Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

ビットコインの技術 / Bitcoin Technology

Kenji Saito
September 11, 2019

ビットコインの技術 / Bitcoin Technology

2019年9月11日(水)、ブロックチェーンハブ主催のブロックチェーンアカデミー「ビットコインの技術」にて使用したスライドです。

Kenji Saito

September 11, 2019
Tweet

More Decks by Kenji Saito

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ϏοτίΠϯͷٕज़
  ϒϩοΫνΣʔϯج൫ٕज़ʲԾ૝௨՟ͷݪܕΛ஌Ζ͏ʂʳ
  ϒϩοΫνΣʔϯϋϒ Chief Science Officer / ૣҴాେֶ େֶӃܦӦ؅ཧݚڀՊ ڭत
  ੪౻ ݡ࣐
  [email protected]
  ϏοτίΠϯͷٕज़ — ϒϩοΫνΣʔϯج൫ٕज़ — 2019-01-29 – p.1/40

  View full-size slide

 2. ͜ͷεϥΠυ͸
  https://speakerdeck.com/ks91
  ʹஔ͔Ε͍ͯ·͢
  ϏοτίΠϯͷٕज़ — ϒϩοΫνΣʔϯج൫ٕज़ — 2019-01-29 – p.2/40

  View full-size slide

 3. ؆୯ͳࣗݾ঺հ
  ੪౻ ݡ࣐ (͍͞ͱ͏ ͚Μ͡)
  ૣҴాେֶ େֶӃܦӦ؅ཧݚڀՊ ڭत
  ܚጯٛक़େֶ SFC ݚڀॴ ্੮ॴһɾ؀ڥ৘ใֶ෦ ߨࢣ (ඇৗۈ)
  גࣜձࣾϒϩοΫνΣʔϯϋϒ CSO (Chief Science Officer)
  Ұൠࣾஂ๏ਓϏϤϯυϒϩοΫνΣʔϯ ୅දཧࣄ
  Ұൠࣾஂ๏ਓΞΧσϛʔΩϟϯϓ ୅දཧࣄ
  ܦྺ
  1993 ೥ɺίʔωϧେֶΑΓ޻ֶम࢜߸औಘ (ίϯϐϡʔλαΠΤϯε)
  2006 ೥ɺܚጯٛक़େֶΑΓσδλϧ௨՟ͷݚڀͰത࢜߸औಘ (੓ࡦɾϝσΟΞ)
  ܚጯٛक़େֶ େֶӃ ੓ࡦɾϝσΟΞݚڀՊ΍ SFC ݚڀॴʹͯ 19 ೥ؒʹΘͨΓ
  P2P (Peer-to-Peer) ͓Αͼσδλϧ௨՟౳ͷݚڀʹैࣄ
  2011 ೥ՆΑΓ෱ౡͷ͜Ͳ΋ͨͪͷͨΊͷʮΞΧσϛʔΩϟϯϓʯΛ஥ؒΒͱ։࠵
  ࡢՆ͸ SFC ʹͯ ΞΧσϛʔΩϟϯϓ 2018 ՆʮΦοέʔάʔάϧɺ॓୊΍ͬͱ͍ͯʂʯΛ࣮ࢪ
  ࠓՆ΋ SFC ౳Ͱ ΞΧσϛʔΩϟϯϓ 2019 ՆʮੈքΛ࠶ൃ໌ͤΑ ∼ REINVENT THE WORLDʯΛ࣮ࢪ
  → ࢲͷ಄ͷதͰ͸ͭͳ͕͍ͬͯ·͢ (͜Ε͔ΒͷࣾձͷσβΠϯ͸͜Ͳ΋ͨͪͱҰॹʹ)
  ϏοτίΠϯͷٕज़ — ϒϩοΫνΣʔϯج൫ٕज़ — 2019-01-29 – p.3/40

  View full-size slide

 4. ࠓճͷςʔϚ
  ϏοτίΠϯɾϒϩοΫνΣʔϯͷ
  ࢓૊Έɺ
  σʔλߏ଄ͷಛ௃ɺ
  Proof of Work ͱϚΠχϯάͷҙຯɺ
  SegWitɺ
  ϖΠϝϯτνϟωϧɺ
  ߟ͑͏Δ੬ऑੑͱରࡦ
  ͳͲʹ͍ͭͯղઆ͠·͢
  ϏοτίΠϯͷٕज़ — ϒϩοΫνΣʔϯج൫ٕज़ — 2019-01-29 – p.4/40

  View full-size slide

 5. ϏοτίΠϯͱ͸ʁ
  σδλϧ௨՟ͳͷͩΖ͏͚Ͳɺಛ௃͸ʁ
  ϏοτίΠϯͷٕज़ — ϒϩοΫνΣʔϯج൫ٕज़ — 2019-01-29 – p.5/40

