سمینار افزایش معدل

سمینار افزایش معدل

اسلاید های اولین سمینار من | دانشکده امام صادق
روش هایی برای افزایش معدل ( یاد بگیریم چگونه یاد بگیریم)

950be61f986946edfb1c4768cf1d4d72?s=128

Mahdi Darvishi

May 14, 2018
Tweet

Transcript

 1. رانیمس شیازفا لدعم تفه و دون راهب قداص ماما هدکشناد

  ( ع )
 2. یشیورد یدهم • رازفا مرن راهچ مرت یوجشناد • ویپماک

  یملع نمجنا یاروش ریبد و وضع رت • دیوردنا روتامآ هدنهد هعسوت • کیفارگ حارط و سردم ( پاشوتف )
 3. هب دیاب ارچ ؟نیدب شوگ نم

 4. ناتسرنه

 5. ینادراک

 6. None
 7. ؟ میناوخب سرد ارچ

 8. یریگدای تراهم کی ناونع هب

 9. هبرجت یاه یریگدای یارب نم

 10. زا یلقادح شناد یلیصحت هتشر

 11. نداد شوگ تروصب لاعف ! !

 12. سالک رد تکراشم

 13. یا هقیقد جنپ رورم زا لبق سالک

 14. یا هقیقد جنپ رورم زا دعب سالک

 15. هخرچ یراپس رطاخب

 16. هخرچ یراپس رطاخب

 17. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

  100 سالک نایاپ 3 تعاس 24 تعاس 7 زور 30 زور یشومارف رادومن رادومن نیرتدیدج یشومارف
 18. بلاطم رورم سپ

 19. کی ات جنپ بلاطم رورم سپ

 20. کی ات جنپ • کی تعاس دعب سالک بلاطم رورم

  سپ
 21. کی ات جنپ • کی تعاس دعب سالک • کی

  زور دعب سالک بلاطم رورم سپ
 22. کی ات جنپ • کی تعاس دعب سالک • کی

  زور دعب سالک • کی هتفه دعب زا سالک بلاطم رورم سپ
 23. کی ات جنپ • کی تعاس دعب سالک • کی

  زور دعب سالک • کی هتفه دعب زا سالک • کی هام دعب زا سالک بلاطم رورم سپ
 24. کی ات جنپ • کی تعاس دعب سالک • کی

  زور دعب سالک • کی هتفه دعب زا سالک • کی هام دعب زا سالک • کی لصف دعب زا سالک بلاطم رورم سپ
 25. کینکت 35

 26. یناوخدنت

 27. پم دنیام

 28. پم دنیام

 29. یروآ عمج رد هرمن مرت لوط

 30. یروآ عمج رد هرمن مرت لوط • مرت نایم •

  قیقحت • نیرمت لح • تکراشم • هژورپ
 31. نتشاد فده

 32. نتشاد فده فلا لدعم روکنک

 33. تباقر هب نییاپ تدش

 34. میریم شیپ هنادنمشوه ام !

 35. بلاطم رورم

 36. • یریگدای تراهم کی ناونع هب • زا یلقادح شناد

  لیصحت هتشر ی • شوگ لاعف روطب نداد • تکراشم سالک رد • رورم سالک زا لبق یا هقیقد جنپ • رورم سالک زا دعب یا هقیقد جنپ • هخرچ یراپس رطاخب • رادومن یشومارف بلاطم رورم
 37. • یریگدای تراهم کی ناونع هب • زا یلقادح شناد

  لیصحت هتشر ی • شوگ لاعف روطب نداد • تکراشم سالک رد • رورم سالک زا لبق یا هقیقد جنپ • رورم سالک زا دعب یا هقیقد جنپ • هخرچ یراپس رطاخب • رادومن یشومارف بلاطم رورم • نامز رورم بلاطم • کینکت 35 • یناوخدنت • پم دنیام • یروآ عمج مرت لوط رد هرمن • نتشاد فده • تباقر نییاپ • یورشیپ هنادنمشوه
 38. هدب ماجنا ور یراک داوخب هک یسک شهار هک یسک

  و هنکیم ادیپ ور داوخن شناهب ور …
 39. نیدوب هارمه ام اب هکنیا زا رکشت Mahdidrv.ir Mahdidrv78@gmail.com