Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

M1チップの脆弱性M1raclesを読み解く / About the vulnerability on M1 chip called M1racles

Elvis Shi
September 18, 2021

M1チップの脆弱性M1raclesを読み解く / About the vulnerability on M1 chip called M1racles

Elvis Shi

September 18, 2021
Tweet

More Decks by Elvis Shi

Other Decks in Programming

Transcript

 1. .νοϓͷ੬ऑੑ
  .SBDMFTΛಡΈղ͘
  f o r J 0 4 % $ +" 1" /

  View full-size slide

 2. ..BDΛ࢖ͬͯΔํ!

  View full-size slide

 3. N ?Ч?
  ϓΪϟʔ͆͆͆

  View full-size slide

 4. ɹमਖ਼ෆՄೳͳ੬ऑੑ͕ൃ֮ʂ
  ͋ͷ νοϓʹ

  View full-size slide

 5. $16
  ϝϞϦ ετϨʔδ
  ϓϩηε" ϓϩηε#
  σʔλ

  View full-size slide

 6. $16
  ϝϞϦ ετϨʔδ
  ϓϩηε" ϓϩηε#
  σʔλ

  View full-size slide

 7. $16
  ϝϞϦ ετϨʔδ
  Ϩδελ
  ϓϩηε" ϓϩηε#
  σʔλ
  "