  View full-size slide

 6. ϏοτίΠϯͷʮ໰͍ʯͱʮ౴͑ʯ(1)
  ϏοτίΠϯͷʮ໰͍ʯ
  ʮࣗ෼͕͍࣋ͬͯΔ͓ۚΛ͍ͭͰ΋ࣗ෼ͷ޷͖ʹૹۚ͢Δ͜ͱΛ
  ୭ʹ΋ࢭΊͤ͞ͳ͍ʯͨΊʹ͸ʁ
  ΦϯϥΠϯϖΠϝϯτͰ͸ʮࢧ෷͍ = ૹۚʯ
  (தԝ) ۜߦϚωʔ΁ͷෆ৴
  ϏοτίΠϯͷʮ౴͑ʯ
  ಛఆͷαʔϏεఏڙऀ͕͍Δ෩ʹ͸Ͱ͖ͳ͍
  ⇒ σδλϧͳίΠϯΛ P2P Ͱ΍ΓऔΓ͢Δ
  ίΠϯΛૹͬͨ͜ͱΛ൱ఆ͞ΕͨΒʁ
  ⇒ σδλϧॺ໊Λ༻͍Δ (ݕূՄೳੑͱ಺༰ͷ൱ೝෆՄೳੑͷ୲อ)
  ϏοτίΠϯͷٕज़ — ϒϩοΫνΣʔϯج൫ٕज़ — 2019-01-29 – p.6/40

  View full-size slide

 7. ϏοτίΠϯͷʮ໰͍ʯͱʮ౴͑ʯ(2)
  σδλϧॺ໊͚ͩͰ͸ղ͚ͳ͍໰୊͕͋Δ
  ೋॏফඅ (double spending) Λ๷͙ඞཁ͕͋Δ (ଘࡏͷ൱ೝෆՄೳੑΛ୲อ͍ͨ͠)
  ⇒ औҾͷূڌΛ৽ฉʹࡌͤΕ͹Α͍
  ܝࡌڋ൱΍σΟείϯͷڪΕ͸ʁ
  ⇒ ܈ऺ͕ (ग़དྷࣄͷূڌͱͯ͠) ൃߦ͢Δʮ৽ฉʯʹऔҾͷূڌΛࡌͤΔ
  ϒϩοΫνΣʔϯ͸ɺ͔͋ͨ΋ʮۭதʹ໿ଋΛݻఆ͢Δʯ
  ʮ໿ଋʯͷܗࣜΛ΋ͭه࿥ΛݻఆͰ͖Δ → ՟ฎ͸ʮ໿ଋʯͰ͋Γɺެڞࡒ
  (޿͍ҙຯͷ) ެڞࡒΛެਖ਼ʹѻ͏͜ͱ͕Ͱ͖Δͱ͍͏ظ଴ (׬શͰ͸ͳ͍)
  ͜ͷߟ͑ํʹجͮ͘ίΠϯͷ౪೉͸Ұ࿈ͷࣄ݅ͷΑ͏ͳహ຤Λ୧Δ
  ʮࣗ෼͕͍࣋ͬͯΔ͓ۚΛ͍ͭͰ΋ࣗ෼ͷ޷͖ʹૹۚ͢Δ͜ͱΛ୭ʹ΋ࢭΊͤ͞ͳ͍ʯ
  ⇒ ຊਓͰ͋Δ͜ͱΛࣗ෼ࣗ਎͚ͩͰূ໌͢Δ → ൿີݤͷॴ࣋ͷθϩ஌ࣝূ໌ → ൿີݤΛ࢖͑ΔͳΒ୭Ͱ͋Εຊਓ
  ⇒ औҾ͸ສਓ͕ݕূՄೳ͕ͩऔΓফͤͳ͍ → ౪·ΕͨίΠϯ͸௥੻Ͱ͖Δ͕औΓ໭ͤͳ͍
  ϏοτίΠϯͷٕज़ — ϒϩοΫνΣʔϯج൫ٕज़ — 2019-01-29 – p.7/40

  View full-size slide

 8. ϏοτίΠϯͷγεςϜ
  ϏʔΧʔ / ৽ฉϞσϧͰߟ͑Δ
  ϏοτίΠϯͷٕज़ — ϒϩοΫνΣʔϯج൫ٕज़ — 2019-01-29 – p.8/40

