Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Corepack ~Node.jsに追加されたパッケージマネージャーマネージャー~ / #tng37

Corepack ~Node.jsに追加されたパッケージマネージャーマネージャー~ / #tng37

Node学園 37時限目で話しました。

Node学園 37時限目 オンライン - connpass
https://nodejs.connpass.com/event/221358/

参考資料: https://zenn.dev/teppeis/articles/2021-05-corepack

Masashi Hirano

August 30, 2021
Tweet

More Decks by Masashi Hirano

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Corepack
  NodeֶԂ 37࣌ݶ໨
  @shisama_
  Node.jsʹ௥Ճ͞ΕΔύοέʔδϚωʔδϟʔϚωʔδϟʔͷ࿩

  View Slide

 2. ฏ໺ ণ࢜ / Masashi Hirano


  @shisama_


  shisama


  Node.js Core Collaborator


  View Slide

 3. CorepackΛNode.jsʹ௥Ճ͢ΔPR͕Ϛʔδ🎉
  https://github.com/nodejs/node/pull/39608

  View Slide

 4. Corepackͱ͸ʁ🤔

  View Slide

 5. https://github.com/nodejs/corepack/blob/main/README.md
  Nodejs͕։ൃɾ؅ཧ͍ͯ͠Δπʔϧ

  View Slide

 6. Corepackͱ͸
  • ύοέʔδϚωʔδʔΛ؅ཧ͢Δπʔϧ


  • ࠷ॳ͸pmm(package manager manager)ͱ͍͏໊લͩͬͨ


  • Node.jsΛΠϯετʔϧ͢Δ͚ͩͰɺYarn ͱ pnpm Λ࢖͑ΔΑ͏ʹ͢
  Δͷ͕Ϟνϕʔγϣϯ


  • YarnͷϦʔυϝϯςφʔ͕ओʹ։ൃ͍ͯ͠Δ

  View Slide

 7. ͳͥ࡞ΒΕͨʁ🤔

  View Slide

 8. ݱࡏͷύοέʔδϚωʔδϟʔʹؔ͢Δ໰୊఺
  • npmҎ֎ͷύοέʔδϚωʔδϟʔ͸Ϣʔβʔ͕ผ్Πϯετʔϧ͠
  ͳ͚Ε͹͍͚ͳ͍ɻ

  ⚠ Node.jsͷόʔδϣϯΛมߋ͢ΔͨͼʹΠϯετʔϧ͕ඞཁͰखؒ


  • npm Ҏ֎ͷύοέʔδϚωʔδϟ͕༏Ε͍ͯͯ΋ɺٕज़తͳཁૉΑ
  ΓΠϯετʔϧͷखؒͱ͍ͬͨ୯७͕͞༏ઌ͞Εͯ͠·͏͜ͱ͕͋Δ


  • ΤίγεςϜ΁ͷӨڹྗ͕σϑΥϧτͷnpmʹूத͍ͯ͠Δ

  View Slide

 9. ໰୊ΛͲ͏΍ͬͯղܾ͢Δͷ͔ʁ🤔

  View Slide

 10. ࠓ೥ͷ͸͡Ί͔Βٞ࿦͞Ε͍ͯͨ
  https://github.com/nodejs/corepack/blob/main/README.md

  View Slide

 11. YarnΛNode.jsʹՃ͑ΔPR͕࡞ΒΕ͕ͨɺ൓ରҙݟ΋͋ͬͨ
