$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

千尋の谷に突き落とされても辛ければ逃げていい

memory
PRO
September 27, 2023
1.4k

 千尋の谷に突き落とされても辛ければ逃げていい

Lightning Talk@Findy Engineer Lab オフ会

参考:
https://findy-code.io/engineer-lab/m3m0r7

※アップロードされた本資料は,登壇時のものからいくつか改変しています。
These presentation slides were modified after I spoke at the event.

memory
PRO

September 27, 2023
Tweet

More Decks by memory

Transcript

 1. Ί΋Γʔ
  ઍਘͷ୩ʹಥ͖མͱ͞Εͯ΋ਏ͚Ε͹ಀ͍͍͛ͯ
  Lightning Talk@Findy Engineer Lab Φϑձ

  ͤΜ͡Μ

  View Slide

 2. Ί΋Γʔ
  m3m0r7
  1994 ೥ 5 ݄ੜ·Εɻෳ਺ͷελʔτΞοϓ
  ΍্৔اۀͰιϑτ΢ΣΞΤϯδχΞɼΤ
  ϯδχΞϦϯάϚωʔδϟʔɼςοΫϦʔ
  υɼࣥߦ໾һ CTO ͷܦݧΛܦΔɻ2023 ೥
  7 ݄ΑΓגࣜձࣾΤϯϖΠͰιϑτ΢ΣΞ
  ΤϯδχΞͱͯ͠ैࣄɻ