  View full-size slide

 8. ϓϩηεΛىಈͯ͠
  ඪ४ೖྗ͔Βೖྗ଴ͪʹ

  View full-size slide

 9. ผͷಉ໊ʢ࿈ಈʣϓϩηε͔Β
  ϑΝΠϧͷσʔλΛಡΈࠐΜͰ
  Ϩδελʹૹ৴

  View full-size slide

 10. ݩͷϓϩηε͕Ϩδελ͔Β
  ೖྗ͞ΕͨσʔλΛड৴͠

  View full-size slide

 11. ݩͷϓϩηε͕
  ಈըΛ࠶ੜ࢝͠ΊΔ

  View full-size slide

 12. IUUQTXXXOJDPWJEFPKQXBUDITN

  View full-size slide

 13. IUUQTEVDLEVDLHPDPN RNSBDMFTUPTYJBXFC

  View full-size slide

 14. IUUQTNSBDMFTDPN

  View full-size slide

 15. '"2
  IUUQTNSBDMFTDPN

  View full-size slide

 16. ҎԼɺ'"2ൈਮ

  View full-size slide

 17. 2ɿ୭͕ӨڹΛड͚Δͷ͔
  શͯͷ.ϢʔβɻͲΜͳ04Ͱ΋௚઀ಈ͍ͯΔݶ
  ΓӨڹड͚·͢ɻ

  View full-size slide

 18. 2ɿ΄͔ͷ"QQMFͷ$16΋ಉ͡੬ऑੑ͕͋Δ
  ͔
  ͸͍ɺগͳ͘ͱ΋ݱࡏ"͸֬ೝࡁΈͰ͢ɻ

  View full-size slide

 19. 2ɿ"QQMFҎ֎ͷ$16͸ಉ͡੬ऑੑ͕͋Δ͔
  ͍͍͑ɻ

  View full-size slide

 20. 2ɿͲ͏΍ͬͯࣗ෼΋कΕ͹͍͍͔
  །Ұͷղܾ๏͸7.Ͱ04Λ࣮ߦͤ͞Δ͜ͱͰ͢ɻ

  View full-size slide

 21. 2ɿͦͷղܾ๏͸ύϑΥʔϚϯεʹӨڹ͋Δ͔
  ͸͍ɺ7.͔ͩΒ૬౰ͳύϑΥʔϚϯε໰୊͕ग़·
  ͢ɻ

  View full-size slide

 22. 2ɿͦΕ͸΍͹ͦ͏ͩͶ
  ͦ͏Ͱ͢Ͷɺ͔ͩΒ7.Ͱ04ಈ͔͢ͷ΍Ί·͠ΐ
  ͏͔ɻ

  View full-size slide

 23. 2ɿ͜ͷ੬ऑੑ͸࣍ͷ"QQMF4JMMJDPOͰमਖ਼͞
  ΕΔ͔
  Ξοϓ
  ϧͷϓϥϯʹ͍ͭͯ͸஌Γ·ͤΜ͕ɺҰൠత
  ͳ$16։ൃλΠϜϥΠϯ͔Βਪଌ͢Δʹ͸গͳ͘ͱ
  ΋࣍ͷੈ୅ͷ"QQMF4JMMJDPO΋͜ͷ໰୊͕͋ΔՄೳ
  ੑ͕ߴ͍Ͱ͢ɺͨͩͦͷ͞Βʹ࣍ͷ$16ͳΒଟ෼म
  ਖ਼͞ΕͯΔ͔΋͠Ε·ͤΜɻ

  View full-size slide

 24. 2ɿϚϧ΢ΣΞ͸͜ͷ੬ऑੑΛར༻ͯ͠ࢲͷ
  1$Λ৐ͬऔΔՄೳੑ͸͋Δ͔
  ͍͍͑ɻ

  View full-size slide

 25. 2ɿϚϧ΢ΣΞ͸͜ͷ੬ऑੑΛར༻ͯ͠ࢲͷݸ
  ਓ৘ใΛ౪ΊΔ͔
  ͍͍͑ɻ

  View full-size slide

 26. 2ɿϚϧ΢ΣΞ͸͜ͷ੬ऑੑΛར༻ͯ͠ࢲʹ
  3JDLSPMMͱ͍͏ِϦϯΫΛ౿·ͤΔ͔
  ͸͍ɺͱݴ͏ΑΓͦΕ͸ผʹ͜ͷ੬ऑੑΛ࢖Θͳ͘
  ͯ΋؆୯ʹͰ͖ͪΌ͍·͢ɻ

  View full-size slide

 27. 2ɿ͜ͷ੬ऑੑʹΑͬͯ#BE#*04ʹײછ͞Ε
  ΔՄೳੑ͕͋Δ͔
  ͍͍͑ɻ

  View full-size slide

 28. 2ɿ͑ʁ͜Εຊ౰ʹ࣮ࡏ͢Δ੬ऑੑͳͷʁ
  ͸͍ɻ

  View full-size slide

 29. 2ɿ͡Ό͋Կ͕໰୊ͳͷʁ
  ͋ͳͨͷ1$ʹطʹϚϧ΢ΣΞ͕જΜͩ৔߹ɺ͜ͷϚ
  ϧ΢ΣΞ͸ଞͷϚϧ΢ΣΞͱ૝ఆ֎ͷ௨৴͕ՄೳͰ
  ͢ɻ

  View full-size slide

 30. 2ɿͳΜͩ͜ΕͳΜ͔ͦΜͳʹେͨ͠໰୊͡Ό
  ͳͦ͞͏͡ΌΜ
  ͿͬͪΌ͚͜Ε޿ࠂձ͕ࣾ͜ͷ੬ऑੑΛ࢖ͬͯΞϓ
  ϦؒͷτϥοΩϯάΛ͢Δํ͕ଟ෼൜ࡑʹ࢖͏ΑΓ
  ༗ҙ͔ٛͱࢥ͍·͢͠ɺͦΕʹ"QQ4UPSFͰ഑৴͞
  ΕͯΔΞϓϦͳΒ"QQMF͸΍Ζ͏ͱ͢Ε͹͜Μͳѱ
  ߦΩϟονͰ͖·͢Αɻ