  View full-size slide

 9. ϏʔΧʔ / ৽ฉϞσϧͷੈք(1)
  ϏοτίΠϯͷϒϩοΫνΣʔϯΛ෺ཧϞσϧͰઆ໌͠·͢
  2,100 ສ cm3 (cc) ͷɺਓྨʹͱͬͯແՁ஋ͳӷମ͕͋Δ
  λϯΫʹೖ͍ͬͯΔ
  1 ԯ෼ͷ 1cm3 ·ͰܭྔͰ͖ΔϏʔΧʔΛ֤͕͍ࣗͭ͘Ͱ΋
  ࣋ͯΔ
  ެڞۭؒʹஔ͔ΕΔ
  ϏʔΧʔʹ͸ݤ෇͖ͷ֖͕͍͍ͭͯΔ
  ฏۉ 10 ෼͓͖ʹબ͹Εͨਓ͚͕ͩɺࣗ෼ͷϏʔΧʔʹࠓͳΒ
  12.5cm3 ͘Έग़ͤΔ
  ಛघͳ͘͡Ҿ͖ͰબͿ
  ౰ͨΓ͘͡͸ɺ֤ࣗͷശͷதʹ͋ΓɺͦΕͧΕ͕શྗͰ
  ͘͡ΛҾ͖·͘Δ
  ⇒ ଎͘Ҿ͚ͨํ͕༗ར
  ⇒ ʮγεςϜ͕ఀ·Βͳ͍ (ϥΠϒωε)ʯੑ࣭ΛຬͨͤΔ
  ϏοτίΠϯͷٕज़ — ϒϩοΫνΣʔϯج൫ٕज़ — 2019-01-29 – p.9/40

  View full-size slide

 10. ϏʔΧʔ / ৽ฉϞσϧͷੈք(2)
  ϏʔΧʔؒͰൺֱతࣗ༝ʹӷମΛ΍ΓऔΓͰ͖Δ (ਖ਼౰ੑͷอূ)
  ֖Λ։͚ΒΕΔͷ͸ݤΛ͍࣋ͬͯΔຊਓ͚ͩ
  Ұ౓։͚ͨΒɺଞͷ (ෳ਺ͷ) ϏʔΧʔʹ஫͗੾Δ
  ઌͷʮબ͹Εͨਓʯ͸ɺ΍ΓऔΓΛʮ؂ࠪʯ͠ɺ৽ฉͷࢴ໘Λ
  ͭͬͯ͘ه࿥Λ࢒͢ʮ௥هਓʯͰ΋͋Δ (ଘࡏੑͷূ໌)
  ΍ΓऔΓͷ͓͜΅Ε (ख਺ྉ) ΋΋Β͑Δ
  ಉ͡ϖʔδ൪߸͕ඃͬͨΒɺϖʔδྻͷ௕͍ํͷཤྺ͕༗ޮ
  (།Ұੑͷ߹ҙ)
  ͱ͖Ͳ͖ɺϏʔΧʔͷݤΛແ͘͢ਓ͕͍Δ
  ͦΜͳ࢓૊ΈΛσδλϧͰͭ͘Γɺ௨՟ͱݟͳͯ͠Έͨ
  → ϏοτίΠϯ
  (ݟͳ͠Λඞཁͱ͠ͳ͍՟ฎɾ௨՟͸๏՟΋ؚΊଘࡏ͠ͳ͍)
  ϏοτίΠϯͷٕज़ — ϒϩοΫνΣʔϯج൫ٕज़ — 2019-01-29 – p.10/40

  View full-size slide

 11. ਖ਼౰ੑͷอূ ∼ ͍ΘΏΔ UTXO ߏ଄
  ࢀরࡁΈͷग़ྗ (=ίΠϯ) ͸ফඅࡁΈ → ೋॏফඅ͞Εͳ͍
  ϏοτίΠϯͷٕज़ — ϒϩοΫνΣʔϯج൫ٕज़ — 2019-01-29 – p.11/40

  View full-size slide

 12. ଘࡏੑͷূ໌ ∼ ࡞ۀূ໌෇͖ϋογϡνΣʔϯ
  ท൪߸O ท൪߸O ท൪߸O
  લทͷμΠδΣετ
  λʔήοτҎԼͰͳ͍ͱ͍͚ͳ͍

  ͸Έͩ͠ίʔφʔ
  μΠδΣετ͕λʔήοτҎԼʹͳΔΑ͏ʹೖΕΔద౰ͳ಺༰

  ϖʔδͷμΠδΣετ (҉߸ֶతϋογϡؔ਺ʹΑΔग़ྗ) ͸λʔήοτҎԼͰͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍
  ݩͷσʔλΛͲ͏͍͡Ε͹ͲΜͳμΠδΣετʹͳΔͷ͔͸༧ΊΘ͔Βͳ͍ → ్ํ΋ͳ͍ʮ࡞ۀ ͱͦͷ ূ໌ʯΛཁ͢Δ
  ͜Ε͕͘͡Ҿ͖ͷݪཧͰ͋Γɺಉ͚ͩ͡ͷίετΛ͔͚ͳ͚Ε͹վ͟ΜͰ͖ͳ͍
  ϏοτίΠϯͷٕज़ — ϒϩοΫνΣʔϯج൫ٕज़ — 2019-01-29 – p.12/40

