$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Web3 と「所有」の行方 / Web3 and the Future of Ownership

Web3 と「所有」の行方 / Web3 and the Future of Ownership

2022年10月5日(水)、情報未来研究会での講演にて使用したスライドです。

Kenji Saito
PRO

October 05, 2022
Tweet

More Decks by Kenji Saito

Other Decks in Technology

Transcript

 1. Ownership based on scarcity and exclusion? — image generated by Stable Diffusion
  Web3
  Web3 — 2022-10-05 – p.1/27

  View Slide

 2. ( )
  SFC ( )
  CSO (Chief Science Officer)
  1993 ( )
  2006 ( )
  SFC
  21 P2P (Peer-to-Peer)
  2011 ( )
  2018 2019
  VR 2021.7 VR 2021.8 “ALL THESE WORLDS ARE YOURS”
  VR 2021.9 & VR 2021.12
  VR 2022.3 VR 2022.8
  → ( )
  Web3 — 2022-10-05 – p.2/27

  View Slide

 3. Web3 — 2022-10-05 – p.3/27

  View Slide

 4. ެ։୆ா
  ެ։Ͱͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍

  ʜ
  ຊਓ
  ɾૹۚه࿥
  ɾίʔυ
  ɾσʔλͷมԽ
  ɾ࣮ߦϩά
  ݕӾͰ͖Δୈࡾऀ
  ͜Εɺ
  ه࿥͍ͨ͠Μ͚ͩͲ
  ͋ͳͨ͸
  ॻ͍ͨΒμϝ
  ͜ͷ಺༰͸
  ॻ͍ͨΒμϝ
  ॻ͍ͪΌͬͨͷʁ
  ͜͏ॻ͖׵͑·͠ΐ͏
  ॻ͍ͯͳ͍ͷʁ
  ͜͏ॻ͔Εͨ͜ͱʹ
  ͠·͠ΐ͏
  ॻ͍ͪΌͬͨͷʁ
  ফ͠·͠ΐ͏
  %P4 ߈ܸͱ͔Ͱ
  ๦֐ͯ͠ࢭΊ·͠ΐ͏
  Web3 — 2022-10-05 – p.4/27

  View Slide

 5. ( )
  = =
  :
  . . .
  ( : )
  ( )
  . . .
  . . .
  . . .
  Web3 — 2022-10-05 – p.5/27

