Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Dive into JVM JIT Compiler

Dive into JVM JIT Compiler

Explained what is happening in the JITCompiler of the JVM called HotSpotVM by looking at a compiled assembly.

Ikuo Suyama

August 10, 2022
Tweet

More Decks by Ikuo Suyama

Other Decks in Programming

Transcript

 1. *LVP4VZBNB
  %JWFJOUP+7.
  +*5$PNQJMFS

  View full-size slide

 2. 5PEBZT5PQJDT
  8IBUJT+*5$PNQJMFS
  %JWFJOUP+7.+*5$PNQJMFS
  1FSGPSNBODF5JQT

  View full-size slide

 3. 5PEBZT5PQJDT
  8IBUJT+*5$PNQJMFS
  %JWFJOUP+7.+*5$PNQJMFS
  1FSGPSNBODF5JQT

  View full-size slide

 4. +*5JTԿʁ
  z΄ͱΜͲͷ+BWB։ൃऀ͸ɺ+7.͕+VTU*O5JNF
  ʢ+*5ʣίϯύΠϥΛར༻ͯ͠+BWBϓϩάϥϜͷύϑΥʔϚϯ
  εΛվળ͍ͯ͠Δ͜ͱΛ͝ଘ஌Ͱ͠ΐ͏ɻz
  Š+*5ίϯύΠϥͷ࣮ࡍͷಈ࡞

  View full-size slide

 5. ΄ͱΜͲͷ
  +BWB։ൃऀͷ
  Έͳ͞Μʂʂ

  View full-size slide

 6. +*5JTԿʁ
  z΄ͱΜͲͷ+BWB։ൃऀ͸ɺ+7.͕+VTU*O5JNF
  ʢ+*5ʣίϯύΠϥΛར༻ͯ͠+BWBϓϩάϥϜͷύϑΥʔϚϯε
  Λվળ͍ͯ͠Δ͜ͱΛ͝ଘ஌Ͱ͠ΐ͏ɻz
  lʜ͔͠͠ɺ+*5ίϯύΠϥͷ࣮ࡍͷಈ࡞ͱͦͷར఺ʹ͍ͭͯ
  ͸ɺཧղ͞Ε͍ͯͳ͍͜ͱ͕ଟ͍Α͏Ͱ͢ɻz
  Š+*5ίϯύΠϥͷ࣮ࡍͷಈ࡞

  View full-size slide

 7. +*5ͷ࿩Λ͢Δલʹɺ
  ·ͣ͸෮श

  View full-size slide

 8. ΠϯλϓϦλͱίϯύΠϥ
  'JCKBWB
  package jit;


  public class Fib {


  public static void main(String[] args) {


  int i = Integer.valueOf(args[0]);


  System.out.println(fib(i));


  }


  private static int fib(int i) {


  if (i <= 0) {


  return 0;


  } else if (i == 1) {


  return 1;


  } else {


  return (fib(i - 1) + fib(i - 2));


  }


  }


  }
  ❯ javac Fib.java


  ❯ javap -v -p -s -constants Fib.class > Fib.jvm
  private static int fib(int);


  descriptor: (I)I


  flags: (0x000a) ACC_PRIVATE, ACC_STATIC


  Code:


  stack=3, locals=1, args_size=1


  0: iload_0


  1: ifgt 6


  4: iconst_0


  5: ireturn


  6: iload_0


  7: iconst_1


  8: if_icmpne 13


  11: iconst_1


  12: ireturn


  13: iload_0


  14: iconst_1


  15: isub


  16: invokestatic #5 // Method fib:(I)I


  19: iload_0


  20: iconst_2


  21: isub


  22: invokestatic #5 // Method fib:(I)I


  25: iadd


  26: ireturn
  'JCKWN
  fi
  CϝιουͷΈൈਮ

  ΈΜͳେ޷͖ϑΟϘφον਺Λ
  ࠶ؼͰܭࢉ͢ΔΫϥε
  +7.Ϛγϯޠ͸ΠϯλϓϦλʢஞ࣮࣍ߦʣݴޠ

  View full-size slide

 9. ΠϯλϓϦλͱίϯύΠϥ
  'JCKBWB
  package jit;


  public class Fib {


  public static void main(String[] args) {


  int i = Integer.valueOf(args[0]);


  System.out.println(fib(i));


  }


  private static int fib(int i) {


  if (i <= 0) {


  return 0;


  } else if (i == 1) {


  return 1;


  } else {


  return (fib(i - 1) + fib(i - 2));


  }


  }


  }
  ❯ javac Fib.java


  ❯ javap -v -p -s -constants Fib.class > Fib.jvm
  private static int fib(int);


  descriptor: (I)I


  flags: (0x000a) ACC_PRIVATE, ACC_STATIC


  Code:


  stack=3, locals=1, args_size=1


  0: iload_0


  1: ifgt 6


  4: iconst_0


  5: ireturn


  6: iload_0


  7: iconst_1


  8: if_icmpne 13


  11: iconst_1


  12: ireturn


  13: iload_0


  14: iconst_1


  15: isub


  16: invokestatic #5 // Method fib:(I)I


  19: iload_0


  20: iconst_2


  21: isub


  22: invokestatic #5 // Method fib:(I)I


  25: iadd


  26: ireturn
  'JCKWN
  fi
  CϝιουͷΈൈਮ

  ͜Μͳײ͡Ͱͨ͠Ͷʁ
  +7.Ϛγϯޠ͸ΠϯλϓϦλʢஞ࣮࣍ߦʣݴޠ

  View full-size slide

 10. ͑ͬʁ
  όΠφϦ͕ݟ͍ͨʁ

  View full-size slide

 11. ΠϯλϓϦλͱίϯύΠϥ
  private static int fib(int);


  descriptor: (I)I


  flags: (0x000a) ACC_PRIVATE, ACC_STATIC


  Code:


  stack=3, locals=1, args_size=1


  0: iload_0


  1: ifgt 6


  4: iconst_0


  5: ireturn


  6: iload_0


  7: iconst_1


  8: if_icmpne 13


  11: iconst_1


  12: ireturn


  13: iload_0


  14: iconst_1


  15: isub


  16: invokestatic #5 // Method fib:(I)I


  19: iload_0


  20: iconst_2


  21: isub


  22: invokestatic #5 // Method fib:(I)I


  25: iadd


  26: ireturn
  +7.Ϛγϯޠ͸ΠϯλϓϦλʢஞ࣮࣍ߦʣݴޠ

  View full-size slide

 12. ΠϯλϓϦλͱίϯύΠϥ
  private static int fib(int);


  descriptor: (I)I


  flags: (0x000a) ACC_PRIVATE, ACC_STATIC


  Code:


  stack=3, locals=1, args_size=1


  0: iload_0


  1: ifgt 6


  4: iconst_0


  5: ireturn


  6: iload_0


  7: iconst_1


  8: if_icmpne 13


  11: iconst_1


  12: ireturn


  13: iload_0


  14: iconst_1


  15: isub


  16: invokestatic #5 // Method fib:(I)I


  19: iload_0


  20: iconst_2


  21: isub


  22: invokestatic #5 // Method fib:(I)I


  25: iadd


  26: ireturn
  +7.Ϛγϯޠ͸ΠϯλϓϦλʢஞ࣮࣍ߦʣݴޠ
  iload_0 = 26 (0x1a)


  iconst_1 = 4 (0x4)


  isub = 100 (0x64)


  invokestatic = 184 (0xb8) indexbyte1 indexbyte2
  KBWBD͸͜ͷΑ͏ʹɺ
  ॻ͍ͯ͋Δ͜ͱΛجຊͦͷ··+7.ΠϯετϥΫγϣϯʹ༁͠ɺ
  +7.͸͜ΕΛ্͔Βஞ࣮࣍ߦ͢Δ

