$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

確率的データ構造を Java で扱いたい! #JJUG

確率的データ構造を Java で扱いたい! #JJUG

JJUG ナイト・セミナー 「ビール片手にLT&納涼会 2017」 の発表資料です。
https://jjug.doorkeeper.jp/events/63719

KOMIYA Atsushi

August 23, 2017
Tweet

More Decks by KOMIYA Atsushi

Other Decks in Programming

Transcript

 1. ֬཰తσʔλߏ଄Λ
  Java Ͱѻ͍͍ͨʂ
  2017-08-23 JJUG night seminar LT
  KOMIYA Atsushi

  View Slide

 2. @komiya_atsushi

  View Slide

 3. Today’s topic

  View Slide

 4. ֬཰తσʔλߏ଄

  View Slide

 5. ֬཰తσʔλߏ଄ͱ͸ʁ
  • ֬཰࿦తಛੑΛར༻ͨ͠σʔλߏ଄
  • ͋Δ໰୊Λɺ࣌ؒత΋͘͠͸ۭؒతʹޮ཰Α͘

  (≅লϝϞϦͰ) ղ͘͜ͱΛ໨తͱ͢Δ
  • ࠓճ͸ʮۭؒޮ཰ͷΑ͍σʔλߏ଄ʯʹண໨
  • σʔλߏ଄ʹΑͬͯ͸ɺݫີղͰ͸ͳۙ͘ࣅղ
  ͕ಘΒΕΔ͜ͱ͕͋Δ
  • ਫ਼౓ͱۭؒޮ཰͸τϨʔυΦϑͷؔ܎

  View Slide

 6. ͲΜͳͱ͖ʹ࢖͏ͷ͔ʁ

  View Slide

 7. ͲΜͳͱ͖ʹ࢖͏ͷ͔ʁ
  • ϦΞϧλΠϜ͔ͭେྔʹൃੜ͢ΔσʔλΛ

  ΦϯϥΠϯͰॲཧ͍ͨ͠
  • ϝϞϦʹऩ·Γ͖Βͳ͍େن໛ͳσʔλΛ

  ඇྗͳ PC Ͱॲཧ͍ͨ͠
  • ෼ࢄॲཧͰ͖Δ؀ڥ͕͋ΔͳΒɺ͋͑ͯ

  ֬཰తσʔλߏ଄Λ࢖͏ඞཁ͸ͳ͍

  View Slide

 8. Java Ͱ
  ֬཰తσʔλߏ଄Λѻ͏

  View Slide

 9. ࣗલ࣮૷ʁ ϥΠϒϥϦ࢖͏ʁ
  • ଟ͘ͷ֬཰తσʔλߏ଄͸ɺͦͷ࿦จ͕͙͙
  Ε͹ӾཡՄೳͳঢ়ଶͰ͙͢ʹݟ͔ͭΔ
  • ͦΕΛಡΜͰࣗલ࣮૷͢Δͷ΋Α͠
  • ҰํͰ Maven central ʹ͸͍ͭ͘΋ͷطଘ࣮
  ૷͕ଘࡏ͍ͯ͠Δ
  • ڊਓͷݞͷ্ʹཱͭͷ͕ݡ͍΍Γํ

  View Slide

 10. ֬཰తσʔλߏ଄ͷ Java ࣮૷
  • stream-lib ‘com.addthis:stream-lib’
  • Membership query / cardinality estimation /
  frequency counting / quantile estimation
  • Google Guava ‘com.google.guava:guava’
  • Membership query
  • java-hll ‘net.agkn:hll’
  • Cardinality estimation
  • t-digest ‘com.tdunning:t-digest’
  • Quantile estimation

  View Slide

 11. ֬཰తσʔλߏ଄ͷ Java ࣮૷
  • stream-lib ‘com.addthis:stream-lib’
  • Membership query / cardinality estimation /
  frequency counting / quantile estimation
  • Google Guava ‘com.google.guava:guava’
  • Membership query
  • java-hll ‘net.agkn:hll’
  • Cardinality estimation
  • t-digest ‘com.tdunning:t-digest’
  • Quantile estimation

  View Slide

 12. stream-lib ʹΑΔ
  ֬཰తσʔλߏ଄ͷར༻ํ๏

  View Slide

 13. http://bit.ly/JJUG-2017-08-
  probds-code

  View Slide

 14. Membership query

  View Slide

 15. ཁૉ͕ू߹ʹଐ͢Δ͔൱͔Λ൑ఆ͢Δ

  View Slide

 16. ཁૉ͕ू߹ʹଐ͢Δ͔൱͔Λ൑ఆ͢Δ
  Set Λ༻ҙͯ͠
  Set#contains(T) Ͱଘ൱Λ൑ఆ͠
  Set#add(T) Ͱू߹ʹཁૉΛ௥Ճ͢Δ