  View Slide


 6. ( )
  . . .
  . . .
  ( )
  Web3 — 2022-10-05 – p.6/27

  View Slide


 7. ߹ҙ͞Εͨਖ਼࢙ ϩʔΧϧʹෳ੡Λҡ࣋

  ϒϩοΫ ҉߸ֶతμΠδΣετ
  ϒϩοΫνΣʔϯͷҡ࣋ࢀՃऀ͕ϩʔΧϧʹ؅ཧ͢Δσʔλۭؒ
  ࣌ؒ ΑΓ৽͍͠ه࿥

  τϥϯβΫγϣϯ
  ΦϒδΣΫτͷੜ੒
  ·ͨ͸ϝοηʔδ

  ܨ͙ͨΊʹ͸ίετ͕͔͔Δ
  ΦϒδΣΫτ τʔΫϯγεςϜ౳

  ঢ়ଶભҠ
  ɹ  Խ
  ͷ


  ޱ࠲࢒ߴ౳
  ɹͷঢ়ଶ
  ঢ়ଶ`

  ϝ

  η

  δ
  DAG(Directed
  Acyclic Graph;
  )
  (
  )
  Web3 — 2022-10-05 – p.7/27

  View Slide

 8. DeFi ( )
  DeFi : Decentralized Finace
  (DEX)
  : (1 )
  (2021-11-17)
  Web3 — 2022-10-05 – p.8/27

  View Slide

 9. NFT ( )
  NFT : Non-Fungible Token
  ( )
  (1 ) → fungible token
  (1 ) → NFT
  Web3 — 2022-10-05 – p.9/27

  View Slide

 10. NFT
  ( ) (NFT )
  Web3 — 2022-10-05 – p.10/27

  View Slide

 11. ERC-721
  ERC (Ethereum Request for Comments) 721 (721 )
  https://github.com/ethereum/EIPs/blob/master/EIPS/eip-721.md
  interface ERC721 {
  function balanceOf(address _owner) external view returns (uint256);
  function ownerOf(uint256 _tokenId) external view returns (address);
  function safeTransferFrom(address _from, address _to, uint256 _tokenId,
  . . .
  ) external payable;
  :
  }
  interface ERC721TokenReceiver {
  function onERC721Received(
  .. .
  , uint256 _tokenId,
  . . .
  ) external returns(bytes4);
  }
  interface ERC721Metadata {
  function name() external view returns (string _name);
  function symbol() external view returns (string _symbol);
  function tokenURI(uint256 _tokenId) external view returns (string);
  }
  tokenURI URL ( ) ( )
  Web3 — 2022-10-05 – p.11/27

  View Slide

 12. NFT ( )
  τʔΫϯ *%
  ൪߸
  63*
  ΞυϨε
  63*
  /'5
  Ұҙ
  Ұҙʁ Ұҙʁ
  Ұҙʁ
  Ұҙ
  ࣄ্࣮Ұҙ
  ϝλσʔλ
  ίϯτϥΫτͱ͍͏ఆٛҬ ˞ͦͷίϯτϥΫτͱ͍͏ఆٛҬͷதͰ
  ɹ࣮ઢ໼ҹͰࣔͨ͠ҰҙੑΛอূ͢Δʹա͗ͳ͍
  ˞ഁઢ໼ҹͰࣔͨ͠Ұҙੑ͸ɺ࣮૷ɾӡ༻ͷ޻෉࣍ୈͰอূͰ͖Δɻ
  ɹྫ͑͹ɺ63- ͕ͦΕ͕ࢦ͢Ϧιʔεͷ҉߸ֶతμΠδΣετΛؚΉ
  ɹ ྫ *1'4 ͷར༻
  ͜ͱͰʮ63*ˠσʔλʯͷҰҙੑΛอͯΔɻ
  ˞63* 6OJGPSN3FTPVSDF*EFOUJpFS౷Ұࢿݯࣝผࢠ
  ͱͯ͠͸
  ɹ63- 6OJGPSN3FTPVSDF-PDBUPS౷ҰࢿݯҐஔࢦఆࢠ
  ͕Α͘༻͍ΒΕΔɻ
  ର৅σʔλ
  ը૾౳
  ॴ༗ऀ
  ϝλσʔλ 63* ର৅σʔλ 63*
  ൿີ伴
  Ұҙ
  Ұҙʁ
  Web3 — 2022-10-05 – p.12/27

  View Slide

 13. NFT
  NFT URL
  Marlinspike, M.: My first impressions of web3 (2022)
  Web3
  . . .
  URL
  ↑ NFT → → NFT
  NFT ↔
  →NFT
  Lazy Minting NFT
  ( )
  Web3 — 2022-10-05 – p.13/27

  View Slide

 14. NFT
  < , ID>
  ERC-721 ←
  OK
  NFT . . .
  ID

  ID NFT
  NFT
  URL
  . . .
  URL
  . . .
  →NFT
  Web3 — 2022-10-05 – p.14/27

  View Slide

 15. NFT
  NFT
  . . .
  NFT ( )

  ID
  . . .
  Web3 — 2022-10-05 – p.15/27

  View Slide

 16. NFT :
  ERC-721 NFT
  NFT (ID)
  NFT → URI
  NFT
  ( NFT )
  (ID)
  (URI) → NFT ( )
  URI → ( )
  → ( )
  NFT
  NFT NFT
  Web3 — 2022-10-05 – p.16/27

