Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Update naar 2023: nieuwe wetten en regels voor evenementen

Marketing OGZ
PRO
November 15, 2022
39

Update naar 2023: nieuwe wetten en regels voor evenementen

Marketing OGZ
PRO

November 15, 2022
Tweet

Transcript

 1. UPDATE NAAR 2023: NIEUWE WETTEN
  EN REGELS VOOR EVENEMENTEN
  FESTIVAK 10 NOVEMBER 2022
  WILLEM WESTERMANN

  View Slide

 2. NIEUWE WET- EN REGELGEVING
  15-11-
  2022
  WORKSHOP

  View Slide

 3. 15-11-
  2022
  REGELGEVING STIKSTOF

  View Slide

 4. REGELGEVING STIKSTOF
  15-11-
  2022
  Natuurvergunning nodig?
  Als er sprake is van handelingen in, of in de nabijheid van, een
  Natura 2000-gebied, die een verstorend effect kunnen hebben, is
  een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming (Wnb)
  noodzakelijk.
  Als er geen sprake is van stikstofneerslag, heeft de initiatiefnemer
  geen natuurvergunning nodig.
  Dit wordt inzichtelijk gemaakt door een AERIUS-berekening.

  View Slide

 5. 15-11-
  2022
  OMGEVINGSWETGEVING

  View Slide

 6. VEEL WIJZIGINGEN
  15-11-
  2022
  Bundeling van veel wetten (26 naar 1), AMvB’s (60 naar 4) en
  regelingen 75 naar 1).
  Bestemmingsplan wordt omgevingsplan
  Nieuwe principes. Een van deze principes is het ‘’ja, mits-
  principe’’.

  View Slide

 7. DIE VIER NIEUWE BESLUITEN ZULLEN VAKER
  GAAN SPELEN BIJ ONS
  15-11-
  2022
  Het omgevingsbesluit
  Besluit kwaliteit leefomgeving (BKL)
  Besluit activiteiten leefomgeving (BAL)
  Besluit bouwwerken leefomgeving (BBL)

  View Slide

 8. VOORAL HET BAL
  15-11-
  2022
  Activiteiten waarvoor het Bal regels stelt:
  Milieubelastende activiteiten
  Activiteiten in of bij waterstaatswerken in beheer bij het Rijk
  Activiteiten rond rijkswegen, spoorwegen en luchthavens
  Activiteiten die de natuur raken
  • Natura 2000-activiteit
  • Activiteit die geen significante gevolgen kan hebben voor
  Natura 2000-gebied

  View Slide

 9. STOEIEN
  15-11-
  2022
  DSO staat voor Digitaal Stelsel Omgevingswet.
  Overzetten van website www.ruimtelijkeplannen.nl. naar DSO. Op
  deze website zijn bestemmingsplannen, provinciale
  verordeningen, omgevingsvisies en meer raadpleegbaar.
  Vanuit de ‘integrale benadering’ zal het DSO meer bevatten,
  zoals het kunnen aanvragen van een vergunning of het doen van
  een melding.

  View Slide

 10. EN EVENEMENTEN DAN?
  15-11-
  2022
  In omgevingsvisie. Belangrijke term is ‘fysieke leefomgeving’.
  Hieronder vallen bouwwerken, water, watersystemen, bodem,
  lucht en natuur.
  In de wet wordt gesproken over ‘activiteiten’. Burgers, bedrijven
  en overheden kunnen activiteiten uitvoeren die de fysieke
  leefomgeving beïnvloeden.
  Aftasten wat in APV blijft.

  View Slide

 11. 15-11-
  2022
  BRANDVEILIGHEID UPDATED:
  BESLUIT BGBOP

  View Slide

 12. UPDATE N.A.V. EVALUATIE
  15-11-
  2022
  Verdere afbakening ‘bouwsel’ t.o.v. bouwwerk.
  Betere toepassing wbdbo, spiegelsymmetrie, compartimentering.
  Meer duidelijke bepalingen met afstanden.
  Betere duiding van kachels en aggregaten e.d.
  Beter uitleg van bakken, braden, bakkramen, bakwagens,
  standplaatsen.
  Etc.