  View full-size slide

 13. ΠϯλϓϦλͱίϯύΠϥ
  ύϑΥʔϚϯε͸Ͳ͏͔ʁ
  9JOUʜJOUFSQSJUFSϞʔυͷΈͰ࣮ߦ
  .BDCPPL1SPJODI()DPSFJ
  ͰTdNJOɻ஗͍ʁ
  ❯ time java -Xint jit.Fib 48


  512559680


  ________________________________________________________


  Executed in 847.43 secs fish external


  usr time 844.04 secs 119.00 micros 844.04 secs


  sys time 1.79 secs 898.00 micros 1.79 secs

  View full-size slide

 14. l஗͍Α͏ʹݟ͑·͕͢ɺ0QFO+%,ͷΠϯλϓϦλͷ࣮ߦ଎౓͕ଞͷ΄ͱΜͲͷ
  ΠϯλϓϦλΑΓ΋༏Ε͍ͯΔ͜ͱ͸஫໨ʹ஋͠·͢ɻ
  ͦͷཧ༝ͷͭ͸ɺ0QFO+%,ͷΠϯλϓϦλ͕ɺ+*5ίϯύΠϥʹΑͬͯੜ੒͞
  ΕͨϚγϯɾίʔυΛ༻͍࣮ͯ૷͞Ε͍ͯΔ͜ͱͰ͢ɻz
  l+*5ίϯύΠϥ͸+7.ͷىಈ࣌ʹɺόΠτίʔυͰදݱͰ͖Δૢ࡞͝ͱʹͭͣ
  ͭɺωΠςΟϒɾϚγϯɾίʔυͷখ͞ͳεχϖοτͱͯ͠ΠϯλϓϦλΛੜ੒
  ͠·͢ɻz
  Š+*5ίϯύΠϥͷ࣮ࡍͷಈ࡞
  ༁ɿͦΕͰ΋1)1ΑΓ͸ૣ͍͚Ͳͳ
  ΠϯλϓϦλͱίϯύΠϥ

  View full-size slide

 15. ΠϯλϓϦλͱίϯύΠϥ
  ݟͤͯ΋Β͏͔ɺ+*5ίϯύΠϥ͕ੜ੒͢ΔΞηϯϒϦͱ΍ΒΛ
  ❯ sudo wget https://raw.githubusercontent.com/a10y/hsdis-macos/master/hsdis-amd64.dylib \


  $JAVA_HOME/lib/server/


  ❯ java \


  -XX:+UnlockDiagnosticVMOptions \


  -XX:-PrintAssembly \


  -XX:+PrintInterpreter \


  jit.Fib 10 > Fib.fib.int.print
  ˞όΠφϦͷग़ྗʹ͸ITEJT͕ඞཁɻ
  ITEJTBNEEZMJC GPS*OUFM.BD
  Λ+"7"@)0.&MJCʹೖΕ͓ͯ͘

  View full-size slide

 16. ΠϯλϓϦλͱίϯύΠϥ
  ݟͤͯ΋Β͏͔ɺ+*5ίϯύΠϥ͕ੜ੒͢ΔΞηϯϒϦͱ΍ΒΛ
  ----------------------------------------------------------------------


  iload_0 26 iload_0 [0x0000000124986bc0, 0x0000000124986c20] 96 bytes


  0x0000000124986bc0: push %rax


  0x0000000124986bc1: jmpq 0x0000000124986bff


  0x0000000124986bc6: sub $0x8,%rsp


  0x0000000124986bca: vmovss %xmm0,(%rsp)


  0x0000000124986bcf: jmpq 0x0000000124986bff


  0x0000000124986bd4: sub $0x10,%rsp


  0x0000000124986bd8: vmovsd %xmm0,(%rsp)


  0x0000000124986bdd: jmpq 0x0000000124986bff


  0x0000000124986be2: sub $0x10,%rsp


  0x0000000124986be6: mov %rax,(%rsp)


  0x0000000124986bea: movabs $0x0,%r10


  0x0000000124986bf4: mov %r10,0x8(%rsp)


  0x0000000124986bf9: jmpq 0x0000000124986bff


  0x0000000124986bfe: push %rax


  0x0000000124986bff: mov (%r14),%eax


  0x0000000124986c02: movzbl 0x1(%r13),%ebx


  0x0000000124986c07: inc %r13


  0x0000000124986c0a: movabs $0x1151d5220,%r10


  0x0000000124986c14: jmpq *(%r10,%rbx,8)


  0x0000000124986c18: add %al,(%rax)


  0x0000000124986c1a: add %al,(%rax)


  0x0000000124986c1c: add %al,(%rax)


  0x0000000124986c1e: add %al,(%rax)


  private static int fib(int);


  descriptor: (I)I


  flags: (0x000a) ACC_PRIVATE, ACC_STATIC


  Code:


  stack=3, locals=1, args_size=1


  0: iload_0


  1: ifgt 6


  4: iconst_0


  5: ireturn


  6: iload_0


  7: iconst_1


  8: if_icmpne 13


  11: iconst_1


  12: ireturn


  13: iload_0


  14: iconst_1


  15: isub


  16: invokestatic #5 // Method fib:(I)I


  19: iload_0


  20: iconst_2


  21: isub


  22: invokestatic #5 // Method fib:(I)I


  25: iadd


  26: ireturn
  ͔ͨ͠ʹɺ֤ΠϯετϥΫγϣϯͷ
  όΠφϦεχϖοτ͕ੜ੒͞Ε͍ͯΔʂ

  View full-size slide

 17. ΠϯλϓϦλҎ্ͷ࠷దԽ
  +*5$PNQJMFSWT"05$PNQJMFS
  όΠφϦεχϖοτҎ্ͷ࠷దԽΛߦ͏ʹ͸ɺ
  ίʔυશମΛ࠷దԽ͢Δඞཁ͕͋Δɻ
  FHෳ਺ͷ໋ྩΛ̍ͭʹ·ͱΊΔ
  FHϝιουͷΠϯϥΠϯԽFUDFUDʜ
  ͜Εʹ͸̎ͭͷํ๏͕͋Δɿ
  +VTU*O5JNF$PNQJMBUJPO "IFBEPG5JNF$PNQJMBUJPO
  ࣮ߦ࣌ʹ࠷దԽίϯύΠϧΛߦ͏
  FH+7.
  ࣄલʹ࠷దԽίϯύΠϧΛߦ͏
  FH$