  View full-size slide

 13. །Ұੑͷ߹ҙ ∼ φΧϞτɾίϯηϯαε
  ϖʔδ൪߸O ϖʔδ൪߸O ϖʔδ൪߸O ϖʔδ൪߸O
  ϖʔδ൪߸O ϖʔδ൪߸O ϖʔδ൪߸O
  ϖʔδ൪߸O
  ͬͪ͜ͷྺ࢙͕༗ޮ
  ΄΅ಉ࣌ʹผʑͷ୭͔͕͘͡ʹ౰ͨͬͯϖʔδྻ͕෼͔Εͯ͠·͏ݱ৅͸ͨ·ʹ͋Δ
  ʮ୭ʹ΋ࢭΊͤ͞ͳ͍ʯͨΊʹࣗ཯ɾ෼ࢄͰಈ࡞͢ΔͨΊෆՄආ
  ͘͡Ҿ͖ʹྦྷੵͰ࠷΋େ͖ͳίετ͕͔͔͍ͬͯΔྺ࢙͕࠷΋վ͟Μ͠ʹ͍͘
  ͦΕ͕ਖ਼࢙Ͱ͋Δͱશһ͕߹ҙ͢Δ (ݫີͳίϯηϯαε͸࣮ݱͰ͖͍ͯͳ͍)
  ϏοτίΠϯͷٕज़ — ϒϩοΫνΣʔϯج൫ٕज़ — 2019-01-29 – p.13/40

  View full-size slide

 14. ʮ௨՟ͱݟͳͯ͠Έͨʯ
  ՟ฎɾ௨՟ʹɺݟͳ͠Λඞཁͱ͠ͳ͍ʮϗϯϞϊʯ͸ଘࡏ͠ͳ͍
  ௨՟ = ࣄ্࣮ (virtually) ՟ฎͱͯ͠௨༻͍ͯ͠ΔԿ͔ɾԾ૝՟ฎ = ͓ۚ
  ՟ฎ = ৴༻ͷ୅༻඼ɾԾ૝৴༻ = ͓ۚ
  ͢΂ͯͷ՟ฎɾ௨՟͸ɺͦΕΛʮ՟ฎɾ௨՟ͱݟͳ͢ʯ͜ͱʹΑΓଘࡏ͢Δ
  ྫ : ೔ຊۜߦ͕ൃߦ͢Δ݊Λ௨՟ͱݟͳͯ͠Έͨ
  → ೔ຊԁ
  ͕ͨͬͯ͠ɺ͢΂ͯͷ௨՟͸Ծ૝తͳଘࡏͳͷͰɺ
  ʮԾ૝௨՟ʯͱ͍͏ݴ༿͸ɺ͋Δҙຯφϯηϯε (๏཯༻ޠʹ͍ͬͨΜͳͬͪΌ
  ͚ͬͨͲ)
  ʮԾ૝௨՟ʯͬͯݴͬͪΌ͏ͱʮԾ૝Ծ૝Ծ૝৴༻ʯʹͳͬͪΌ͏
  ೔ຊԁ͸ผʹʮ࣮௨՟ʯͰ͸ͳ͍
  ϏοτίΠϯͷٕज़ — ϒϩοΫνΣʔϯج൫ٕज़ — 2019-01-29 – p.14/40

  View full-size slide

 15. ϏοτίΠϯͷٕज़
  ϏοτίΠϯͷٕज़ — ϒϩοΫνΣʔϯج൫ٕज़ — 2019-01-29 – p.15/40

  View full-size slide

 16. ϏοτίΠϯͷγεςϜͷ֓ཁ
  ϏοτίΠϯωοτϫʔΫ
  ɾ ճͷʮ࠾۷ʯྔ͸໿ ೥ຖʹ൒ݮ
  ɾ߹ܭ໿ ສ #5$ ·Ͱ
  औҾͷొ࿥
  ख਺ྉ
  ख਺ྉ
  औҾͷঝೝ
  ϚΠχϯά࣌

