷ࿩͸͠·ͤΜ

  View full-size slide

 6. CPUͷ࿩΋͠·ͤΜ

  View full-size slide

 7. ࠓ೔ͷ಺༰
  • ʢͳΜΒ͔ͷʣγϛϡϨʔλͷ࿩

  • WebAssemblyʢΛ࢖͏ଆʣͷ࿩

  • WebGL ͷ࿩

  • Rust ͷ࿩
  ͥΜͿଞͷొஃऀ͕ৄ͘͠

  ஻ͬͯ͘ΕΔΜ͡Όͳ͍͔ʁ

  View full-size slide

 8. ۙ೥ࣗ࡞ CPU ͕Ξπ͍ CPUΛࣗ࡞ͨ͜͠ͱ͕͋Γ·͔͢
  50% 50%
  ͸͍ ͜Ε͔Β࡞Δ
  ※׬શͳໝ૝ͱओ؍ʹجͮ͘σʔλ
  Զ΋࡞Γ͍ͨ

  View full-size slide

 9. ʮCPU ͷݪྉͬͯγϦίϯͳΜͰ͢Αʂɹ
  ҙ֎ʹ͜Ε஌ΒΕͯͳ͍ΜͰ͚͢Ͳʯ

  View full-size slide

 10. ʮCPU ͷݪྉͬͯγϦίϯͳΜͰ͢Αʂɹ
  ҙ֎ʹ͜Ε஌ΒΕͯͳ͍ΜͰ͚͢Ͳʯ
  ৗࣝ

  View full-size slide

 11. ʮCPU ͷݪྉͬͯγϦίϯͳΜͰ͢Αʂɹ
  ҙ֎ʹ͜Ε஌ΒΕͯͳ͍ΜͰ͚͢Ͳʯ
  ৗࣝ
  ͸ͨͯ͠

  ͦ͏ͩΖ͏͔

  View full-size slide

 12. CPU͸൒ಋମҎ֎Ͱ΋࡞ΕΔ
  ࿦ཧճ࿏Λߏ੒Ͱ͖Ε͹

  ૉࢠ͸ͳΜͰ΋͍͍
  ͔ͷ༗໊ͳ&/*"$͸ਅۭ؅

  View full-size slide

 13. ͦ΋ͦ΋
  ൒ಋମͰ࡞ͬͨ$16͸

  ಈ͍͍ͯΔͷ͔Ͳ͏͔Α͘Θ͔Βͳ͍
  େࣄͳܭࢉΛ͍ͯ͠Δͷʹ

  ౒ྗ͕ײ͡ΒΕͣɺ͚͔͠ΒΜ

  View full-size slide

 14. ͜͜ʹɺ

  খֶੜͷͱ͖ʹळ݄Ͱങͬͨ

  ϦϨʔ͕ݸ͋Δ

  View full-size slide

 15. ͜ͷϦϨʔͰ$16Λ࡞Ζ͏

  View full-size slide

 16. ϦϨʔͱ͸
  ి࣓ੴͰమ൘͕

  ٵ͍دͤΒΕΔ

  ૉ๿ͳ࢓૊Έ
  εΠονϯάૉࢠͷͻͱͭ

  View full-size slide

 17. ϦϨʔͱ͸
  ෺ཧతͳՄಈ෦͕͋ΔͷͰ

  ಈ࡞Ի͕͢Δ
  ָ͍͠ʂʂ

  View full-size slide

 18. ϦϨʔಛ༗ͷࠔΓ͝ͱ
  • ௨ৗͷ࿦ཧճ࿏΄Ͳ஌ݟ͕ڞ༗͞Ε͍ͯͳ͍

  • ࿦ཧѹॖͷίπͱ͔Θ͔Βͳ͍

  • ։ൃʹศརͳπʔϧͳͲ΋ϩΫʹͳ͍

  • γϛϡϨʔλͱ͔ͳ͍

  • ͕Μ͹ͬͯϋϯμ෇͚ͯ͠ಈ͔ͳ͔ͬͨΒͱͯ΋൵͍͠

  View full-size slide

 19. ·ͣ͸ճ࿏$"%Λ࡞Ζ͏ʂ
  $"%Λ࡞Δͷָ͕ͯ͘͠$16Λ࡞ΔͷΛ๨Εͨ

  View full-size slide

 20. ͜͜Ͱࢥ͍ग़͢γϦʔζ

  View full-size slide

 21. https://www.youtube.com/watch?v=KiHpyP5UhyE

  View full-size slide

 22. ೥લʹ΋ಉ͡Α͏ͳൃදΛ͍ͯ͠Δ
  https://www.youtube.com/watch?v=KiHpyP5UhyE

  View full-size slide

 23. https://www.youtube.com/watch?v=jYJ31SrxCEE

  View full-size slide

 24. https://www.youtube.com/watch?v=jYJ31SrxCEE
  ཌ೥ʹ΋ಉ͡Α͏ͳ

  ൃදΛ͍ͯ͠Δʂʂ

  View full-size slide

 25. ࡾ౓໨ͷਖ਼௚

  View full-size slide

 26. ࠓճ͸࢖͍ͮΒ͍

  γϛϡϨʔλ͚ͩͰͳ͘ɺ

  $"%΋࡞ͬͨ

  View full-size slide

 27. ͓඼ॻ͖