  View full-size slide

 18. ͳͥ+7.͸+*5ίϯύΠϧͳͷ͔ʁ
  l$ͳͲͷωΠςΟϒݴޠͱಉ͡Α͏ʹɺ࠷దͳύϑΥʔϚϯεΛಘΔͨΊ
  ʹࣄલʹίʔυશମΛίϯύΠϧ͢Δ͚ͩͰྑ͍ͷͰ͸ͳ͍Ͱ͠ΐ͏͔ɻ͜ͷ
  ํࣜ͸ɺίϯύΠϧ࣌ʹίʔυશମʹΞΫηεͰ͖Δ৔߹͸ՄೳͰ͢ɻ͔͠
  ͠ɺݴ͏·Ͱ΋ͳ͘+BWB͸ಈతݴޠͰ͋ΓɺΫϥεύε͔Β͋Δ͍͸ωοτ
  ϫʔΫܦ༝Ͱ΋ίʔυΛϩʔυͰ͖·͢ɻ
  +*5ίϯύΠϥ͕ଘࡏ͠ͳ͚Ε͹ɺಈతʹϩʔυ͞ΕͨίʔυΛΠϯλϓϦλ
  ʹΑͬͯॲཧ͢Δඞཁ͕͋Γɺͱͯ΋ຬ଍Ͱ͖Δ݁Ռʹ͸ͳΓ·ͤΜz
  Š+*5ίϯύΠϥͷ࣮ࡍͷಈ࡞
  $ʹͩͬͯTP΍EMMͷಈతϩʔυ͕͋ΔΘ͚Ͱɺ
  ࣮ࡍ໰୊"05ͷʢہॴతͳʣ࠷దԽ͚ͩͰ
  े෼ͳύϑΥʔϚϯε͕ಘΒΕ͍ͯΔͷͰ͸ʜ🤔ʁ

  View full-size slide

 19. 5PEBZT5PQJDT
  8IBUJT+*5$PNQJMFS
  %JWFJOUP+7.+*5$PNQJMFS
  1FSGPSNBODF5JQT

  View full-size slide

 20. +7.+*5$PNQJMFS
  +*5$PNQJMFSΛ0Oʹͯ͠ɺ࠶౓'JCΛ࣮ߦͯ͠ΈΔ
  ❯ time java jit.Fib 48


  :


  ________________________________________________________


  Executed in 19.04 secs fish external


  usr time 18.93 secs 111.00 micros 18.93 secs


  sys time 0.11 secs 811.00 micros 0.11 secs
  ❯ time java -Xint jit.Fib 48


  512559680


  ________________________________________________________


  Executed in 847.43 secs fish external


  usr time 844.04 secs 119.00 micros 844.04 secs


  sys time 1.79 secs 898.00 micros 1.79 secs
  TT໿ഒͷߴ଎Խ

  View full-size slide

 21. +7.+*5$PNQJMFS
  ❯ time java -XX:+PrintCompilation jit.Fib 48


  38 1 3 java.lang.StringLatin1::hashCode (42 bytes)


  39 2 3 java.util.concurrent.ConcurrentHashMap::tabAt (22 bytes)


  39 4 n 0 jdk.internal.misc.Unsafe::getObjectVolatile (native)


  :


  70 89 3 jit.Fib::fib (27 bytes)


  71 90 4 jit.Fib::fib (27 bytes)


  72 89 3 jit.Fib::fib (27 bytes) made not entrant
  ίϯύΠϧͷ༷ࢠΛ೷͍ͯΈΔ991SJOU$PNQJMBUJPO
  Format: $1: $2 $3 $4 $5 ($6 bytes) $7


  ——


  $1: JavaϝιουͷίϯύΠϧཁٻൃੜ࣌ؒ(ϩάग़ྗ࣌ͷ࣌ؒ)


  $2: ௨͠൪߸


  $3: ۭന·ͨ͸ϝιουͷίϯύΠϧछผ


  $4:ۭന·ͨ͸ϝιουͷίϯύΠϧϨϕϧ


  $5: Javaϝιου໊


  $6: JavaϝιουͷόΠτ਺·ͨ͸(native)


  $7: ۭന·ͨ͸(static)·ͨ͸ made not entrant
  fi
  Cϝιου͕ෳ਺ճίϯύΠϧ͞Ε͍ͯΔ

  View full-size slide

 22. )PU4QPU7.
  DMJFOUDPNQJMFS $
  TFSWFSDPNQJMFS $

  +7.
  ͸΍ͨΒΊͬͨΒͦ͜Β͡Ύ͏ΛίϯύΠϧ͢ΔΘ͚Ͱ͸ͳ͍
  ਖ਼֬ʹ͸Ͱ͖ͳ͍ʜ+*5ɺͭ·ΓΦϯϥΠϯͰίϯύΠϧΛ͍ͯ͠Δʂ
  ద੾ͳՕॴΛɺద੾ͳλΠϛϯάΛݟܭΒͬͯίϯύΠϧ͍ͯ͠Δ
  ׂͷ࣌ؒ͸ɺׂͷίʔυ͔Β͘Δ
  ద੾ͳՕॴʁ
  Α࣮͘ߦ͞ΕΔ৔ॴŠ)PU4QPU
  ద੾ͳλΠϛϯάʁ
  ͭͷίϯύΠϥ
  ಛఆͷ࣮૷ͷɻ)PU4QPUͰͳ͍+7.΋ଘࡏ͢Δ

  View full-size slide

 23. )PU4QPU7.
  DMJFOUDPNQJMFS $
  TFSWFSDPNQJMFS $

  $MJFOU$PNQJMFS $-FWFM
  4FSWFS$PNQJMFS $-FWFM

  ϝιουΛ͢͹΍͘ίϯύΠϧ͠·͕͢ɺαʔόʔɾίϯύ
  Πϥ΄Ͳ͸࠷దԽ͞Εͳ͍ϚγϯɾίʔυΛੜ੒͠·͢ɻ
  ͜ͷίϯύΠϥΛ࢖༻͢Δͱɺਝ଎ʹىಈ͠·͢ɻ
  ·ͨɺ͜ͷίϯύΠϥͰ͸ɺগͳ͍ϝϞϦʔɾϑοτϓϦϯ
  τ͕ఆৗύϑΥʔϚϯεΑΓॏཁͰ͢ɻ
  ͜ͷίϯύΠϥ͸ɺಉ͡ϝιουͷίϯύΠϧʹΑΓଟ͘ͷ
  ͕͔͔࣌ؒΓ·͢ ͓ΑͼΑΓଟ͘ͷϝϞϦʔΛফඅ͠·͢
  ɻ
  ͨͩ͠ɺΫϥΠΞϯτɾίϯύΠϥͰੜ੒ͨ͠ίʔυΑΓ࠷
  దԽ͞ΕͨϚγϯɾίʔυΛੜ੒͠·͢ɻ
  ΞϓϦέʔγϣϯ͕ఆৗʹୡͨ͠ޙ͸ɺ࣮ߦ࣌ύϑΥʔϚϯ
  ε͕޲্͠·͢ɻ
  ŠίϯύΠϧ࠷దԽ0SBDMF
  w ίϯύΠϧ͕ૣ͍ɺ͍ܰʢ$16.&.ʣ
  w ੑೳ͸ͦͦ͜͜
  w ࢖͍ॴ
  w ϥΠϑλΠϜ͕୹͍ʢ$MJFOU"QQMJDBUJPOʣ
  w "QQMJDBUJPO#PPUTUSBQ
  w ίϯύΠϧ͕௕͍ɺॏ͍
  w ੑೳ͸όϦόϦ
  w ࢖͍ॴ
  w ϥΠϑλΠϜ͕௕͍ʢ4FSWFS"QQMJDBUJPOʣ
  w "GUFS#PPUTUSBQ

