$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

ブロックチェーン概論 / Introduction to Blockchain

ブロックチェーン概論 / Introduction to Blockchain

2022年10月17日(月)、慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科「サービスデザインプロジェクト B」2022秋で使用したスライドです。

Kenji Saito
PRO

October 17, 2022
Tweet

More Decks by Kenji Saito

Other Decks in Technology

Transcript

 1. Service Design, generated by Stable Diffusion
  B 2022
  1
  ( )
  B 2022 — 1 — 2022-10-17 – p.1/63

  View Slide

 2. https://speakerdeck.com/ks91
  ( )
  ( )
  Discord
  Discord ( / / )
  Zoom URL ( )
  B 2022 — 1 — 2022-10-17 – p.2/63

  View Slide

 3. ( )
  SFC ( )
  CSO (Chief Science Officer)
  1993 ( )
  2006 ( )
  SFC
  22 P2P (Peer-to-Peer)
  2011 ( )
  2018 2019
  VR 2021.7 VR 2021.8 “ALL THESE WORLDS ARE YOURS”
  VR 2021.9 & VR 2021.12
  VR 2022.3 VR 2022.8
  → ( )
  B 2022 — 1 — 2022-10-17 – p.3/63

  View Slide

 4. (2 )
  https://youtu.be/ZHdP9BKuQX8
  JCSG2022 —
  Academy Camp VR Cells VRChat
  https://vrchat.com/home/launch?worldId=wrld_2f8602af-a7ea-42a4-833b-789261f55205
  Steam and/or Quest 2
  Stable Diffusion / MidJourney
  3D ( )
  B 2022 — 1 — 2022-10-17 – p.4/63

  View Slide

 5. . . . ( )
  2018
  1 2 2018
  OK Google, Google
  ( )
  Python
  ( )

  Alexa,
  B 2022 — 1 — 2022-10-17 – p.5/63

  View Slide

 6. Alexa,
  ত࿨࣌୅ ੈلޙ൒
  ࣾձγεςϜ
  ࣾձ؀ڥ
  ػց
  ٕज़
  ਓؒ ࣗಈγεςϜ
  ྩ࿨࣌୅ ੈلલ൒
  ిؾ͚ͭͯ ͸͍ ͸͍
  ిؾ͚ͭͯ
  ͜ͷ৚݅ͷͱ͖

  ٕज़Ͱ͋Γࣾձ؀ڥˠࣗવ؀ڥ


  ( )
  Web3 B 2022 — 1 — 2022-10-17 – p.6/63

  View Slide

 7. — ( )
  ( )
  “FinTech — Financial Innovation and the Internet” ( )
  ( ) ( )
  B — (2020 ∼)
  ( )
  → ( )
  https://speakerdeck.com/ks91
  B 2022 — 1 — 2022-10-17 – p.7/63

  View Slide

 8. (?) (1)
  2020 9
  60 (2020)
  :
  ( )
  . . .
  = ( )
  B 2022 — 1 — 2022-10-17 – p.8/63

  View Slide

 9. (?) (2)
  (2020)
  :
  ( )
  B 2022 — 1 — 2022-10-17 – p.9/63

  View Slide

 10. ( )
  Python 3 Ethereum
  B 2022 — 1 — 2022-10-17 – p.10/63

  View Slide

 11. B 2022 — 1 — 2022-10-17 – p.11/63

  View Slide

 12. (1/2) —
  World Wide Web
  COVID-19
  2020
  1990 World Wide Web
  (← )
  End-to-End ( ) ( )
  ( )
  End-to-End
  ( )
  2008
  B 2022 — 1 — 2022-10-17 – p.12/63

  View Slide

 13. (2/2) —
  ( web3 )
  B 2022 — 1 — 2022-10-17 – p.13/63

  View Slide


 14. Python
  Flask (Python )
  Ethereum
  Brownie (Python Ethereum )
  BBc-1 ( )
  B 2022 — 1 — 2022-10-17 – p.14/63

  View Slide

 15. ( 2 )
  ( )
  Discord miro
  VR Discord miro
  ( ) ( : )
  . . .
  : ( )
  : DApp ( )
  B 2022 — 1 — 2022-10-17 – p.15/63

  View Slide

 16. ( ) 25%
  25%
  20%
  30%
  ( )
  B 2022 — 1 — 2022-10-17 – p.16/63

  View Slide

 17. ( )
  1 10 17 •
  2 10 24
  3 10 31 1
  4 11 7 2
  5 11 14 1
  6 11 21 2
  7 11 28
  8 12 5
  Discord
  B 2022 — 1 — 2022-10-17 – p.17/63

  View Slide

 18. 1.
  2. Ethereum
  3.

