$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

[スナックミー] パーソナライズを追求するお菓子の製造需要予測を自動化させた話 / snaq.me dev day tokyo 2018

[スナックミー] パーソナライズを追求するお菓子の製造需要予測を自動化させた話 / snaq.me dev day tokyo 2018

DevDay Tokyo2018
https://aws.amazon.com/jp/aws-devday-tokyo-2018/sessions/#ml07

スナックミー
無添加おやつのパーソナライズ×サブスクリプションサービス
https://snaq.me

CLR BAR
自然由来の食材を使用した、美味しくて体にも優しい栄養バー、プロテインバー
https://clrbar.com

Twitter: https://twitter.com/miyoshihayato

hayato miyoshi

November 01, 2018
Tweet

More Decks by hayato miyoshi

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ύʔιφϥΠζΛ௥ٻ͢Δ͓՛ࢠͷ
  ੡଄धཁ༧ଌΛࣗಈԽͤͨ͞࿩
  גࣜձࣾεφοΫϛʔ
  Dev Day T
  okyo2018 11.01
  Co-Founder & CTO
  ࡾ޷ ൏ਓ
  Data Scientist
  ླ໦ Ұ࢙

  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ
  ࡾ޷ ൏ਓ
  גࣜձࣾεφοΫϛʔ (snaq.me)
  Co-Founder & CTO
  ޷͖ͳAWS
  Lambda / ECR

  View Slide

 3. εφοΫϛʔ (snaq.me)ͱ͸ ?
  ͓՛ࢠ(εφοΫ)ͷఆظߪೖαʔϏε
  อଘྉɺఴՃ෺ෆ࢖༻ͷ͓՛ࢠ
  150छྨҎ্ͷ͓՛ࢠ͔Β8छྨຖճ͓ಧ͚
  ஋ஈ 1,728ԁ (੫ࠐ) / ճ
  2िʹ1౓ or 4िʹ1౓ͷ͓ಧ͚Մೳ

  View Slide

 4. εφοΫϛʔ (snaq.me)ͱ͸ ?
  εφοΫϛʔΦϦδφϧͰ੡଄͞Εͨ
  φνϡϥϧϑΟφϯγΣ
  ߳઒ݝ࢈ͷ্࣭ͳখഴͱశࡊ౶Λ࢖༻͠
  ম্͖͛
  ೕԽࡎ΍ਓޱ߳ྉͳͲΛ࢖༻͍ͯ͠ͳ͍
  ͨΊɺ༏͍͠؁͞ͱɺඒຯ͠͞ͷ༨ӆ͕
  ௕͍ͷ͕ಛ௃
  ίίΞϑΟφϯγΣ

  View Slide

 5. εφοΫϛʔ (snaq.me)ͱ͸ ?
  ࠭౶ෆ࢖༻ͰύΠφοϓϧ͚ͩͷϦΞϧ
  υϥΠϑϧʔπ
  Ұޱ৯΂Δͱɺࠓ·Ͱ৯΂ͨυϥΠϑϧʔ
  πͱҧ͏ຯΘ͍/৯ײͳͲ
  υϥΠϑϧʔπͳͷʹɺδϡʔγʔײʂ
  ੜͷϑϧʔπ͕͞ΒʹࢫຯΛ͚ͭͯਐԽ
  ͨ͠ײ͡
  ϓϨϛΞϜυϥΠύΠϯ

  View Slide

 6. εφοΫϛʔ (snaq.me)ͱ͸ ?
  ϦΫΤετ/ ධՁΛߦ͏͜ͱͰɹɹɹɹɹ
  ύʔιφϥΠζ͕Մೳ
  1ਓ1ਓ͓ಧ͚͢Δ͕͓՛ࢠ͕ҟͳΔ

  View Slide

 7. ੡଄͔Βൃૹ·ͰͷྲྀΕ
  ੡଄ࢦࣔॻ
  ࡞੒
  ੡଄ ࡏݿొ࿥ ΞαΠϯ
  * ΞαΠϯ : ͓٬༷΁ಧ͚ΔεφοΫΛબͿ͜ͱ
  ϐοΩϯά ൃૹ

  View Slide

 8. ੡଄͔Βൃૹ·ͰͷྲྀΕ
  ੡଄ࢦࣔॻ
  ࡞੒
  ੡଄ ࡏݿొ࿥ ΞαΠϯ
  * ΞαΠϯ : ͓٬༷΁ಧ͚ΔεφοΫΛબͿ͜ͱ
  ϐοΩϯά ൃૹ
  γεςϜԽΛਐΊ͍ͯΔՕॴ

  View Slide

 9. ΞαΠϯͷߏ੒ਤ

  View Slide

 10. ੡଄͔Βൃૹ·ͰͷྲྀΕ before
  ੡଄ࢦࣔॻ
  ࡞੒
  ੡଄ ࡏݿొ࿥ ΞαΠϯ
  * ΞαΠϯ : ͓٬༷΁ಧ͚ΔεφοΫΛબͿ͜ͱ
  ϐοΩϯά ൃૹ

