Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Salaryman

 Salaryman

Koichiro Ohba

March 09, 2013
Tweet

More Decks by Koichiro Ohba

Other Decks in Business

Transcript

 1. େ৔ޫҰ࿠
  ,PJDIJSP0ICB
  ͙Μ·3VCZձٞߴ࡚ࢢ૯߹෱ࢱηϯλʔ
  α
  ϥ
  Ϧ
  c
  Ϛ
  ϯ


  ޫ
  Ұ

  13೥3݄9೔౔༵೔

  View full-size slide

 2. େ৔ޫҰ࿠
  *OGSBTUSVDUVSF
  &OHJOFFS
  !LPJDIJSPP
  13೥3݄9೔౔༵೔

  View full-size slide

 3. 13೥3݄9೔౔༵೔

  View full-size slide

 4. ϩʔϧϓϨΠϯάήʔϜ
  http://d.hatena.ne.jp/m_seki+b/20101202/p1
  13೥3݄9೔౔༵೔

  View full-size slide

 5. ϓϩάϥϚʔ
  ΞʔςΟετ
  αϥϦʔϚϯ
  13೥3݄9೔౔༵೔

  View full-size slide

 6. ܦӦऀ
  ࣾ಺χʔτ
  αϥϦʔϚϯ
  αϥϦʔϚϯ
  13೥3݄9೔౔༵೔

  View full-size slide

 7. puts  “Hello,  World!”
  13೥3݄9೔౔༵೔

  View full-size slide

 8. 10  PRINT  “͏Μ͜”
  20  GOTO  10
  13೥3݄9೔౔༵೔

  View full-size slide

 9. 13೥3݄9೔౔༵೔

  View full-size slide

 10. Emacs
  Many Unix tools work on X68k
  13೥3݄9೔౔༵೔

  View full-size slide

 11. (/6
  '4'
  (1-
  13೥3݄9೔౔༵೔

  View full-size slide

 12. 13೥3݄9೔౔༵೔

  View full-size slide

 13. ब৬
  13೥3݄9೔౔༵೔

  View full-size slide

 14. ίʔυ͕ॻ͚Ε͹
  Ͳ͜Ͱ΋Α͍
  13೥3݄9೔౔༵೔

  View full-size slide

 15. 13೥3݄9೔౔༵೔

  View full-size slide

 16. 5SJP
  QSPHSBNNJOH
  13೥3݄9೔౔༵೔

  View full-size slide

 17. 13೥3݄9೔౔༵೔

  View full-size slide

 18. 13೥3݄9೔౔༵೔

  View full-size slide

 19. ίʔυ͕ॻ͚Ε͹
  Ͳ͜Ͱ΋Α͍
  13೥3݄9೔౔༵೔

  View full-size slide

 20. wͱ͋ΔγεςϜಋೖʹ੒ޭ
  wશࠃͷࢧࣾʹಋೖܾఆ
  wۀ຿࣌ؒ΋൒෼
  wΤϯυϢʔβʔ͕ઈࢍ
  13೥3݄9೔౔༵೔

  View full-size slide

 21. wҰϲ݄ޙʹਓ͙Β͍͍ͨ୲౰͕ਓʹ
  wγεςϜಋೖલͱۀ຿͔࣌ؒΘΒͳ͍
  13೥3݄9೔౔༵೔

  View full-size slide

 22. *5ʹΑΔۀ຿ޮ཰Խ
  ͷਏΈ
  13೥3݄9೔౔༵೔

  View full-size slide

 23. Multilingual enhancement to gnu Emacs with ADvantages Over Windows
  13೥3݄9೔౔༵೔

  View full-size slide

 24. .FBEPXͰਓੜۂ͕ͬͨ
  13೥3݄9೔౔༵೔

  View full-size slide

 25. 4ZTUFN
  *OUFHSBUPS
  13೥3݄9೔౔༵೔

  View full-size slide

 26. ൚༻ػˠΦʔϓϯܥ
  $4ˠ8FC
  7#ˠ+BWB
  13೥3݄9೔౔༵೔

  View full-size slide

 27. #V[[XPSE
  ϢϏΩλε
  8FC
  40"
  8FCαʔϏε
  +&&
  &+#
  9.-
  ೥͝Ζ
  044
  40"1
  ૄ݁߹
  $PNQPOFOU
  13೥3݄9೔౔༵೔

  View full-size slide

 28. 13೥3݄9೔౔༵೔

  View full-size slide

 29. 13೥3݄9೔౔༵೔

  View full-size slide

 30. 38JLJͰਓੜۂ͕ͬͨ
  13೥3݄9೔౔༵೔

  View full-size slide

 31. 4*FSͰ೥
  13೥3݄9೔౔༵೔

  View full-size slide

 32. స৬
    ////////,  ””      ヽミ川川  
    |//////,  ʼ’”              ʼ’,川川  
    川/////,  ʼ’”,,,,,,,,,,,,,,,,        r””ʻ‘,川||  
    川f  川f´́                     ,ィ::ラʼ’,川    うわっ…私の年年収、低すぎ…?
    川ヘ   |       ⼷弋て::>        ̄    ʼ’,リ  
     川  ヘ._̲_̲                     ヽ  /7!    (37歳  Aさんの場合)  
      川川  ヘ         _̲,.  ʼ’-‐‑‒-‐‑‒””´́yʼ’   //  
       川川リヘ  ,  ʼ’´́      _̲_̲,,,/   /  /  
       川川川|/      ʼ’”´́      ,  ʼ’´́  /||  
       川川川|                     /川
  13೥3݄9೔౔༵೔