  View full-size slide

 24. +7.+*5$PNQJMFS
  τϨʔυΦϑͱ֊૚ίϯύΠϧ
  )PU4QPU7.͸ɺ֊૚ίϯύΠϧ͕σϑΥϧτʢKBWBҎ߱ʣ
  ·ͣ$MJFOU$PNQJMFSͰίϯύΠϧ͠ɺे෼ʹ౷ܭ৘ใ͕ཷ·ͬͨΒ
  4FSWFS$PNQJMFSͰ࠶ίϯύΠϧ͢Δ
  FHΞϓϦέʔγϣϯىಈ࣌͸$MJFOU$PNQJMFͰɺ)PU4QPU͕ಛఆͰ͖
  ͨΒ4FSWFS$PNQJMF
  ಛఆͷϑϥάͰ֊૚ίϯύΠϧΛ0
  ff
  ʹ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δ
  l995JFSFE4UPQ"U-FWFM/z-FWFM/ͰࢭΊΔ
  l995JFSFE$PNQJMBUJPOz֊૚ίϯύΠϥࣗମΛ0''ʢ$Λ࢖͏ʣ

  View full-size slide

 25. +7.+*5$PNQJMFS
  τϨʔυΦϑͱ֊૚ίϯύΠϧ
  ❯ java -XX:+PrintCompilation jit.Fib 48


  38 1 3 java.lang.StringLatin1::hashCode (42 bytes)


  39 2 3 java.util.concurrent.ConcurrentHashMap::tabAt (22 bytes)


  39 4 n 0 jdk.internal.misc.Unsafe::getObjectVolatile (native)


  39 3 3 jdk.internal.misc.Unsafe::getObjectAcquire (7 bytes)


  40 5 3 java.lang.Object:: (1 bytes)


  40 6 3 java.lang.String::isLatin1 (19 bytes)


  40 7 3 java.lang.String::hashCode (49 bytes)


  41 8 3 java.lang.String::coder (15 bytes)


  41 9 3 java.lang.Math::floorMod (10 bytes)


  41 10 3 java.lang.Math::floorDiv (22 bytes)


  41 11 3 java.util.ImmutableCollections$SetN::probe (56 bytes)


  42 12 3 java.lang.String::equals (65 bytes)


  42 13 3 java.lang.StringLatin1::equals (36 bytes)


  42 14 3 java.util.ImmutableCollections$SetN::hashCode (46 bytes)


  43 15 3 java.util.Objects::equals (23 bytes)


  43 16 3 java.util.ImmutableCollections::emptySet (4 bytes)


  43 17 3 java.util.Set::of (4 bytes)


  43 18 3 java.lang.module.ModuleDescriptor$Exports:: (20 bytes)


  43 20 4 java.lang.StringLatin1::hashCode (42 bytes)


  :


  70 89 3 jit.Fib::fib (27 bytes)


  71 90 4 jit.Fib::fib (27 bytes)


  72 89 3 jit.Fib::fib (27 bytes) made not entrant


  Ұ౓ΫϥΠΞϯτίϯύΠϧ
  ʢ-FWFMʣ͞Εͨޙɺαʔόʔί
  ϯύΠϧ͞Ε௚ͨ͠ʢ-FWFMʣ
  ΫϥΠΞϯτίϯύΠϧΛܦͯαʔ
  όʔίϯύΠϧ͞Ε͕ͨɺԿΒ͔ͷ
  ཧ༝Ͱ-ʹϑΥʔϧόοΫ͞Εͨ

  View full-size slide

 26. ೳॻ͖͸͍͍ɺ
  όΠφϦΛݟͤΖ
  ͦ͏Ͱ͢Ͷʁ

  View full-size slide

 27. +7.+*5$PNQJMFS
  $MJFOU$PNQJMFͷόΠφϦ
  private static int fib(int);


  descriptor: (I)I


  flags: (0x000a) ACC_PRIVATE, ACC_STATIC


  Code:


  stack=3, locals=1, args_size=1


  0: iload_0


  1: ifgt 6


  4: iconst_0


  5: ireturn


  6: iload_0


  7: iconst_1


  8: if_icmpne 13


  11: iconst_1


  12: ireturn


  13: iload_0


  14: iconst_1


  15: isub


  16: invokestatic #5 // Method fib:(I)I


  19: iload_0


  20: iconst_2


  21: isub


  22: invokestatic #5 // Method fib:(I)I


  25: iadd


  26: ireturn
  'JCKWN
  fi
  CϝιουͷΈൈਮ

  'JC
  fi
  CDMJFOUQSJOU
  0x000000011da82860: mov %eax,-0x14000(%rsp)


  0x000000011da82867: push %rbp


  0x000000011da82868: sub $0x60,%rsp


  0x000000011da8286c: movabs $0x10b2cf5c0,%rdi


  0x000000011da82876: mov 0x18(%rdi),%ebx


  0x000000011da82879: add $0x8,%ebx


  0x000000011da8287c: mov %ebx,0x18(%rdi)


  0x000000011da8287f: and $0x3ff8,%ebx


  0x000000011da82885: cmp $0x0,%ebx


  0x000000011da82888: je 0x000000011da829af ;*iload_0 {reexecute=0 rethrow=0 return_oop=0}


  ; - jit.Fib::fib@0 (line 10)


  0x000000011da8288e: cmp $0x0,%esi


  0x000000011da82891: jle 0x000000011da8299a ;*ifgt {reexecute=0 rethrow=0 return_oop=0}


  ; - jit.Fib::fib@1 (line 10)


  0x000000011da82897: cmp $0x1,%esi


  0x000000011da8289a: je 0x000000011da82985 ;*if_icmpne {reexecute=0 rethrow=0 return_oop=0}


  ; - jit.Fib::fib@8 (line 12)


  0x000000011da828a0: mov %rsi,%rdi


  0x000000011da828a3: dec %edi


  0x000000011da828a5: cmp $0x0,%edi


  0x000000011da828a8: jg 0x000000011da828b8 ;*ifgt {reexecute=0 rethrow=0 return_oop=0}


  ; - jit.Fib::fib@1 (line 10)


  ; - jit.Fib::fib@16 (line 15)


  :


  0x000000011da829af: movabs $0x10b2cf418,%r10 ; {metadata({method} {0x000000010b2cf418} 'fib' '(I)I' in
  'jit/Fib')}


  0x000000011da829b9: mov %r10,0x8(%rsp)


  0x000000011da829be: movq $0xffffffffffffffff,(%rsp)


  0x000000011da829c6: callq 0x000000011cfba400 ; ImmutableOopMap{}


  ;*synchronization entry


  ; - jit.Fib::fib@-1 (line 10)


  ; {runtime_call counter_overflow Runtime1 stub}


  ❯ java -XX:TieredStopAtLevel=2 \


  -XX:+UnlockDiagnosticVMOptions \


  '-XX:CompileCommand=print,*Fib.fib' \


  jit.Fib 48 > ./jit/Fib.client.PrintAssembly

  View full-size slide

 28. +7.+*5$PNQJMFS
  $MJFOU$PNQJMFͷόΠφϦ
  private static int fib(int);


  descriptor: (I)I


  flags: (0x000a) ACC_PRIVATE, ACC_STATIC


  Code:


  stack=3, locals=1, args_size=1


  0: iload_0


  1: ifgt 6


  4: iconst_0


  5: ireturn


  6: iload_0


  7: iconst_1


  8: if_icmpne 13


  11: iconst_1


  12: ireturn


  13: iload_0


  14: iconst_1


  15: isub


  16: invokestatic #5 // Method fib:(I)I


  19: iload_0


  20: iconst_2


  21: isub


  22: invokestatic #5 // Method fib:(I)I


  25: iadd


  26: ireturn
  'JCKWN
  fi
  CϝιουͷΈൈਮ

  0x000000011da82860: mov %eax,-0x14000(%rsp)