  View Slide

 11. ΞαΠϯͷ࢓૊Έ by Well Architecture of the year
  ͔͜͜Βࢿྉ֬ೝͰ͖·͢

  View Slide

 12. ΞαΠϯͷ࢓૊Έ by Well Architecture of the year
  ͔͜͜Βࢿྉ֬ೝͰ͖·͢
  ୲౰ऀ͕ϘλϯҰͭͰAWS Batch͔ΒjobΛىಈͤ͞
  Ϣʔβʔ΁ͷΞαΠϯΛҰؾ௨؏ͰՄೳ

  View Slide

 13. ࠓճ͸ ੡଄ࢦࣔॻ

  View Slide

 14. ੡଄͔Βൃૹ·ͰͷྲྀΕ before
  ੡଄ࢦࣔॻ
  ࡞੒
  ੡଄ ࡏݿొ࿥ ΞαΠϯ
  * ΞαΠϯ : ͓٬༷΁ಧ͚ΔεφοΫΛબͿ͜ͱ
  ϐοΩϯά ൃૹ

  View Slide

 15. ੡଄࣌ͷ՝୊
  ੡଄ࢦࣔॻͷ࡞੒ʹຖि1ʙ2೔͔͔Δ
  ੡଄ܭը͕όϥόϥ
  ഑ૹͨ͠εφοΫͷຬ଍౓ͷ൑ఆ͕೉͍͠
  ࠷খɺ࠷େՄೳ੡଄਺͕όϥόϥ
  ͳͲ

  View Slide

 16. SageMakerͰधཁ༧ଌ͠Α͏

  View Slide

 17. SageMakerͰ࣮ݱ͍ͤͨ͜͞ͱ
  खܰʹར༻͍ͨ͠
  ίετ͸࠷খݶ & ࣗಈԽ͍ͤͨ͞
  SageMakerͰػցֶशͷج൫Λ࡞Γ͍ͨ
  ͳͲ

  View Slide

 18. धཁ༧ଌߏ੒ਤ

  View Slide

 19. धཁ༧ଌߏ੒ਤ
  ༧ଌ͢ΔεφοΫΛ
  S3ʹupload
  ༧ଌ
  ݁Ռ

  View Slide

 20. धཁ༧ଌߏ੒ਤ

  View Slide

 21. धཁ༧ଌ෦෼ͷߟ͑ํ
  Ϣʔβʔ਺༧ଌ ഑ૹ͓՛ࢠͷຬ଍౓

  View Slide

 22. धཁ༧ଌߏ੒ਤ point - ᶃ

  View Slide

 23. धཁ༧ଌߏ੒ਤ point - ᶃ
  ɾStepFunctionsΛ༻͍Δ͜ͱͰ
  ඞཁͷͱ͖ʹSagemakerΛىಈ
  ༧ଌ͕ऴΘͬͨΒɺendpointΛ
  ࡟আ͢Δ͜ͱ͕Մೳ
  ɾΤϥʔ࣌ͷ࠶τϥΠ΋༰қʹ
  ઃఆՄೳ

  View Slide

 24. धཁ༧ଌߏ੒ਤ point - ᶄ

  View Slide

 25. धཁ༧ଌߏ੒ਤ point - ᶄ
  ɾCloudWatch EventsΛ༻͍Δ͜ͱͰɺ࠶ֶशΛఆظతʹߦ͏͜ͱ͕
  Մೳ

  View Slide

 26. धཁ༧ଌߏ੒ਤ point - ᶅ

  View Slide

 27. धཁ༧ଌߏ੒ਤ point - ᶅ
  ɾS3ͷόʔδϣχϯάΛ༻͍͜ͱͰɺສ͕Ұಈ͔ͳ͍Ϟσϧ͕࠷৽൛
  Ͱ΋ҰͭલͷόʔδϣϯͰϦΧόϦʔ͕Մೳ

  View Slide

 28. ͜ͷߏ੒ਤΛ։ൃͯ͠
  ޻෉ͨ͠఺ / ஫ҙ఺

  View Slide

 29. ࣗݾ঺հ
  ླ໦ Ұ࢙(@kz23szk)
  גࣜձࣾεφοΫϛʔ (snaq.me)
  Data Scientist
  ޷͖ͳAWS
  SageMaker

  View Slide

 30. sagemakerͱ͸
  ػցֶश༻ϑϧϚωʔδυαʔϏε
  ϊʔτϒοΫ্Ͱͷ࡞ۀ͕Ͱ͖Δ
  ̍ϝιουͰσϓϩΠ׬ྃ
  ໨త͝ͱͷνϡʔτϦΞϧ͕๛෋
  ελʔτΞοϓ΍ػցֶशΛ͜Ε͔Β
  ࢝ΊΔاۀʹ͓͢͢Ίʂ

