Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

SendGrid Night #04

Koichiro Ohba
May 19, 2016
1.2k

SendGrid Night #04

SendGrid導入のお話し

Koichiro Ohba

May 19, 2016
Tweet

Transcript

 1. SendGridۤ࿑࿩
  SendGrid Night #04; 2016-05-19

  View Slide

 2. גࣜձࣾΫϥ΢υϫʔΫε
  CTO

  View Slide

 3. ಋೖͨ͠ͱ͖ʹେมͩͬͨ͜ͱ

  View Slide

 4. CrowdWorks.jp
  user: 900000
  mail: 4m/mon

  View Slide

 5. View Slide

 6. SendGridΛಋೖ͢ΔͨΊʹ
  ॏཁͳ͜ͱ

  View Slide

 7. IPΞυϨεͷ৴པੑ
  ࣮੷ͷແ͍IPΞυϨε͔Βͷϝʔ
  ϧૹ৴͸εύϜϝʔϧ൑ఆ͞Ε΍
  ͘͢Ϣʔβʔʹಧ͔ͳ͍͜ͱ͕͋
  ΔʢಛʹΩϟϦΞϝʔϧʣ

  View Slide

 8. IP Warm up

  View Slide

 9. ΢ΥʔϜΞοϓ೔਺ ̍࣌ؒ͋ͨΓͷૹ৴਺ᮢ஋

  View Slide

 10. View Slide

 11. View Slide

 12. View Slide

 13. View Slide

 14. ಥવͷΞΧ΢ϯτౚ݁

  View Slide

 15. தҪ͞Μͷखް͍αϙʔτ

  View Slide

 16. Spam mail trap

  View Slide

 17. ରࡦ

  View Slide

 18. Mail Confirm Campaign

  View Slide

 19. ਓ͕ड͚औ͍ͬͯΔϝʔϧΞ
  υϨε͚ͩΛEvent HookΛ
  ར༻ͯ͠நग़͠ɺΫϦʔϯͳ
  ϝʔϧΞυϨεΛ؅ཧ͢Δ

  View Slide

 20. DynamoDBʹอଘͨ͠ΫϦʔϯͳϝʔ
  ϧΞυϨεͱ෇͖͋Θͤͯ഑৴͢Δ

  View Slide

 21. ͍ͨͤͭͳ͜ͱ

  View Slide

 22. ͍͘Β४උͯ͠΋ࣦഊ͢Δ͜
  ͱ͕͋Δ

  View Slide

 23. ΫϦʔϯͳϝʔϧΞυϨεͷҡ࣋

  View Slide

 24. ෼͚Δ
  (ϦεΫΛ࠷খԽ͢Δ)

  View Slide

 25. IPΛ༻్ʹΑͬͯ෼͚Δ

  View Slide

 26. υϝΠϯΛ༻్ʹΑͬͯ෼͚Δ

  View Slide

 27. αϒϢʔβʔΛ༻్ʹΑͬͯ෼͚Δ

  View Slide

 28. ෼͚͓͍ͯͨ͜ͱͰٹΘΕͨ͜ͱ
  • ౚ݁͞Ε͍ͯͳ͍αϒΞΧ΢ϯτ͸ӡ༻ΛܧଓͰ͖ͨ
  • ϒϥοΫϦετʹొ࿥͞Εͨͱ͖ͷӨڹൣғ͕ݶఆత

  View Slide

 29. ͍·औΓ૊ΜͰ͍Δ͜ͱ

  View Slide

 30. Meldium (https://
  www.meldium.com/)ͱ૊Έ
  ߹ΘͤͯϢʔβʔαϙʔτͱ
  αϒΞΧ΢ϯτΛڞ༗ɻ
  ໰͍߹ΘͤͷରԠΛޮ཰Խɻ

  View Slide

 31. SendGridͷEvent HookΛ
  API GatewayͰड͚औΔ

  View Slide

 32. View Slide

 33. DatadogͰදࣔ

  View Slide

 34. SendGrid΁ͷཁ๬

  View Slide

 35. Subuser΋ૹ৴ྔΛΈ͍ͨ

  View Slide

 36. APIΛ΋ͬͱ࢖͍΍͘͢

  View Slide

 37. Event hookʹෳ਺ͷ
  endpointΛొ࿥͍ͨ͠

  View Slide

 38. Parse hookʹ΋ෳ਺ͷendpointରԠ΄͍͠
  • ड͚ΔϝʔϧΞυϨεʹΑͬͯPOSTઌͷURLΛ
  ม͍͑ͨ
  • ਖ਼نදݱͰendpointΛৼΓ෼͚Δ(Mandrill͸Ͱ
  ͖·͢)
  • Dateͷ೔෇ΛͱΓ͍ͨ(headersཁૉ͔Β୳ͯ͠
  ͜ͳ͍ͱ͍͚ͳ͍)

  View Slide