  0x000000011da82867: push %rbp


  0x000000011da82868: sub $0x60,%rsp


  0x000000011da8286c: movabs $0x10b2cf5c0,%rdi


  0x000000011da82876: mov 0x18(%rdi),%ebx


  0x000000011da82879: add $0x8,%ebx


  0x000000011da8287c: mov %ebx,0x18(%rdi)


  0x000000011da8287f: and $0x3ff8,%ebx


  0x000000011da82885: cmp $0x0,%ebx


  0x000000011da82888: je 0x000000011da829af ;*iload_0 {reexecute=0 rethrow=0 return_oop=0}


  ; - jit.Fib::fib@0 (line 10)


  0x000000011da8288e: cmp $0x0,%esi


  0x000000011da82891: jle 0x000000011da8299a ;*ifgt {reexecute=0 rethrow=0 return_oop=0}


  ; - jit.Fib::fib@1 (line 10)


  0x000000011da82897: cmp $0x1,%esi


  0x000000011da8289a: je 0x000000011da82985 ;*if_icmpne {reexecute=0 rethrow=0 return_oop=0}


  ; - jit.Fib::fib@8 (line 12)


  0x000000011da828a0: mov %rsi,%rdi


  0x000000011da828a3: dec %edi


  0x000000011da828a5: cmp $0x0,%edi


  0x000000011da828a8: jg 0x000000011da828b8 ;*ifgt {reexecute=0 rethrow=0 return_oop=0}


  ; - jit.Fib::fib@1 (line 10)


  ; - jit.Fib::fib@16 (line 15)


  :


  0x000000011da829af: movabs $0x10b2cf418,%r10 ; {metadata({method} {0x000000010b2cf418} 'fib' '(I)I' in
  'jit/Fib')}


  0x000000011da829b9: mov %r10,0x8(%rsp)


  0x000000011da829be: movq $0xffffffffffffffff,(%rsp)


  0x000000011da829c6: callq 0x000000011cfba400 ; ImmutableOopMap{}


  ;*synchronization entry


  ; - jit.Fib::fib@-1 (line 10)


  ; {runtime_call counter_overflow Runtime1 stub}


  'JC
  fi
  CDMJFOUQSJOU
  ͥΜͥΜΘ͔Βͳ͍ʂʂʂʂ
  ❯ java -XX:TieredStopAtLevel=2 \


  -XX:+UnlockDiagnosticVMOptions \


  '-XX:CompileCommand=print,*Fib.fib' \


  jit.Fib 48 > ./jit/Fib.client.PrintAssembly

  View full-size slide

 29. +7.+*5$PNQJMFS
  4FSWFS$PNQJMFͷόΠφϦ
  private static int fib(int);


  descriptor: (I)I


  flags: (0x000a) ACC_PRIVATE, ACC_STATIC


  Code:


  stack=3, locals=1, args_size=1


  0: iload_0


  1: ifgt 6


  4: iconst_0


  5: ireturn


  6: iload_0


  7: iconst_1


  8: if_icmpne 13


  11: iconst_1


  12: ireturn


  13: iload_0


  14: iconst_1


  15: isub


  16: invokestatic #5 // Method fib:(I)I


  19: iload_0


  20: iconst_2


  21: isub


  22: invokestatic #5 // Method fib:(I)I


  25: iadd


  26: ireturn
  'JCKWN
  fi
  CϝιουͷΈൈਮ

  'JC
  fi
  CTFSWFSQSJOU
  :


  0x0000000115519ead: jmp 0x0000000115519e8f ;*invokestatic fib {reexecute=0 rethrow=0 return_oop=0}


  ; - jit.Fib::fib@16 (line 15)


  ; - jit.Fib::fib@16 (line 15)


  0x0000000115519eaf: mov %rax,%rsi


  0x0000000115519eb2: jmp 0x0000000115519ec1 ;*invokestatic fib {reexecute=0 rethrow=0 return_oop=0}


  ; - jit.Fib::fib@22 (line 15)


  ; - jit.Fib::fib@16 (line 15)


  0x0000000115519eb4: mov %rax,%rsi


  0x0000000115519eb7: jmp 0x0000000115519ec1 ;*invokestatic fib {reexecute=0 rethrow=0 return_oop=0}


  ; - jit.Fib::fib@16 (line 15)


  ; - jit.Fib::fib@22 (line 15)


  0x0000000115519eb9: mov %rax,%rsi


  0x0000000115519ebc: jmp 0x0000000115519ec1 ;*invokestatic fib {reexecute=0 rethrow=0 return_oop=0}


  ; - jit.Fib::fib@22 (line 15)


  ; - jit.Fib::fib@22 (line 15)


  0x0000000115519ebe: mov %rax,%rsi ;*invokestatic fib {reexecute=0 rethrow=0 return_oop=0}


  ; - jit.Fib::fib@22 (line 15)


  ; - jit.Fib::fib@16 (line 15)


  0x0000000115519ec1: add $0x20,%rsp


  0x0000000115519ec5: pop %rbp


  0x0000000115519ec6: jmpq 0x0000000115516500 ; {runtime_call _rethrow_Java}


  ❯ java -XX:-TieredCompilation \


  -XX:+UnlockDiagnosticVMOptions \


  '-XX:CompileCommand=print,*Fib.fib' \


  jit.Fib 48 > ./jit/Fib.client.PrintAssembly

  View full-size slide

 30. +7.+*5$PNQJMFS
  4FSWFS$PNQJMFͷόΠφϦ
  private static int fib(int);


  descriptor: (I)I


  flags: (0x000a) ACC_PRIVATE, ACC_STATIC


  Code:


  stack=3, locals=1, args_size=1


  0: iload_0


  1: ifgt 6


  4: iconst_0


  5: ireturn


  6: iload_0


  7: iconst_1


  8: if_icmpne 13


  11: iconst_1


  12: ireturn


  13: iload_0


  14: iconst_1


  15: isub


  16: invokestatic #5 // Method fib:(I)I


  19: iload_0


  20: iconst_2


  21: isub


  22: invokestatic #5 // Method fib:(I)I


  25: iadd


  26: ireturn
  'JCKWN
  fi
  CϝιουͷΈൈਮ

  'JC
  fi
  CTFSWFSQSJOU
  :


  0x0000000115519ead: jmp 0x0000000115519e8f ;*invokestatic fib {reexecute=0 rethrow=0 return_oop=0}


  ; - jit.Fib::fib@16 (line 15)


  ; - jit.Fib::fib@16 (line 15)


  0x0000000115519eaf: mov %rax,%rsi


  0x0000000115519eb2: jmp 0x0000000115519ec1 ;*invokestatic fib {reexecute=0 rethrow=0 return_oop=0}


  ; - jit.Fib::fib@22 (line 15)


  ; - jit.Fib::fib@16 (line 15)


  0x0000000115519eb4: mov %rax,%rsi


  0x0000000115519eb7: jmp 0x0000000115519ec1 ;*invokestatic fib {reexecute=0 rethrow=0 return_oop=0}


  ; - jit.Fib::fib@16 (line 15)


  ; - jit.Fib::fib@22 (line 15)


  0x0000000115519eb9: mov %rax,%rsi


  0x0000000115519ebc: jmp 0x0000000115519ec1 ;*invokestatic fib {reexecute=0 rethrow=0 return_oop=0}