  https://github.com/nodejs/node/pull/37277

  View Slide

 12. TSC಺Ͱ౤ථ͕ߦΘΕͯɺCorepackΛ௥Ճ͢Δํ਑Ͱܾఆ
  https://github.com/nodejs/node/pull/37277

  View Slide

 13. ԿΛղܾ͢Δͷ͔ʁ🤔

  View Slide

 14. Yarn ͱ pnpm Λผ్Πϯετʔϧ͠ͳͯ͘΋͍͍
  • Corepack͕άϩʔόϧʹΠϯετʔϧ͞Ε͍ͯΔ؀ڥͰ͸ɺYarn ͱ
  pnpmΛผ్Πϯετʔϧ͢Δඞཁ͕ͳ͍


  • Yarn΍pnpmΛ࣮ߦͨ͠ͱ͖Corepack͕ͦΕΒͷόΠφϦΛμ΢ϯ
  ϩʔυͯ͘͠ΕΔ


  • Corepack͸Node.jsʹඪ४όϯυϧ͞ΕΔ༧ఆͳͷͰɺNode.jsΛΠ
  ϯετʔϧ͢Δ͚ͩͰɺYarn ͱ pnpm΋࢖͑ΔΑ͏ʹͳΔ

  View Slide

 15. Yarn ͱ pnpm Λผ్Πϯετʔϧ͠ͳͯ͘΋͍͍
  • CorepackΛάϩʔόϧʹΠϯετʔϧ͞Ε͍ͯΔ؀ڥͰ͸ɺYarn ͱ
  pnpmΛผ్Πϯετʔϧ͢Δඞཁ͕ͳ͍


  • Corepack͸Node.jsʹඪ४όϯυϧ͞ΕΔ༧ఆͳͷͰɺNode.jsΛΠ
  ϯετʔϧ͢Δ͚ͩͰɺYarn ͱ pnpmΛ࢖͑ΔΑ͏ʹͳΔ
  /PEFKTΛΠϯετʔϧͨ͠ΓόʔδϣϯΞοϓͨ͠Γ͢Δ࣌ɺ
  :BSO΍QOQNΛผ్Πϯετʔϧ͢Δख͕ؒল͚Δ

  View Slide

 16. • package.jsonͷpackageManagerϑΟʔϧυʹϓϩδΣΫτͰར༻
  ͢ΔύοέʔδϚωʔδϟʔͱόʔδϣϯΛهड़͓ͯ͘͠


  ➡ύοέʔδϚωʔδϟΛར༻͢Δͱ͖ʹCorepack͕ͦͷύοέʔ
  δϚωʔδϟʔΛμ΢ϯϩʔυͯ͠Ωϟογϡͯ͘͠ΕΔ
  ϓϩδΣΫτ͝ͱʹར༻͢ΔύοέʔδϚωʔδϟͱόʔδϣϯΛ੾Γସ͑Δ
  {

  "packageManager": "[email protected]"
  }

  View Slide

 17. • ϓϩδΣΫτͰར༻͢ΔύοέʔδϚωʔδϟʔͱόʔδϣϯΛ
  package.jsonʹهड़͓ͯ͘͠


  ➡ύοέʔδϚωʔδϟΛར༻͢Δͱ͖ʹCorepack͕ͦͷύοέʔ
  δϚωʔδϟʔΛμ΢ϯϩʔυͯ͠Ωϟογϡͯ͘͠ΕΔ
  ϓϩδΣΫτ͝ͱʹύοέʔδϚωʔδϟͱόʔδϣϯΛ੾Γସ͑
  {

  "packageManager": "[email protected]"
  }
  ύοέʔδϚωʔδϟʔ΍όʔδϣϯΛνʔϜϝϯόʔؒͰ౷ҰͰ͖ͨΓɺ
  ΞοϓσʔτͳͲΛ֤ϝϯόʔ͕खಈͰߦΘͳͯ͘΋Α͘ͳΔɻ

  View Slide

 18. ࣮ߦ͢ΔσΟϨΫτϦ͔Β

  Ұ൪͍ۙpackage.jsonͰ൑ఆ
  ͨͱ͑͹…
  packages
  package-a
  package-b
  src
  package.json
  src
  package.json
  package.json “packageManager”: “[email protected]
  “packageManager”: “[email protected]
  “packageManager”: “[email protected]