  View Slide

 13. 15-11-
  2022
  REGELGEVING PLASTICS

  View Slide

 14. REGELING KUNSTSTOFPRODUCTEN VOOR
  EENMALIG GEBRUIK.
  15-11-
  2022
  Komt voort uit de Europese Single-Use plastics richtlijn.
  De maatregelen voor consumptie voor onderweg (art. 2.2)
  gaan vanaf 1 juli 2023 in werking. De maatregelen voor
  consumptie ter plaatse (art. 2.1) gaan vanaf 1 januari 2024 in
  werking.

  View Slide

 15. 15-11-
  2022
  Voor consumptie ter plaatse is gekozen voor een verbod voor
  eenmalige drinkbekers en voedselverpakkingen.
  • Voor die gevallen waar dit niet eenvoudig te realiseren is, is
  een beperkte uitzondering geïntroduceerd.
  Voor consumptie om mee te nemen of te bezorgen is een
  totaalverbod op het gebruiken van eenmalige drankbekers en
  voedselverpakkingen gezien de huidige praktijk (nog) niet reëel.

  View Slide

 16. 15-11-
  2022
  Gesloten evenement (afgebakend met een omheining,
  toegangscontrole): valt onder ‘consumptie ter plaatse’.
  Openbaar evenement (niet afgebakend, geen toegangscontrole):
  • valt onder artikel 2.1‘consumptie ter plaatse’ indien de organisatie alle voedseluitgifte-
  punten betrekt bij het evenement en dus voor het collectieve systeem aansprakelijk is.
  • Valt onder artikel 2.2 ‘consumptie om mee te nemen of te bezorgen’, indien de
  organisatie niet alle voedseluitgiftepunten betrekt bij het evenement dan geldt artikel 2.1
  en 2.2 voor iedere individuele exploitant van een voedseluitgiftepunt

  View Slide

 17. SNELLE STIJGING WML

  View Slide

 18. 15-11-
  2022
  Het kabinet wil werken lonender maken en het bestaansminimum verstevigen.
  Om deze reden heeft het kabinet besloten om het, in het coalitieakkoord
  voorgenomen bijzondere verhoging van het minimumloon, per 1 januari 2023
  door te voeren. De totale verhoging inclusief de reguliere indexatie wordt
  10,15%. De AOW en arbeid gerelateerde uitkeringen stijgen eveneens mee.

  View Slide

 19. 15-11-
  2022
  HANDHAVING REGELGEVING
  ZELFSTANDIGEN?!

  View Slide

 20. REGELGEVING ZELFSTANDIGEN
  15-11-
  2022
  Niet elke zelfstandige is echt zelfstandig.
  Onduidelijk wanneer er echt wat duidelijks komt.
  Inmiddels: Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie
  Als u alle vragen in de webmodule heeft beantwoord, krijgt u een van de volgende
  uitkomsten:
  1. Indicatie dat de opdracht buiten dienstbetrekking kan worden uitgevoerd.
  2. Indicatie dat er sprake is van een dienstbetrekking.
  3. Er kan geen oordeel gegeven worden op basis van verstrekte antwoorden.

  View Slide

 21. 15-11-
  2022
  NIEUWE ARBO-CATALOGI
  PODIUMKUNSTEN EN
  EVENEMENTEN

  View Slide

 22. UPDATES OP PAAR ONDERWERPEN
  15-11-
  2022
  Wat in de arbocatalogus staat, geldt (vrijwel) als de wet.
  Dus van belang daar goede dingen voor de sector in te zetten.
  Ondertussen is de arbeidsomstandighedenwetgeving steeds
  verder verfijnd, dus we regelen inmiddels minder in zo’n
  catalogus.
  Wel: bijv. werken op hoogte, hijsen, psychosociale
  arbeidsbelasting, samenwerkende werkgevers

  View Slide

 23. 15-11-
  2022
  Vragen?

  View Slide