  ; - jit.Fib::fib@22 (line 15)


  ; - jit.Fib::fib@22 (line 15)


  0x0000000115519ebe: mov %rax,%rsi ;*invokestatic fib {reexecute=0 rethrow=0 return_oop=0}


  ; - jit.Fib::fib@22 (line 15)


  ; - jit.Fib::fib@16 (line 15)


  0x0000000115519ec1: add $0x20,%rsp


  0x0000000115519ec5: pop %rbp


  0x0000000115519ec6: jmpq 0x0000000115516500 ; {runtime_call _rethrow_Java}


  NFUIPEDBMM͕DBMMRͯ͠ͳ͍ɻ
  *OMJOFԽ͞Ε͍ͯΔʜͷ͔ʁʁ
  ❯ java -XX:-TieredCompilation \


  -XX:+UnlockDiagnosticVMOptions \


  '-XX:CompileCommand=print,*Fib.fib' \


  jit.Fib 48 > ./jit/Fib.client.PrintAssembly

  View full-size slide

 31. (PJOH%FFQFSʜ
  +*58BUDI
  +*5$PNQJMFͷ༷ࢠ΍ɺ$PNQJMFޙͷ݁ՌΛՄࢹԽͯ͘͠ΕΔ͍͢͝΍ͭ
  FH-PH$PNQJMBUJPOͷՄࢹԽ
  Ϋϥε+7.ϚγϯޠίϯύΠϧޙͷΞηϯϒϦͷൺֱ
  FUDFUDʜ
  ݟͯΔ͚ͩͰָ͍͠ʂ

  View full-size slide

 32. (PJOH%FFQFSʜ
  )PXUP6TF+*58BUDI
  # download and build, launch


  ❯ git clone [email protected]:AdoptOpenJDK/jitwatch.git


  ❯ cd jitwatch/


  ❯ ./gradlew clean build run


  # log compilation


  ❯ java \


  -XX:+UnlockDiagnosticVMOptions \


  -XX:+TraceClassLoading \


  -XX:+LogCompilation \


  -XX:+PrintAssembly \


  -XX:+DebugNonSafepoints \


  jit.Fib 48


  $PO
  fi
  HͰର৅ͷTSDDMBTTΛࢦఆ
  Ͱग़ྗ͞ΕΔIPUTQPU@QJEYYYYMPHΛ0QFO

  View full-size slide

 33. +*58BUDI
  5JNFMJOF
  Կճɺ͍ͭίϯύΠϧ͞Ε͔ͨʁ

  View full-size slide

 34. +*58BUDI
  )JTUPHSBN
  /BUJWF#ZUFTQFSDPNQJMFENFUIPE #ZUFTQFSDPNQJMFENFUIPE
  /BUJWFCZUFT͸͍͍ͩͨdഒ͘Β͍ʁ
  CJUͰϙΠϯλ͕େ͖͍ͷ΋͋Δʁ

  View full-size slide

 35. +*58BUDI
  $PNQJMFS5ISFBE"DUJWJUZ
  2VFVFʹ௥Ճ͞Ε͔ͯΒɺ&NNJU͞ΕΔ·ͰͷλΠϜϥά
  ͔͔ͬͨ࣌ؒ
  #ZUFDPEF4J[F
  ɾίϯύΠϧର৅ʹͳͬͨλΠϛϯάͰ
  2VFVFʹ௥Ճ͞Εɺ%FRVFVF͞ΕͯίϯύΠ
  ϧ͕׬ྃͨ࣌͠఺Ͱ&NNJU͞ΕΔ
  ɾଟ͘ͷ৔߹$͸NTҎԼɺ$͸NTΦʔμʔ
  ʹ+*5ίϯύΠϧ͸ΞϓϦέʔγϣϯʹӨڹΛ
  ٴ΅͢ఔ౓ͷ$16࣌ؒΛ࢖͏
  ɾͨͩ͠+*5ίϯύΠϥ͸ΞϓϦέʔγϣϯε
  Ϩουͱ͸ผͷεϨουΛ࢖͏ͨΊɺ࣮ߦ࣌
  ؒͦͷ΋ͷ΁ͷӨڹ͸େ͖͘ͳ͍

  View full-size slide

 36. +*58BUDI
  4PVSDF #ZUFDPEF "TTFNCMZ7JFXFS

  View full-size slide

 37. +*58BUDI
  4PVSDF #ZUFDPEF "TTFNCMZ7JFXFS
  $MJFOU$PNQJMFS 4FSWFS$PNQJMFS
  ɾ$MJFOU$PNQJMFSͷ࣌఺Ͱ͸ଘࡏ͍ͯͨ͠JMPBE@ͳͲ͍͔ͭ͘ͷΠϯετϥΫγϣϯ͸ɺ
  ࠷దԽ͕ਐΉ͜ͱͰফ͍͑ͯΔ
  ɾ4FSWFS$PNQJMFS͸͕͔͔͍࣌ؒͬͯΔ NTWTNT
  ͕ɺόΠτίʔυͷαΠζ͸খ͍͞

  View full-size slide

 38. +*58BUDI
  $PEF4VHHFTUJPOT
  ɾ
  fi
  C JOU
  ͸࠶ؼ͕ਂ͗ͯ͢ΠϯϥΠϯԽ
  Ͱ͖ͳ͔ͬͨ͜ͱ͕ࣔࠦ͞Ε͍ͯΔ
  +*5$PNQJMFS࠷దԽͷ؍఺͔ΒͷύϑΥʔϚϯε
  վળఏҊ

  View full-size slide

 39. 5PEBZT5PQJDT
  8IBUJT+*5$PNQJMFS
  %JWFJOUP+7.+*5$PNQJMFS
  1FSGPSNBODF5JQT

  View full-size slide

 40. 5JQT8BSNVQCZ%FFQ1JOH
  ݟ͖ͯͨͱ͓Γɺ+*5ίϯύΠϧ͸͕͔͔ͦͦ࣌ؒ͜͜Δ
  NTΦʔμʔ
  αʔόʔΞϓϦέʔγϣϯ͸ΦϯϥΠϯʹ౤ೖ͢ΔલʹɺΤϯυϙΠϯτΛԿ
  ౓͔ୟ͍ͯ΍Δ͜ͱͰ౤ೖ࣌ͷੑೳྼԽΛܰݮͰ͖Δ
  ଞʹ΋$MBTT-PBE΍*OWPLF%ZOBNJD౳ɺॳճʹ͕͔͔࣌ؒΔέʔε͸ଟ͍
  ͨͩ͠ɺ4FSWFS$PNQJMFͷͨΊͷΩϡʔ౤ೖᮢ஋͸σϑΥϧτͰ ճ
  ͦΕͰ΋$MJFOU$PNQJMFSʹΑΔ࠷దԽ͸ظ଴Ͱ͖Δ
  99$PNQJMF5ISFTIPMEͰࢦఆՄೳ͕ͩɺখ͗͘͢͞͠Δͱ)PU4QPUͷࢫຯ
  ͕ͳ͘ͳΔ
  ίϯύΠϧࣗମʹ΋ίετ͕͔͔ΔࣄΛ๨Εͣʹ