  View Slide

 17. Web3
  Web3 — 2022-10-05 – p.17/27

  View Slide

 18. Web 1-2-3
  ͍ΘΏΔ
  8FC
  8FC
  888ਖ਼࢙తͳྲྀΕ
  ۚ༥͸ແؔ܎

  Ϣʔβࣗ਎͕σʔλͷੜ࢈ऀʹ
  ͪΐͬͱ
  ࿩͕ζϨΔ
  ͔ͳΓ
  ࿩͕ζϨΔ
  ࢭ༲

  8FC
  ˠXFC  8FC
  Ϣʔβࣗ਎ͱ
  ެӹͷͨΊʹ
  σʔλ͸ࣗ༝ʹ
  ׆༻Ͱ͖͍ͯΔ͔ʁ
  σʔλΛΦϨͨͪͷ
  खʹऔΓ໭ͤʂ
  ૊৫ʹ
  ؅ཧͤ͞Δͳ
  ͢΂ͯͷ໰୊͸
  ͢΂ͯΛ
  ۚ༥τʔΫϯԽͯ͠
  ղܾ͠Ζ
  #FSOFST-FF ͷ
  #FSOFST-FF ͷ
  0` 3FJMMZ ͷ
  8PPE ͷ
  #JUDPJO
  &UIFSFVN
  Web3 — 2022-10-05 – p.18/27

  View Slide

 19. Web3 (1/3)
  Web 1.0 (Berners-Lee, 1989) : World Wide Web
  ( )
  Web 2.0 (O’Reilly, 2005) :

  ⇑ Web 3.0 web3
  Web 3.0 (Berners-Lee, 2006) :
  Web ( ) →
  Web3 — 2022-10-05 – p.19/27

  View Slide

 20. Web3 (2/3)
  Web 3.0 (Wood, 2014) → web3 :
  4
  (1) (Ethereum )
  (2) ( ) (Ethereum )
  (3) ( ) (Ethereum )
  · ( (1) )
  (4) (web Ethereum )
  (4) {Javascript|Python} web3.{js|py}
  (2014∼)
  Web3 — 2022-10-05 – p.20/27

  View Slide

 21. Web3 (3/3)
  . . .
  Web3
  — Olga Kharif, “What You Need to Know About Web3, Crypto’s Attempt to Reinvent the Internet”, Bloomberg (2021)
  ( )
  ( )

  ( )
  ( )
  Web3 — 2022-10-05 – p.21/27

  View Slide

 22. DAO ( )
  DAO : Decentralized Autonomous Organization
  Vitalik Buterin (Ethereum )
  https://blog.ethereum.org/2014/05/06/daos-dacs-das-and-more-an-incomplete-terminology-guide/
  (1)
  (2) ( )
  (3)
  DAO
  . . .
  /
  Web3 — 2022-10-05 – p.22/27

  View Slide

 23. DAO
  (1) ( )
  (2)
  (3)
  . . .
  (a) ( )
  (b) ( )
  https://medium.com/coinmonks/beanstalk-exploit-a-simplified-post-mortem-analysis-92e6cdb17ace
  Web3 — 2022-10-05 – p.23/27

  View Slide

 24. MakerDAO
  https://docs.makerdao.com/smart-contract-modules/governance-module
  plot ( )
  drop ( )
  plot eta ( ) exec ( )
  https://github.com/dapphub/ds-chief/blob/master/src/chief.sol
  https://github.com/dapphub/ds-auth/blob/master/src/auth.sol
  https://github.com/dapphub/ds-pause/blob/master/src/pause.sol
  Web3 — 2022-10-05 – p.24/27

  View Slide

 25. V.Buterin
  ಺෦ࢿຊˢ͋Δ
  ɹɹɹɹˣͳ͍
  தԝʹࣗಈ
  ɹɹɹɹɹWT
  ɹɹɹɹɹɹதԝʹਓؒ
  ׬શͳ "*
  σʔϞϯ
  ϑΥʔϥϜ
  XFC
  αʔϏε
  ϩϘοτΛ࢖໾
  %"0
  %"QQ
  ݹయత૊৫
  ɹɹɹɹɹपԑʹਓؒ
  ɹɹɹɹWT
  पԑʹࣗಈ
  . . .
  ( )
  Web3 — 2022-10-05 – p.25/27

  View Slide

 26. Web3 :
  ( ) ( )
  DeFi
  DeFi
  Web3 DAO
  SF
  ·
  Web3 — 2022-10-05 – p.26/27

  View Slide

 27. Web3 — 2022-10-05 – p.27/27

  View Slide