  View Slide

 19. Ұ൪͍ۙpackage.jsonͰ൑ఆ
  ͨͱ͑͹…
  packages
  package-a
  package-b
  src
  package.json
  src
  package.json
  package.json “packageManager”: “[email protected]
  “packageManager”: “[email protected]
  “packageManager”: “[email protected]
  .POPSFQPͰ΋ύοέʔδ͝ͱʹར༻͢ΔύοέʔδϚωʔδϟʔΛ
  ม͑Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ
  ύοέʔδϚωʔδϟʔͷҠߦ΍όʔδϣϯΞοϓΛ

  ύοέʔδ୯ҐͰߦ͑Δɻ

  View Slide

 20. ଞͷύοέʔδϚωʔδϟͷར༻Λ੍ݶ͢Δ
  {

  "packageManager": "[email protected]"
  }
  $ npm install

  Usage Error: This project is con
  fi
  gured to use yarn
  package.jsonʹఆٛͨ͠ύοέʔδϚωʔδϟҎ֎ͷ


  ύοέʔδϚωʔδϟΛ࢖͏ͱΤϥʔʹͳΔ

  View Slide

 21. ଞͷύοέʔδϚωʔδϟͷར༻Λ੍ݶ͢Δ
  {

  "packageManager": "[email protected]"
  }
  $ npm install

  Usage Error: This project is con
  fi
  gured to use yarn
  Package.jsonʹఆٛͨ͠ύοέʔδϚωʔδϟҎ֎ͷ


  ύοέʔδϚωʔδϟΛ࢖͏ͱΤϥʔʹͳΔ
  ؒҧͬͯଞͷύοέʔδϚωʔδϟʔ͕࢖ΘΕΔ͜ͱΛ੍ݶͰ͖Δɻ
  ΤϥʔϝοηʔδΛݟͯͲͷύοέʔδϚωʔδϟʔΛ

  ࢖Θͳ͚Ε͹͍͚ͳ͍͔Θ͔Δɻ

  View Slide

 22. • Corepack಺ʹఆٛ͞Ε͍ͯΔσϑΥϧτͷόʔδϣϯ͕࢖ΘΕΔ


  • 2021/08/30࣌఺Ͱ Yarn͸1.22.11ɺpnpm͸6.11.0


  • σϑΥϧτͷόʔδϣϯΛมߋ͢Δʹ͸corepackίϚϯυͰมߋ
  package.jsonʹࢦఆ͕ແ͍৔߹
  $ corepack prepare [email protected] —activate

  View Slide

 23. • σϑΥϧτͷόʔδϣϯ͕࢖ΘΕΔ


  • σϑΥϧτͷόʔδϣϯ͸Corepack಺(con
  fi
  g.json)Ͱఆٛ͞Ε͍ͯ
  Δɻ2021/08/30࣌఺Ͱ Yarn͸1.22.11ɺpnpm͸6.11.0


  • σϑΥϧτͷόʔδϣϯΛมߋ͢Δʹ͸corepackίϚϯυͰมߋ

  `$ corepack parepare [email protected] —activate`
  ϓϩδΣΫτ͝ͱͷࢦఆ͕ແ͍৔߹
  $PSFQBDL͕OQNJOTUBMMHZBSO!ʹ૬౰͢ΔίϚϯυΛ༻ҙ͠
  ͍ͯΔ

  View Slide

 24. ⚠Corepackͷ஫ҙ఺⚠

  View Slide

 25. ⚠Corepackͷ஫ҙ఺⚠
  • npmΛσϑΥϧτͰαϙʔτ͍ͯ͠ͳ͍


  • npm install Ͱ Yarn ΍ pnpm ΛΠϯετʔϧ͠ͳ͍͜ͱ

  View Slide

 26. npmΛσϑΥϧτͰαϙʔτ͍ͯ͠ͳ͍
  {

  "packageManager": “[email protected]
  }
  $ npm -v

  6.14.15
  Corepack͸Yarnͱpnpm͚ͩΛαϙʔτɻ

  αϙʔτ͍ͯ͠ͳ͍ύοέʔδϚωʔδϟʔʹؔͯ͠͸ɺ


  ݩʑΠϯετʔϧ͞Ε͍ͯΔόΠφϦ͕࢖ΘΕΔ

  View Slide

 27. $ corepack enable npm

  $ npm -v

  7.0.0

  $ yarn

  This project is con
  fi
  gured to use npm
  DPSFQBDLFOBCMFίϚϯυͰOQNͷ
  TIJNΛ$PSFQBDLͷ؅ཧԼʹ௥Ճ͢Δ
  $ corepack disable npm