  View Slide

 17. Bloom filter
  • ֬཰తʹؒҧͬͨ౴͑ʢଘ൱݁ՌʣΛฦ͢
  • ِཅੑ (ଘࡏ͠ͳ͍΋ͷΛଘࡏ͢Δͱޡೝ͢
  Δࣄ৅) ͸ੜ͡Δ͕ɺِӄੑ͸ੜ͡ͳ͍
  • ʮ૝ఆ͞ΕΔཁૉͷछྨ਺ʯ΍ʮڐ༰Ͱ͖Δِ
  ཅੑͷ֬཰ʯΛࢦఆͯ͠ɺώʔϓ࢖༻ྔΛ੍ޚ
  Ͱ͖Δ
  • ཁૉͷ௥Ճ͸Ͱ͖Δ͕ɺ࡟আ͸೉͍͠

  View Slide

 18. stream-lib ͷ Bloom filter

  View Slide

 19. stream-lib ͷ Bloom filter
  ཁૉ਺ͱِཅੑ֬཰Λࢦఆͯ͠ BloomFilter Λ༻ҙ͠
  BloomFilter#isPresent(String) Ͱଘ൱Λ൑ఆ
  Set ͱಉ༷ʹ add() ͢Δ

  View Slide

 20. ώʔϓ࢖༻ྔΛ֬ೝͯ͠ΈΔ
  • “Lorem ipsum” ͷςΩετΛྫʹɺJOL
  (Java Object Layout) Ͱώʔϓ࢖༻ྔΛଌఆ
  • http://openjdk.java.net/projects/code-
  tools/jol/
  • Set: 6,032 bytes
  • stream-lib BloomFilter: 136 bytes
  97.8% smaller !

  View Slide

 21. Cardinality estimation

  View Slide

 22. ҟͳΓ਺ΛٻΊΔ

  View Slide

 23. ҟͳΓ਺ΛٻΊΔ
  Set Λ༻ҙ͠ɺ
  Set#add() Ͱͻͨ͢ΒಥͬࠐΉ
  Set#size() ͰҟͳΓ਺͕ಘΒΕΔ

  View Slide

 24. HyperLogLog++ (1/2)
  • ҟͳΓ਺Λਪఆ͢Δσʔλߏ଄
  • ಘΒΕΔਪఆ஋͸ɺຊདྷͷҟͳΓ਺ʹର্ͯ͠ৼΕɾԼৼ
  Εͱ΋ʹى͜Γ͏Δ
  • Redshift / BigQuery / Presto ͳͲͰ΋ɺCOUNT(DISTINCT x)
  Λۙࣅ͢Δखஈͱͯ͠࢖ΘΕ͍ͯΔ
  • https://aws.amazon.com/jp/about-aws/whats-new/
  2013/11/11/amazon-redshift-new-performance-data-
  loading-security-features/
  • https://cloud.google.com/blog/big-data/2017/07/
  counting-uniques-faster-in-bigquery-with-hyperloglog

  View Slide

 25. HyperLogLog++ (2/2)
  • ʮਪఆ஋ͷਫ਼౓ pʯΛௐ੔͢Δ͜ͱͰɺώʔϓ࢖༻ྔΛ੍
  ޚ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δ
  • ஋Λେ͖͘͢Δͱਫ਼౓͕ߴ͘ͳΔ & ۭؒޮ཰͸ѱԽ͢Δ
  • ૝ఆ͞ΕΔҟͳΓ਺΍ඞཁͱ͞ΕΔਫ਼౓ɺώʔϓͷ੍໿
  Λߟྀͯ͠ p Λܾఆ͢Δ
  • HyperLogLog ͷ࢓૊ΈΛཧղ͢Δʹ͸ɺҎԼͷϒϩάΤϯ
  τϦ͕͓͢͢Ί
  • http://blog.brainpad.co.jp/entry/2016/06/27/110000

  View Slide

 26. stream-lib ͷ HyperLogLog++

  View Slide

 27. stream-lib ͷ HyperLogLog++
  ਫ਼౓Λࢦఆͯ͠ HyperLogLogPlus() Λ༻ҙ͢Δ
  HyperLogLogPlus#offer() ͰཁૉΛ௥Ճ͍ͯ͘͠
  HyperLogLogPlus#cardinality() ͰҟͳΓ਺͕ಘΒΕΔ

