Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

アカデミーキャンプ VR 2023.2-3 "POWER TO THE PEOPLE" DAY5 ─ 人間の撃進 / Academy Camp VR 2023.2-3 DAY5 - The human advance

アカデミーキャンプ VR 2023.2-3 "POWER TO THE PEOPLE" DAY5 ─ 人間の撃進 / Academy Camp VR 2023.2-3 DAY5 - The human advance

2023年3月19日に開催されたアカデミーキャンプ VR 2023.2-3 "POWER TO THE PEOPLE" DAY5 で用いたスライドです。

Kenji Saito
PRO

March 19, 2023
Tweet

More Decks by Kenji Saito

Other Decks in Education

Transcript

 1. — Stable Diffusion (Dream Studio)
  VR 2023.2-3 “POWER TO THE PEOPLE”
  DAY5 —
  VR
  VR 2023.2-3 DAY5 — 2023-03-19 – p.1/19

  View Slide

 2. GPT “Unknown Future”
  ChatGPT GPT-4
  GPT
  VR 2023.2-3 DAY5 — 2023-03-19 – p.2/19

  View Slide

 3. https://speakerdeck.com/ks91
  VR 2023.2-3 DAY5 — 2023-03-19 – p.3/19

  View Slide

 4. Oculus/Meta Quest 2 ( )
  OK
  VR 2023.2-3 DAY5 — 2023-03-19 – p.4/19

  View Slide

 5. ( )( )( )
  AI AI
  vr
  VR
  RNA
  MUSEUM
  VR 2023.2-3 DAY5 — 2023-03-19 – p.5/19

  View Slide

 6. ChatGPT —
  ( )
  ChatGPT
  ChatGPT
  Unity
  VR 2023.2-3 DAY5 — 2023-03-19 – p.6/19

  View Slide

 7. ××
  ××
  ××
  VR 2023.2-3 DAY5 — 2023-03-19 – p.7/19

  View Slide

 8. Minecraft
  GPT Minecraft
  GPT
  ChatGPT 3D
  X3D ( )
  VR 2023.2-3 DAY5 — 2023-03-19 – p.8/19

  View Slide

 9. ( )
  Dream Studio (Stable Diffusion)
  1. ChatGPT
  2. Dream Studio (Model Stable Diffusion v2.1-768 )
  VR 2023.2-3 DAY5 — 2023-03-19 – p.9/19

  View Slide

 10. Stable Diffusion
  Minecraft voxel
  VR 2023.2-3 DAY5 — 2023-03-19 – p.10/19

  View Slide

 11. Quest 2
  VR 2023.2-3 DAY5 — 2023-03-19 – p.11/19

  View Slide


 12. ( )
  VR 2023.2-3 DAY5 — 2023-03-19 – p.12/19

  View Slide

 13. ChatGPT
  VRChat
  VR 2023.2-3 DAY5 — 2023-03-19 – p.13/19

  View Slide

 14. ( )
  VRChat
  VR 2023.2-3 DAY5 — 2023-03-19 – p.14/19

  View Slide

 15. 1,2 (BE : Bedrock Edition) 3 Java
  Minecraft
  1,2
  3 30
  ( VR )
  10 ( )
  3 3
  (?)
  VR 2023.2-3 DAY5 — 2023-03-19 – p.15/19

  View Slide

 16. 1001, 103, 1300 ( )
  . . .
  VRChat
  64 ×64 ×64
  1 VRChat ( 1m)
  3 ( )
  ( Unity ) /
  . . .
  ( ) ( )
  VR 2023.2-3 DAY5 — 2023-03-19 – p.16/19

  View Slide

 17. ( VR )
  ্͔Βݟͨͱ͜Ζ
  ͔ͨ͢Δྫ
  ͢ΜͳΓΤΫεϙʔτʂ
  ͜·ͬͪΌ͏ྫ
  ΤΫεϙʔτʹͲΜͲΜख͕͔͔ؒΔʂ
  ͭͬͨ͘΋ͷ
  ͸ΈͰͯͳ͍
  υΞ։͍ͯΔɹจࣈ͔ͭͬͯͳ͍ υΞดͯ͡Δɹจࣈ͔ͭͬͯΔ
  ͸ΈͰͯΔ
  ผʑʹ
  ΤΫεϙʔτ
  ͯ͠
  ͋ͱͰ͚ͬͭ͘Δʜ
  ΤΫεϙʔτ
  ͨ͋͠ͱফ͢ʜ
  ΤΫεϙʔτ
  ͨ͋͠ͱফ͢ʜ
  υΞ͚ͩ෦඼ͱͯ͠
  ͖Γ͸ͳͯ͠
  ͢Γൈ͚ΒΕΔΑ͏ʹ͢Δʜ
  ͭͬͨ͘΋ͷΛ
  ͔͜Ή࢛͕֯
  ॏͳͬͯͳ͍
  ͭͬͨ͘΋ͷΛ
  ͔͜Ή࢛͕֯
  ॏͳͬͯΔ
  ͭͬͨ͘΋ͷ
  ͭͬͨ͘΋ͷ
  ͭͬͨ͘΋ͷ
  ࠷େ ϒϩοΫ ࠷େ ϒϩοΫ
  ࠷େ ϒϩοΫ
  ࠷େ ϒϩοΫ
  ͤͭΊ͍ॻ͖
  ͤͭΊ͍ॻ͖
  VR 2023.2-3 DAY5 — 2023-03-19 – p.17/19

  View Slide

 18. ( )
  VRChat
  ChatGPT Stable Diffusion (Dream Studio)
  VR 2023.2-3 DAY5 — 2023-03-19 – p.18/19

  View Slide

 19. Dream Studio
  GPT-4 Discord
  VR 2023.2-3 DAY5 — 2023-03-19 – p.19/19

  View Slide