  ϚΠχϯά ࠾۷
  ͸
  ֬཰తաఔ
  ฏۉ ෼͓͖ʹ੒ޭ

  ૹۚࢦࣔ͸֤͕ࣗ΋ͭ
  ϓϥΠϕʔτΩʔͰ
  ແͨ͘͠Β࠶ൃߦෆՄ

  ϚΠφʔ
  ࠾۷ऀ

  ࢧ෷͍ɾ྆ସ
  ͳͲͷܦࡁ׆ಈ
  ར༻ऀ
  ϒϩοΫνΣʔϯ
  ݩா

  Πϯλʔωοτ্ͷԾ૝ωοτϫʔΫ

  ʜ
  ˞#5$ϏοτίΠϯͷ୯Ґ
  #5$
  ରԠ
  ϒϩοΫ ϒϩοΫ ϒϩοΫ
  औҾ ૹۚ

  औҾͷه࿥
  ΞυϨε Ѽઌ

  ϓϥΠϕʔτΩʔ
  ຊਓͷূ໌

  ϏοτίΠϯͷٕज़ — ϒϩοΫνΣʔϯج൫ٕज़ — 2019-01-29 – p.16/40

  View full-size slide

 17. ΢ΥϨοτ͸ԿΛ͍ͯ͠Δ͔
  ϏοτίΠϯͷٕज़ — ϒϩοΫνΣʔϯج൫ٕज़ — 2019-01-29 – p.17/40

  View full-size slide

 18. ϏοτίΠϯϒϩοΫνΣʔϯͷ֓ཁ
  μΠδΣετ
  ϒϩοΫ O
  ϚΠχϯάใु ݻఆ஋
  ख਺ྉ ೖྗͷ߹ܭͱग़ྗͷ߹ܭͷࠩ

  .FSLMF໦Λܭࢉͯ͠
  ͦͷϧʔτ஋Λ֨ೲ
  ͍ͣΕऔҾه࿥͕औΓग़͞Εɺ
  ͦͷ࣌఺ͷਖ਼࢙ʹೖ͍ͬͯͳ͍΋ͷͳΒ
  ৽ͨͳϒϩοΫͷதʹ֨ೲ͞ΕΔ
  ᶃਖ਼౰ੑͷอূ
  ϏοτίΠϯͰ͸ 6590 ߏ଄

  ᶄଘࡏੑͷূ໌
  ϏοτίΠϯͰ͸࡞ۀূ໌෇͖ϋογϡνΣʔϯ

  ᶅ།Ұੑͷ߹ҙ
  ϏοτίΠϯͰ͸
  φΧϞτɾίϯηϯαε

  ϒϩοΫ O ϒϩοΫ O ϒϩοΫ O ϒϩοΫ O
  ϒϩοΫ O ϒϩοΫ O
  μΠδΣετ μΠδΣετ μΠδΣετ μΠδΣετ
  μΠδΣετ μΠδΣετ
  #5$
  ੜ੒
  औҾ
  औҾ औҾ औҾ
  ʜʜ
  ΑΓ௕͍ ࡞ۀূ໌
  ͷίετ͕ΑΓ෷Θ
  Ε͍ͯΔ
  νΣʔϯ
  ͕༗ޮͱͳΔ
  μΠδΣετ㱡λʔήοτ
  1SPPG0G8PSL
  ࡞ۀূ໌

  աڈͷऔҾग़ྗ΁ͷࢀর
  σδλϧॺ໊ ެ։ݤ
  Ѽઌͱྔ
  ίΠϯ

  λʔήοτ
  ϊϯε
  ೖྗ
  ೖྗ
  ग़ྗ
  ग़ྗ
  1. ֤ϚΠφʔ͸ɺաڈ 10 ෼΄Ͳͷؒʹऩूͨ͠औҾσʔλΛϒϩοΫʹ֨ೲ͠ɺϚΠχϯά (͘͡Ҿ͖) Λߦ͏
  2. ੒ޭͨ͠ΒωοτϫʔΫ಺ʹϒϩʔυΩϟετ͢Δ
  3. ֤ϚΠφʔ͸ɺͦΕΛνΣʔϯͷ৽͍͠຤ඌͱೝΊΔͳΒɺͦͷޙΖʹϒϩοΫΛܨ͛Δ΂͘ 1 ʹ໭Δ
  ϏοτίΠϯͷٕज़ — ϒϩοΫνΣʔϯج൫ٕज़ — 2019-01-29 – p.18/40

  View full-size slide

 19. ϒϩοΫνΣʔϯ/DLT Λཧղ͢Δ
  ਖ਼౰ੑͷอূ
  ྫ6590ߏ଄ͱσδλϧॺ໊
  ଘࡏੑͷূ໌
  ྫ࡞ۀূ໌෇͖ϋογϡνΣʔϯ
  །Ұੑͷ߹ҙ
  ྫφΧϞτɾίϯηϯαε
  ϧʔϧͷهड़
  ྫ#5$ͷҠస
  ɾ
  τϥϯβΫγϣϯͷ಺༰͕վ͟ΜͰ͖ͣɺ
  ɾ
  ͦͷΞηοτʹؔ͢ΔաڈͷτϥϯβΫγϣϯྻʹরΒͯ͠ໃ६͕ͳ͘ɺ
  ɾ
  ͔ͭɺਖ਼౰ͳϢʔβʹΑΓ౤ೖ͞Ε͍ͯΔ͜ͱΛอূ͢Δ
  ɾաڈʹ͋ͬͨτϥϯβΫγϣϯͷূڌΛຣফͰ͖ͣɺ
  ɾ
  ͔ͭɺաڈʹͳ͔ͬͨτϥϯβΫγϣϯͷূڌΛ፻଄Ͱ͖ͳ͍
  ɾໃ६͢Δ;ͨͭͷτϥϯβΫγϣϯ͕౤ೖ͞Εͨ৔߹ɺ
  ɹ ͍ͣΕ
  ؔ༩͢Δશһ͕ಉ͡ยํΛબΜͰྺ࢙ͷதʹҐஔ͚ͮΔ
  ɾΞϓϦέʔγϣϯϩδοΫ Կ͕ਖ਼͍͠τϥϯβΫγϣϯ͔ΛܾΊΔ