  View Slide

 28. Frequency counting

  View Slide

 29. ཁૉͷස౓Λ਺্͑͛Δ

  View Slide

 30. ཁૉͷස౓Λ਺্͑͛Δ
  Map Ͱཁૉ͝ͱͷΧ΢ϯλΛදݱ͢Δ
  ͻͨ͢Βཁૉ͝ͱʹ਺্͑͛Δ

  View Slide

 31. Count-min sketch (1/2)
  • ཁૉͷස౓Λਪఆ͢Δσʔλߏ଄ͷҰͭ
  • ࣮ࡍͷස౓ΑΓ΋େ͖͍ਪఆ஋Λฦ͢͜ͱ͕
  ͋ΔҰํͰɺখ͍͞ਪఆ஋Λฦ͢͜ͱ͸ͳ͍
  • ස౓͕খ͍͞ཁૉ΄Ͳɺ͜ͷόΠΞεͷӨ
  ڹΛड͚΍͘͢ͳΔ

  View Slide

 32. Count-min sketch (2/2)
  • width ͱ depth ͷೋͭͷύϥϝʔλͰɺۭؒ
  ޮ཰΍ਫ਼౓Λ੍ޚ͢Δ
  • width * depth ͷݸ਺ͷΧ΢ϯλ͕࡞ΒΕΔ
  • Χ΢ϯλ͸ 2࣍ݩ഑ྻͰදݱ
  • depth ͷ਺͚ͩϋογϡؔ਺͕࣮ߦ͞ΕΔͷ
  Ͱɺ଎౓తͳύϑΥʔϚϯεʹӨڹΛ༩͑Δ

  View Slide

 33. stream-lib ͷ Count-min sketch

  View Slide

 34. stream-lib ͷ Count-min sketch
  width:10 * depth:30 ͷΧ΢ϯλʹΑΔ Count-Min sketch Λ༻ҙ͢Δ
  CountMinSketch#add(String, int) ͰΧ΢ϯτ͍ͯ͘͠

  View Slide

 35. Quantile estimation

  View Slide

 36. ύʔηϯλΠϧ஋ΛٻΊΔ

  View Slide

 37. ύʔηϯλΠϧ஋ΛٻΊΔ
  ιʔτ͞Εͨঢ়ଶͰ഑ྻԽ͢Δ
  ͋ͱ͸ n ύʔηϯλΠϧΛࢀর͢Δ͚ͩ

  View Slide

 38. t-digest
  • ਺஋ྻͷ෼Ґ਺Λਪఆ͢Δσʔλߏ଄
  • ܦݧ෼෍Λۙࣅతʹදݱ͢Δ
  • ύʔηϯλΠϧ஋͸ɺ͜ͷܦݧ෼෍ͷۙࣅදݱ͔Β಺ૠ
  Λ༻͍ͯࢉग़͞ΕΔ
  • ʮѹॖύϥϝʔλʯʹΑͬͯɺਫ਼౓ͱۭؒޮ཰ͷτϨʔυ
  ΦϑΛௐ੔͢Δ
  • ஋Λେ͖͘͢Δ͜ͱͰɺਫ਼౓ΛߴΊΔ͜ͱ͕Ͱ͖Δ

  View Slide

 39. stream-lib ͷ t-digest

  View Slide

 40. stream-lib ͷ t-digest
  ѹॖύϥϝʔλΛࢦఆͯ͠ TDigest Λ༻ҙ͢Δ
  TDigest#add(double) Ͱ਺஋Λ௥Ճ͍ͯ͘͠
  TDigest#quantile(double) ͰύʔηϯλΠϧ஋ΛಘΔ

  View Slide

 41. ·ͱΊ

  View Slide

 42. ·ͱΊ
  • ֬཰తσʔλߏ଄Λ༻͍Δ͜ͱͰɺେن໛σʔλॲཧ΍
  ΦϯϥΠϯॲཧΛޮ཰తʹ࣮ݱͰ͖Δʢ͔΋ʣ
  • Java Ͱ֬཰తσʔλߏ଄Λ͓खܰʹѻ͍͍ͨͳΒɺ

  ·ͣ͸stream-lib ͷར༻Λݕ౼ͯ͠ΈΔ
  • ਪఆਫ਼౓ͱۭؒޮ཰ͷτϨʔυΦϑΛ੍ޚ͢Δ

  ύϥϝʔλͷௐ੔͸ɺ৬ਓܳʹͳΓ͕ͪ
  • JOL ΍ JMH Λ༻͍ͯɺ࣮ࡍͷۭؒޮ཰ͱ࣌ؒޮ཰Λ
  ͖ͪΜͱଌఆ͠ͳ͕Βௐ੔͢Δ͜ͱΛ͓͢͢Ί͍ͨ͠

  View Slide

 43. Thank you!

  View Slide