  View full-size slide

 31. 2ɿ͡Ό͋"15߈ܸ͸ʁ
  "15߈ܸ͸΋ͬͱผͷ࢖͍΍͍͢खஈ͕͋Δ͔Β͜
  Μͳ੬ऑੑͳΜͯ൴Βʹͱͬͯҙຯͳ͍Ͱ͢Ͷɻ

  View full-size slide

 32. 2ɿ͑ʁͭ·ΓԶ͸͜ͷ໰୊Λؾʹ͢΂͖Ͱ͸
  ͳ͍ͱݴͬͯΔʁ
  ͸͍ɻ

  View full-size slide

 33. 2ɿͩͬͨΒ͜ͷ8FCϖʔδͷϙΠϯτ͸
  Կʁ
  ࠷ۙͷ17Ք͗ͷͨΊͷ੬ऑੑใࠂ͕ͲΜͳʹഅࣛ
  അ͍͔ࣛ͠Λᅑস͏ͨΊͰ͢ɻ͜Μͳʹཱ೿ͳ8FC
  ϖʔδ͕͋ͬͨΓ͋ͬͪͬͪ͜ͰχϡʔεʹͳͬͯΔ
  ͔Βͱ͍ͬͯɺͦΕΛຊؾͰؾʹ͢΂͖ͱ͸ݶΓ·
  ͤΜɻ

  View full-size slide

 34. 2ɿͱ͋ΔχϡʔεαΠτ͔Βདྷ͚ͨͲ͜͜·
  Ͱͷ͜ͱʹ͍ͭͯԿ΋ڭ͑ͯ͘Εͳ͔ͬͨͧʂ
  Ͱͨ͠Βଟ෼ࠓޙ͸ͦͷχϡʔεαΠτΛಡΉͷ΍Ί
  Δ΂͖Ͱ͢Ͷɺ൴Β͕͜ͷ8FCϖʔδͷ࠷ॳͷ
  ஈམ͚ͩಡΜͰ΍Ίͨͷͱಉ͡Α͏ʹɻ

  View full-size slide

 35. 2ɿχϡʔεαΠτ͕શ෦μϝͳͷ͔
  ͦ͏Ͱ΋ͳ͍Ͱ͢ɺҰ෦ͷϝσΟΞ͸هࣄॻ͘લʹ
  ͪΌΜͱࢲͱ࿈བྷͯ͠ϑΝΫτνΣοΫΛ͠·ͨ͠ͷ
  ͰΑ͘Ͱ͖ͯ·ͨ͠Αɻ

  View full-size slide

 36. ੈͷதʹ͸ɺ17Ք͗ͷͨΊʹ
  ͍͔ʹ΋΍͹ͦ͏ͳλΠτϧ΍಺༰Ͱ
  ௼ΓهࣄΛॻ͘هऀ΍Ϩϙʔλʔ͕
  ͨ͘͞Μ͍·͢ɻ

  View full-size slide

 37. }
  var employedBy = "YUMEMI Inc."
  var job = "iOS Tech Lead"
  var favoriteLanguage = "Swift"
  var twitter = "@lovee"
  var qiita = "lovee"
  var github = "el-hoshino"
  var additionalInfo = """
  5෼ͷLTͳͷʹεϥΠυ͕50ຕۙ͋͘ΔΜͩͥʁ
  """
  final class Me: Developable, Talkable {

  View full-size slide

 38. ͜ΕͰऴΘΓͱࢥͬͨʁ

  View full-size slide

 39. ·ͩ࣌ؒ͋Δ͔Β
  ऴΘΓͳΘ͚ͳ͍͡ΌΜ

  View full-size slide

 40. 2
  IUUQTNSBDMFTDPN

  View full-size slide

 41. 2ɿ΋͜͠ͷόά͕ຊ౰ʹແ֐ͳΒɺͳΜͰ͜
  Μͳ໘౗ͳ͜ͱͯ͠·Ͱ΢ΣϒϖʔδΛ࡞ͬͨ
  ΓσϞಈըΛ্͛ͨΓ͢Δͷʁ
  ਖ਼௚͍͏ͱࢲ͸୯७ʹ.ͷ੬ऑੑΛར༻ͯ͠#BE
  "QQMFΛ࠶ੜ͔͚ͨͬͨͩ͠Ͱ͢ɺ͜Ε͕ͲΜͳʹ
  Ϋʔϧͳ͜ͱ͕୭΋͕ೝΊΔͰ͠ΐ͏ɻ

  View full-size slide

 42. IUUQTUTVJPLVDJSDVJUCBOEDBNQDPN

  View full-size slide