  B 2022 — 1 — 2022-10-17 – p.18/63

  View Slide

 19. / STAND ALONE COMPLEX
  Yes.
  B 2022 — 1 — 2022-10-17 – p.19/63

  View Slide

 20. ( )
  ੪౻
  0DVMVT2VFTU
  खݩͷΩʔϘʔυ
  ࣮ߦ
  )%.*
  #MVFUPPUI
  #MVFUPPUI
  खݩͷτϥοΫϘʔϧ
  .BD1SP
  ໨ͷલͷσΟεϓϨΠ
  എޙͷ..BD#PPL"JS
  "QQMF
  3FNPUF%FTLUPQ
  0DVMVT
  3FNPUF%FTLUPQ
  )PSJ[PO8PSLSPPNT
  VT2VFTU
  MacBook Air
  B 2022 — 1 — 2022-10-17 – p.20/63

  View Slide

 21. 1.
  B 2022 — 1 — 2022-10-17 – p.21/63

  View Slide

 22. ެ։୆ா
  ެ։Ͱͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍

  ʜ
  ຊਓ
  ɾૹۚه࿥
  ɾίʔυ
  ɾσʔλͷมԽ
  ɾ࣮ߦϩά
  ݕӾͰ͖Δୈࡾऀ
  ͜Εɺ
  ه࿥͍ͨ͠Μ͚ͩͲ
  ͋ͳͨ͸
  ॻ͍ͨΒμϝ
  ͜ͷ಺༰͸
  ॻ͍ͨΒμϝ
  ॻ͍ͪΌͬͨͷʁ
  ͜͏ॻ͖׵͑·͠ΐ͏
  ॻ͍ͯͳ͍ͷʁ
  ͜͏ॻ͔Εͨ͜ͱʹ
  ͠·͠ΐ͏
  ॻ͍ͪΌͬͨͷʁ
  ফ͠·͠ΐ͏
  %P4 ߈ܸͱ͔Ͱ
  ๦֐ͯ͠ࢭΊ·͠ΐ͏
  B 2022 — 1 — 2022-10-17 – p.22/63

  View Slide

 23. ( )
  ( )
  ( )

  ( ( ))
  (BP : Blockchain Property )
  BP-1 : ( )
  BP-2 : ( ( ) )
  BP-3 : ( )
  ( ) ( )
  B 2022 — 1 — 2022-10-17 – p.23/63

  View Slide

 24. ( )
  (LIFO : Last In, First Out)
  ( )
  B 2022 — 1 — 2022-10-17 – p.24/63

  View Slide

 25. ( ) ( )
  ( )
  (
  ) ( 16
  )
  SHA (Secure Hash Algorithm)
  ( ) 1bit
  B 2022 — 1 — 2022-10-17 – p.25/63

  View Slide

 26. ( ) ( )
  < , >
  ( )

  : < , >
  :
  : < , , >
  : OK ( 1 ) NG ( )
  B 2022 — 1 — 2022-10-17 – p.26/63

  View Slide

 27. BP-1 ( ), BP-2 ( )
  BBc-1 f : → BP-3
  ( )
  ( )
  ( ) ← BP-2
  ← BP-3 ( ) (BP-2 )
  ( ) ← BP-3 (?)
  + ← BP-{1,2}
  B 2022 — 1 — 2022-10-17 – p.27/63

  View Slide

 28. [Lamport 1984][Schneider 1990]
  (1)
  (2)
  (3)
  (4) ( )


  B 2022 — 1 — 2022-10-17 – p.28/63

  View Slide

 29. TX : transaction
  ( 4 TX )
  SMRP (State Machine Replication Problem)
  SMRP-1 ( )
  SMRP-2
  :
  B 2022 — 1 — 2022-10-17 – p.29/63

  View Slide

 30. ( ) ( )
  ϒϩοΫ൪߸O ϒϩοΫ൪߸O ϒϩοΫ൪߸O ϒϩοΫ൪߸O
  ϒϩοΫ൪߸O ϒϩοΫ൪߸O ϒϩοΫ൪߸O
  ϒϩοΫ൪߸O
  ͍ͪ͹Μه࿥ɾॻ͖׵͑ͷίετ͕ߴ͍ྺ࢙ ࠷΋վ͟Μ͠ʹ͍͘ྺ࢙
  ͕༗ޮ
  ͻͱͭखલͷϒϩοΫͷ
  ʮμΠδΣετʯ
  σδλϧॺ໊͞Εͨ
  ʮτϥϯβΫγϣϯ औҾ
  ʯ
  ϒϩοΫΛ࡞ΔͨΊʹ͸ɺͦͷʮμΠδΣετʯ͕͋Δ਺ҎԼͱ͍͏৚݅Λຬͨͨ͠Γ 1SPPGPG8PSL