  memory1994
  m3m0r7

  View Slide


 3. View Slide


 4. ͜Μͳ͜ͱΘ͕͋͟Γ·͢

  View Slide


 5. ࢰࢠ͸զ͕ࢠΛઍਘͷ୩ʹಥ͖མͱ͢
  ͤΜ͡Μ

  View Slide


 6. େࣄͳࢠͲ΋ʹେ͖ͳࢼ࿅Λ༩͑ͯ

  View Slide


 7. ͋͑ͯݫ͘͠ҭͯΔ͜ͱͰ͢

  View Slide


 8. ͋ΔҒ͍ਓ͕ݴ͍·ͨ͠

  View Slide


 9. ͓લʹ͸੹೚ײ͕଍Γͳ͍ʂ
  Զͨͪͷ࣌୅͸΋ͬͱݫ͔ͬͨ͠
  ͦΜͳΜ͡ΌͲ͜ߦͬͯ΋௨༻͠ͳ͍ͧ


  ͏͕͓ͪલΛरͬͯ΍ͬͯΔΜͩ
  3 ೥ಇ͍͍ͯͳ͍ͷʹԿ͕Θ͔ΔΜͩʂ
  Ӧۀͷ͓͔͛Ͱ൧Λ৯Θͯ͠΋ΒͬͯΔΜͩΖ
  ͓લͷͨΊΛࢥͬͯݴ͍ͬͯΔΜͩ

  View Slide


 10. ͓લʹ͸੹೚ײ͕଍Γͳ͍ʂ
  Զͨͪͷ࣌୅͸΋ͬͱݫ͔ͬͨ͠
  ͦΜͳΜ͡ΌͲ͜ߦͬͯ΋௨༻͠ͳ͍ͧ


  ͏͕͓ͪલΛरͬͯ΍ͬͯΔΜͩ
  3 ೥ಇ͍͍ͯͳ͍ͷʹԿ͕Θ͔ΔΜͩʂ
  Ӧۀͷ͓͔͛Ͱ൧Λ৯Θͯ͠΋ΒͬͯΔΜͩΖ
  ͓લͷͨΊΛࢥͬͯݴ͍ͬͯΔΜͩ

  View Slide


 11. ʮ͓લͷͨΊʯ…ʁ

  View Slide


 12. ͓લʹ͸੹೚ײ͕଍Γͳ͍ʂ
  Զͨͪͷ࣌୅͸΋ͬͱݫ͔ͬͨ͠
  ͦΜͳΜ͡ΌͲ͜ߦͬͯ΋௨༻͠ͳ͍ͧ


  ͏͕͓ͪલΛरͬͯ΍ͬͯΔΜͩ
  3 ೥ಇ͍͍ͯͳ͍ͷʹԿ͕Θ͔ΔΜͩʂ
  Ӧۀͷ͓͔͛Ͱ൧Λ৯Θͯ͠΋ΒͬͯΔΜͩΖ
  ͓લͷͨΊΛࢥͬͯݴ͍ͬͯΔΜͩ

  View Slide


 13. ʮ੹೚ײ͕଍Γͳ͍ʯ…ʁ

  View Slide


 14. ࢰࢠ͕ಥ͖མͱ͢ର৅͸զ͕ࢠͰ͢

  View Slide


 15. ͕ɼ͜ͷҒ͍ਓ͸ॴḨ͸ଞਓͰ͢ɻ

  ͜ͷਓ͸ɼౖ͍ͬͯΔ૬खͷ

  ਓੜʹ੹೚Λ࣋ͬͯ͘ΕΔͷͩΖ͏͔

  View Slide


 16. ࣗ෼ͷਓੜʹ੹೚Λෛ͏ͷ͸ࣗ෼Ͱ͢

  View Slide


 17. ΋ͪΖΜձ͔ࣾΒ໾ׂʹ

  ର͓ͯۚ͠Λ΋Β͍ͬͯΔҎ্

  ͦͷ໾ׂͷ੹೚Λશ͏͢΂͖Ͱ͢

  View Slide


 18. ͔͠͠…

  View Slide


 19. ձࣾ͸ͦͷਓ͕ਫ਼ਆతͳෆௐΛෛͬͯ΋

  ੹೚ΛऔΓ·ͤΜ

  View Slide


 20. बۀنଇΛ६ʹୀ৬ΛഭΔ͜ͱ΋͋Γ·͢

  View Slide


 21. ձࣾ͸ࣙΊͨͦͷਓͷ

  ޙͷਓੜʹ੹೚Λෛ͍·ͤΜ

  View Slide


 22. ࿑ಇܖ໿͸ղআ͞ΕͨͷͰ

  ແؔ܎ͱݴ͍·͢

  View Slide


 23. ͔ͩΒ

  View Slide


 24. ಀ͛Α͏ͱ͢Δࣗ෼͕৘͚ͳ͍…
  ಉ྅/্࢘/ձࣾʹਃ͠༁͕ͨͨͳ͍ ࢲ͸ࣗ෼Λ؁΍͔͍ͯ͠Δ
  ଞͷਓ͸ؤுͬͯΔͷʹࢲ͸…
  ਌ʹ͜͜·Ͱҭͯͯ΋Βͬͨͷʹ…
  ੜ·Εͯ͜ͳ͚Ε͹Α͔ͬͨ…
  ※ൃݴ͸ϊϯϑΟΫγϣϯͰ͢