  $ npm -v

  6.14.8
  DPSFQBDLEJTBCMFίϚϯυͰOQNͷ
  TIJNΛ࡟আ͢Δ

  View Slide

 28. طଘͷnpmʹ͸Өڹ͠ͳ͍
  https://github.com/nodejs/node/pull/39608
  ݩʑΠϯετʔϧ͞Ε͍ͯΔOQNΛ্ॻ͖͠ͳ͍ɻ
  ͜Ε·Ͱ/PEFKTʹόϯυϧ͞Ε͍ͯΔOQNʹ͸৮Εͳ͍ܗͰ

  $PSFQBDL͸/PEFKTʹ௥Ճ͞Ε͍ͯΔɻ

  View Slide

 29. npm install -g yarn ͸࣮ߦ͠ͳ͍
  • npm 7Ҏ߱ͩͱɺΠϯετʔϧࡁͷύοέʔδΛ࠶ΠϯετʔϧͰ͖ͳ͍


  • Yarn ͱ pnpm͸Corepack͕͢ͰʹΠϯετʔϧ͍ͯ͠ΔͷͰΤϥʔ
  $ npm install -g yarn

  npm ERR! code EEXIST

  npm ERR! path /path/to/.nvm/versions/node/v14.15.0/bin/yarnpkg

  npm ERR! EEXIST:
  fi
  le already exists
  • Corepack͕Πϯετʔϧ͢ΔόΠφϦΛ্ॻ͖͠ͳ͍ͨΊʹ΋ɺ

  npm installΛ࢖ͬͨYarn΍pnpmͷΠϯετʔϧ͸ආ͚ͨ΄͏͕ྑ͍


  • Ͳ͏ͯ͠΋࣮ߦ͍ͨ͠৔߹͸—forceΛ෇͚Δ $ npm install -g yarn —force

  View Slide

 30. ͍͔ͭΒ࢖͑Δͷʁ🤔

  View Slide

 31. 8/25 ʹ Corepack௥ՃͷPR͕Node.jsͷ master ʹϚʔδ͞Εͨ
  https://github.com/nodejs/node/pull/39608
  ϚΠόʔόʔδϣϯͰ௥ՃՄೳɻWYͷ
  ϦϦʔεͰ௥Ճ͞ΕΔ͔΋

  View Slide

 32. Experimentalͳػೳͱͯ͠ϦϦʔε͞ΕΔ༧ఆ
  https://github.com/nodejs/node/blob/master/doc/api/corepack.md

  View Slide

 33. ࠓ͙͢࢖͍͍ͨͳΒʁ
  https://www.npmjs.com/package/corepack
  OQNύοέʔδͱͯ͠΋഑෍͞Ε͍ͯΔͷͰɺ
  OQNJOTUBMMHDPSFQBDLͰΠϯετʔϧՄೳ

  View Slide

 34. ·ͱΊ
  • Corepack͕͋Ε͹…


  • Yarn ΍ pnpm ΛݸผʹΠϯετʔϧ͠ͳͯ͘΋Α͍


  • ϓϩδΣΫτ͝ͱʹར༻͢ΔύοέʔδϚωʔδϟͱͦͷόʔδϣϯΛ
  package.jsonʹࢦఆ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δ


  • Corepack͕όϯυϧ͞ΕͨNode.js͸΋͏͙͢ϦϦʔε͞ΕΔ͔΋

  View Slide

 35. https://zenn.dev/teppeis/articles/2021-05-corepack
  ࢀߟࢿྉ

  View Slide

 36. Thanks.
  @shisama_


  shisama

  View Slide