Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Update naar 2023: nieuwe wetten en regels voor evenementen

Marketing OGZ
November 15, 2022
130

Update naar 2023: nieuwe wetten en regels voor evenementen

Marketing OGZ

November 15, 2022
Tweet

Transcript

 1. REGELGEVING STIKSTOF 15-11- 2022 Natuurvergunning nodig? Als er sprake is

  van handelingen in, of in de nabijheid van, een Natura 2000-gebied, die een verstorend effect kunnen hebben, is een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming (Wnb) noodzakelijk. Als er geen sprake is van stikstofneerslag, heeft de initiatiefnemer geen natuurvergunning nodig. Dit wordt inzichtelijk gemaakt door een AERIUS-berekening.
 2. VEEL WIJZIGINGEN 15-11- 2022 Bundeling van veel wetten (26 naar

  1), AMvB’s (60 naar 4) en regelingen 75 naar 1). Bestemmingsplan wordt omgevingsplan Nieuwe principes. Een van deze principes is het ‘’ja, mits- principe’’.
 3. DIE VIER NIEUWE BESLUITEN ZULLEN VAKER GAAN SPELEN BIJ ONS

  15-11- 2022 Het omgevingsbesluit Besluit kwaliteit leefomgeving (BKL) Besluit activiteiten leefomgeving (BAL) Besluit bouwwerken leefomgeving (BBL)
 4. VOORAL HET BAL 15-11- 2022 Activiteiten waarvoor het Bal regels

  stelt: Milieubelastende activiteiten Activiteiten in of bij waterstaatswerken in beheer bij het Rijk Activiteiten rond rijkswegen, spoorwegen en luchthavens Activiteiten die de natuur raken • Natura 2000-activiteit • Activiteit die geen significante gevolgen kan hebben voor Natura 2000-gebied
 5. STOEIEN 15-11- 2022 DSO staat voor Digitaal Stelsel Omgevingswet. Overzetten

  van website www.ruimtelijkeplannen.nl. naar DSO. Op deze website zijn bestemmingsplannen, provinciale verordeningen, omgevingsvisies en meer raadpleegbaar. Vanuit de ‘integrale benadering’ zal het DSO meer bevatten, zoals het kunnen aanvragen van een vergunning of het doen van een melding.
 6. EN EVENEMENTEN DAN? 15-11- 2022 In omgevingsvisie. Belangrijke term is

  ‘fysieke leefomgeving’. Hieronder vallen bouwwerken, water, watersystemen, bodem, lucht en natuur. In de wet wordt gesproken over ‘activiteiten’. Burgers, bedrijven en overheden kunnen activiteiten uitvoeren die de fysieke leefomgeving beïnvloeden. Aftasten wat in APV blijft.
 7. UPDATE N.A.V. EVALUATIE 15-11- 2022 Verdere afbakening ‘bouwsel’ t.o.v. bouwwerk.

  Betere toepassing wbdbo, spiegelsymmetrie, compartimentering. Meer duidelijke bepalingen met afstanden. Betere duiding van kachels en aggregaten e.d. Beter uitleg van bakken, braden, bakkramen, bakwagens, standplaatsen. Etc.
 8. REGELING KUNSTSTOFPRODUCTEN VOOR EENMALIG GEBRUIK. 15-11- 2022 Komt voort uit

  de Europese Single-Use plastics richtlijn. De maatregelen voor consumptie voor onderweg (art. 2.2) gaan vanaf 1 juli 2023 in werking. De maatregelen voor consumptie ter plaatse (art. 2.1) gaan vanaf 1 januari 2024 in werking.
 9. 15-11- 2022 Voor consumptie ter plaatse is gekozen voor een

  verbod voor eenmalige drinkbekers en voedselverpakkingen. • Voor die gevallen waar dit niet eenvoudig te realiseren is, is een beperkte uitzondering geïntroduceerd. Voor consumptie om mee te nemen of te bezorgen is een totaalverbod op het gebruiken van eenmalige drankbekers en voedselverpakkingen gezien de huidige praktijk (nog) niet reëel.
 10. 15-11- 2022 Gesloten evenement (afgebakend met een omheining, toegangscontrole): valt

  onder ‘consumptie ter plaatse’. Openbaar evenement (niet afgebakend, geen toegangscontrole): • valt onder artikel 2.1‘consumptie ter plaatse’ indien de organisatie alle voedseluitgifte- punten betrekt bij het evenement en dus voor het collectieve systeem aansprakelijk is. • Valt onder artikel 2.2 ‘consumptie om mee te nemen of te bezorgen’, indien de organisatie niet alle voedseluitgiftepunten betrekt bij het evenement dan geldt artikel 2.1 en 2.2 voor iedere individuele exploitant van een voedseluitgiftepunt
 11. 15-11- 2022 Het kabinet wil werken lonender maken en het

  bestaansminimum verstevigen. Om deze reden heeft het kabinet besloten om het, in het coalitieakkoord voorgenomen bijzondere verhoging van het minimumloon, per 1 januari 2023 door te voeren. De totale verhoging inclusief de reguliere indexatie wordt 10,15%. De AOW en arbeid gerelateerde uitkeringen stijgen eveneens mee.
 12. REGELGEVING ZELFSTANDIGEN 15-11- 2022 Niet elke zelfstandige is echt zelfstandig.

  Onduidelijk wanneer er echt wat duidelijks komt. Inmiddels: Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie Als u alle vragen in de webmodule heeft beantwoord, krijgt u een van de volgende uitkomsten: 1. Indicatie dat de opdracht buiten dienstbetrekking kan worden uitgevoerd. 2. Indicatie dat er sprake is van een dienstbetrekking. 3. Er kan geen oordeel gegeven worden op basis van verstrekte antwoorden.
 13. UPDATES OP PAAR ONDERWERPEN 15-11- 2022 Wat in de arbocatalogus

  staat, geldt (vrijwel) als de wet. Dus van belang daar goede dingen voor de sector in te zetten. Ondertussen is de arbeidsomstandighedenwetgeving steeds verder verfijnd, dus we regelen inmiddels minder in zo’n catalogus. Wel: bijv. werken op hoogte, hijsen, psychosociale arbeidsbelasting, samenwerkende werkgevers