  View full-size slide

 41. 5JQT#JOBSZTJ[F
  +7.+*5DPNQJMFSPWFSWJFX
  +*5$PNQJMFSͷ࠷దԽ͸਺ଟ͍͕ɺॏཁͳҰͭʹΠϯϥΠϯ
  Խ͕͋Δ
  *OWPLF999ʹΑΔϝιου࣮ߦ͸جຊతʹίετ͕ߴ͍
  Ϋϥε֊૚Λ௥ͬͯϝιουΛಛఆ͠ɺ'SBNFΛ৽
  ͨʹ࡞੒ͯ͠0QFSBOE4UBDLͱ-PDBM7BSΛ४උ͢Δ
  ͜ΕΛආ͚ΔͨΊɺݺͼग़͞ΕΔϝιουΛ֘౰Օॴʹ
  ల։ͯ͠͠·͏ͷ͕ΠϯϥΠϯԽ
  996OMPDL%JBHOPTUJD7.0QUJPOT991SJOU*OMJOJOHͰ
  *OMJOFԽ͞ΕͨϝιουͷৄࡉΛ֬ೝͰ͖Δ
  ΠϯϥΠϯԽ͞ΕΔͨΊͷ৚݅ͱͯ͠ɺόΠφϦαΠζʹ্
  ݶ͕ઃ͚ΒΕ͍ͯΔ

  View full-size slide

 42. 5JQT#JOBSZTJ[F
  ΠϯϥΠϯԽͰ͖ΔϝιουॲཧͷόΠφϦαΠζʹ͸੍ݶ͕͋Δ
  .BY*OMJOF4J[F͸.JO*OMJOJOH5ISFTIPME %FQSFDBUFE!KBWB
  Λ௒͑ͳ͍ϝιουͷ੍ݶ
  'SFR*OMJOF4J[F͸.JO*OMJOJOH5ISFTIPMEΛ௒͑Δճ਺࣮ߦ͞Εͨ.FUIPEʹదԠ͞ΕΔ
  ͜ͷαΠζΛ௒͑Δϝιου͸ɺ.JO*OMJOJOH5ISFTIPMEΛ௒͑ͯ΋ΠϯϥΠϯԽ͞Εͳ͍ IPUNFUIPEUPPCJH

  )PU4QPU+*5JOMJOJOHTUSBUFHZUPQEPXOPSEPXOUPQ
  ͸JOTUSVDUJPOͷαΠζͳͷͰɺߦ਺ʹ͢Δͱߦະຬ͘Β͍
  ฏۉCZUFJOTUSVDUJPO JOTUSVDUJPOMJOFͱԾఆͯ͠dMJOFT
  େ͖͍ϝιου͸ύϑΥʔϚϯεͷ؍఺͔Β΋Ϋι
  ཁ͢Δʹ௕͍ϝιου͸Ϋι
  99.BY*OMJOF4J[FTJ[F
  *OUFHFSTQFDJGZJOHNBYJNVNOVNCFSPGCZUFDPEF
  JOTUSVDUJPOTJOBNFUIPEXIJDIHFUTJOMJOFE
  EFGBVMU
  99'SFR*OMJOF4J[FTJ[F
  *OUFHFSTQFDJGZJOHNBYJNVNOVNCFSPGCZUFDPEF
  JOTUSVDUJPOTJOBGSFRVFOUMZFYFDVUFENFUIPE
  XIJDIHFUTJOMJOFE
  EFGBVMU %FQFOETPO&OW
  PO*OUFM.BD
  Š+BWB)PU4QPU&RVJWBMFOUTPG&YBDU7.'MBHT

  View full-size slide

 43. 5JQT#JOBSZTJ[F
  +*58BUDIʹ෇ਵ͢Δɺ+*5ίϯύΠϥͷ؍఺͔ΒKBSϑΝΠϧͷதͷϚζ͍࣮૷Λநग़ͯ͘͠Ε
  Δπʔϧ
  NBY.FUIPE4J[FΦϓγϣϯͰΠϯετϥΫγϣϯ͕UISFBTIPMEҎ্ͷϝιουΛநग़Ͱ͖Δ
  (SBEMFCVJMEͰ͸ͦͷ··ಈ͔ͳ͍ͷͰNWOͰϏϧυ͢Δ͔εΫϦϓτΛॻ͖׵͑Δඞཁ
  ͋Γ
  ཁ͢Δʹ௕͍ϝιου͸Ϋι
  +*58BUDIFS+BS4DBO
  ❯ cd jitwatch/script


  ❯ ./jarScan.sh --mode=maxMethodSize --limit=325 ./core/build/libs/core.jar


  "org.adoptopenjdk.jitwatch.model.bytecode","BytecodeAnnotationBuilder","buildParseTagAnnotations","org.adoptopenjdk.jitwatch.mode
  l.Tag,org.adoptopenjdk.jitwatch.model.bytecode.BytecodeAnnotations,org.adoptopenjdk.jitwatch.model.IParseDictionary",1314


  “org.adoptopenjdk.jitwatch.hotthrow","HotThrowFinder","visitTag","org.adoptopenjdk.jitwatch.model.Tag,org.adoptopenjdk.jitwatch.m
  odel.IParseDictionary",700


  :

  View full-size slide

 44. 5JQT1PMZNPSQIJTN
  +BWB)PU4QPU7.Ͱ͸ɺ۩ମతͳܕ͸࣮ߦ࣌ʹॳΊͯ൑໌͢ΔΠϯλϑΣʔεܕͰͷϝιουݺग़࣌͠ʹίʔυΛ
  ΠϯϥΠϯԽͰ͖·͢ɻͦͷͨΊʹɺҎԼͷΑ͏ʹɺϓϩάϥϜͷ࣮ߦதʹ࢖༻͞ΕΔ࣮૷ͷ਺ΛΧ΢ϯτ͠·͢ɻ
  ˙ݺग़͕͠ʮ୯૬ܗʯʢ࣮૷͕ͭʣͱ؍࡯͞ΕΔ৔߹ɺͦͷίʔυ͸༰қʹΠϯϥΠϯԽՄೳͰ͋Δ
  ˙ݺग़͕͠ʮೋ૬ܗʯʢ࣮૷͕ͭʣͱ؍࡯͞ΕΔ৔߹ɺ+BWB)PU4QPU7.͸྆ํͷ࣮૷ΛΠϯϥΠϯԽ͠ɺ୯
  ७ͳ৚݅෼ذʹΑ͍ͬͯͣΕ͔Λબ୒Ͱ͖ΔΑ͏ʹ͢Δ
  ˙ʮଟ૬ܗʯʢ࣮૷͕ͭҎ্ʣͷৼΔ෣͍͕؍࡯͞ΕΔ৔߹͸ϧοΫΞοϓɾςʔϒϧ͕ඞཁʹͳΓɺ+BWB
  )PU4QPU7.͸͜ͷΑ͏ͳϝιουͷ࣮૷ΛΠϯϥΠϯԽͰ͖ͳ͍
  Š+*58BUDIʹΑΔ+BWB+*5ίϯύΠϧͷௐࠪ
  *OWPLF*OUFSGBDF͸*OWPLFͷதͰ࠷΋ίετ͕ߴ͍
  ϝιουϧοΫΞοϓ͕ҰҙͷύεͰܾ·Βͳ͍ͨΊ
  ࣮૷͕͔ͭ͠ͳ͍৔߹͸ΠϯϥΠϯԽͰ͖Δ
  ࣮૷͕̏ͭҎ্ʢ֘౰ͷՕॴͰग़ݱ͢Δ৔߹͸ʣΠϯϥΠϯԽͰ͖ͳ͍
  ࣮૷ͷଘࡏͰ͸ͳ͘ɺΠϯϥΠϯԽ͠Α͏ͱ͢Δ֘౰ͷՕॴͰͦͷ࣮૷ͷΠϯελϯε͕ݱΕ
  Δ͔ɺͱ͍͏఺͕൑அج४ͳͷͰ஫ҙ