  View Slide

 31. धཁ༧ଌ
  ൃ஫લʹϢʔβ਺Λਪఆ
  ਓखͰ༧૝ͯ͠ൃ஫
  ܽ඼΍ա৒ࡏݿͷϦεΫɺਓత
  ίετΛ࡟ݮ͍ͨ͠

  View Slide

 32. ՝୊ͱ޻෉఺
  ʲ՝୊̍ʳΤϯυϙΠϯτΛৗ࣌ىಈ͢Δͱίετ͕͔͞Ή
  →༧ଌͷ౓ʹLambdaͰΤϯυϙΠϯτͷىಈɺ༧ଌɺ࡟আ
  ʲ՝୊̎ʳόʔδϣϯΞοϓͰಈ͔ͳ͘ͳΔ
  →Step FunctionsͰ࠷৽̎ϞσϧͰτϥΠ
  ʲ՝୊̏ʳ௚ۙͷσʔλ΋ؚΊͯ࠶ֶश͍ͨ͠
  →࠶ֶश༻lambdaΛ༻ҙ (CloudWatch eventsͰ݄࣮࣌ߦʣ

  View Slide

 33. ʲ՝୊̍ʳΤϯυϙΠϯτΛৗ࣌ىಈ͢Δͱίετ͕͔͞Ή

  View Slide

 34. ޻෉̍ɹlambdaͰΤϯυϙΠϯτىಈͱ࡟আ
  boto3ʢSDKʣΛ࢖ͬͯ
  ΤϯυϙΠϯτΛࢦఆ͠
  ىಈɺ࡟আ

  View Slide

 35. ޻෉̍ɹlambdaͰ༧ଌ
  ΤϯυϙΠϯτͱσʔλΛ
  ࢦఆ࣮ͯ͠ߦ͢Δ͚ͩʂ
  ɾ༧ଌ͝ͱʹΤϯυϙΠϯτͷىಈɺ༧ଌɺ࡟আΛߦ͏͜ͱͰ
  ίετΛ݄਺υϧʹ཈͑Δ

  View Slide

 36. ʲ՝୊̎ʳόʔδϣϯΞοϓͰಈ͔ͳ͘ͳΔ

  View Slide

 37. StepFunctions
  jsonܗࣜͰαʔϏε࣮ߦΛ
  εςοϓͰ੍ޚͰ͖Δɻ

  View Slide

 38. ޻෉̎ StepFunctions
  ɾهड़͢Δͱϑϩʔ͕ՄࢹԽ͞ΕΔɻ
  ɾlambdaίʔυ͕୯ػೳʹͳΔɻ
  ɾ෼ذॲཧͰόʔδϣϯΞοϓ࣌ͷো֐Λ๷͙ɻ

  View Slide

 39. ʲ՝୊̏ʳ࠶ֶशΛࣗಈԽ͍ͨ͠
  ɾCloudWatch EventsΛ༻͍Δ͜ͱͰɺ࠶ֶशΛఆظతʹߦ͏

  View Slide

 40. ޻෉̏ɹ࠶ֶशΛࣗಈԽ
  Cloudwatch eventͰΫʔϩϯܗࣜͰ
  εέδϡʔϧ࣮ߦ
  LambdaଆͰલճ࣮ߦ
  ͨ͠δϣϒΛ࠶࣮ߦ

  View Slide

 41. Sagemaker͜͏ͳͬͨΒخ͍͠
  ɾલॲཧ༻ͷΤϯυϙΠϯτ࡞੒ػೳ͕ཉ͍͠
  →ϊʔτϒοΫ্ͷίʔυΛlambdaʹ΋͖ͬͯͯରԠத

  View Slide

 42. ɹ·ͱΊ
  ࡞ۀ࣌ؒͷ࡟ݮ ʢ3࣌ؒ/िʣ
  ୹࣌ؒɺि࣍ͷ༧ଌͰ΋ίετΛ཈͑ͯӡ༻
  sagemakerͷ࣮ߦɺ࠶ֶशͷࣗಈԽʹ੒ޭ
  ͪΐͬͱͨ͠༧ଌΛεϞʔϧελʔτͰ࢝ΊΒΕΔʂ

  View Slide

 43. ࠓޙ͍ͨ͜͠ͱ
  σΟεΧόϦʔཁૉͷڧԽ
  Ϣʔβʔݸʑͷػցֶश
  ৽঎඼ൃ۷δϟϯϧͷఏҊ
  ਓؾෆਓؾεφοΫͷࣗಈબผ

  View Slide

 44. ͝੩ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ɻ
  Let’s enjoy guilt free snacks !

  View Slide

 45. We’re hiring!
  ɾFront / Backend
  ɾData Scientist
  ɾSRE
  etc

  View Slide