  ػೳ͕Լ͔ΒੵΈ্͕͍ͬͯ·͢
  ྫ͑͹ΞηοτΛʮϏοτίΠϯʯ
  ɺτϥϯβΫγϣϯΛʮͦͷചങʯͱஔ͖׵͑ͯಡΜͰΈ͍ͯͩ͘͞
  ϏοτίΠϯͷٕज़ — ϒϩοΫνΣʔϯج൫ٕज़ — 2019-01-29 – p.19/40

  View full-size slide

 20. ϏοτίΠϯͷٕज़ - ͪΐ
  ͬͱৄࡉ΁
  ϏοτίΠϯϒϩοΫνΣʔϯͷத਎Λݟͳ͕Β
  https://blockchain.com/
  ϏοτίΠϯͷٕज़ — ϒϩοΫνΣʔϯج൫ٕज़ — 2019-01-29 – p.20/40

  View full-size slide

 21. ϒϩοΫ 0 ʹຒΊࠐ·Εͨূ໌ and/or ϝοηʔδ
  औҾͷσʔλͷۭ͖ྖҬʹϏοτίΠϯͱ
  ؔ܎ͳ͍σʔλΛຒΊࠐΊͨΓ΋͢Δ
  ࠷ॳͷϒϩοΫɺ࠷ॳͷऔҾʹຒΊࠐ·Εͨจࣈྻ
  “The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of
  second bailout for banks”
  ʮλΠϜζࢴ 2009 ೥ 1 ݄ 3 ೔
  ɹࡒ຿େਉɺۜߦ΁ͷ 2 ౓໨ͷެతࢿۚʹΑΔٹࡁ΁ʯ
  ୭Ͱ΋͔֬ΊΒΕΔ
  https://blockchain.com ͷݕࡧϑΟʔϧυʹ 0 Λ
  ࢦఆ͠ɺBTC Block → Hash ͱਐΉ
  ग़͖ͯͨϒϩοΫͷ།ҰͷऔҾͷத਎ΛݟΔ
  ͲΜͳҙਤ͔ʁ
  ϏοτίΠϯͷٕज़ — ϒϩοΫνΣʔϯج൫ٕज़ — 2019-01-29 – p.21/40

  View full-size slide

 22. औҾͱσδλϧॺ໊(1)
  ࢀরࡁΈͷग़ྗ (=ίΠϯ) ͸ফඅࡁΈ → ೋॏফඅ͞Εͳ͍
  ϏοτίΠϯͷٕज़ — ϒϩοΫνΣʔϯج൫ٕज़ — 2019-01-29 – p.22/40

  View full-size slide

 23. औҾͱσδλϧॺ໊(2)
  M ͔Β A ʹ 60BTC ૹΔྫͰɺ৚݅΍ॺ໊͸࣮ࡍʹ͸εΫϦϓτͷ͔ͨͪͰهड़͞ΕΔ (౰ॳͷઃܭ)
  औҾσʔλຊମͱॺ໊ͷηΫγϣϯ͕෼͔Ε͍ͯͳ͍ͷ͸ࠜຊతͳઃܭϛεͳͷͰɺSegWit Ͱվमͨ͠
  ϏοτίΠϯͷٕज़ — ϒϩοΫνΣʔϯج൫ٕज़ — 2019-01-29 – p.23/40

  View full-size slide

 24. SegWit (Segregated Witness; ূ໌෼཭ํࣜ)
  ೖྗεΫϦϓτΛऔΓ΍Ίɺग़ྗεΫϦϓτ΋؆қԽ͢Δ
  ೖྗʹ͓͚Δূ໌ (witness) ͷํ๏ΛύλʔϯԽ͠ɺূ໌ͷϦετΛͭ͘Δ (಺෦ॲཧ͸ैདྷ௨Γ)
  ैདྷํࣜʹରͯ͠લํޓ׵ੑΛอূ (ैདྷϊʔυ͔Βݟͯ΋ TX ΍ϒϩοΫ͸ਖ਼͍͠)
  ϏοτίΠϯͷٕज़ — ϒϩοΫνΣʔϯج൫ٕज़ — 2019-01-29 – p.24/40

  View full-size slide

 25. SegWit ͷϝϦοτ͸ʁ
  ୈҰʹόάϑΟΫε
  లੑ (malleability) ΛࠜઈͰ͖Δ
  ͝ࢀߟ
  https://bitcoincore.org/en/2016/01/26/segwit-benefits/
  ޽Ͱ݌఻͞Ε͍ͯΔϒϩοΫαΠζӠʑ͸ɺϝϦοτͷϦετͷԼͷํ
  ϏοτίΠϯͷٕज़ — ϒϩοΫνΣʔϯج൫ٕज़ — 2019-01-29 – p.25/40