  View full-size slide

 45. 5JQT1PMZNPSQIJTN
  +*58BUDIFS4BOE#PY
  public class PolymorphismTest {


  public interface Coin { void deposit();}


  public static int moneyBox = 0;


  public class Nickel implements Coin { public void deposit() { moneyBox += 5; }}


  public class Dime implements Coin { public void deposit() { moneyBox += 10; }}


  public class Quarter implements Coin { public void deposit() { moneyBox += 25; }}


  public PolymorphismTest() {


  Coin nickel = new Nickel();


  Coin dime = new Dime();


  Coin quarter = new Quarter();


  Coin coin = null;


  // change the variable maxImplementations to control the inlining behaviour


  // 2 = bimorphic dispatch - the method call will be inlined


  // 3 = megamorphic dispatch - the method call will not be inlined


  final int maxImplementations = 2;


  for (int i = 0; i < 1_000_000; i++) {


  switch (i % maxImplementations) {


  case 0:


  coin = nickel; break;


  case 1:


  coin = dime; break;


  case 2:


  coin = quarter; break;


  }


  coin.deposit();


  }


  System.out.println("moneyBox:" + moneyBox);


  }


  public static void main(String[] args) {


  new PolymorphismTest();


  }


  }
  1PMZNPSQIJTN5FTUKBWB
  $PJO*OUFSGBDFʹͭͷ࣮૷Λ
  ΋ͭ؆қͳςετΫϥε
  NBY*NQMFNFOUBUJPOTͰར༻
  ͢Δ࣮૷ΫϥεΛ੍ޚ͍ͯ͠Δ

  View full-size slide

 46. 5JQT1PMZNPSQIJTN
  +*58BUDIFS4BOE#PY
  +*58BUDIFSͷ4BOECPYʹϖʔετͯ͠ɺ3VO
  ίϯύΠϧΦϓγϣϯɺιʔεΛมߋ͠ͳ͕Β
  +*5ͷ༷ࢠΛ֬ೝͰ͖Δ

  View full-size slide

 47. 5JQT1PMZNPSQIJTN
  NBY*NQMFNFOUBUJPOT
  0x000000011b27197c: mov 0xb8(%rsi),%r9d ;*getstatic moneyBox {reexecute=0 rethrow=0
  return_oop=0}


  ; - PolymorphismTest$Nickel::deposit@0 (line 5)


  ; - PolymorphismTest::@93 (line 32)


  0x000000011b271983: mov %r9d,%r11d


  0x000000011b271986: sub %r10d,%r11d


  0x000000011b271989: add $0x5,%r9d


  0x000000011b27198d: mov %r9d,0xb8(%rsi) ;*iload {reexecute=0 rethrow=0 return_oop=0}


  ; - PolymorphismTest::@40 (line 22)


  0x000000011b271994: add %ebx,%edi


  0x000000011b271996: add %r11d,%edi


  0x000000011b271999: mov %edi,%r9d


  0x000000011b27199c: add $0xa,%r9d ;*iadd {reexecute=0 rethrow=0 return_oop=0}


  ; - PolymorphismTest$Nickel::deposit@4 (line 5)
  - $
  ͰϝιουࣗମɺϝιουίʔϧͲͪΒ΋
  ΠϯϥΠϯԽ͞Εͨ

  View full-size slide

 48. 5JQT1PMZNPSQIJTN
  NBY*NQMFNFOUBUJPOT
  0x000000011d7fd837: cmp %rsi,%rcx


  0x000000011d7fd83a: jne 0x000000011d7fd872 ;*invokeinterface deposit {reexecute=0 rethrow=0
  return_oop=0}


  ; - PolymorphismTest::@93 (line 32)


  0x000000011d7fd83c: add $0x5,%r11d


  :


  0x000000011d7fd872: cmp %rax,%rcx


  0x000000011d7fd875: jne 0x000000011d7fda1b ;*invokeinterface deposit {reexecute=0 rethrow=0
  return_oop=0}


  ; - PolymorphismTest::@93 (line 32)


  0x000000011d7fd87b: add $0xa,%r11d
  ΠϯϥΠϯԽ͞Ε͍ͯΔ
  ࣮૷͝ͱʹ࣮ߦઌ੍͕ޚ͞Ε͍ͯͦ͏

  View full-size slide

 49. 5JQT1PMZNPSQIJTN
  NBY*NQMFNFOUBUJPOT
  %FQPTJUϝιουͷத਎͸ΠϯϥΠϯԽ
  ͞Ε͕ͨɺJOWPLFJOUFSGBDF͸ΠϯϥΠ
  ϯԽ͞Εͳ͍ʢDBMMRʹΑΔؔ਺ίʔϧʣ
  0x0000000121a7180f: mov 0x18(%rsp),%rsi


  0x0000000121a71814: nop


  0x0000000121a71815: movabs $0xffffffffffffffff,%rax


  0x0000000121a7181f: callq 0x0000000119ef1c00 ; ImmutableOopMap{[0]=Oop [8]=Oop [16]=Oop
  [24]=Oop }


  ;*invokeinterface deposit {reexecute=0 rethrow=0 return_oop=0}


  ; - PolymorphismTest::@93 (line 32)


  ; {virtual_call}


  0x0000000121a71824: inc %ebp ;*iinc {reexecute=0 rethrow=0 return_oop=0}

  View full-size slide

 50. 4VN6Q
  8IBUJT+*5$PNQJMFS
  w %PCJOBSZMFWFMPQUJNJ[BUJPO $PNQJMF
  +VTU*O5JNF
  w )PU4QPU7.
  %JWFJOUP+7.+*5$PNQJMFS
  w $MJFOU4FSWFS$PNQJMFS
  w 5JFSFE$PNQJMBUJPO
  w +*58BUDIUPEFFQEJWF
  1FSGPSNBODF5JQT
  w %FFQQJOHXBSNVQ
  w 5BLF$BSFPG#JOBSZ4J[F
  w 5BLF$BSFPG1PMZNPSQIJTN

  View full-size slide

 51. Thank You For Your


  Kind Attention!

  View full-size slide

 52. 3FGFSFODFT
  w +*5ίϯύΠϥͷ࣮ࡍͷಈ࡞+BWB.BHB[JOF
  w *OUSPEVDUJPOUP+*5$PNQJMBUJPOJO+BWB)PU4QPU7.
  w 6OEFSTUBOEJOH+BWB+*5$PNQJMBUJPOXJUI+*58BUDI 1BSU
  w +*58BUDIʹΑΔ+BWB+*5ίϯύΠϧͷௐࠪ+BWB.BHB[JOF
  w +7.+*5DPNQJMFSPWFSWJFX
  w 0QFO+%,1SJOU"TTFNCMZ
  w +*58BUDI
  w )PU4QPUQSP
  fi
  MJOHXJUI+*58BUDI
  w +BWB)PU4QPU&RVJWBMFOUTPG&YBDU7.'MBHT
  w 3FBEJOHBTTFNCMZGSPNUIF+7.
  w 1SJOU"TTFNCMZPVUQVUFYQMBJOFE

  View full-size slide