  • γϛϡϨʔλΛ࡞Δ

  • Ͳ͏΍ͬͯϦϨʔճ࿏ͷγϛϡϨʔγϣϯΛ͢Δ͔

  • CADΛ࡞Δ

  • ճ࿏CADΛ60fpsͰψϧψϧಈ͔͢

  • Rust, WebAssembly, WebGL……

  • σϞ
  CPU࡞Δͱ͜Ζ·Ͱ͸

  ؒʹ߹Θͳ͔ͬͨͶ

  View full-size slide

 28. γϛϡϨʔλΛ࡞Δ

  View full-size slide

 29. ి࣓ϦϨʔͷճ࿏
  • ίΠϧͱ઀఺Λͭͳ͍Ͱ࡞Δ

  • ίΠϧͷยଆ͸ඞͣGNDʹ͢Δ

  • ઈରʹγϣʔτ͠ͳ͘ͳΔ

  • γϛϡϨʔλ΋࡞Γ΍͍͢
  ίΠϧ ઀఺

  View full-size slide

 30. ి࣓ϦϨʔͷճ࿏
  • ճ࿏

  • ͭ·Γάϥϑ

  • ిؾ͕ྲྀΕΔ

  • ͭ·Γ࿈݁੒෼

  View full-size slide

 31. ి࣓ϦϨʔͷճ࿏
  ࿈݁੒෼ʹ

  ిݯ͕͋Δ͔

  View full-size slide

 32. ͱ͍͏Α͏ͳ͜ͱΛRustͰద౰ʹॻ͘

  View full-size slide

 33. CADʹٻΊΔ΋ͷ
  • ॻ͍ͨճ࿏ਤ͕ͦͷ··ಈ͍ͯ΄͍͠

  • ಈ͘ճ࿏ਤΛ௚઀৮ͬͯ༡ͼ͍ͨ

  • ڊେͳճ࿏ਤͰ΋60fpsͰψϧψϧಈ͍ͯཉ͍͠

  • ճ࿏ن໛͕େ͖͘ͳͬͯ΋γϛϡϨʔγϣϯ͸ͳΊΒ͔ʹ

  View full-size slide

 34. ΠϚυΩͷGUIͱ͍͑͹ϒϥ΢β
  ReactͱTypeScriptͰόʔϯͩͥʁ
  • ཁૉ਺͕૿͑ͯ͘ΔͱDOMͰ͸஗͗͢Δ

  • TypeScript(JavaScript)Ͱ࠲ඪܭࢉΛ͠·͘ΔίʔυΛॻ͘ͷ͸

  ͋·ΓʹΩπ͍

  • ԋࢉࢠͷΦʔόʔϩʔυ͕ͳ͍ͷͰඇৗʹ໨ʹѱ͍ίʔυʹ

  • ͋ͱɺ΍ͬͺ஗͍

  View full-size slide

 35. RustͰ

  WebAssemblyͰ

  WebGLͩʂ

  View full-size slide

 36. WebGLͱ͸
  ߴϨΠϠͳͷͰҰԠ
  • JavaScript͔ΒOpenGLͷΑ͏ͳ΋ͷ͕ୟ͚ΔAPI

  • ༨ܭͳ΋ͷ͕ʢൺֱతগͳ͘ʣ଎͍

  • ΄΅OpenGL͕ͦͷ··࿐ग़͍ͯ͠Δ

  • JSͷΑ͏ͳεΫϦϓτݴޠͱͷ૬ੑ͸࠷ѱ

  • ͜ΕΛJSͰ࢖͏ਓ͸͔ͳΓ೜଱ྗ͕͋Δ

  • RustͰ࢖͏΂͖

  View full-size slide

 37. WebGL(OpenGL)Ͱ2DάϥϑΟοΫε
  • OpenGLͰ͸͝ଘ͡ͷͱ͓Γࡾ֯ܗ͔͠ॻ͚ͳ͍

  • ԁʁͱ͔ॻ͚ͳ͍

  • ઢ෼΋ࡾ֯ܗΛ2ຕ࢖͏

  • จࣈ΋ॻ͚ͳ͍

  • ؾ߹͍Ͱશ෦࣮૷͢Δ

  • 60fpsͷͨΊͱࢥ͑͹ͭΒ͘ͳ͍

  View full-size slide

 38. Immediate mode GUI
  • εςʔτϨεͰɺຖϑϨʔϜશ෦ඳ͖௚͢

  • ϏοτϚοϓΛࠩ෼Ͱ࢖͍ճͨ͠Γ͠ͳ͍

  • ήʔϜΤϯδϯͳͲͱ૬ੑͷ͍͍GUIΞʔΩςΫνϟ

  • Dear ImGui΍UnityͷIMGUI͕༗໊

  • ࠓճͷCADͰ΋͜ΕΛ࠾༻

  View full-size slide

 39. ຖϑϨʔϜඳ͍ͨΒ஗͘ͳ͍ͷ͔
  • ݱ୅ͷGPUࣗମ͸௒଎͍

  • GPU͸CPU͔ΒRPCͰૢ࡞͢Δ

  • RPCͷίϚϯυൃߦ͕࣌ؒ৯͏

  • ίϚϯυ਺Λ࡟Ε͹Ξϗ΄Ͳ଎͍

  • ͍Ζ͍ΖςΫ͕͋Δ

  View full-size slide

 40. ࠓޙͷເ
  • subleqͷΑ͏ͳʢ໋ྩηοτ͕ʣখ͍͞ΞʔΩςΫνϟΛ࣮૷ͯ͠Έ͍ͨ

  • ωοτϦετ͸ు͚ΔΑ͏ʹͨ͠ͷͰɺ

  ϓϦϯτج൘ͷΞʔτϫʔΫΛ͓࣮ͯ͜͠ػΛ࡞Γ͍ͨ

  View full-size slide