  View full-size slide

 26. औҾͷ࿈࠯
  ϏοτίΠϯͷٕज़ — ϒϩοΫνΣʔϯج൫ٕज़ — 2019-01-29 – p.26/40

  View full-size slide

 27. Merkle ໦ (ϏοτίΠϯͷ৔߹)
  Digest = SHA-256 × SHA-256
  TX ͷଘࡏ͸ɺͦΕؚ͕·ΕΔ෦෼໦ (֤૚ͰྡʹདྷΔμΠδΣετ) ͕ఏڙ͞ΕΔͱݕূͰ͖Δ
  ϏοτίΠϯͷٕज़ — ϒϩοΫνΣʔϯج൫ٕज़ — 2019-01-29 – p.27/40

  View full-size slide

 28. Block Header Data Structure
  Field Description Size (bytes)
  Version 4
  Digest Double SHA-256 value 32
  Merkle root Double SHA-256 value 32
  Time Seconds (since 1970-01-01T00:00 UTC) 4
  Target Compressed format 4
  Nonce Appropriate value 4
  Merkle root is the digest of all TXs
  ϏοτίΠϯͷٕज़ — ϒϩοΫνΣʔϯج൫ٕज़ — 2019-01-29 – p.28/40

  View full-size slide

 29. ίϛοτϝϯτ
  ϒϩοΫͷσʔλʹର͢Δ৽͍͠ϧʔϧ
  ੜ੒औҾͷग़ྗεΫϦϓτʹͯɺ
  OP_RETURN ʹଓ͚ͯҎԼͷϖΠϩʔυΛ PUSH
  ߲໨ ҙຯ αΠζ
  ϔομʔ 0xaa21a9ed 4 όΠτ
  ূ໌ (witness) ϧʔτ ೋॏ SHA-256 ஋ 32 όΠτ
  ͨͩ͠ূ໌ϧʔτ͸ɺ֦ு͞ΕͨऔҾσʔλશମͷμΠδΣετʹ͍ͭͯɺ
  औҾͷ Merkle ϧʔτͱಉ༷ʹܭࢉ
  ϏοτίΠϯͷٕज़ — ϒϩοΫνΣʔϯج൫ٕज़ — 2019-01-29 – p.29/40

  View full-size slide

 30. Proof of Work (࡞ۀূ໌) ͱ͸ʁ
  ܭࢉίετΛ౤ೖͨ͜͠ͱͷূ໌ (ʮίϯηϯαεΛ࣮ݱ͢Δ࢓૊ΈʯͰ͸ͳ͍)
  ࡞ۀ͸ࠔ೉͕ͩɺͦͷ݁Ռͷݕূ͸༰қ
  ͦΕʹΑΓɺεύϜ΍ෆਖ਼ߦҝΛ཈ࢭ͢Δͱ͍͏͕
  . . .
  ྫ : Hashcash (1997)
  ϝʔϧϔομʹ SHA-1 ϋογϡ஋ͷ࠷ॳͷ 20 Ϗοτ (౰࣌) ͕ 0 ʹͳΔΑ͏ͳཚ਺Λ༻͍ͨ
  ελϯϓΛࡌͤΔ
  1 ௨ͷϝʔϧͷૹ৴४උʹ 1 ඵ΄Ͳ͔͔Δ
  ड৴ଆͰͷ֬ೝ͸ҰॠͰɺελϯϓ͕ແޮͳΒεύϜͱѻ͏
  ϋογϡ஋/μΠδΣετΛ༻͍Δ৔߹ͷҰൠԽ
  ͋ΔλʔήοτҎԼʹͳΔΑ͏ͳμΠδΣετͱͳΔσʔλΛݟ͚ͭΑ
  ϋογϡ஋΋਺ͳͷͰେখΛൺֱͰ͖Δ
  ϏοτίΠϯͷٕज़ — ϒϩοΫνΣʔϯج൫ٕज़ — 2019-01-29 – p.30/40

  View full-size slide

 31. ϚΠχϯά
  ϏοτίΠϯͷٕज़ — ϒϩοΫνΣʔϯج൫ٕज़ — 2019-01-29 – p.31/40

  View full-size slide

 32. ϚΠφʔͷৼΔ෣͍
  ޮ཰Λ௥ٻ͢Δ
  ઐ༻ϋʔυ΢ΣΞͷग़ݱ
  CPU → GPU → FPGA → ASIC
  ϚΠχϯάʹ͸ (ిྗ) ίετ͕͔͔Δ
  ΋͠ɺظ଴͞ΕΔརӹ͕ίετΑΓ΋େ͖͚Ε͹
  → ΑΓଟ͘ͷϚΠφʔ͕ࢀೖ͠ϋʔυ΢ΣΞʹ౤ࢿ͢Δ
  ΋͠ɺظ଴͞ΕΔརӹ͕ίετΑΓ΋খ͚͞Ε͹
  → ϚΠφʔ͸ఫୀ͢Δ (·ͣ͸ిݯΛམͱ͢)
  ϚΠχϯά͸ूஂతʹͳΓɺαʔϏεʹͳΔ
  ݸਓ͕ΑΓ؆୯ʹࢀೖ͠ఫୀ͠΍͘͢ͳΔ
  ϚΠφʔͷूஂͱͯ͠ͷৼΔ෣͍͕ BTC ͷऔҾࢢ৔ͷܦࡁݪཧʹࠨӈ͞ΕΔ
  ϏοτίΠϯͷٕज़ — ϒϩοΫνΣʔϯج൫ٕज़ — 2019-01-29 – p.32/40