  View Slide


 25. ͜Μͳ͜ͱ͸ߟ͑Δඞཁ͸͋Γ·ͤΜ

  View Slide


 26. ͜͏͍ͬͨࢥߟʹͷ·ΕΔͱ
  ਫ਼ਆతʹෆௐΛ͖ͨ͠·͢

  View Slide


 27. ਫ਼ਆతʹෆௐΛ͖ͨ͢ͱ
  ࠓͷࣗ෼ͷਫ਼ਆঢ়ଶΛؚΊͯ
  ٬؍తʹݟΔ͜ͱ͕

  Ͱ͖ͳ͘ͳͬͯ͠·͏ͷͰ͢

  View Slide


 28. Ͱ΋ɼձࣾ͸੹೚Λෛ͍·ͤΜ

  View Slide


 29. ݻఆʢਓ݅ʣඅ͕ݮͬͯخ͍͠
  ࢖͑ͳౕ͍͕΍Ίͯྑ͔ͬͨ
  ࣍͸͜͏͍͏΍ͭҎ֎Λ࠾༻͠Α͏
  ͍͋ͭԿ΋੒Ռग़ͯ͠ͳ͍͡ΌΜস


  ͳΜͰ͋ΜͳϠπ࠾༻ͨ͠ͷস
  ܦཧ ্࢘ ਓࣄ ಉ྅

  View Slide


 30. ͲΜͳʹ੒ՌΛग़͍ͯͯ͠΋

  ͲΜͳʹձࣾͷҝΛਚͯ͘͠΍͍ͬͯͯ΋

  ͲΜͳʹؤுͬͯಇ͍ͯ΋

  View Slide


 31. ୀ৬ऀͷѱޱΛݴ͍ͬͯΔ

  ݩಉ྅ɾݩ্࢘͸ࢁఔ͍·͢

  View Slide


 32. ࢲ͸ਫ਼ਆతʹෆௐΛ͖͍ͨͯ͠Δ࣌ʹ

  ٹͬͯ͘Εͨਓ͕͍ͨͪ·ͨ͠

  View Slide


 33. ࢲͷਓੜ͸ٹͬͯ͘Εͨਓͨͪͷ͓͔͛Ͱ

  มΘΓ·ͨ͠

  View Slide


 34. ΤϯδχΞͱ͍͏৬ۀ͕޷͖ʹͳΓ·ͨ͠

  View Slide


 35. ͦͷ͓͔͛Ͱࠓͷࢲ͕͋Γ·͢

  View Slide


 36. ͜͏͍͏ܦݧΛܦ͔ͨΒͦ͜

  Ұॹʹಇ͘ϝϯόʔʹ͸

  ָ͠ΜͰಇ͍ͯ΋Β͍͍ͨ

  View Slide


 37. ޾ͤʹͳͬͯཉ͍͠

  View Slide


 38. ਏ͍ͳΒಀ͛ͯ΋͍͍Μͩͬͯ͜ͱΛ

  ఻͍͑ͨ

  View Slide


 39. ༑ୡɾ਌ɾձࣾɾಉ྅ɾ্࢘

  ͳΜͯؔ܎ͳ͍

  View Slide


 40. ଞऀͷධՁΑΓ΋ࣗ෼͕ࣗ෼ΛධՁ͢Δ͜
  ͱɾͰ͖Δ͜ͱʹՁ஋͕͋Δ

  View Slide


 41. ͩͬͯ

  ࣗ෼ͷਓੜʹ੹೚Λෛ͏ͷ͸ࣗ෼͔ͩΒ

  View Slide


 42. Ͱ΋ɼࢲ͸ಇ͘͜ͱΛਏ͍ͱࢥ͏ਓ͕

  ҰਓͰ΋ݮͬͯ΄͍͠

  View Slide


 43. ͦͷͨΊʹॴḨଞਓͩͱࢥΘΕͯ΋

  ࢲ͸օ͕޾ͤʹಇ͚ΔΑ͏ʹؤுΓ͍ͨ

  View Slide


 44. ྑ͍૊৫͕ྑ͍ϓϩμΫτΛ࡞Δͱ
  ৴ͯ͡

  View Slide


 45. ݁Ռͱͯ͠ձࣾͷ

  όϦϡΤʔγϣϯ΋্͕ͬͯ

  View Slide


 46. ͦΕ͕ܦӦਞʹ΋ैۀһʹ΋ؐݩ͞Εͯ
  ಇ͘ΈΜͳ͕޾ͤʹͳͬͯ΄͍͠

  View Slide


 47. ਏ͚Ε͹ಀ͛ͯ΋͍͍

  View Slide


 48. ΋ͪΖΜɼ৐Γӽ͑ͯ΋͍͍

  View Slide


 49. ಀ͛ͯ΋৐Γӽ͑ͯ΋
  ͦͷ "ਏ" ͔ͬͨ͜ͱָ͕͍͜͠ͱʹɼ

  ͦͯ͠ "޾" ͤʹͳΕΔ

  View Slide


 50. ͦΜͳੈͷதʹ͍ͨ͠

  View Slide


 51. ਓੜ͸ܹࢗυϦϒϯʹੜ͖͍ͯ͜͏

  View Slide


 52. ͝ਗ਼ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠

  View Slide