$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

サーバにログインしない・させないサービス運用 / AWS Summit 2015 Devcon

koid
June 03, 2015

サーバにログインしない・させないサービス運用 / AWS Summit 2015 Devcon

koid

June 03, 2015
Tweet

More Decks by koid

Other Decks in Technology

Transcript

 1. αʔόʹϩάΠϯ͠ͳ͍ɾͤ͞ͳ͍
  αʔϏεӡ༻
  ɹ
  גࣜձࣾ!Gunosyɹখग़!޾య

  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ
  • খग़"޾య"/"@koid
  • גࣜձࣾGunosy"։ൃຊ෦
  • ޙํࢧԉܥΤϯδχΞ
  • ͨ·ʹόονॻ͍ͨΓͨ·ʹAPI௚ͨ͠Γ

  View Slide

 3. ͜Μʹͪ͸GunosyͰ͢

  View Slide

 4. Gunosyʹ͍ͭͯ
  • χϡʔεΩϡϨʔγϣϯΞϓϦ
  • 2011.09'ϝʔϧαʔϏεͱͯ͠։࢝
  • 2013.01'iOS൛ΞϓϦϦϦʔε
  • 2013.02'Android൛ΞϓϦϦϦʔε
  • ݱࡏ900ສDLಥഁ

  View Slide

 5. ΍͍ͬͯΔ͜ͱ
  • χϡʔε഑৴
  • ޿ࠂ഑৴
  • ΞυωοτϫʔΫ
  • ϓϥοτϑΥʔϜ

  View Slide

 6. ΤϯδχΞʹ͍ͭͯ
  • ݱࡏ26໊
  • ͓͓Αͦͷकඋൣғ
  σβΠϯ+ϑϩϯτΤϯυ:&3ਓ
  ΫϥΠΞϯτ+QA:&5ਓ
  Web+API:&5ਓ
  Ξυ:&5ਓ
  ਺஋ղੳ+ίϯςϯπ:&5ਓ
  Πϯϑϥ:&1ਓ
  ͦͷଞSMͬΆ͍ਓ

  View Slide

 7. GunosyͰΑ͘࢖͍ͬͯΔ΋ͷ
  • ։ൃݴޠ
  ɹ"#API:#Golang
  ɹ"#ύʔτφʔ༷/޿ࠂओ༷޲͚؅ཧը໘:#Rails
  ɹ"#όονɾ಺෦޲͚؅ཧը໘:#Django#or#ૉͷPython
  • ͦͷଞ
  ɹ"#όʔδϣϯ؅ཧ:#GitHub
  ɹ"#ߏ੒؅ཧ/σϓϩΠ:#Chef#(+AWS#OpsWorks)

  View Slide

 8. ։ൃͷಛ௃
  • খ͍͞୯ҐͰ࡞͙ࣺͬͯͯ͢Δ
  • ϚΠΫϩαʔϏεతͳ
  • ػೳ͕૿͑ա͗ͨΒ෼ׂ
  • ϝϯς͢ΔΑΓϦϓϨʔε

  View Slide

 9. ຊ୊ɿ
  ։ൃੜ࢈ੑΛ্͛ΔͨΊͷऔΓ૊Έ
  αʔό΁ͷෆཁͳϩάΠϯΛ΍ΊΑ͏

  View Slide

 10. ͔͜͜Βஏ͔͍ͣ͠࿩Λ͠·͢

  View Slide

 11. αʔόʹϩάΠϯ͞ΕͯࠔΔ͜ͱ
  ʢϩάΠϯࣗମ͕௚઀ѱ͍Θ͚Ͱ͸ͳ͍Ͱ͕͢…ʣ

  View Slide

 12. ৴པͰ͖ͳ͍ϏϧυɾσϓϩΠ
  • ։ൃऀͷखݩͰϏϧυ→Ξοϓϩʔυ
  • αʔόʹೖͬͯσϓϩΠεΫϦϓτ࣮ߦ
  • ͦΕͲ͜ͷஅ໘ͳΜ͚ͩͬʁ࠷৽ͷmasterͱஅ໘߹ͬͯΔʁ
  • ࠓϓϩμΫγϣϯʹ্͕͍ͬͯΔϞϊ͕৴༻Ͱ͖ͳ͍
  • ࠓεςʔδϯάʹ্͕͍ͬͯΔϞϊɺຊ౰ʹςετ͍ͨ͠அ
  ໘͚ͩͬʁ