  Ծ૝௨՟ͷ࣋ͪ෼ʹԠͨ͡ݖརΛ࢖ͬͨ౤ථͰউͬͨΓ 1SPPGPG4UBLF
  ͢Δඞཁ͕͋Δ ίετ͕͔͔Δ

  ϒϩοΫΛ࡞Δਓ͸ͦͷதʹࣗ෼ʹѼͯͨ
  Ծ૝௨՟ͰͷใुΛॻ͖ࠐΉ͜ͱ͕Ͱ͖ɺ
  ͦͷϒϩοΫ͕༗ޮͳྺ࢙ͷதʹ͋Δ৔߹ʹ
  ݶΓใु΋༗ޮͱͳΔ
  τϥϯβΫγϣϯͷଘࡏΛ֬ೝ͢Δ
  ͨΊͷޮ཰తͳํ๏͕ఏڙ͞ΕΔ
  ਖ਼౰ੑ ଘࡏੑ
  །Ұੑ
  Proof of Work ( )
  . . . →
  B 2022 — 1 — 2022-10-17 – p.30/63

  View Slide

 31. (BP-3 ) ( : )
  (BP-3 ) ( : )
  ← NFT
  BP-{1,2,3}
  BP-{1, 2}

  B 2022 — 1 — 2022-10-17 – p.31/63

  View Slide

 32. (Confidentiality)
  BP-{1,2,3}

  ( = )
  (Integrity)
  BP-3
  (Availability)
  BP-2
  B 2022 — 1 — 2022-10-17 – p.32/63

  View Slide

 33. 2009

  13
  ( 5 )
  B 2022 — 1 — 2022-10-17 – p.33/63

  View Slide

 34. ( )
  ADR (Active (space) Debris Removal)
  : https://doi.org/10.1109/TCSS.2018.2890655
  (1930 )
  ( )
  B 2022 — 1 — 2022-10-17 – p.34/63

  View Slide

 35. ( )
  ( )
  ( )
  B 2022 — 1 — 2022-10-17 – p.35/63

  View Slide

 36. ( )
  ( - )
  : https://doi.org/10.1016/j.future.2019.05.019
  B 2022 — 1 — 2022-10-17 – p.36/63

  View Slide

 37. ( )
  ( )
  ( )
  B 2022 — 1 — 2022-10-17 – p.37/63

  View Slide

 38. ( )
  B 2022 — 1 — 2022-10-17 – p.38/63

  View Slide

 39. / ( )
  ( )
  ( )
  ( )
  B 2022 — 1 — 2022-10-17 – p.39/63

  View Slide

 40. ( )
  ( )
  ( )
  B 2022 — 1 — 2022-10-17 – p.40/63

  View Slide

 41. ( )
  : https://www.lij.jp/html/jli/jli_2017/
  2017summer_p018.pdf
  B 2022 — 1 — 2022-10-17 – p.41/63

  View Slide

 42. ( )
  ( )
  B 2022 — 1 — 2022-10-17 – p.42/63

  View Slide

 43. B 2022 — 1 — 2022-10-17 – p.43/63

  View Slide

 44. with
  ( )
  ( )
  : https://doi.org/10.1016/j.icte.2021.08.012
  ( )
  B 2022 — 1 — 2022-10-17 – p.44/63

  View Slide

 45. DNS
  : https://ieeexplore.ieee.org/document/9686409 ( )
  IP
  AS
  B 2022 — 1 — 2022-10-17 – p.45/63

  View Slide

 46. ( )
  ( )
  :
  https://ieeexplore.ieee.org/document/9686409
  ( )
  : https://doi.org/10.1016/j.icte.2021.08.012
  (web )
  B 2022 — 1 — 2022-10-17 – p.46/63

  View Slide

 47. ( )
  ( )
  ( )
  : https://doi.org/10.1016/j.icte.2021.08.012
  ( )
  ( )
  ( )
  :
  https://ieeexplore.ieee.org/document/9686409
  B 2022 — 1 — 2022-10-17 – p.47/63

  View Slide

 48. ( )
  ( )
  :
  https://ieeexplore.ieee.org/document/9686409
  3D
  ( )
  :
  HACCP ( )
  B 2022 — 1 — 2022-10-17 – p.48/63

  View Slide

 49. 2. Ethereum
  macOS (Monterey 12.6) + Homebrew
  Linux (Ubuntu 22.04) (x86/AMD64 and ARM)
  Windows 10 + Windows Subsystem for Linux (Ubuntu )
  Ethereum solidity brownie
  B 2022 — 1 — 2022-10-17 – p.49/63

