Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

実践 OSSことはじめ / First Step for OSS Contribution

実践 OSSことはじめ / First Step for OSS Contribution

OSSへの貢献に関して社内の勉強会で発表しました。
OSSへの貢献に関心のある方の参考にしてください。

Masashi Hirano

April 23, 2020
Tweet

More Decks by Masashi Hirano

Other Decks in Programming

Transcript

 1. ࣮ફ OSS͜ͱ͸͡Ί
  Masashi Hirano (@shisama)

  View Slide

 2. ฏ໺ ণ࢜ / Masashi Hirano
  @shisama_
  shisama
  Node.js Core Collaborator

  View Slide

 3. λʔήοτ
  • OSSߩݙʹؔ৺͕ͳ͍ਓ
  • OSSߩݙʹؔ৺͸͋Δ͚ͲɺͲ͏͢Ε͹͍͍͔Θ͔Βͳ͍ਓ

  View Slide

 4. ͜ͷLTͷΰʔϧ
  • OSSߩݙʹগ͠Ͱ΋ؔ৺Λ΋ͬͯ΋Β͏
  • OSSߩݙͷ۩ମతΠϝʔδΛ΋ͬͯ΋Β͏
  ্هΛୡ੒ʹࢲͷܦݧ͕໾ʹཱͯ͹خ͍͠

  View Slide

 5. OSSߩݙ͸Կ͔Β࢝ΊΕ͹͍͍ͷ…?

  View Slide

 6. ߩݙ͢ΔOSSͷϧʔϧΛ஌Ζ͏
  • ҎԼ͕͋Ε͹ඞͣಡ΋͏
  • ߦಈنൣ (Code of Conduct)
  ϋϥεϝϯτ͸͠ͳ͍͜ͱͳͲ౰ͨΓલͷ͜ͱ͕ॻ͔Ε͍ͯΔ͜ͱ͕ଟ͍
  • ίϯτϦϏϡʔγϣϯΨΠυ (CONTRIBUTING.md)
  ίϛοτϝοηʔδͷॻ͖ํ΍ʮίϛοτલ͸ςετΛ࣮ߦ͠·͠ΐ͏ʯͱ͔΍
  Δ͜ͱ͕ॻ͔Ε͍ͯΔ

  View Slide

 7. issue
  • όάใࠂ
  • ݪҼ͸Θ͔Βͳͯ͘΋όά͔΋ͱࢥͬͨΒissueొ࿥
  • ػೳཁ๬
  • ࡞ऀɾϝϯςφ͸Ϣʔβʔͷ੠Λ଴͍ͬͯ·͢

  View Slide

 8. υΩϡϝϯτͷमਖ਼
  • typo
  • misspell (github.com/client9/misspell) Λ࢖͑͹ίϚϯυҰൃͰݟ͔ͭΔ
  • ףࢺɻ’the the ‘Ͱgrep͢ΔɻGrammarlyͳͲจ๏νΣοΧʔΛ࢖͏
  • දݱ
  • ෆ໌ྎͳจষͷॻ͖௚͠
  • ੍͕࣌લޙͰ߹Θͳ͍จষͷमਖ਼

  View Slide

 9. υΩϡϝϯτͷमਖ਼
  • αϯϓϧίʔυ
  • υΩϡϝϯτ΍READMEʹ࢖͍ํ͕ࡌ͍ͬͯͳ͍ͱ͖͸αϯ
  ϓϧίʔυΛ௥Ճ
  • αϯϓϧίʔυ͸ςετίʔυ͔Βഈआ
  • मਖ਼લʹissueͰ࣭໰ͯ͠Έͯ΋ྑ͍

  View Slide

 10. υΩϡϝϯτͷ຋༁
  https://github.com/gatsbyjs/gatsby-ja/issues/1

  View Slide

 11. ςετίʔυ
  • ΧόϨοδΛݟͯςετΛ௥Ճ͢Δ
  • ৽ػೳ͸ΧόϨοδ͕௿͍
  • ෆ҆ఆͳςετ(flaky test)Λमਖ਼͢Δʢ೉қ౓ߴΊʣ
  • ςετίʔυ͔ΒֶͿ͜ͱ͸ଟ͍
  https://coverage.nodejs.org/

  View Slide

 12. ґଘϥΠϒϥϦͷΞοϓσʔτ
  • ϥΠϒϥϦΛΞοϓσʔτͯ͠ςετΛ௨͢
  • ϝδϟʔόʔδϣϯͷΞοϓσʔτ͸೉͍͠
  • ݹ͍ϥΠϒϥϦΛ࠷ۙͷϥΠϒϥϦʹஔ͖׵͑
  • e.g. TSLint -> ESLintɺrequest -> axios