  View Slide

 13. উखʹՃ͑ΒΕΔมߋ
  • উखʹ௥Ճ͞ΕΔύοέʔδ
  • αʔό௥Ճ/ϦϓϨʔε͠Α͏ͱͨ͠Βಈ͔ͳ͍
  • উखʹมߋ͞ΕΔcrontab
  • ίϝϯτΞ΢τͨ͠ͷ୭ʁͦͯ͠Կނʁ

  View Slide

 14. ฐࣾɺҎલ͔ΒChefΛ࢖͍ͬͯ·ͨ͠

  View Slide

 15. ʮαʔόͱϨγϐͷؒʹဃ཭͕͋Δʯ
  ʮϨγϐΛ௥ਵͤ͞Δඞཁ͕͋Δʯ

  View Slide

 16. ͑ͬ…

  View Slide

 17. ϩάΠϯͯ͠௚઀͍͡Δͷ͸΍Ί·͠ΐ͏
  ʢ੾࣮ʣ

  View Slide

 18. ΞϓϦέʔγϣϯͷσϓϩΠ͸
  ৴པͰ͖Δ΋ͷͰ͋Δඞཁ͕͋Δ

  View Slide

 19. ৴པͰ͖ͳ͍σϓϩΠ
  • ࣄނͷϦεΫ
  • ख໭Γͷൃੜ
  • ΤϯδχΞͷ࣌ؒతɾਫ਼ਆతෛ୲

  View Slide

 20. ܧଓతσϦόϦ
  • όʔδϣϯ؅ཧ
  • ܧଓతΠϯςάϨʔγϣϯ
  • ܧଓతσϓϩΠ

  View Slide

 21. ͔͠͠
  • όʔδϣϯ؅ཧπʔϧΛ࢖͑͹ྑ͍ͱ͍͏΋ͷͰ͸ͳ͍
  • CIπʔϧΛ࢖͑͹ྑ͍ͱ͍͏΋ͷͰ͸ͳ͍
  • σϓϩΠπʔϧΛ࢖͑͹ྑ͍ͱ͍͏΋ͷͰ͸ͳ͍
  શͯΛ౷߹ͨ͠Ұ࿈ͷϫʔΫϑϩʔΛ࡞Δ͜ͱ͕ॏཁ

  View Slide

 22. ৭ʑͳਏ͍ࢥ͍Λͯ͠ɺݱࡏ

  View Slide

 23. GitHubΛத৺ͱͨ͠։ൃɾσϓϩΠϑϩʔ
  • Service(HookΛར༻͠ɺ֤αʔϏεΛ࿈ܞ
  • GitHub
  • CircleCI
  • AWS(OpsWorks
  • GunosyͰͷOpsWorksͷར༻ʹ͍ͭͯ͸Լه
  • h;ps:/
  /speakerdeck.com/koid/yokuwakaruCawsCopsworks

  View Slide

 24. MergeϘλϯʹશͯΛूதͤ͞Δ

  View Slide

 25. ۩ମతʹ
  • ֤ϒϥϯνΛϚʔδ͢Δ౓ʹࣗಈͰϏϧυɾςετɾσϓϩΠ

  View Slide

 26. σϓϩΠ͚ͨ͠Ε͹Pull$RequestΛ࡞Δ

  View Slide

 27. ༨ஊʣOpsWorksͰ΋σϓϩΠཤྺ͕௥͑Δ

  View Slide

 28. ݁Ռ
  • Pull%Request%Driven%Deploy
  • શͯͷ৘ใ͕GitHubʹू໿
  • ݟ͑ΔԽɺϏϧυɾσϓϩΠͷޮ཰Խɺࣄނͷ࡟ݮ
  • ϫʔΫϑϩʔ͕Θ͔Γ΍͘͢ͳͬͨ

  View Slide

 29. ΑΓαʔόʹϩάΠϯ͠ͳ͍ͨΊʹ

  View Slide

 30. Ͳ͏ͯ͠΋͖ͭ΋ͷͳͷ͕ௐࠪ
  • ϛυϧ΢ΣΞϩάऩू
  • ΞϓϦέʔγϣϯϩάऩू
  αʔόʹϩάΠϯͯ͠ௐ΂·͔͢ʁ

  View Slide

 31. ϒϥ΢β͔ΒશͯͷαʔόͷϩάΛݟΒΕΔΑ͏ʹ
  • OS/ϛυϧ΢ΣΞϩάऩू
  • papertrail
  • ΞϓϦέʔγϣϯϩάऩू
  • airbrake.(errbit)
  • kibana

  View Slide

 32. αʔό΁ͷෆཁͳϩάΠϯ͸΍Ί·͠ΐ͏

  View Slide

 33. ͝੩ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠

  View Slide