Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

WP-API入門

Takayuki Miyauchi
March 27, 2017
830

 WP-API入門

2017/03/24 の WordBench 福岡での資料です。

Takayuki Miyauchi

March 27, 2017
Tweet

Transcript

 1. 81"1*ೖ໳
  WordBench ෱Ԭ
  2017/03/24
  Takayuki Miyauchi
  @miya0001

  View Slide

 2. View Slide

 3. View Slide

 4. • WP-API ͱ͸ʁ
  • WP-API ʹΑͬͯى͜ΔมԽ
  • WP-APIͷ׆༻ࣄྫ

  View Slide

 5. 81"1*ͱ͸

  View Slide

 6. $ curl http://wp-api.dev/wp-json/wp/v2/posts | jq .
  [
  {
  "id": 1,
  "date": "2016-05-17T07:28:32",
  "date_gmt": "2016-05-17T07:28:32",
  "guid": {
  "rendered": "http://wp-api.dev/?p=1"
  },
  "modified": "2016-05-17T07:28:32",
  "modified_gmt": "2016-05-17T07:28:32",
  "slug": "hello-world",
  "type": "post",

  View Slide

 7. w ਖ਼౷೿3&45GVMͳ"1*ɻ
  w ϓϥάΠϯʹΑΓ֦ுՄೳɻͨͱ͑͹ϝλσʔ
  λΛ+40/ʹ௥Ճͨ͠Γͱ͔ɻ
  w औಘ͍ͨ͠هࣄͷύϥϝʔλΛΫΤϦʔจࣈྻ
  Ͱࢦఆ͢Δ͜ͱ͕Մೳɻ

  View Slide

 8. 81"1*ʹΑΔมԽ

  View Slide

 9. ϞϊϦγοΫ
  WordPress ͸ϛυϧ΢ΤΞͱີʹ݁߹͍ͯ͠Δɻ
  ༰қͳΠϯετʔϧ΍ɺϓϥάΠϯ΍ςʔϚͳͲͷΤίγεςϜ
  σβΠφʔ΋PHP
  εέʔϧΞοϓ͕௒େม
  ϞμϯͳϫʔΫϑϩʔ΁ͷରԠ͕ࠔ೉

  ×

  View Slide

 10. 8PSE1SFTTͷςʔϚγεςϜ͔Β

  ϑϩϯτΤϯυΛղ์
  w εϚϗΞϓϦɺσεΫτοϓΞϓϦͳͲͷόοΫΤϯυ
  ͱͯ͠ͷ8PSE1SFTT
  w σβΠφʔ͕1)1Λ֮͑ͳ͍ͱ͍͚ͳ͍ͬͯͲ͏Αɻɻ

  View Slide

 11. ϚΠΫϩαʔϏεͷҰ෦ͱͯ͠ͷ
  8PSE1SFTT
  w ଞͷ$.4΍ϑϨʔϜϫʔΫ౳ͱͷ༰қͳ࿈ܞ͕Մೳɻ
  Lambda API Gateway

  View Slide

 12. ϫʔΫϑϩʔͷվળ
  w όοΫΤϯυͱϑϩϯτΤϯυͷ׬શͳ෼ۀɻ
  w ϑϩϯτΤϯυσΟϕϩούʔ͸όοΫΤϯυ͕
  8PSE1SFTTͰ͋Δ͜ͱΛ஌Δඞཁ͑͞ͳ͍͔΋ɻ

  View Slide

 13. ΋ͬͱ௚ײతʹ
  https://wordpress.github.io/gutenberg/

  View Slide

 14. ׆༻ࣄྫ

  View Slide

 15. View Slide

 16. View Slide

 17. ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ʂ

  View Slide