  View Slide

 13. OSS׳Ε͖ͯͨͷͰίʔυΛ৮Γ͍ͨΜ͕ͩ…

  View Slide

 14. όάमਖ਼
  • ૝ఆ֎ͷ஋ͷόϦσʔγϣϯ௥Ճ
  • null͕Ҿ਺ʹ͘Δ͜ͱ͕૝ఆ͞Ε͍ͯͳ͍͜ͱ͸Α͋͘Δ
  • ϥΠϒϥϦʹύονΛ౰ͯΔલʹຊՈʹPull RequestΛૹΖ͏
  • ϥΠϒϥϦʹಠࣗύονΛ౰ͯΔӡ༻ͩͱϥΠϒϥϦͷΞοϓσʔτ࣌ʹύονͷमਖ਼
  ͕ඞཁʹͳΔ
  • ηΩϡϦςΟύον
  • ੬ऑੑใࠂͳͲͷݪҼ͕OSSʹ͋ͬͨ৔߹͸issueΛొ࿥͢Δ

  View Slide

 15. ػೳ௥Ճ
  • ͜Ε͕͋ͬͨΒศརͱࢥͬͨػೳ͸issueͰఏҊͯ͠ΈΔ
  • Ϣʔεέʔε΍ࠔ͍ͬͯΔ͜ͱΛΘ͔Γ΍͘͢ॻ͘
  • ଞͷOSS΍ݴޠʹ͋ΔػೳΛఏҊͯ͠ΈΔ
  • ಺෦ͰͷΈ࢖͍ͬͯͨػೳΛެ։͢Δ

  View Slide

 16. ಺෦ͰͷΈ࢖͍ͬͯͨػೳΛެ։͢Δ
  ಺෦Ͱ͔͠࢖ΘΕ͍ͯͳ͔ͬͨ
  ςετ༻ͷศརؔ਺Λ
  APIͱͯ͠ެ։͍ͯ͠Δ
  https://github.com/nodejs/node/issues/32912

  View Slide

 17. ϦϑΝΫλϦϯά
  • ݴޠ΍ϥΠϒϥϦͷݹ͍ػೳΛॻ͖׵͑Δ
  • JSͷ৔߹ɺasync/await΍Ξϩʔؔ਺, let/constͳͲ
  • Deprecated ͳػೳΛॻ͖׵͑Δ
  • ܕΛ෇͚Δ
  • JavaScript -> TypeScript ॻ͖׵͑ʢࣄલʹ߹ҙͳͲ͸ඞཁʣ
  • any ΛͪΌΜͱͨ͠ܕʹॻ͖׵͑Δ
  • ܕ͕ແ͍ϥΠϒϥϦ͸d.tsΛ࡞ͬͨΓDefinitelyTyped (@types/xxx) ʹܕΛొ࿥

  View Slide

 18. OSS׆ಈͷোนʹͳΓ΍͍͢ͱ͜Ζ

  View Slide

 19. ӳޠ
  • Google ຋༁ɺDeepLͰશવ௨͡Δ
  • ૬ख΋ӳޠݍͰ͸ͳ͍͜ͱ΋͋ΔͷͰɺؾʹ͠ͳͯ͘ྑ͍
  • μϒϧΫΥʔςʔγϣϯͰғͬͯݕࡧͯ݅͠਺ΛݟΔ

  View Slide

 20. OSSʹׂ͕࣌ؒ͘ͳ͍
  https://cybozu-oss-policy.readthedocs.io/ja/latest/index.html
  αΠϘ΢ζ͸ۀ຿தʹOSS׆ಈ͢Δ͜ͱ͕ೝΊΒΕ͍ͯΔ
  https://cybozu-oss-policy.readthedocs.io/ja/latest/index.html

  View Slide

 21. ͲΜͳOSSʹߩݙ͢Ε͹͍͍͔Θ͔Βͳ͍
  FEνʔϜ͸OSSͷωλΛஷΊ͍ͯͨΓɺ
  ίϯτϦϏϡʔγϣϯΛ؅ཧ͍ͯ͠ΔͷͰ೷͍ͯΈ͍ͯͩ͘͞ʂ૬ஊ΋ঝΓ·͢ʂʂ

  View Slide

 22. ·ͱΊ
  • OSS΁ͷߩݙํ๏͸༷ʑ
  • αΠϘ΢ζ͸OSS׆ಈ͢Δͷʹྑ͍؀ڥ
  • ؆୯ͳ΋ͷ͔Β࢝Ί·͠ΐ͏ʂ

  View Slide

 23. Thanks.
  @shisama_
  shisama

  View Slide