  View full-size slide

 33. λʔήοτͷௐ੔
  ϏοτίΠϯͷٕज़ — ϒϩοΫνΣʔϯج൫ٕज़ — 2019-01-29 – p.33/40

  View full-size slide

 34. POW ʹΑΔอޢ
  औҾ͸վ͟ΜͰ͖ͳ͍͕࡟আɾ௥Ճ͸Մೳ (ϒϩοΫ͸վ͟ΜͰ͖Δ)
  Proof Of Work Λ՝͢͜ͱͰվ͟ΜΛ཈ࢭ͢Δͱ͍͏͕ . . .
  ϏοτίΠϯͷٕज़ — ϒϩοΫνΣʔϯج൫ٕज़ — 2019-01-29 – p.34/40

  View full-size slide

 35. ϋογϡϨʔτͷਪҠ (2009೥1݄∼2019೥9݄)
  ѱҙ͕൒෼ͷϋογϡϨʔτΛ୲͏ͱɺਖ਼͠͞ΛอূͰ͖ͳ͘ͳΔ
  ٸܹʹ 2 ഒҎ্ʹͳΕΔͱͨ͠Βɺݪཧతʹ͸ة͏͍ → ͦͯ͠ٸܹʹ 2 ഒҎ্ʹͳΓͳ͕ΒਐΜͰ͍Δ
  ٯʹɺٸܹʹ 2 ഒҎ্ʹͳ͍͔ͬͯͳ͍ͱͨ͠Βʁ→ ѱҙʹࢀೖͷ༨஍Λ༩͑ͯ͠·͏ͱ͍͏δϨϯϚ
  ٸܹʹ൒෼ʹͳͬͨΒʁ → ݪཧతʹͱͯ΋ة͏͍ ϏοτίΠϯͷٕज़ — ϒϩοΫνΣʔϯج൫ٕज़ — 2019-01-29 – p.35/40

  View full-size slide

 36. ΑΓৄࡉʹ͍ͭͯ͸
  https://bitcoin.org/en/developer-reference
  ϏοτίΠϯͷٕज़ — ϒϩοΫνΣʔϯج൫ٕज़ — 2019-01-29 – p.36/40

  View full-size slide

 37. ϖΠϝϯτνϟωϧ
  τϥϯβΫγϣϯ 1 ճຖʹϚΠφʔʹख਺ྉΛࢧ෷͏ͱϚΠΫϩϖΠϝϯτʹ
  ͳΒͳ͍
  1 ԁ͚ͩ෷͍͍ͨͷʹख਺ྉ͕਺े ∼ ਺ඦԁͱ͔ʹͳΔ
  2 ऀؒͰσϙδοτΛஔ͖ɺࢧ෷͍ͷͨΊͷνϟωϧΛ։͖ɺด͡Δ·Ͱͷؒͷ
  ෳ਺ճͷࢧ෷͍ΛΦϑνΣʔϯͰ࣮ࢪ͢Δͱ͍͏ΞΠσΞ
  ϏοτίΠϯͷٕज़ — ϒϩοΫνΣʔϯج൫ٕज़ — 2019-01-29 – p.37/40

  View full-size slide

 38. ϖΠϝϯτνϟωϧ
  A-B ؒʹ௨৴νϟωϧ͕ແ͚Ε͹ͳΒͳ͍
  ϏοτίΠϯͷٕज़ — ϒϩοΫνΣʔϯج൫ٕज़ — 2019-01-29 – p.38/40

  View full-size slide

 39. ϥΠτχϯάωοτϫʔΫ
  ϖΠϝϯτνϟωϧ͸ಛఆͷ 2 ऀؒ޲͚
  ෳ਺ͷϖΠϝϯτνϟωϧΛލ͍Ͱࢧ෷͏͜ͱͰɺ೚ҙͷ 2 ऀؒͷߴ଎ (͔ͭ௿ֹ)
  ͷࢧ෷͍Λ࣮ݱ
  Ripple Path ͷΑ͏ͳ΋ͷ
  ͜͜·ͰདྷΔͱނো఺͕૿͑ΔͷͰ҆ఆಈ࡞͢Δ͔ෆ҆
  Πϯλʔωοτࣗମͷӡ༻ͷΑ͏ͳϊ΢ϋ΢ͱਓख͕ඞཁʹͳΔͷͰ͸ʁ
  ϏοτίΠϯͷٕज़ — ϒϩοΫνΣʔϯج൫ٕज़ — 2019-01-29 – p.39/40

  View full-size slide

 40. ࣭͝໰΍ٞ࿦Λ
  ϏοτίΠϯͷٕज़ — ϒϩοΫνΣʔϯج൫ٕज़ — 2019-01-29 – p.40/40

  View full-size slide