Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

アカデミーキャンプ VR 2023.2-3 "POWER TO THE PEOPLE" DAY5 ─ 人間の撃進 / Academy Camp VR 2023.2-3 DAY5 - The human advance

アカデミーキャンプ VR 2023.2-3 "POWER TO THE PEOPLE" DAY5 ─ 人間の撃進 / Academy Camp VR 2023.2-3 DAY5 - The human advance

2023年3月19日に開催されたアカデミーキャンプ VR 2023.2-3 "POWER TO THE PEOPLE" DAY5 で用いたスライドです。

Kenji Saito

March 19, 2023
Tweet

More Decks by Kenji Saito

Other Decks in Education

Transcript

 1. — Stable Diffusion (Dream Studio) VR 2023.2-3 “POWER TO THE

  PEOPLE” DAY5 — VR VR 2023.2-3 DAY5 — 2023-03-19 – p.1/19
 2. ( )( )( ) AI AI vr VR RNA MUSEUM

  VR 2023.2-3 DAY5 — 2023-03-19 – p.5/19
 3. Minecraft GPT Minecraft GPT ChatGPT 3D X3D ( ) VR

  2023.2-3 DAY5 — 2023-03-19 – p.8/19
 4. ( ) Dream Studio (Stable Diffusion) 1. ChatGPT 2. Dream

  Studio (Model Stable Diffusion v2.1-768 ) VR 2023.2-3 DAY5 — 2023-03-19 – p.9/19
 5. 1,2 (BE : Bedrock Edition) 3 Java Minecraft 1,2 3

  30 ( VR ) 10 ( ) 3 3 (?) VR 2023.2-3 DAY5 — 2023-03-19 – p.15/19
 6. 1001, 103, 1300 ( ) . . . VRChat 64

  ×64 ×64 1 VRChat ( 1m) 3 ( ) ( Unity ) / . . . ( ) ( ) VR 2023.2-3 DAY5 — 2023-03-19 – p.16/19
 7. ( VR ) ্͔Βݟͨͱ͜Ζ ͔ͨ͢Δྫ ͢ΜͳΓΤΫεϙʔτʂ ͜·ͬͪΌ͏ྫ ΤΫεϙʔτʹͲΜͲΜख͕͔͔ؒΔʂ ͭͬͨ͘΋ͷ ͸ΈͰͯͳ͍

  υΞ։͍ͯΔɹจࣈ͔ͭͬͯͳ͍ υΞดͯ͡Δɹจࣈ͔ͭͬͯΔ ͸ΈͰͯΔ ผʑʹ ΤΫεϙʔτ ͯ͠ ͋ͱͰ͚ͬͭ͘Δʜ ΤΫεϙʔτ ͨ͋͠ͱফ͢ʜ ΤΫεϙʔτ ͨ͋͠ͱফ͢ʜ υΞ͚ͩ෦඼ͱͯ͠ ͖Γ͸ͳͯ͠ ͢Γൈ͚ΒΕΔΑ͏ʹ͢Δʜ ͭͬͨ͘΋ͷΛ ͔͜Ή࢛͕֯ ॏͳͬͯͳ͍ ͭͬͨ͘΋ͷΛ ͔͜Ή࢛͕֯ ॏͳͬͯΔ ͭͬͨ͘΋ͷ ͭͬͨ͘΋ͷ ͭͬͨ͘΋ͷ ࠷େ ϒϩοΫ ࠷େ ϒϩοΫ ࠷େ ϒϩοΫ ࠷େ ϒϩοΫ ͤͭΊ͍ॻ͖ ͤͭΊ͍ॻ͖ VR 2023.2-3 DAY5 — 2023-03-19 – p.17/19