  View full-size slide

 33. Ϋϥ΢υαʔϏεͷ։ൃ
  13೥3݄9೔౔༵೔

  View full-size slide

 34. 13೥3݄9೔౔༵೔

  View full-size slide

 35. ൒೥͙Β͍Ͱ
  ϦϦʔε
  13೥3݄9೔౔༵೔

  View full-size slide

 36. ೥౓Λ·͍ͨͩΒ
  νʔϜղࢄ
  13೥3݄9೔౔༵೔

  View full-size slide

 37. ɹʊʊʊ
  ɹccʉʉccɹ㱸ʊ㱸
  cccʊʊccʢɹɹɹʣɹɹͲ͏ͯ͜͠͏ͳͬͨɾɾɾ
  cʉʉʘࡾ㱬ʉʉʉ
  cɹɹɹɹcɹ ɹɹɹɹ
  ɹʊʊʊ
  ɹccʉʉccɹ㱸ʊ㱸
  cccʊʊccʢʈТʈʣɹɹͲ͏ͯ͜͠͏ͳͬͨʂʁ
  cʉʉʘࡾ㱬ʉʉʉ
  cɹɹɹɹcɹ ɹɹɹɹ
  ɹʊʊʊ̇ɹ㱸@@ 㱸㱯
  ɹccʉʉccɹ́ʢʈТʈʣůɹɹͲ͏ͯ͜͠͏ͳͬͨʂ
  cccʊʊccᵋɺɹɹɹƀʆʋɹɹɹͲ͏ͯ͜͠͏ͳͬͨʂ
  cʉʉʘࡾɹʉʉʉϊʆɹ̇
  cɹɹɹɹcɹ ɹɹɹɹ
  ɹʊʊʊɹɹɹɹɹɹɹ̇ɹɹ㱯㱸@@ 㱸
  ɹccʉʉccɹɹɹɹɹɹɹɹɹ@ʋʢʈТʈʣɹɹͲ͏ͯ͜͠͏ͳͬͨʂ
  cccʊʊccɹɹɹɹɹɹɹɹʆʋ+ɹɹɹ ᵏɹɹɹͲ͏ͯ͜͠͏ͳͬͨʂ
  cʉʉʘࡾɹʉʉʉɹʆʋŊ@ɹϊ
  cɹɹɹɹcɹ ɹɹɹɹɹɹɹɹɹʆ
  ʣɹ̇
  13೥3݄9೔౔༵೔

  View full-size slide

 38. ϦϦʔεͨ͠ΒऴΘ
  Γͱ͍͏4*೴ͷڪා
  13೥3݄9೔౔༵೔

  View full-size slide

 39. 2·Ͱަব্͕ͨ͠
  ظͷऴΘΓʹʮظத
  ͷ૊৫ҟಈ͸Ͱ͖ͳ
  ͍ʯͱ͍͏݁࿦
  13೥3݄9೔౔༵೔

  View full-size slide

 40. ୨Է
  13೥3݄9೔౔༵೔

  View full-size slide

 41. Ϋϥ΢υαʔϏεΛ
  ্ཱͪ͛ͨ
  Ծ૝ٕज़ʹਫ਼௨
  3VCZ+3VCZ
  13೥3݄9೔౔༵೔

  View full-size slide

 42. 13೥3݄9೔౔༵೔

  View full-size slide

 43. ϦϦʔεͨ͠αʔϏ
  εΛܧଓతʹվળͰ
  ͖ΔΑ͏ͳαʔϏε
  Λӡ༻͍ͯ͠Δձࣾ
  13೥3݄9೔౔༵೔

  View full-size slide

 44. ·ͱΊ
  13೥3݄9೔౔༵೔

  View full-size slide

 45. ৳ͼ͍ͯΔྖҬʹ౤
  ࢿ͕͞Εͯ৽͍͜͠
  ͱʹνϟϨϯδͰ͖
  Δɻ
  13೥3݄9೔౔༵೔

  View full-size slide

 46. ৳ͼ͍ͯΔྖҬͰ͸ɺ
  ͍Ζ͍Ζͳόζϫʔυ
  ͕ੜΈग़͞ΕΔɻͦͷ
  தͰͲͷٕज़ʹબ୒͢
  Δ͔͕ॏཁɻ
  13೥3݄9೔౔༵೔

  View full-size slide

 47. ৘೤Λ΋ͬͯ
  औΓ૊ΊΔ΋ͷ
  ͕ࣗࣾੈքҰ
  ʹͳΕΔ΋ͷ
  ܦࡁతݪಈྗ
  ʹͳΔ΋ͷ
  ʮϏδϣφϦʔɾΧϯύχʔඈ༂ͷ๏ଇʯδΣʔϜζɾ$ɾίϦϯζஶ
  ϋϦωζϛͷ֓೦
  13೥3݄9೔౔༵೔

  View full-size slide

 48. puts  “Hello,  World!”
  13೥3݄9೔౔༵೔

  View full-size slide

 49. 3VCZͱ͔044ͱͷ
  ग़ձ͍Ͱબ୒ࢶΛ૿
  ΍͢͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ
  13೥3݄9೔౔༵೔

  View full-size slide