  View Slide

 50. Solidity
  Ethereum ( )
  http://solidity.readthedocs.io/en/latest/installing-solidity.html
  Linux (on Windows) “sudo apt”, macOS “brew”
  Linux ARM
  git clone dependencies
  solc 0.8.16 (9/6 )
  $ solc --version
  brownie py-solc-x
  solc (dependencies) ( solc py-solc-x )
  B 2022 — 1 — 2022-10-17 – p.50/63

  View Slide

 51. Ganache CLI
  Ethereum RPC
  npm ( )
  macOS
  https://qiita.com/kyosuke5_20/items/c5f68fc9d89b84c0df09
  Linux
  https://qiita.com/seibe/items/36cef7df85fe2cefa3ea
  npm Ganache CLI
  $ sudo npm install -g ganache-cli
  B 2022 — 1 — 2022-10-17 – p.51/63

  View Slide

 52. Python3
  macOS
  $ brew install python3
  Python
  3.8
  Homebrew
  $ brew uninstall --ignore-dependencies [email protected]
  $ brew install [email protected]
  /usr/local/opt/[email protected]/bin/python3
  Linux
  $ sudo apt update
  $ sudo apt install python3.8 python3.8-dev python3.8-venv python3.8-tk
  16.10 python3(.8) apt (PPA )
  python3
  python3-dev python3-venv python3-tk
  B 2022 — 1 — 2022-10-17 – p.52/63

  View Slide

 53. macOS : . . .
  macOS wget brew
  dyld: Library not loaded: /usr/local/opt/gettext/lib/libintl.8.dylib
  $ brew uninstall --force gettext
  $ brew install gettext
  B 2022 — 1 — 2022-10-17 – p.53/63

  View Slide

 54. Python (venv)
  macOS (Linux python3 ) ‘python3.8’ ‘python3’
  $ python3.8 -m venv bbc1env
  $ source bbc1env/bin/activate
  (bbc1env) $ pip install -U pip
  (bbc1env) $ pip install wheel
  bbc1env ( BBc-1 )
  ( )
  (bbc1env) $ deactivate
  B 2022 — 1 — 2022-10-17 – p.54/63

  View Slide

 55. Brownie
  Python Ethereum
  https://eth-brownie.readthedocs.io
  Brownie
  $ pip install eth-brownie
  version 1.19.1 (9/6 )
  B 2022 — 1 — 2022-10-17 – p.55/63

  View Slide

 56. $ brownie init
  ( ERC-20 )
  $ brownie bake token
  $ cd token
  B 2022 — 1 — 2022-10-17 – p.56/63

  View Slide

 57. contracts
  (macOS Linux (x86/AMD64) )
  $ brownie compile
  Linux (ARM) (AMD64 )
  $ python #
  >>> import solcx
  >>> solcx.compile_solc(’0.6.12’) #
  >>> quit()
  /tmp ∼/.solcx/solc-v0.6.12
  ( )
  $ pytest tests
  B 2022 — 1 — 2022-10-17 – p.57/63

  View Slide

 58. Brownie
  $ brownie console
  Python
  >>> len(accounts)
  10
  >>> accounts[0].balance()
  100000000000000000000
  >>> quit()
  B 2022 — 1 — 2022-10-17 – p.58/63

  View Slide

 59. 3.
  Ethereum Görli
  B 2022 — 1 — 2022-10-17 – p.59/63

  View Slide

 60. infura.io Brownie
  https://infura.io SIGN UP PROJECT ID
  infura Ethereum API
  infura . . .
  infura.io
  PROJECT ID
  WEB3_INFURA_PROJECT_ID
  PROJECT ID (∼/.bash_profile )
  $ export WEB3_INFURA_PROJECT_ID= PROJECT ID
  B 2022 — 1 — 2022-10-17 – p.60/63

  View Slide


 61. orli ETH
  brownie console Görli
  >>> network.disconnect()
  >>> network.connect(’goerli’)
  >>> len(accounts)
  0
  >>> accounts.add()

  >>> accounts[0].private_key
  16
  >>> quit()
  Görli Testnet ETH Faucet ETH
  https://goerlifaucet.com ( )
  ( )
  https://metamask.io/
  B 2022 — 1 — 2022-10-17 – p.61/63

  View Slide


 62. orli ETH
  brownie console Görli ETH
  >>> network.disconnect()
  >>> network.connect(’goerli’)
  >>> len(accounts)
  0
  >>> accounts.add( 16 )

  >>> accounts[0].balace()
  ETH
  >>> quit()
  ETH
  >>> accounts[0].transfer(accounts[1], "0.01 ether")
  B 2022 — 1 — 2022-10-17 – p.62/63

  View Slide

 63. B 2022 — 1 — 2022-10-17 – p.63/63

  View Slide